4. fejezet - Hosszirányú modellezés és irányítás

Tartalom
4.1. Tapadás és csúszás modellezése
4.2. Kerék és út
4.2.1. Kerékre ható erők és nyomatékok
4.2.2. A kerék kinematikája
4.3. Erőátvitel modellezés
4.4. Kerékmodellek
4.5. Egyszerű hosszirányú jármű modell
4.5.1. Példa: vasúti kerék szimulált fékezése
4.6. Sebesség és távolságtartó irányítások
4.6.1. Állapot szeparálás módszere
4.6.1.1. Struktúra módosítás

A hosszirányú járműdinamikai modellezés két fő témaköre a következő: egyrészt a menetellenállások, mint például a gördülési ellenállás, kanyarellenállás, légellenállás, emelkedési ellenállás, gyorsítási ellenállás, vizsgálata. Másrészt, mivel a gumiabroncsnak kitüntetett szerepe van a hajtóerők és fékerők átvitele szempontjából, a modellezés célja a gumiabroncs és a talaj közötti erőátvitel leírása.

A dinamikai hatások jó része a jármű és környezet kölcsönhatásaként jön létre, például súrlódás, légellenállás, út és kerék kontaktus. Szimulációk során cél ezeknek a hatásoknak minél élethűbb modellezése és reprodukálása. A járműirányítás tervezése során azonban a cél ezeknek a hatásoknak minél egyszerűbb, de a tervezési célok tekintetében releváns modellezése.

Amíg az útmodellek célja az útgerjesztés leírása, addig a kerékmodellek az út-kerék kölcsönhatás leírását adják meg. A vízszintes úton gördülő járműkerékre ható erők lehetnek egyrészt aktív erők, másrészt passzív erők.

Az aktív erők közül a kerék középpontján halad keresztül a függőleges terhelőerő, ami a kerék együttes tömegéből és a gépjármű tömegének a kerékre eső részéből tevődik össze. Aktív erő a vízszintes vonóerő, amivel a gépjármű tengelye tolja vagy húzza a kereket (valójában a kerék és az út érintkezési pontján ébred). A kereket a középpontja körül igyekszik elforgatni a forgató/fékező-nyomaték

Vízszintes úton gördülő járműkerékre ható passzív erők csak akkor ébrednek, ha valamilyen aktív erő hat. Így például a reakcióerő, a kerék és a talaj felfekvési felületén ébred: mivel a kerék nem pontban, hanem felületen érintkezik a talajjal, a reakcióerő egy elosztott erőként jelentkezik, amelyet azonban a számításokban egy koncentrált erővel helyettesítenek. A reakcióerő támadáspontja a függőleges szimmetriatengelyhez viszonyítva a haladás irányában eltolódik.

Passzív erőként jelentkezik a légellenállás: a levegő ellenállást fejt ki a kerék haladásával szemben, valamint a vonóerő reakcióereje, azaz a tapadási erő.

Egyenletes sebességet feltételezve a kerék szempontjából az alábbi tipikus eseteket különböztethetjük meg:

 1. Forgatott (hajtott) vontató kerék, emelkedőn felfele: ilyenkor a motornak nyomatékot kell kifejtenie a kerékre, hogy a jármű meg ne álljon. A hajtott kerék toló/vonóerőt fejt ki a tengelyen keresztül a járműre.A reakcióerő eredője a kerék talppontjától a menetirányban eltolva hat, s függőleges komponense a súlyerővel tart egyensúlyt. A reakcióerő vízszintes komponense előre mutat és a vonóerővel tart egyensúlyt.

 2. Csak forgatott (hajtott) kerék, vízszintes úton: ekkor a motornak nyomatékot kell kifejtenie a kerékre az egyenletes haladás érdekében. Ebben az esetben nincs vonóerő, s a reakcióerő eredője a függőleges terhelőerővel tart egyensúlyt, nyomatéka pedig a forgatónyomatékkal.

 3. Forgatott (hajtott) és vontatott kerék enyhe lejtőn: ebben az esetben a jármű súlyából adódik egy haladás irányú vonóerő, de ez még nem akkora, hogy a motornak ne kelljen nyomatékot kifejtenie a kerékre. A reakcióerő függőleges komponense a terhelőerővel tart egyensúlyt a vízszintes komponense a haladással ellentétes irányba mutat és a vonóerővel tart egyensúlyt.

 4. Csak vontatott kerék, lejtőn: ilyenkor a jármű súlyából adódó vonóerő éppen legyőzi a gördülési ellenállást, azaz ekkor nincs forgatónyomaték.

 5. Fékezett és vontatott kerék meredek lejtőn: ebben az esetben a jármű motornyomaték kifejtése nélkül is gyorsulna. Az egyenletes sebesség biztosításához tehát a járművet fékezni kell. Ez eredményezi a keréken a fékező nyomatékot. Ekkor ugyan van forgatónyomaték, de most a kerék forgásirányával ellentétes irányban hat.

Mint azt már láttuk, a gumiabroncs biztosítja az erőátvitelt a jármű és az út között. A jármű súlya képviseli a függőleges irányú (útra merőleges) erőket, a gyorsulás/lassulás a hosszirányúakat, a kanyarodáskor pedig oldalirányú erők hatnak. Ezeket az erőket az abroncs egy igen kis helyen adja út illetve veszi fel, ezért a gumiabroncsnak olyannak kell lennie, hogy mindezeket az intenzív erőhatásokat elviselje.

4.1. Tapadás és csúszás modellezése

A kerék és útfelület kölcsönhatását tekintve általában az jellemző, hogy csak a gumiabroncs nyomódik be, az útfelület nem deformálódik. A kerék és a pálya érintkezése nem egy pont, hanem ellipszis és a nyomás egy ellipszoid mentén oszlik el. Ha a kerék áll és a függőleges terhelőerőn kívül más aktív erő nem hat, a reakcióerő a kerék talppontjánál szimmetrikusan hat, eredője függőleges és átmegy a kerék középpontján.

A függőleges terhelés következtében a gumiabroncs deformálódik: egy adott része hol összenyomódik, hogy megnyúlik és a talajon egy felfekvő felületet alkot. Ha a kerék gördül, akkor a gördülés alatt a nyomás eloszlása a felfekvő felületen nem egyenletes. Így a fellépő erő már nem szimmetrikus a függőleges terhelőerőhöz képest, az eredő vertikális erő nem a kerék talppontjában, a felület középpontjánál, hanem attól a haladás irányában eltolva, előtte hat. Ez lesz a gördülési ellenállás karja. Ennek az eltolódásnak a következtében a reakcióerő nyomatékot fejt ki a kerékre, ezért kell egy aktív forgatónyomaték a kerék forgásban tartásához: ez nem más, mint a gördülési ellenállás.

A deformáció során a befektetett mechanikai energia egy része elnyelődik, azaz hővé alakul. Ennyivel több energiát kell befektetni a gumiabroncs mozgásban tartásához, gördüléséhez. Ezért ha nem fektetnünk be folyamatosan energiát, akkor a gördülési ellenállástól egy idő után megállna a gördülő kerék, ugyanúgy, mint a súrlódástól. A gördülő ellenállás általában sokkal kisebb, mint a száraz csúszó súrlódás. A gumiabroncs deformációja miatt a befektetett energia nem nyerhető vissza teljesen, egy része elvész. A gumiabroncs deformációja a normál kerékterhelés aszimmetrikus eloszlását is eredményezi.

Gördülési ellenállás
4.1. ábra - Gördülési ellenállás


A mechanikából ismeretes a tiszta csúszósúrlódás valamint a tiszta nyugvósúrlódás. Mindkettőt azzal a fajlagos erővel jellemezhetjük, amely szükséges a csúszás fenntartásához, illetve megindításához. A kerék gördülésekor fellépő tapadás nem egyszerűen a nyugvósúrlódáson alapszik. Vannak gumiabroncsszemcsék, amelyek pillanatnyilag mozdulatlanok, de vannak olyan szemcsék is az abroncs és az út érintkezési felületén, amelyek csúsznak. A talaj és a gumiabroncs között fellép egy vákuumos szívóhatás is, ami az abroncsfelület elválását nehezíti meg. Így a gördülő kerék tapadását nem jellemzi egyértelműen sem a csúszó-, sem a nyugvósúrlódási tényező. Erre a célra külön tényező, tapadási tényező bevezetése szükséges, mely alatt azt a maximális vonóerőt értjük, amelynél a gördülés éppen tiszta csúszásba megy át.

Az így bevezetett tapadási tényező értéke több elemtől függ: például az út minőségétől és állapotától, a gumiabroncs minőségétől és állapotától, bizonyos mértékig függ a jármű sebességétől valamint kisebb mértékben függ a gumiabroncs légnyomásától. Ugyancsak kismértékben függ a függőleges terhelőerőtől.

Csúszó súrlódásról akkor beszélünk, ha a kerekek nem gördülnek, hanem csúsznak a felületen. A csúszó súrlódási tényező értéke mindig kisebb, mint a tapadási tényezőé. A két érték közötti átmenet folytonos, amit az úgynevezett szlippel lehet kifejezni.

Erőhatások
4.2. ábra - Erőhatások


A tapadási és súrlódási tényezők a hosszirányú és oldalirányú komponensek vektoriális eredőjeként foghatók fel, amelyek segítségével a hosszirányú gyorsulások (gyorsítás, fékezés) és az oldalirányú mozgások leírhatók.

Ennek megfelelően a jármű mozgásához szükséges hajtóerő összességében az alábbi ellenállás komponenseket győzi le:

F A = R xf + R xr + F aero + F slope + F corn + F acc

(144)

ahol

 • R xf , R xr : gördülési ellenállások az első és hátsó kerekeken,

 • F aero : a légellenállás,

 • F slope : az emelkedési ellenállás,

 • F corn : a kanyarellenállás,

 • F acc : pedig a gyorsítási ellenállás.

A gördülés során a terhelés eloszlása nem egyenletes, az F z eredő vertikális erő a felület középpontja előtt Δx távolságban hat.

R xf + R xr =f( F zf + F zr ),

(145)

ahol f a gördülés ellenállási tényező.

A gyorsulás nélkül gördülő keréken a nyomatékok egyensúlya alapján: R x r stat = F z Δx , ahol r stat a statikailag terhelt kerék sugara. Ebből a gördülési ellenállás: R x =Δx/ r stat F z =f F z , ahol f=Δx/ r stat . Mivel Δx változó nem mért, ezért R x ellenállást az F z normálerővel arányosan modellezzük.

Gördülési ellenállási tényező
4.3. ábra - Gördülési ellenállási tényező


A gördülési ellenállás tényezője a gumi légnyomásától, a gumiabroncs típusától (összetételétől) és a kerékterhelésétől függ. Ezeken a gumi összetétele van rá hatással. Terepen a talaj minősége játszik fontos szerepet. A gördülési ellenállási tényező egy a sebességtől független állandóból és a sebességtől függő tagokból tevődik össze:

f= f 0 + f 1 ( v )+ f n v n

(146)

Normális (150 km/h ) sebességig az összefüggés lineáris ( f n 0) . Nagy sebességnél a tapasztalati összefüggés:

f= f 0 + f 1 v+ f 4 v 4 .

(147)

Kerékösszetartás
4.4. ábra - Kerékösszetartás


Nedves talajon, bizonyos vízrétegvastagság felett a gördülési ellenállást növeli a lökéshullámból adódó ellenállás, amely a talaj és a gumiabroncs közé ékszerűen benyomuló víz kiszorítása miatt lép fel. A lökéshullám ellenállása a sebességtől, az abroncs szélességétől és a vízréteg vastagságától függ. magasabb vízréteg és nagyobb sebesség esetén a kerék felúszhat és vízen csúszás keletkezhet.

A gördülési ellenállást növeli a kerékösszetartásból eredő ellenállás is. A kerékösszetartási ellenállás ( F v ) a gumi felfekvő felületének oldalirányú deformációja miatt keletkezik.

Kanyarellenállás
4.5. ábra - Kanyarellenállás


A kerékösszetartási szögből ( δ v0 ) eredő oldalerő ( F sv ) hosszirányú komponense a menetiránnyal ellentétesen hat, ezért növeli a kerékellenállást:

F v =2 F sv sin δ v0 .

(148)

A kanyarellenállás ívmenetben a gumiabroncs oldalirányú deformációja következtében keletkezik. A kanyarellenállás a kerekeken ívmenetben fellépő oldalerők ( F si ) mozgással ellentétes irányban ható komponenseiből számítható.

A kerékoldalerő mozgással ellentétes irányú komponense F si sin α i a jármű mozgását fékezi. A kanyarellenállás ekkor

F corn = F se sin α e + F sh sin α h ,

(149)

ahol α e , α h az első és hátsó tengely kúszási szöge.

A kanyarmenetben fellépő centrifugális erő ( F c ) által generált nyomaték egyensúlyban van a tengely oldalerők ( F si ) által generált nyomatékkal.

F se l= F c l h ,     F sh l= F c l e

(150)

ahol a centrifugális erő közelítése: F c = m g v 2 /R , ahol m g a jármű tömege, R a kanyarsugár, v sebesség, l tengelytáv, l e , l h a súlypont távolsága az első és hátsó tengelytől.

A járműre ható kanyarellenállás:

F corn = F se sin α e + F sh sin α h = m g v 2 R ( h l sin α e + e l sin α h )

(151)

azaz

F corn = k K m g g

(152)

ahol k K kanyarellenállási tényező:

k K = v 2 gR ( h l sin α e + e l sin α h ).

(153)

A 31. ábra a kanyarellenállási tényező változását mutatja az oldalgyorsulás függvényében.

A mozgásban lévő járművön a menetszél következtében a mozgás irányával ellentétesen ható erő, F aero légellenállás keletkezik. A légellenállás nagysága a jármű alakján kívül elsősorban az áramlási sebességtől függ. Az eredő áramlási sebesség a menetszélből ( v ) és a természetes szélből ( w ) tevődik össze: v res =v±w .

Ha a természetes szél iránya nem egyezik meg a menetszél irányával, az eredő erő háromszögeléssel számolható:

v res = v 2 + w 2 +2vwcosτ

(154)

ahol τ a természetes szélsebesség iránya és a jármű hossztengelye közötti szög.

Oldalszél esetén az eredő áramlási sebesség és az áramlási szög:

v res = v 2 + w 2 .

(155)

Áramlási sebesség
4.6. ábra - Áramlási sebesség


A természetben az áramlási szög állandóan változik, mert a szélsebesség és az útirány is változik. Az áramlási veszteségek az áramlási sebesség négyzetével nőnek. A légellenállás a következő összefüggésből számítható:

F aero = ρ 2 C d A f v res 2

(156)

ahol ρ a levegő sűrűsége, C d a légellenállási tényező, A f a jármű homlokfelülete, v res az áramlási szélsebesség. Megjegyzés: C d értéke a jármű hosszirányába ható szélsebességgel egy szélcsatornában határozható meg.

Az emelkedési ellenállás a jármű tömegéből és a lejtő szögéből számítható.

F slope = m g gsin α s

(157)

Gyorsításkor a jármű transzlációs és rotációs mozgást végző tömegeinek tehetetlenségi ellenállását kell leküzdeni. Ezek alapján a gyorsítási ellenállás két részből tevődik össze:

(158)

ahol m g a jármű tömege, a x a gyorsulás, a forgó tömegeknek a kerékre redukált tehetetlenségi nyomatéka, ω ˙ R a kerék szöggyorsulása és r dyn a dinamikus keréksugár. A kerék szöggyorsulását átszámíthatjuk transzlációs gyorsulássá: ω ˙ R = a x / r dyn . A gyorsítási ellenállás:

(159)

ahol k m forgási tömegtényező a rotációs és transzlációs tömegek viszonyát fejezi ki.

J i meghatározásához a forgó tömegek tehetetlenségi nyomatékát az ω R szögsebességgel forgó kerékre kell redukálni.

A hajtótengely ω T és a motor ω M szögsebességét a differenciálmű áttételével ( i D ) és a hajtóműáttétellel ( i G ) kell a kerékre átszámítani: ω T = i D ω R , ω M = i D i G ω R

A kerékre redukálandó tehetetlenségi nyomatékok összege ennek megfelelően

(160)

ahol J T,red = i D 2 J T a hajtótengely kerékre redukált tehetetlenségi nyomatéka és J M,red = i D 2 i G 2 J M a motor forgó részeinek kerékre redukált tehetetlenségi nyomatéka.

4.2. Kerék és út

Koordináta rendszerek és kerék erők
Koordináta rendszerek és kerék erők
4.7. ábra - Koordináta rendszerek és kerék erők


A kerék erők leírása során több koordináta rendszert használhatunk. Ezek lehetnek például földhöz rögzített ( x 0 , y 0 , z 0 ) , a járműhöz rögzített ( x F , y F , z F ) , kerék hordozóhoz rögzített ( x c , y c , z c ) , kerék forgéstengelyhez rögzített ( e yR ) , valamint a lokális útfelület dőléséhez rögzített ( e n ) koordináta rendszerek.

Minden ponton, ahol a gumiabroncs érintkezik az út felületével merőleges (normális) erők és súrlódási erők ébrednek. Az abroncs profiljának kialakítása miatt azonban a felfekvő felület nem feltétlenül alkot összefüggő területet. A kontakterők hatása leírható egyetlen eredő erővel ami az érintkezési felület egy rögzített pontján hat és egy nyomaték vektorral. Mivel egyenetlen úton a P kontakt pont meghatározása nem egyszerű, ezért a kontakt pont geometriáját úgy kaphatjuk meg, hogy egy becsült P * pontot a tényleges útra vetítve kapunk egy P 0 közelítést a kontakt pontra, ahol a kerékre ható erőket tételezzük.

4.2.1. Kerékre ható erők és nyomatékok

A vektorok komponenseit egy, a pályához rögzített, koordináta rendszerben fejezhetjük ki, ahol a z tengely merőleges a pályára, az x tengely merőleges a z tengelyre és a kerekek e yR forgási tengelyére. Az y tengely irányát a jobbkezes rendszer szerint rögzítjük.

Ebben a koordináta rendszerben a kerék erő és nyomaték komponensei a következőek:

 • F x hosszirányú, síkbeli longitudinális (fék, hajtás) erő,

 • F y oldalirányú, síkbeli laterális (kanyarodás) erő

 • F z függőleges (kerék-terhelés) erő,

 • M x dőlési/billenő, (kerék dőlését létrehozó) nyomaték,

 • M y gördülő nyomaték

 • M z nyomaték, ami a síkbeli erőkből jön létre azáltal, hogy azok támadáspontja nem közvetlenül a kerék középpontja alatt van.

A függőleges (kerék-terhelés) erőnek van egy statikus és egy dinamikus komponense:

F z = F z,stat + F z,dyn ,

(161)

ahol a statikus komponens a kerék elhajlás (tire deflection, Δz ) és a kerék elhajlás változási sebességének ( Δ z ˙ ) nemlineáris függvénye, míg a dinamikus komponens kifejezése F z,dyn = d R Δ z ˙ .

A kerék síkja általában nem merőleges az útra. A kerékdőlési szög ( γ ) a kerék síkjának oldalirányú kitérését méri. Ez főleg motorkerékároknál jelentős, de bizonyos felfüggesztési megoldások hatására is jelentkezhet, amikor a tengelyterhelés változik. A rugalmas kapcsolatok eredményeképp kanyarodáskor is jelentkezik oldalirányú kitérés.

Kerékdőlési szög
4.8. ábra - Kerékdőlési szög


M x dőlési/billenő, (kerék dőlését létrehozó) nyomaték kifejezése

M x =y F z .

(162)

A dőlés hatására akkor is lesznek oldalirányú erők, ha nincs csúszás. Kis dőlési szögekre ennek közelítése

M x s T γ,

(163)

ahol s T dőlési együttható (tipping stiffness).

Az M y gördülő nyomatékot általában lineáris tagként modellezzük:

M y = q 0 R| F z |.

(164)

Pontosabb modelleknél a kerékspecifikus q 0 faktor a jármű sebességétől is függ. Egy további veszteségforrás lehet a hosszirányú erő nyomatéka:

M y,add =( R e R ) F x ,

(165)

ahol R e az effektív gördülési sugár.

4.2.2. A kerék kinematikája

Kontakt pont sebessége
4.9. ábra - Kontakt pont sebessége


A gumiabroncs kerületén ébredő hosszirányú erők a következő tényezőktől függnek: hosszirányú szlip, a függőleges kerékterhelés és a tapadási tényező. Hajtónyomaték vagy fékező nyomaték hatása alatt a gumiabroncs felfekvő felületén lévő gumirészecskék parciális csúszása miatt sebességkülönbség keletkezik a jármű sebessége és a kerék gördülési sebessége között. Emiatt kerék által megtett távolság nem egyezik meg a kerék forgási szögéből számítható távolsággal, úgynevezett hosszirányú szlip keletkezik.

A hosszirányú szlip ( λ x ) a v x menetsebesség és a kerék/talaj közötti r dyn ω relatív sebesség különbségéből határozható meg. A dinamikus keréksugár r dyn a gumiabroncs legördülési kerületéből adódik. A legördülési kerület egyenlő a szabadon gördülő kerék által egy fordulat alatt megtett úttal. Így a kerék dinamikus gördülési sugarát a következő definíció alapján határozhatjuk meg:

v x = r dyn ω,

(166)

ahol ω a kerék fordulatszáma. Tehát a dinamikus keréksugár az az effektív r dyn keréksugár, amivel az ω fordulatszámmal a kerék által elért sebesség adódna.

A dinamikus keréksugár összefüggése alapján:

r dyn = r w sinϕ ϕ = r w sin{ cos 1 ( r stat / r w ) } cos 1 ( r stat / r w )

(167)

ahol r w a terheletlen kerék sugara és r stat a terhelt kerék sugara. Ennek egy közelítő értékét az alábbiak szerint kaphatjuk meg:

r dyn 2 3 r 0 + 1 3 r S ( F z ).

(168)

Látható, hogy

r stat < r dyn < r w .

(169)

Egy meghajtó kerék esetén (elsőkerék hajtású jármű első kereke) a forgásból számított sebesség nagyobb a jármű sebességénél, azaz r dyn ω R > v x . Egy meghajtott kerék esetén a jármű sebessége nagyobb a kerék forgásából számított sebességénél, tehát v x > r dyn ω R . Hajtás esetén a következő sebességkülönbség adódik: r dyn ω R v x .

A dinamikai jármű modellekben szereplő egyik legfontosabb paraméter a λ longitudinális csúszási együttható (szlip), ahol:

λ= v x R e ω v x = ω 0 ω ω 0 .

(170)

A hosszirányú szlip hajtás és fékezés esetén a következőképpen definiálható: a fékezési szlip

λ xb = v x r dyn ω R v x ,

(171)

míg a hajtási szlip

λ xa = r dyn ω R v x r dyn ω R .

(172)

Az álló járművön kipörgő kerék, illetve a fékezéskor blokkoló kerék egyaránt 1 szlipet jelent.

Összefoglalva, a kerék kinematikáját meghatározó legfontosabb tényezők az alábbiak: a jármű v=( v x , v y ) sebessége, a v c =ω R e kerék kerületi sebessége valamint a v s =( v x v c , v y ) csúszási sebesség. Az R e = v x ω 0 effektív gördülési sugár értékét a szabadon futó (fék/hajtás= 0 ) kerék ω 0 szögsebessége határozza meg. Bevezetjük még az α=arctan v y v x a csúszási szöget valamint a csúszási sebesség β=arctan v sy v sx irányát.

Kerék kinematikája
Kerék kinematikája
4.10. ábra - Kerék kinematikája


A kerékerők a tapadási és csúszási együtthatók függvényei. A különböző együtthatók definíciói és a köztük levő kapcsolatok az alábbiak:

σ=( σ x , σ y )=( v x v c 1, v y v c ),

(173)

κ=( κ x , κ y )=( 1 v c v x , v y v x ),

(174)

s=( s x , s y )=( v x v c | v | , v y | v | ),    | v |= v x 2 + v y 2 .

(175)

Mivel λ= κ x a csúszási együttható (slip ratio):

σ=( λ 1λ ,tan( α ) ),

(176)

κ=( λ,tan( α ) ),

(177)

s=( λcos( α ),sin( α ) )).

(178)

Az ISO és SAE szabványok szerint a hosszirányú csúszás kifejezése 100 κ x [%] míg az oldalirányú csúszás α [deg].

A gyakorlatban használt irányítási célú járműmodellek linearizált erőkkel és nyomatékokkal számolnak:

F x = C x s x ,     C x = d F x d s x | s x =0, s y =0 ,

(179)

F y = C y s y ,     C y = d F y d s y | s x =0, s y =0 ,

(180)

azaz

F x = C F x λ,

(181)

F y = C F α α+ C F γ γ,

(182)

M Z = C M α α+ C M γ γ,

(183)

ahol például C F x longitudinális merevség (szlip) és C F α pedig a kanyarodási (cornering) merevség.

4.3. Erőátvitel modellezés

A kerékre ható, úttartást és menetstabilitást befolyásoló tényezők a csúszási szög az oldalerő és az általa generált nyomaték. Amennyiben a jármű a tapadási viszonyokhoz képest nagy sebességgel halad az ívben, a tapadás jelentős részét felemészti az íven tartás biztosítása: a tapadási tényező oldalirányú komponense megközelíti az útpálya és gumiabroncs közötti tapadási tényező értékét. Ha a két komponenst összegezzük, előfordulhat, hogy nincs akkora tapadás, mint amekkorára az adott manővernél szükség lenne: a jármű kicsúszik a kanyarban.

A horizontális síkban maximálisan átvihető erőt az abroncs és a talaj érintkezési síkjában ható súrlódási viszonyok határozzák meg. A jármű hosszirányú mozgásához szükséges erők:

m x ¨ = F xf + F xr F A

(184)

ahol F A a leküzdendő menetellenállások összege, F xf és F xr a hosszirányú erő az első és hátsó kerekeken.

Mint azt már láttuk, a maximális hosszirányú erő ( F x ) arányos a függőleges erővel ( F n ):

F x = μ H F n

(185)

ahol μ H arányossági tényező a gumiabroncs és az út közötti tapadási tényező. Ha a keréken ennél nagyobb hajtó vagy fékerő lép fel, akkor a gumiabroncs nem tud a talajon tapadni és kipörög vagy blokkol. Ebben az állapotban átvihető erő a μ G csúszási tényező nagyságától függ:

F xG = μ G F n .

(186)

Egy tipikus μ szlip görbe maximuma a μ H tapadási tényező, ami a maximális erőkapcsolat kihasználást jelenti. Fékezéskor a tapadási tényező növekvő kerékcsúszás esetén intenzíven, kezdetben lineárisan majd kevésbé növekedve éri el maximális értékét. Ezt stabil tartománynak tekintjük.

Ha a szlip görbe maximumán túl növekszik, akkor a súrlódási tényező leesik a μ G csúszási tényező értékére. A görbének ez a szakasza az instabil tartomány, ami azt jelenti, hogy a szlip a görbe maximumának átlépésekor növekszik és a kerék a csúszás állapotába megy. Ez egy önmagát gerjesztő folyamat, melynél ha nem csökkentik a fékező nyomást, a kerék hamarosan blokkolni fog.

A jármű iránytartása szempontjából a gumiabroncs oldalvezetési tulajdonságai jelentősek. A kormány működtetésével a kerék elfordul eredeti síkjától. Ekkor a gumiabroncs felfekvő felületében a talajon tapadó gumirészecskék rugalmas deformációja lép fel.

A kerék emiatt nem a középsíkja irányában, hanem az úgynevezett α kúszási szög alatt gördül le. A kerék sebességvektora a kerék középsík tengelyével α szöget zár be. A felfekvő felületen fellépő vsinα oldalcsúszási sebesség oldalirányú szlipet okoz.

λ y = vsinα v .

(187)

A kúszási szög az első és hátsó kerekeken a következő:

α f =δ θ vf

(188)

α r = θ vr

(189)

ahol δ a kormányszög. Kis szögek esetén a kúszási szögek a következő módon közelíthetők:

θ vf = v y + l f ψ ˙ v x

(190)

θ vr = v y l r ψ ˙ v x

(191)

ahol v x , v y a hosszirányú és oldalirányú sebességek, ψ ˙ a perdülés szöge.

Az oldalirányú erő a függőleges normál erőtől függ:

F lat = μ s F n

(192)

ahol μ s az arányossági oldalsúrlódási tényező. Az oldalerő kis szögek esetén arányos a kúszási szöggel

F lat = C R α.

(193)

Az oldalvezető erő nem a gumiabroncs talajérintkezési felületének közepén hat, hanem n R távolságban mögötte. Emiatt egy visszatérítő kúszási nyomaték keletkezik, ami a kúszási szöget csökkenteni akarja:

M sR = n R F lat .

(194)

A γ kerékdőlés is oldalerőt generál, amely irányától függően kanyarban növeli vagy csökkenti a centrifugális erőből adódó oldalerőt. Kis dőlésszögek esetén jó közelítéssel

F lat =sinγ F n .

(195)

4.4. Kerékmodellek

Szimulációs célból a keréknek különböző bonyolultságú modelljeit használhatjuk. Vannak strukturális, komplex kerék modellek, mint például a végeselem modellek, ahol a kerék kis elemekre van bontva, az egyes elemekre és kölcsönhatásaira felírt (parciális) differenciálegyenletekkel. Ezeknek a modelleknek azonban igen nagy a számítási igényük.

Komplex kerék modell
4.11. ábra - Komplex kerék modell


Az ennél valamivel egyszerűbb dinamikus kerék modellek közül megemlíthetők a kefe modellek, ahol a gumiabroncs szeletekre van bontva, és ezeknek a szeleteknek a mozgása, mintha egy kefe sörtéi lennének, van modellezve. Ebben a modellben az egyes cellákra vonatkoztatott erők és a szlip alakja:

F xi =k δ i , k= c p d x c ,  F xi,max =μ F zi

(196)

F zi =q( x c )d x c , q( x )= 3 F z 4a ( 1 x 2 a 2 )

(197)

μq( x s )= c p σ x ( a x s )

(198)

(199)

σ x = λ 1+λ .

(200)

A dinamikus szemi-empirikus modellek figyelembe veszik, hogy a manőverezés során a kerékerők kialakulásához idő kell, azaz

σ x v x dλ dt =λ λ ¯ ,

(201)

ahol λ a kerékerőket meghatórozó slip, λ ¯ a tényleges (mért) slip, míg σ x v x az úgynevezett relaxációs hossz. Az r y oldalirányú relaxációs hossz az F z kerékerő és az oldalirányú szlip függvénye.

Egy egyszerüsített kefe modell a LuGre modell, ahol

F x ( v x + x ˙ e ) F ¯ x ( v x )+ F x v x x ˙ e

(202)

F y ( v y + y ˙ e ) F ¯ y ( v y )+ F y v y y ˙ e

(203)

A dinamikus kerék modellek általában túl bonyolultak ahhoz, hogy irányítási célú modellekben használjuk őket. Ilyen célokra megfelelőbbek a stacionárius kerék modellek, ahol a szlip egy stacionárius nemlineáris kifejezésként van modellezve. Ilyen például a Pacejka féle "mágikus" formula:

y( x )=Dsin [ Carctan [ ( 1E )x+( E B )arctan( Bx )]]

(204)

ahol ( x,y ) a ( λ, F x ) , ( α, F y ) , ( α, M z ) párok valamelyike és

 • B= ( a 3 F z 2 + a 4 F z ) ( CD e a 5 F z ) merevségi faktor;

 • C= a 0 alak faktor;

 • D= a 1 F z 2 + a 2 F z csúcs faktor;

 • E= a 6 F z 2 + a 7 F Z + a 8 görbületi faktor.

A teljes szimulációs célú modell jóval több (kb. 85 ) paramétert tartalmaz amit mért adatokkal való összevetéssel kalibráltak be. Tervezés során természetesen a paraméterek számának csökkentése a kívánatos.

4.5. Egyszerű hosszirányú jármű modell

Egy egészen egyszerű longitudinális jármű modell egyenletei

m v ˙ = F x ,

(205)

Θ ω ˙ =Tr F x ,

(206)

ahol m a jármű tömege, v a jármű sebessége, Θ az inercia együttható és r a kerék sugara. Ebben az egyszerű modellben a kerék felfüggesztését és a gumiabroncs összenyomódási mértékét nem vesszük figyelembe. T a hajtási vagy fékezési nyomaték.

Az állandósult állapotban a keletkezett kerék erők és nyomatékok a hosszirányú és oldalirányú csúszás függvényei. Ennek megfelelően az F x hosszirányú erő a hosszirányú s x csúszási együttható függvénye, ahol

s x = vrω r| ω | ,

(207)

és ahol r szolgál, ebben ez az egyszerű megközelítésben, dinamikus gördülési sugárként is.

Normál vezetési körülmények között s x igen kicsi, és a kerék közel áll a

Ω v r

(208)

szabadon gördülési feltételhez. Ekkor a v= v 0 és ω= v 0 r állapottól való eltérés

v= v 0 +Δv

(209)

és

ω= v 0 r +Δω.

(210)

Kis eltérések esetén a hosszirányú csúszási együttható alakja

s x = v 0 +Δv v 0 rΔω | v 0 +rΔω | ΔvrΔω | v 0 | .

(211)

A már látott módon a linearizált longitudinális erő F x = C x s x így a kapott longitudinális modell

(212)

4.5.1. Példa: vasúti kerék szimulált fékezése

Ennek az egyszerű longitudinális modellnek az alkalmazására álljon itt a vasúti kerék csúszásának vizsgálata fékezéskor. Láttuk, hogy a ν= Rωv v szlip értékei 0 (szabadon futó kerék) és 1 (blokkolt kerék) között lehetnek. A valós és a modellezett μ( ν ) adhéziós görbát, ahol a tribológiai környezet a ν 0 , μ 0 , ν e , μ paraméterekkel van modellezve, a 38. ábra szemlélteti.

Valós és modellezett adhéziós görbe
Valós és modellezett adhéziós görbe
4.12. ábra - Valós és modellezett adhéziós görbe


A szimulációhoz használt modell alakja

μ={ sign( ν )( 4 μ 0 | ν | 2 ν 0 ( 1 | ν | 2 ν 0 ) )     ha| ν |< ν e sign( ν )( η e χ( | ν | ν e ) + μ )     ha| ν | ν e

(213)

ahol

η=4 μ 0 ν e 2 ν 0 ( 1 ν e 2 ν 0 ) μ ,

(214)

χ= 2 μ 0 ν 0 η ( 1 ν e ν 0 ).

(215)

A modell alapján egy blokkolásgátló fékezés lett tervezve. Ennek a fékezésnek a működését szemlélteik az 40 és 41 ábrák. A szimuláció során beállított tribológiai paraméterek értékei az alábbiak voltak:

 • ν 0 =0.25, ν e =0.4, μ 0 =0.12, μ =0.06;

 • ν 0 =0.1, ν e =0.18, μ 0 =0.08, μ =0.012;

 • ν 0 =0.2, ν e =0.35, μ 0 =0.04, μ =0.01.

Szimuláció:
4.13. ábra - Szimuláció:


Szimuláció: jelek
Szimuláció: jelek
Szimuláció: jelek
Szimuláció: jelek
4.14. ábra - Szimuláció: jelek


4.6. Sebesség és távolságtartó irányítások

Egy hagyományos sebességtartó irányítás a vezető által megadott sebességérték tartására képes. Az adaptív sebességszabályozás feladata a hagyományos menetsebesség szabályozáson nyugszik, ami tartja a megadott sebességet. A szabályozás képes váltakozó forgalmi körülményekhez automatikusan igazodni: gyorsítani, gázadást csökkenteni, fékezni. Ezáltal képes egy előtte haladó jármű sebességéhez is igazodni egy hosszirányú követési távolság figyelembe vételével.

A szabályozási feladat az igényelt sebesség ( v ref ) és az aktuális sebesség ( v x ) közötti különbség csökkentéséhez kiszámítja a szükséges gyorsulás (lassulás) értékét és azt realizálja:

v x v ref min.

(216)

A jármű mozgásához szükséges hajtóerő komponensei:

F= F acc + F dist

(217)

ahol F acc a gyorsítási ellenállás és F dist a zavaró tényezők eredője (gördülési ellenállás, légellenállás, kanyarellenállás, emelkedési ellenállás). Az F hosszirányú erő egyszerűsített összefüggése:

F = m x ¨

(218)

ahol m a jármű tömege, x ¨ pedig a jármű gyorsulása.

Az irányítási feladatot például egy PI típusú szabályozóval oldhatjuk meg. A szabályozó struktúrája ekkor

C= k p + k i s .

(219)

A szabályozó bemenete a megkívánt sebesség ( x ˙ des = v ref ) és az elért sebesség ( x ˙ = v x ) közötti különbség: A szabályozó komponenseinek hatása a sebességekre:

(220)

Definiáljuk a referencia pozíciót: (folyt.)

ahol x des ( t ) az igényelt referencia sebességhez tartozó pozíció. Az x aktuális pozíció hasonlóan felírható.

Az igényelt gyorsulás és a szabályozó komponenseinek hatása:

x ¨ des ( t )= k p ( x ˙ x ˙ des ) k I ( x x des ).

(221)

A felsőszintű szabályozás tervezése rutinfeladat. Ha az irányítójel nagyságát meg akarjuk szorítani, akkor az elérendő minőségi tulajdonságokat bővítjük:

 • megfelelő referenciajel-követést kell biztosítania;

v x v ref min

azaz az előírt sebesség és a tényleges sebesség közötti különbség legyen minimális,

 • minél kisebb hosszirányú erőt használjon a rendszer.

| F l |min

A szabályozótervezés kritériuma a következőképpen fogalmazható meg:

(222)

ahol q és r a skalár tervezési súlyok.

A hosszirányú erőt a hajtási vagy a fékezési rendszerekkel kell létrehozni. Hajtáskor a motor fojtószelep beállításával állítjuk elő a hajtáshoz szükséges nyomatékot (táblázat). A sebességváltásról a fordulatszám és az optimális fogyasztás alapján döntünk. Fékezéskor a féknyomásokat állítjuk be ( például táblázat alapján).

Összetett szabályozási séma
4.15. ábra - Összetett szabályozási séma


Ha a jármű előtt nem halad másik jármű, akkor standard sebességtartó irányítási feladatot kell megoldani. Ha a jármű előtt egy másik jármű jelenik meg, akkor döntési feladatot kell először megoldani. Ha az előttünk lévő jármű távolsága és sebessége alapján nincs szükség a sebesség változtatására, akkor továbbra is sebességtartó irányítást kell megoldani. Ha az aktuális sebesség nem tartható, akkor a továbbiakban egy távolságtartó irányítási feladatot kell megoldani.

Az irányítási feladatban közúti járműhöz tervezünk szabályozót, amely képes a járművet egy előző járműtől előre megadott távolságban vezetni. Az irányítástervezés feladata a szükséges hosszirányú erő (hajtáslánc és fékrendszer) meghatározása. A szabályozási feladat a két jármű közötti relatív távolság minimalizálása:

x 1 x 2 min

(223)

ahol x 1 és x 2 az egyes járművek elmozdulásai.

A járművek F i hosszirányú erőinek összefüggése:

F 1 = m 1 x ¨ 1

(224)

F 2 = m 2 x ¨ 2

(225)

ahol m i a jármű tömege, x i a járművek elmozdulása. Az egyenleteket a következő alakban célszerű megfogalmazni:

d ˙ = x ˙ 1 x ˙ 2

(226)

d ¨ = x ¨ 1 x ¨ 2 = 1 m 1 F 1 1 m 2 F 2

(227)

ahol d= x 1 x 2 relatív távolság.

Követési feladat
4.16. ábra - Követési feladat


A szabályozott rendszernek a következő minőségi tulajdonságokat kell kielégítenie:

 • megfelelő referenciajel-követést kell biztosítania

| d ref d |min

(228)

azaz az előírt relatív távolság és a tényleges közötti különbség legyen minimális

 • minél kisebb hosszirányú erőt használjon a rendszer

 • | F l |min

  (229)

A szabályozótervezés kritériuma a következőképpen fogalmazható meg:

(230)

ahol q és r a skalár tervezési súlyok.

Az adaptív távolságtartó irányítási feladatban a járműnek egy előre megadott követési távolságot kell tartania.

Oszlopban haladó járművek
4.17. ábra - Oszlopban haladó járművek


Az oszlopban haladó járművek irányítása azt a jellegzetes forgalmi szituációt kísérli meg automatizálás által biztonságosabbá és költséghatékonyabbá tenni, amikor több jármű, hosszú távon, azonos útszakaszon halad. Emellett a környező járművek aktuális pozíciójának pontos ismerete segítheti a ráfutásos balesetek kiküszöbölését is. Az oszlopban haladó járművek esetén a cél a minél kisebb követési távolság megvalósítása. Az oszlopban haladó járművek közötti kommunikáció kihasználásával a követési távolságot a normál követési távolságnál lényegesen kisebbre választjuk.

Normál működési körülmények esetén a követőjárművek irányítása szétcsatolható egy sebességszabályozási feladatra (hosszirányú irányítás) és a sávon belüli pozícionálásra (oldalirányú irányítás). A sebességszabályozó kimenete a féknyomás vagy a pillangószelep-állás, amelyek a jármű gyorsulásának beállítására szolgálnak. A szabályozó bemenetei az alkalmazott irányítási módszertől függően változhatnak, de a vezető vagy közvetlenül a vizsgált jármű előtt haladó jármű gyorsulás, sebesség és pozíció (távolság) adatai rendszerint szükségesek.

Ebben a feladatban alapvető szerepet játszanak a szenzorfúziós eljárások és a járművek közötti kommunikációs módszerek. A szokásos pozíciómeghatározási módszereket (GPS) a járművön megtalálható egyéb érzékelők (sebesség, oldalgyorsulás, radar) adataival kiegészítve kezeljük. Az oszlopban haladó járművek közötti kommunikáció kihasználásával a követési távolságot a normál követési távolságnál lényegesen kisebbre csökkentjük.

Kétféle stabilizálási feladatot kell megoldani: az egyedi járműveknek meg kell oldaniuk, hogy az őt megelőző járműtől való távolság minél kisebb (illetve az előírt értékű) legyen. Meg kell oldani a teljes járműoszlop stabilitását, az úgynevezett string stabilitási feladatot. A string stabilitás biztosítja, hogy az egyes járművek elérjék a számukra előírt pozíciót a járműoszlopon belül, továbbá garantálja, hogy a konvoj elején - például a vezető jármű hirtelen fékezése miatt - keletkező követési hiba folyamatosan csökkenő hibát okozzon a járműoszlop mentén. Ezzel elkerülhető, hogy egy hirtelen fékezés ráfutásos ütközést váltson ki a konvoj végén.

Az egyedi járműveknek meg kell oldaniuk, hogy az őt megelőző járműtől való távolság minél kisebb (illetve az előírt értékű) legyen. Legyen x i az i -edik jármű aktuális pozíciója. A járművek között L des távolságot akarunk tartani, melynek meghatározása során figyelembe vettük a járművek hosszát is. A követő járművek közötti távolság hibája

δ i = x i x i1 + L des .

(231)

Az egyedi irányítás biztosítja a stabilitást, ha a következő követelmény teljesül:

x ¨ i1 0 δ i 0.

(232)

Az irányítási feladat a megadott távolság tartása az előző jármű mozgását figyelembe véve.

Adaptív string
4.18. ábra - Adaptív string


Meg kell oldani a teljes járműoszlop stabilitását, az úgynevezett string stabilitási feladatot. A string stabilitási feladat azt jelenti hogy a konvoj elején keletkező követési hiba ne növekedjen a járműoszlop mentén a később érkező járművek irányában. A string stabilitásra többféle megoldás létezik: állandó távolság tartása vagy állandó időköz tartása, amikor a távolság nem állandó, hanem a sebességgel arányosan változik.

A szabályozó bemenetei az alkalmazott irányítási módszertől függően változhatnak, de a vezető vagy közvetlenül a vizsgált jármű előtt haladó jármű gyorsulás, sebesség és pozíció (távolság) adatai rendszerint szükségesek. Ha az irányítási stratégia a vezető jármű alapján (1. módszer) történik, akkor

(233)

ahol x l a vezető jármű pozíciója. Ekkor a követési hiba dinamikája: ε ¨ i = x ¨ i x ¨ i1 = u i u i1 azaz ε ¨ i + k v ε ˙ i + k p ε i =0 . String stabilitás szempontjából ez biztosítja a leghatékonyabb megoldást, hiszen hibamentes megoldást ad. A stratégia nem biztonságos, mivel nem veszi figyelembe a vizsgált jármű előtt haladó jármű adatait.

Ha az irányítási stratégia csak a vizsgált jármű előtt haladó jármű adatai alapján (2. módszer) történik, akkor a módszer a vizsgált jármű előtt haladó jármű pozíció és sebesség adatai alapján dolgozik:

u= k v e ˙ i k p e i .

(234)

Ekkor a követési hiba dinamikája ε ¨ i = u i u i1 alapján

ε ¨ i + k v ε ˙ i + k p ε i = k v ε ˙ i1 + k p ε i1 ,i2.

(235)

Az első járműre

ε ¨ i + k v ε ˙ i + k p ε i = x ¨ l ,

(236)

ahol x ¨ l az első jármű gyorsulása. Az átviteli és a frekvencia függvény:

H( s )= k v s+ k p s 2 + k v s+ k p H( iω )= k v 2 ω 2 + k p 2 ( k p ω 2 ) 2 + k v 2 ω 2 .

(237)

Azokon a frekvenciákon, ahol H( iω )1 a hiba erősítve terjed tovább a járművek mentén. Ilyenkor a string stabilitás nem teljesül.

Ha az irányítási stratégia csak a vizsgált jármű előtt haladó jármű adatai alapján (3. módszer) történik, és a módszer a vizsgált jármű előtt haladó jármű pozíció és sebesség adatain kívül a vizsgált jármű előtt haladó jármű gyorsulás adatát is figyelembe veszi, akkor:

u= k a x ¨ i1 k v e ˙ i k p e i .

(238)

A követési hiba dinamikája ekkor ε ¨ i = u i u i1 alapján

ε ¨ i + k v ε ˙ i + k p ε i = k a ε ¨ i1 + k v ε ˙ i1 + k p ε i1 ,i2.

(239)

Az első járműre ε ¨ i + k v ε ˙ i + k p ε i =( k a 1 ) x ¨ l , i=1, ahol x ¨ l az első jármű gyorsulása. Az átviteli függvény:

H( s )= k a s 2 + k v s+ k p s 2 + k v s+ k p .

(240)

Ha H( iω )1 , akkor lehetnek frekvenciák, amelyeknél a hiba erősítve terjed tovább a járművek mentén. Ezért k a =1 ( H( iω )=1 ) választás célszerű a string stabilitáshoz.

Ha az irányítási stratégia a vezető jármű és a közvetlenül a vizsgált jármű előtt haladó jármű adatait egyaránt felhasználja. (4. módszer), akkor

(241)

A módszer nagyszámú információt használ, azonban ebben az esetben a string stabilitás garantálható.

A változó távolságot biztosító irányítási stratégiában minden jármű a közvetlenül előtte haladó jármű pozíció, sebesség és gyorsulás adatából dolgozik (5. módszer).

Ekkor

u= k a x ¨ i1 k i x ˙ i k v e ˙ i k p e i .

(242)

Ez a módszer is nagyszámú információt használ, azonban ebben az esetben is a string stabilitás garantálható.

A továbbiakban az ezekben a feladatokban felmerülő jelkövető irányítástervezésre adunk néhány módszer.

4.6.1. Állapot szeparálás módszere

Induljunk ki az alábbi integráló tulajdonságú rendszerből, melynek állapottér reprezentációja a következő:

x ˙ =Ax+bu

(243)

y=cx

(244)

Integráló tulajdonságú rendszerhez jelkövetést biztosító szabályozó struktúra egy output visszacsatolt soros kompenzátort kombinál az állapot-visszacsatolással.

Ha a rendszer maga integráló tulajdonságú, és a rendszer kimenetét is visszacsatoljuk, akkor ez a struktúra automatikusan biztosítja a referencia jelkövetést és az állapot-visszacsatolás a pólusok megfelelő elhelyezését.

Válasszuk meg az állapotvektort úgy, hogy az első komponense éppen a rendszer kimenete legyen. Ebben a rendszerben az x 1 állapotjelet nem csatoljuk vissza, helyette a rendszer kimenőjelét csatoljuk vissza negatívan és az így képzett különbséget erősítjük a k n1 értékkel.

Ekkor a bemenőjel és a kimenőjel az állapotvektor elemeivel a következőképpen írható fel:

u= k n1 ( yr ) k n2 x 2 k 1 x n1 k 0 x n

= k n1 x 1 k n2 x 2 k 1 x n1 k 0 x n + k n1 r

= k T x+ k n1 r

(245)

y= x 1

(246)

ahol

k T =[ k n1 ... k 1 k 0 ]

(247)

az állapotvisszacsatolás komponensei.

Az input jelet az állapotegyenletbe helyettesítve a következő egyenletet kapjuk:

x ˙ =Ax+b( k T x+ k n1 r )

=( Ab k T )x+b k n1 r.

(248)

A követési hiba:

e=ry=r x 1 .

 • A szabályozott rendszer pólusai az Ab k T mátrix sajátértékei, ami azt jelenti, hogy a fenti struktúra alkalmazásával a pólus allokációs technika gyakorlatilag változtatás nélkül használható.

 • A szabályozott rendszer állapotmátrixa: A c =Ab k T és input vektora: b c =b k n1 .

Példa 5.1: Tekintsük példaként a következő integráló tulajdonságú rendszert:

x ˙ =[ 0 2 3 0 1 2 0 2 0 ]x+[ 1 2 1 ]u

(249)

y=[ 1 0 0 ]x

(250)

Az első állapot azonos a rendszer kimenetével. Tervezzünk jelkövető szabályozást LQ módszerrel. Az LQ tervezés súlyozó tényezői:

Q=[ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ]    R=1

(251)

Az LQ tervezés eredménye:

k T =[ 1 8 7 ].

(252)

A zárt rendszer állapottér reprezentációja:

x ˙ =[ 1 10 10 2 15 12 1 10 7 ]x+[ 1 2 1 ]r

(253)

y=[ 1 0 0 ]x

(254)

A megoldás szimulációját az alábbi ábrasor illusztrálja:

A megoldás szimulációja
4.19. ábra - A megoldás szimulációja


Megjegyzés: állapottér átalakítása

A megoldásban feltételeztük, hogy az állapotváltozókat sikerült úgy összeállítani, hogy a rendszer kimenete azonos az első állapotváltozóval.

Ha ez nincs így, akkor egy transzformációt kell végrehajtani.

Tegyük fel, hogy a rendszer átviteli függvénye a következő:

Y( s )= b 1 s n1 +...+ b n1 s+ b n s n + a 1 s n1 +...+ a n1 s+ a n U( s )

(255)

Az első állapotváltozót úgy választjuk meg, hogy az azonos legyen a rendszer kimenetével: x 1 =y . A többi állapotváltozó megválasztása a következőképpen történik:

x 2 = x ˙ 1 β 1 u

x 3 = x ˙ 2 β 2 u

...

x n = x ˙ n1 β n1 u

(256)

ahol β 1 = b 1 , β 2 = b 2 a 1 β 1 , β 3 = b 3 a 1 β 2 a 2 β 1 , ..., β n1 = b n1 a 1 β n2 ... a n2 β 1 .

Végül az x n elsőrendű deriváltjára a következő alakot kapjuk:

x ˙ n = a n x 1 a n1 x 2 ... a 1 x n + β n u.

(257)

ahol β n = b n a 1 β n1 ... a n1 β 1 .

A fentiek alapján az állapottér reprezentáció a következő alakot kapjuk:

(258)

y=[ 1 0 0 ... 0 ]x

(259)

A hasonlósági transzformációval kapott állapottérben az első állapotváltozó a kimenőjellel azonos.

4.6.1.1. Struktúra módosítás

Egy integrátort nem tartalmazó rendszer esetén a jelkövetést úgy kell megoldani, hogy integráló típusú soros kompenzátort alkalmazunk a visszacsatolásban.

Ez állapot-visszacsatolást tartalmazó rendszerben azt jelenti, hogy az állapot-visszacsatolt struktúrát egy olyan output visszacsatolással kombináljuk, amely integráló tulajdonságú. Ebben a struktúrában valamennyi állapot vektort visszacsatoljuk a rendszer bemenetére. Ezen túlmenően egy integráló elemet építünk a rendszer előrevető ágába és ezt k i -vel erősítjük. Fentiek miatt ebben a struktúrában n+1 számú erősítést alkalmazunk.

Egy új állapotváltozót definiálunk:

(260)

Struktúra modosítása
4.20. ábra - Struktúra modosítása


Az állapot-visszacsatolt struktúrával a rendszer állapottér reprezentációja a következő:

x ˙ ( t )=Ax( t )+bu( t )

(261)

y( t )= c T x( t )

(262)

u( t )= k T x( t )+ k i z( t )

(263)

z ˙ ( t )=r( t )y( t )

(264)

Az állapot-visszacsatolt struktúrában a bemenőjelet az x 1 , x 2 , x n komponenseken kívül az ry hibajel figyelembe vételével állítjuk elő. A rendszer állapottér struktúráját a z komponenssel bővítjük és ebben a bővített rendszerben végezzük el a tervezést.

Az állapotegyenletek a következők:

x ˙ ( t )=Ax( t )+bu( t )

(265)

z ˙ ( t )=cx( t )+r( t )

(266)

A kimeneti egyenlet:

y=cx( t )

(267)

A bővített rendszer állapottér reprezentációja:

[ x ˙ ( t ) z ˙ ( t ) ]=[ A 0 c T 0 ][ x( t ) z( t ) ]+[ b 0 ]u( t )+[ 0 1 ]r( t )

(268)

y( t )=[ c T 0 ][ x( t ) z( t ) ]

(269)

Az irányítójel összefüggése:

u= k T x( t )+ k i z( t )

(270)

Az állapottér reprezentáció:

=[ Ab k T b k i c T 0 ][ x( t ) z( t ) ]+[ 0 1 ]r( t ),

(271)

y( t )=[ c T 0 ][ x( t ) z( t ) ].

(272)

A követési hiba:

e=ry=rc x 1 .

Ezzel a struktúrával automatikusan elérjük, hogy a szabályozott rendszer jelkövetést biztosítson. A pólus allokációt a bővített rendszerben végezzük el. A továbbiakban a hagyományos pólus allokációs technika használható.

Az állapotvisszacsatoilt erősítés n+1 komponensű:

k a T =[ k n1 ... k 1 k 0 k i . ]

(273)

Az állapotvisszacsatolás tervezésének feltétele, hogy az irányíthatósági mátrix teljes rangú legyen:

rang( [ Ab k T b k i c T 0 ] )=n+1 .

Példa 5.2:

Tekintsük példaként a rendszert:

x ˙ =[ 3 2 1 2 1 0 1 1 2 ]x+[ 1 0.5 2 ]u

(274)

y=[ 1 0 0 ]x

(275)

Az 5.2 példa megoldása
Az 5.2 példa megoldása
4.21. ábra - Az 5.2 példa megoldása


A bővített rendszer állapottér reprezentációja:

x ˙ =[ 3 2 1 0 2 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 ]x+[ 1 0.5 2 0 ]u

(276)

y=[ 1 0 0 0 ]x

(277)

Az LQ tervezés súlyozó tényezői:

Q=[ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ]    R=1

(278)

Az LQ tervezés eredménye:

k T =[ 0.4535 1.1147 2.7423 1 ].

(279)

A zárt rendszer állapottér reprezentációja:

x ˙ =[ 2.5465 3.1147 3.7423 1.0000 2.2267 1.5573 1.3712 0.5000 0.0931 1.2294 3.4846 2.0000 1.0000 0 0 0 ]x+[ 0 0 0 1 ]u

(280)

y=[ 1 0 0 0 ]x

(281)

A megoldás szimulációját az 5.2 ábrasor illusztrálja.