Irányításelmélet

Dr. Bokor, József

Dr. Gáspár, Péter

Dr. Szabó, Zoltán

A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042 azonosító számú „ Mechatronikai mérnök MSc tananyagfejlesztés ” projekt keretében készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A kiadásért felel a(z): BME MOGI

Felelős szerkesztő: BME MOGI

ISBN 978-963-313-175-6

2014


Tartalom
1. Bevezetés
2. Mechanikai rendszerek modellezése fizikai elvek alapján
2.1. Modellezési elvek
2.2. Newton-Lagrange-Hamilton modellezés
2.3. Átviteli függvény
2.4. Modellezés mért jelek alapján
3. Rendszerek modellezése állapottérben
3.1. Az állapottér elmélet alapjai
3.1.1. Állapottér és átviteli függvény kapcsolata
3.1.2. Irányíthatósági állapottér reprezentációk
3.1.3. Megfigyelhetőségi állapottér reprezentációk
3.1.4. Diagonális állapottér reprezentációk
3.1.5. Állapottér transzformációk
3.2. Irányíthatóság és megfigyelhetőség
4. Rendszerek elemzése idő és frekvencia tartományban
4.1. Időtartományi elemzés
4.2. Frekvencia tartományi elemzés
5. Stabilitásvizsgálat
5.1. Rendszer stabilitása
5.1.1. Zárt rendszer stabilitása
5.1.2. Bode-stabilitási kritérium
6. Minőségi tulajdonságok elemzése
6.1. Minőségi jellemzők
6.1.1. Időtartományi jellemzők
6.1.2. Frekvencia tartományi jellemzők
6.2. Érzékenységfüggvény
6.3. Aszimptotikus jelkövetés
6.3.1. 1. eset: Egységugrás bemenetre adott válaszfüggvény
6.3.2. 2. eset: Egységsebesség bemenetre adott válaszfüggvény
6.4. Zavarkompenzálás
6.4.1. 1. eset: Arányos rendszer vizsgálata
6.4.2. 2. eset: Integráló rendszer vizsgálata
7. Bizonytalanságok modellezése
7.1. Bizonytalanságok modellezése
7.2. Bizonytalansági modellek
7.2.1. Nemmodellezett dinamika
7.2.2. Parametrikus bizonytalanság
7.3. M- struktúra
8. PID szabályozások tervezése
8.1. Tervezés frekvencia tartományban
8.2. PID struktúra
8.3. PID tervezési módszer
8.3.1. Zajszűrés
8.3.2. Referenciajel súlyozás
8.3.3. Beavatkozó telítődése
8.3.4. Tuningolás, hangolás
9. Irányítástervezés állapot-visszacsatolással
9.1. Pólusallokációs módszer
10. Lineáris kvadratikus szabályozótervezés
10.1. Lineáris kvadratikus regulátor
10.1.1. Véges horizontú LQR
10.1.2. Végtelen horizontú LQR feladat
10.1.3. Általános végtelen horizontú LQR feladat
10.2. Pólusok és zérusok
11. Megfigyelőtervezés és szeparációs elv
11.1. Tervezési feladat
11.2. Állapotmegfigyelő tervezése
11.3. Dinamikus állapotvisszacsatolás
12. H2 irányítások tervezése
12.1. Speciális irányítási feladatok
12.2. Teljes információs (FI) szabályozó
12.3. H2 optimális DF és OE szabályozók
12.4. Egyszerűsített OF optimális irányítás
13. Hinf. szabályozók tervezése
13.1. Véges horizontú FI feladat
13.2. Végtelen horizontú FI feladat
13.3. A OE feladat
13.4. Egyszerűsített kimenet visszacsatolásos feladat
14. Rekonfiguráló és hibatűrő irányítások tervezése
14.1. Robusztus stabilitás, robusztus performancia
14.2. Robusztus stabilitás vizsgálat
14.3. Kis erősítések tétele
14.4. Robusztus performancia analízis
14.5. Struktúrált bizonytalanság
14.6. Struktúrált szinguláris érték
14.7. Struktúrált szinguláris érték: analízis
14.8. Struktúrált szinguláris érték: szintézis
14.8.1. A iteráció
15. Nemlineáris irányítások
15.1. Stabilitás
15.2. Disszipatív rendszerek
15.3. Passzív rendszerek
15.4. Nemlineáris szabályozás
15.4.1. -disszipativitás
15.4.2. Nemlineáris feladat
15.4.2.1. Állapotvisszacsatolásos feladat
15.4.2.2. Kimenet visszacsatolásos feladat
15.5. Nemlineáris megfigyelők
15.5.1. Állapotfüggetlen Lyapunov függvények (SIELF)
15.5.2. Passzivitásos technika
15.5.3. Lipschitz nemlineáris rendszerek
16. Mintavételezett rendszerek irányítása
16.1. Diszkrét idejű szabályozás felépítése
16.2. Az egységugrásra ekvivalens diszkrét idejű állapottér reprezentáció
16.3. Diszkrét idejű rendszerek analízise
16.3.1. Diszkrét idejű rendszerek stabilitása
16.3.2. Állapotmegfigyelhetőség és rekonstruálhatóság
16.3.3. Állapot irányíthatóság és elérhetőség
16.4. Diszkrét idejű rendszerek irányítása és a Kalman-szűrő
17. Irányítási rendszerek implementálása, beágyazott rendszerek
17.1. Az implementálás alapfeladatai
17.1.1. Mérés, érzékelés
17.1.2. Beavatkozás
17.1.3. Irányítás
17.1.4. Detektálás
17.1.5. Kommunikáció
17.2. Beágyazott járműirányító rendszer
18. Irodalomjegyzék
Az ábrák listája
2.1. Kéttömegű lengőrendszer
2.2. Gépjármű felfüggesztés modellje
2.3. Identifikálandó modell
2.4. Zajjal terhelt modell
2.5. Mért bemenő és kimenő jelek
2.6. Becslési hiba elemzése
3.1. Lengő rendszer modellje
3.2. Átmeneti függvények különböző kezdeti értékek esetén
3.3. Az irányíthatósági alak illusztrációja
3.4. A diagonális alak illusztrációja
4.1. Lengőrendszer modellje
4.2. A 3.1 példa megoldása komplex pólusok esetén
4.3. A 3.1 példa megoldása valós pólusok esetén
4.4. Frekvencia függvény illusztrációja
4.5. 2TP tag frekvencia diagramjai valós pólusok esetén
4.6. 2TP tag frekvencia diagramjai komplex pólusok esetén
4.7. hatása a Bode diagramra
4.8. A 3.3 példa megoldása valós pólusok esetén
4.9. A 3.3 példa megoldása komplex pólusok esetén
5.1. Nyquist stabilitási kritérium
5.2. Nyquist stabilitási kritérium
5.3. Nyquist stabilitási kritérium
6.1. Időtartományi jellemzők
6.2. Időtartományi jellemzők
6.3. Időtartományi jellemzők
6.4. Időtartományi jellemzők
7.1. Példa egy felfüggesztési rendszer modellezésére
7.2. Az additív bizonytalanság struktúrája
7.3. Bizonytalanság a Nyquist diagramon
7.4. A multiplikatív bizonytalanság struktúrája
7.5. Bizonytalanság a Bode diagramon
7.6. Bizonytalanságok modellezése
7.7. A bizonytalan rugóállandó modellezése
7.8. A bizonytalan tömeg modellezése
7.9. struktúra
7.10. struktúra
8.1. Soros kompenzátor felépítése
8.2. Soros kompenzátor felépítése
8.3. Soros kompenzátor felépítése
8.4. PID szabályozó struktúrája
8.5. Arányos tag hatása
8.6. Arányos tag hatása
8.7. Arányos tag hatása
8.8. PID szabályozó struktúrája
8.9. Referenciajel súlyozás
8.10. Referenciajel súlyozás
8.11. Referenciajel súlyozás
8.12. Tuningolás, hangolás
9.1. A visszacsatolt (zárt) rendszer blokkdiagramja
10.1. A tervezés frekvencia tartományban
11.1. Állapotmegfigyelő
11.2. Állapotmegfigyelő
12.1. Általános rendszerstruktúra
12.2. DF zárt kör
12.3. DF transzformációja FI-be
12.4. felírása két alrendszerrel
14.1. struktúra
14.2. Kis erősités kapcsolat
14.3. Súlyozott kis erősités kapcsolat
14.4. Robusztus performancia es stabilitás
14.5. Robust performance analysis
14.6. Egy lengőrendszer dinamikájának modellezése
14.7. A parametrikus bizonytalanságok modellezése
14.8. Lengőrendszer modellezése parametrikus bizonytalanságokkal
14.9. Lengőrendszer modellje
14.10. Lengőrendszer modellje a bizonytalanságokkal
14.11. Parametrikus bizonytalanságok hatása a Bode diagramra
14.12. iteráció
16.1. Számítógéppel irányított rendszer blokkvázlata
16.2. A zérus és elsőrendű tartók működésének illusztrációja
16.3. Időben diszkrét és folytonos rendszer időtartományi görbéje
16.4. Folytonos és diszkrét idejű rendszerek pólusainak kapcsolata
17.1. Komplex rendszer moduljai
17.2. Jármű pozícióérzékelés és navigáció
17.3. Egyszerű beavatkozó szerv illusztrációja
17.4. Gépjármű fékrendszer illusztrációja
17.5. Gépjármű fékrendszer blokksémája
17.6. ESP működése
17.7. Egy reaktor sematikus ábrája
17.8. Az Ethernet megvalósítása
17.9. Beágyazott rendszer illusztrációja

1. fejezet - Bevezetés

Jelen könyv az irányításelmélet és az irányítástervezés módszertanával valamint a megvalósítás kérdéseivel foglalkozik. Az elméleti és módszertani kérdéseken túl kiemelt alkalmazási területként a járműmechatronika kérdéseire koncentrál.

A irányítástechnika pontosabb megfogalmazáshoz meg kell ismerkednünk a rendszer- és irányításelmélet alapjaival. Az irányítástechnika célja, hogy adott rendszerek viselkedését általunk kívánt tulajdonságúvá tegye, továbbá hogy a rendszerek viselkedését megadott szempontoknak, céloknak megfelelővé vagy optimálissá.

A rendszerelmélet formálisan leírja és jellemzi adott (mesterségesen létrehozott vagy természetileg adott) rendszer tulajdonságait egységes, saját fogalomrendszerre építve.

Az irányításelmélet elméleti alapokat és módszertant ad a komplex rendszerek analíziséhez és tervezéséhez úgy, hogy teljesüljenek előírt tulajdonságok, képesek legyenek környezeti változásokhoz adaptálódni, bizonytalanságokra robusztusak legyenek. Az irányítási rendszer megvalósítása mérnöki rendszerekben információ visszacsatolást és számítógépes algoritmusok alkalmazását jelenti. Az információk tipikusan érzékelt és/vagy kommunikált információk lehetnek.

Maguk a rendszerek a valóságban sokfélék lehetnek, tipikusan az egyes diszciplínák szerint tekintve elektromechanikai, mechatronikai, elektronikai, ökológiai, ökonometriai, biológiai, kvantum, illetve információs rendszerek. Alkalmazási szempontból elsősorban a műszaki tudomány területeihez tartozó dinamikus rendszereket említjük. Ilyenek a közúti forgalmi rendszerek, mint dinamikus folyamatok; a gépjárművek, illetve a rajtuk alkalmazott irányítási rendszerek, mint pl. az elektronikus fékezés, kormányzás, valamint az autonóm járművek navigációs rendszerei. Hasonlóképp dinamikus rendszer a légi forgalom és a légi járművek, az információ áramlás az interneten, valamint az ad hoc hálózatokon.

2. fejezet - Mechanikai rendszerek modellezése fizikai elvek alapján

2.1. Modellezési elvek

A modellezés célja:

 • a rendszerek tulajdonságainak, viselkedésének elemzése, megértése (analízis),

 • a rendszerek jövőbeli állapotának megjóslása (predikció),

 • rendszertervezési feladatok megoldása (szintézis),

 • rendszerek minősítése (validálás).

A modell típusának kiválasztása, vagyis szimuláció vagy irányítás a cél, során figyelembe kell venni az alábbi szempontokat:

 • cél szempontjából lényeges vonások,

 • alkalmazható modellezési eljárások,

 • rendelkezésre álló ismeretanyag,

 • az esetleges megvalósítás módja, költségei.

Szimulációs cél esetén a rendszer viselkedésének minél pontosabb reprodukálása az irányadó. A bonyolultságnak csak a futtatási idővel szemben támasztott követelmények szabnak határt. Irányítási cél esetén csak azok a rendszertulajdonságok érdekesek, amik az irányítási célt befolyásolják. A bonyolultságnak az elérhető irányítástervezési eljárások lehetőségei szabnak gátat.

A modell jellege a modellezésnél használt módszerek és eszközök függvénye. Ezzel összefüggésben a modellezés kiindulási pontjai szerint a valós fizikai rendszerről szerzet információk forrásai lehetnek elméleti ismeretek illetve gyakorlati ismeretek és feltevések. Az elméleti ismeretek sorába tartoznak az egyes jelenségekről alkotott (fizikai, kémiai, stb.) elméletek által szolgáltatott leírások, amelyek általában (közönséges/parciális) differenciálegyenletek formájában öltenek testet. A gyakorlati ismeretek a rendszerről megfigyelések és mérések által gyűjtött adatok összessége, az elméleti modellekben szereplő egyes paraméterek mért értékeinek ismerete. A feltevések sorába tartozik az alkalmazott modell megbízhatóságáról, érvényességi tartományáról alkotott vélemény.

Osztályozhatjuk még a modellezésnél felhasznált információt azok dinamikája szerint. Így megkülönböztethetünk statikus és dinamikus ismereteket: a statikus ismeretek jellegüknél fogva magukba foglalják a törvények (egyenletek) típusait, a struktúra -- állapotok, egyenletek, tagok -- számát illetve paraméterek (együtthatók) értékének ismeretét. A dinamikus ismeret az időbeli működés leírására koncentrál.

A felhasznált információ forrása lehet a priori: ilyen például az előzetes elemzés, a kapcsolatok feltárása, a modellezés céljának és a pontossági igényeknek meghatározása, a modell típusának megválasztása. Ha ez a forrás a posteriori, akkor a feladat a rendszerről megfigyelések és mérések által gyűjtött információ alapján a modell megalkotása és pontosítása, illetve a modell megbízhatósági/érvényességi tartományának vizsgálata. Általában ekkor beszélünk modell identifikációról és validációról. Amikor a struktúra nem, vagy csak részben, adott struktúra-identifikációról, míg ha a struktúra adott akkor paraméter-identifikációról beszélünk.

A lehetséges modellosztályokat tekintve megkülönböztethetünk statikus és dinamikus modelleket: statikus modell időben nem változó állapotot ír le: a rendszer állapotát algebrai egyenletekkel, vagy idő szerinti deriváltakat nem tartalmazó (parciális) differenciál-egyenletekkel írható le. Elterjedt még a stacionárius, állandósult, illetve egyensúlyi modell kifejezés is. A dinamikus modell a vizsgált rendszer, folyamat jellemzőinek időbeni változását írja le, ami legtöbbször egy közönséges vagy parciális differenciálegyenlet, vagy egyenletrendszer. Lehetséges, hogy a tárgyalás nem az időtartományában, hanem valamely célszerűen megválasztott transzformált tartományában (frekvencia tartomány) valósul meg.

Az egyik legfontosabb osztályozó elv a lineáris illetve nemlineáris viselkedés megkülönböztetése: lineáris modell esetén a folyamatot leíró egyenletrendszer kielégíti a szuperpozíció elvét. A szuperpozíció elvéből következik, hogy lineáris matematikai modellek alakja csak homogén, lineáris egyenlet, illetve egyenletrendszer lehet. Egy nemlineáris modell használatakor a rendszerben lejátszódó folyamatot leíró egyenletek legalább egyike nemlineáris függvényt is tartalmaz. A nemlineáris modellek az egyszerűbb vizsgálat és tervezés érdekében valamilyen linearizálási eljárással lineáris modellekké alakíthatók át.

A modellben szereplő jelek természete szerint modellezhetünk folytonos illetve diszkrét időben: folytonos idejű modell esetén a modellezett rendszert vagy folyamatot leíró jellemzők, független és függő változók a vizsgált idő alatt bármelyik pillanatban vehetnek fel valamilyen értéket: a bemeneti és kimeneti jelei egyaránt folytonos idejű jelek. A folytonos paraméterű/folytonos állapotterű modellekben a változók egy adott tartományon, értékhatáron belül bármilyen értéket felvehetnek. A diszkrét idejű modellben a jellemzők csak adott, konkrét időpillanatokban vehetnek fel értékeket. Diszkrét paraméterű/diszkrét állapotterű modellek esetén a változók csak meghatározott diszkrét értékeket vehetnek fel.

A modellek ezen kívül még lehetnek determinisztikus vagy sztochasztikusak: determinisztikus modell esetén a modellekben szereplő jellemzők, valamint maguk a változók egyértelmű függvényekkel térben és időben egyaránt megadhatók. Sztochasztikus modell esetén a modellek jellemzői csak bizonyos valószínűségi összefüggések felhasználásával adhatók meg.

2.2. Newton-Lagrange-Hamilton modellezés

A Lagrange módszer a rendszer modelljét általánosított elmozdulás és sebesség komponensekkel fogalmazza meg:

(1)

ahol a kinetikai (mozgási) energia, a potenciális (helyzeti) energia, a disszipációs (csillapítás által elnyelt) energia és egy külső erő. A kinetikus energia a sebességvektoron kívül a helyzetvektortól is függhet, míg a potenciális energia egyedül a helyzetvektortól függ. A kinetikus energia és a potenciális energia különbsége az úgynevezett Lagrange állapotfüggvényt adja meg:

(2)

A Lagrange egyenlet felírható az egyes komponensekre bontott alakban is, azaz komponensre felírva:

(3)

Példa 1.1

Példaként az 1. ábrán látható két tömegű lengőrendszer modelljét írjuk fel. A lengőrendszer komponensei: az és tömegek, a és rugók, valamint a csillapítás. A rendszert a elmozdulás gerjeszti, ennek hatására a két tömeg elmozdulása és .

Kéttömegű lengőrendszer
2.1. ábra - Kéttömegű lengőrendszer


A modellezési feladat megoldása: első lépésében írjuk fel a Lagrange egyenlet komponenseit:

• Kinetikus energia egy tömegre: a

formula alapján a rendszer két tömegére

(4)

adódik.

• Potenciális energia egy tömegre:

ezért a rendszerre:

(5)

adódik.

• Disszipációs energia a rendszerre:

(6)

A számítási műveletek az egyes komponensekre ( és ) bontott alakban a következők:

(7)

(8)

(9)

(10)

Végül a két tömegű lengőrendszer modellje a Lagrange egyenlet alapján:

(11)

(12)

Megjegyezzük, hogy a Newtoni mechanikában a rendszer modelljét erő és nyomaték egyensúlyi egyenletekkel fogalmazzuk Newton törvényeinek felhasználásával.

2.3. Átviteli függvény

Egy lineáris időinvariáns rendszer modelljének leírása lineáris, állandó együtthatós közönséges differenciál egyenlettel történik:

(13)

ahol és együtthatók konstansok, nem függnek az időtől. Tekintsük a differenciálegyenlet Laplace transzformáltját ( - transzformált) zérus kezdeti feltételekkel. Ekkor a következő egyenlethez jutunk:

(14)

ahol .

A racionális törtfüggvényt a rendszer átviteli függvényének nevezzük. Az átviteli függvény tehát a kimenőjel és a bemenőjel zérus kezdeti feltételekkel vett - transzformáltjainak hányadosa.

(15)

Az alábbiakban néhány alaptag átviteli függvényét írjuk fel.

• Arányos tagok: Az egyenletből hiányoznak a bemenőjel és kimenőjel differenciálhányadosai.

(16)

• Integráló tagok. Az egyenletben bemenőjel nulladik és a kimenőjel első differenciálhányadosa szerepel.

(17)

• Differenciáló tagok: Az egyenletben kimenőjel nulladik és a bemenőjel első differenciálhányadosa szerepel.

(18)

• Tárolós tagok: Az egyenletben a kimenőjelnek annyiad rendű differenciálhányadosa szerepel, ahány energiatárolót tartalmaz a tag. Ez a tag biztosítja a rendszerben lévő további dinamikák formalizálását.

Példa 1.2

Tekintsük a 1.2 ábrán látható egyszerűsített gépjármű felfüggesztési modellt, melynek adatai a következők: , , k=. Írjuk fel a mechanikai rendszer modelljét.

Gépjármű felfüggesztés modellje
2.2. ábra - Gépjármű felfüggesztés modellje


A feladat megoldása: A rendszer differenciálegyenlete:

(19)

Alakítsuk át az egyenleteket Laplace transzformációval:

(20)

Végül az átviteli függvény

(21)

formában adódik.

2.4. Modellezés mért jelek alapján

A modell rendszerint egy differenciálegyenlet formájában ölt testet. Irányításelméleti alkalmazásokban ezek közönséges differenciálegyenletek, vagy darabonként közönséges differenciálegyenletek (kapcsolt rendszerek, impulzív rendszerek).

Amikor a teljes modellt a priori ismeretek alapján állítjuk fel, amik lehetnek fizikai elvek (Hamilton, Lagrange formalizmus, megmaradási elvek, mérlegegyenletek), akkor fehér doboz (white-box) modellezésről beszélünk. A módszer előnye, hogy a modell fizikai paramétereinek valós tartalma, jelentése van, hátránya viszont, hogy a modell felépítése általában rendkívül bonyolult. Ezen túlmenően a modell-bizonytalanságok kezelése is eléggé problematikus.

Ennek ellenpontja a fekete doboz (black-box) modellezés, amikor is a modell felállításához csak kísérletekkel, mérésekkel lehet információkat szerezni. Ilyen információ forrása lehet például a vizsgálójelekre adott rendszerválaszok (például az átmeneti függvény) elemzése. Elsősorban lineáris időinvariáns (LTI) rendszermodellek esetén használatos. Ha nincs más alapinformáció, akkor kiindulásként, mint matematikai modell, például polinommal történő közelítést biztosító egyenleteket lehet felhasználni. Az black-box modellek lényeges előnye a viszonylagos egyszerűségük; hátrányuk viszont, hogy a paramétereknek általában nincs valós fizikai jelentése.

E két véglet között helyezkedik el a szürke doboz (grey-box) modellezés, ami az előző két módszer kombinációja. Főleg nemlineáris jelenségek modellezésére használatos. Ekkor a struktúra adott -- de nem feltétlenül valamiféle egzakt levezetés eredménye. A (sztatikus) nemlinearitások leírásakor gyakran heurisztikus ismeretek épülnek be a modellbe. A műszaki gyakorlatban legtöbbször ez az eset fordul elő. Hátránya az, hogy a struktúra és a parametrizálás általában nem örződik meg a szokásos diszkretizálási eljárásokban.

Példaként tekintsük az úgynevezett kvázi változó paraméterű lineáris (qLPV) modellezést és paraméterezés: gyakran az

(22)

nemlineáris rendszert az

(23)

alakban szeretnénk felírni. Ez az átírás azonban általában nem egyértelmű:

(24)

ahol

(25)

Példa 1.3

(26)

(27)

(28)

ahol

(29)

Amikor a rendszer modelljének konstruálása a bemenőjelek és a kimenő jelek mért (mintavételezett) adatai alapján történik, az eljárást modell identifikációnak nevezzük. A mért jelek közötti kapcsolat az alábbi alakban írható fel:

(30)

ahol az úgynevezett eltolás operátor, modell leírja a rendszer bemenete és kimenete közötti kapcsolatot, azaz a mintavételezett rendszer átviteli függvényét.

Identifikálandó modell
2.3. ábra - Identifikálandó modell


Egy zajjal terhelt lineáris időinvariáns rendszer modelljét mutatja a 4 ábra. A zajos rendszer modellje:

(31)

ahol eltolás operátor, zaj (zavarás).

Zajjal terhelt modell
2.4. ábra - Zajjal terhelt modell


A rendszeridentifikáció végrehajtása több lépésben történik:

 • Bemenő és kimenő jelek mérése, mintavételezése, szűrése, feldolgozása (transzformációja).

 • Modell struktúrájának becslése fizikai megfontolások alapján.

 • Modell paramétereinek becslése.

 • Modell ellenőrzése, tesztelése, validálása.

 • Diszkrét modell transzformálása folytonos alakra.

A rendszermodell általános alakja:

(32)

ahol átviteli függvény és az eltolás operátor. Például:

(33)

ahol és polinomok az eltolás operátor szerint a következő alakúak:

(34)

(35)

A modell ARX struktúrája

(36)

ahol

(37)

(38)

A modell struktúráját a kimenet korábbi kimeneteinek száma, a korábbi bemenetek száma és a bemenőjel eltolása határozza meg:

(39)

ahol a modell paraméterei. Átrendezve:

(40)

A paraméterbecslés eredménye:

(41)

ahol a modell becsült paraméterei. A paraméterbecslés modellje kifejtve a következő:

(42)

A modell alapján a kimenőjel -edik értékére becslés adható:

(43)

Az előrejelzés hibája:

(44)

minden -re.

Az n-edrendű ARX modell alakja:

(45)

Vezessük be a következő jelölést:

(46)

(47)

ahol a mért jelek, a paraméterek halmaza. A kimenőjel:

(48)

(49)

(50)

(51)

A modell kompakt alakja:

(52)

ahol

(53)

(54)

(55)

(56)

Az LS becslés azt a paramétervektort keresi, amelynél az hiba négyzetösszege a legkisebb. Az LS kritériumot a következő alakban definiáljuk:

(57)

ami skaláris szorzat alakban is felírható:

(58)

ahol a paramétereket tartalmazó vektor. Az LS becslés egy optimalizáló eljárás, melynek során a paraméterbecslési eljárás eredményét a következő költségfüggvény minimalizálásával kapjuk:

(59)

Az LS kritérium kifejtve:

(60)

(61)

A minimum parciális deriválttal számítható:

(62)

Az optimális megoldás:

(63)

(64)

amit az LS becslésre vonatkozó normálegyenletnek nevezzük.

A gyakorlati alkalmazásokból ismert tény, hogy a becslési hiba az idő fügvényében egyre nagyobb értékeket vesz fel. Ezért a becslési hiba súlyozását is érdemes bevinni a kritériumba.

(65)

ahol , illetve súlyozó tényező. Abban a tartományban, ahol nagyra választjuk, a becslés pontosabb lesz, mint ahol kisebbre választjuk. A normálalak összefüggése a következőképpen változik.

(66)

(67)

Ezt a kifejezést a súlyozott LS becslésre vonatkozó normálegyenletnek nevezzük.

A becsült modell validáció vizsgálatára a gyakorlatban elterjedt módszer a hiba statisztikai vizsgálata, amikor is olyan kérdésekre várunk választ, mint: milyen a mért jel előrejelzett jellel való illesztése, illetve mennyire mondható el az jelről a fehérzaj tulajdonság.

Az identifikált modell tulajdonságait a rendszer tulajdonságaival való összehasonlítása. A vizsgálat mind idő, mind frekvenciatartományban elvégezhető.

Példa 1.4

Tegyük fel, hogy adott egy paramétereiben nem ismert másodfokú rendszer.

(68)

ahol , és .

Mért bemenő és kimenő jelek
2.5. ábra - Mért bemenő és kimenő jelek


Tegyük fel, hogy a másodfokú rendszer bemenő és kimenő jeleit lépésenként mérjük. A mért mintát illusztrálja a 1.4 ábra.

A feladat megoldása: A modellt s következő ARX struktúrában keressük:

(69)

ahol és . A paraméterbecslést legkisebb négyzetes módszerrel hajtjuk végre.

(70)

(71)

Kiszámítjuk az előrejelzett kimenetet és ezt a mért kimenethez hasonlítjuk. Elvégezzük a hiba kimenet (reziduál) elemzését.

Becslési hiba elemzése
2.6. ábra - Becslési hiba elemzése


Hiba átlag: , szórás: . A modell által generált jel és a mért jel illesztése az eltérés jelével együtt a 1.4 ábrán látható.

3. fejezet - Rendszerek modellezése állapottérben

3.1. Az állapottér elmélet alapjai

A rendszer állapota egy időpontbeli információ (olyan jelek ismerete), amelyből az , bemenőjel ismeretében a rendszer válasza minden időpontra meghatározható.A rendszer válasza a jövőbeli, időpontra vonatkozó állapotokat és a kimenőjeleket jelenti. A rendszer állapotait leíró jeleket, illetve ezek függvényeit, a rendszer állapotváltozóinak nevezzük.

Példa 2.1

Tekintsük az alábbi felfüggesztési rendszert. Az erő hatására az tömeg függőleges irányban () elmozdul. Írjuk fel az erő és az elmozdulás közötti kapcsolatot. A feladat numerikus adatai: , , .

Lengő rendszer modellje
3.1. ábra - Lengő rendszer modellje


A feladat megoldása: A rendszer differenciálegyenlete:

(72)

(73)

Állapotváltozók megválasztásának egy természetes módja a következő:

(74)

Ezzel a választással az állapotegyenletek alakja:

(75)

(76)

(77)

míg az állapottér reprezentáció:

(78)

(79)

Természetesen egy másik állapottér megválasztás is lehetséges:

(80)

Ezzel a választással az állapotegyenletek alakja

(81)

(82)

(83)

a hozzá tartozó állapottér reprezentáció pedig:

(84)

(85)

Fentiek alapján látható, hogy a bemenőjelek és kimenőjel közötti kapcsolat állapottér reprezentációja többféle alakban felírható és az állapottér alakja nem egyértelmű.

Az állapotegyenlet, mint egy elsőrendű differenciálegyenlet megoldása két lépésben történik. Előbb megoldjuk a homogén egyenletet, majd megkeressük az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldását. A homogén egyenlet alakja:

(86)

az kezdeti feltétellel és megoldása:

(87)

ahol az mátrix-exponenciális függvényt a következőképpen értelmezzük:

(88)

Például diagonál reprezentációk esetén, azaz () választással ennek alakja:

Az inhomogén egyenlet alakja:

(89)

ahol egyenlet megoldása a következő:

(90)

A fentiek alapján az elsőrendű differenciálegyenlettel leírt állapotegyenlet megoldása:

(91)

(92)

Példa 2.2

Határozzuk meg a rendszer válaszát egységugrás bemenet esetén.

A feladat megoldása:

1. lépés A homogén rész megoldása:

(93)

(94)

(95)

A példában:

(96)

A homogén rész megoldása a mátrix tagjainak inverz Laplace transzformációjával történik:

(97)

2. lépés Az inhomogén rész megoldása zérus kezdeti érték feltételezésével:

(98)

(99)

(100)

A példában:

(101)

Az inhomogén rész megoldása a mátrix tagjainak inverz Laplace transzformációjával történik:

(102)

A teljes megoldás:

(103)

Ha a kezdeti értékek zérusok, azaz és :

(104)

Ha a kezdeti értékek egységnyiek, azaz és , akkor:

(105)

zérus kezdeti értékeknem zérus kezdeti értékek

Átmeneti függvények különböző kezdeti értékek esetén
Átmeneti függvények különböző kezdeti értékek esetén
3.2. ábra - Átmeneti függvények különböző kezdeti értékek esetén


3.1.1. Állapottér és átviteli függvény kapcsolata

Általánosan egy lineáris dinamikus rendszer állapottér reprezentációját a következő alakban írhatjuk:

(106)

(107)

Az állapottér reprezentáció alapján a rendszer átviteli függvényét a Laplace transzformáció alkalmazásával kapjuk meg:

(108)

ebből az állapot Laplace transzformáltja:

(109)

ahol a kezdő állapot a időpontban. Az feltétel mellett

(110)

A átviteli függvény:

(111)

Az átviteli függvény pólusai tehát az

(112)

egyenlet gyökei.

3.1.2. Irányíthatósági állapottér reprezentációk

Az irányíthatósági alakú állapottér reprezentáció a 9 ábrával illusztrálható és az alábbi alakban írható fel:

(113)

(114)

Az irányíthatósági alak illusztrációja
3.3. ábra - Az irányíthatósági alak illusztrációja


Induljunk ki egy általános rendszerből, melynek átviteli függvényét az alábbi alakban fogalmaztuk meg:

(115)

ahol és polinomiális függvények, például és . A bemenőjel Laplace transzformáltja és a kimenőjel Laplace transzformáltja közötti kapcsolatot ekkor a következőképp írhatjuk:

(116)

Vezessük be a változót az alábbi módon:

(117)

Ekkor a bemenőjel és a kimenőjel Laplace transzformáltja:

(118)

(119)

Inverz Laplace transzformációval a differenciálegyenlet:

(120)

Vezessük be a következő új változókat, amelyeket állapotváltozóknak nevezünk:

(121)

Figyelembe véve, hogy és , az alábbi elsőrendű differenciál egyenletekhez jutunk, melyek az állapotdinamika egyenletrendszerét alkotják:

(122)

(123)

Az állapotváltozókból a rendszer kimenőjele a következőképp kapható meg. Ez az úgynevezett megfigyelési egyenlet.

(124)

Az állapotegyenletek mátrixos alakban felírva:

(125)

(126)

ahol

(127)

Vizsgáljuk meg egy két állapotú rendszerben, hogy az irányíthatósági alak egyértelműségét. Induljunk ki az (125)-(126) kétállapotú általános leírásból. Az átviteli függvény és az állapottér reprezentáció közötti összefüggés alapján írjuk fel az átviteli függvényt:

(128)

Az átviteli függvény alapján jól látható, hogy az irányíthatósági alak egyértelműen felírható. Az mátrix első sorának elemei az átviteli függvény nevezőjének együtthatóiként, míg a vektor elemei az átviteli függvény számlálójának együtthatóiként jelennek meg.

3.1.3. Megfigyelhetőségi állapottér reprezentációk

Az irányíthatósági alak és a megfigyelhetőségi alak felírási módja között a dualitás teremt kapcsolatot. A két állapottér ekvivalens alakjai:

(129)

(130)

(131)

Vizsgáljuk meg az irányíthatósági és a megfigyelhetőségi alakok ekvivalenciáját. Írjuk fel az átviteli függvényt mindkét esetben egy kétállapotú állapottér reprezentáció esetére. Az irányíthatósági alakot (125) és (125) szerint vesszük:

(132)

Vizsgáljuk meg a megfigyelhetőségi alakot is. Az állapotegyenletek mátrixos alakban felírva:

(133)

(134)

ahol

(135)

Vizsgáljuk meg egy két állapotú rendszerben, hogy az irányíthatósági és a megfigyelhetőségi alakok ekvivalensek. Induljunk ki az (125)-(126) kétállapotú általános leírásból. Az átviteli függvény és az állapottér reprezentáció közötti összefüggés alapján írjuk fel az átviteli függvényt:

(136)

Az átviteli függvények alapján jól látható, hogy az irányíthatósági alak és a megfigyelhetőségi alakok ekvivalensek.

3.1.4. Diagonális állapottér reprezentációk

Az diagonális alakú állapottér reprezentáció a 10 ábrával illusztrálható és az alábbi alakban írható fel:

(137)

(138)

A diagonális alak illusztrációja
3.4. ábra - A diagonális alak illusztrációja


Tegyük fel, hogy adott egy rendszer kimenete az átviteli függvényének parciális tört alakú felbontásával:

(139)

ahol , az karakterisztikus egyenlet gyökei, , pedig a , gyökökhöz (a átviteli függvény pólusaihoz) tartozó rezidumok:

(140)

(141)

Megjegyezzük, hogy ennél a felírásnál és konvex pólusok is lehetnek. Vezessük be új változóként az , változókat, melyekre

(142)

(143)

(144)

amiből az alábbi egyenletek írhatók fel:

(145)

(146)

Az állapotegyenletek mátrixos alakban felírva:

(147)

(148)

ahol az jelölésben a index az mátrix diagonális alakjára utal,

(149)

Vizsgáljuk meg egy két állapotú rendszerben a diagonális alak egyértelműségét. Induljunk ki az (147)-(148) kétállapotú általános leírásból. Mivel sem sem alakjára nézve nincs megkötés, ezért ezeket válasszuk meg a következőképpen:

(150)

Az átviteli függvény és az állapottér reprezentáció közötti összefüggés alapján írjuk fel az átviteli függvényt:

(151)

Az átviteli függvény alapján látható, hogy a diagonális alak felírása nem egyértelmű. Habár az átviteli függvény nevezője alapján egyértelműen felírható (a pólusok sorrendjének megválasztásától eltekintve), és elemeinek megválasztása nem egyértelmű.

Példa 2.3

Határozzuk meg a 1.2 ábrán látható egyszerűsített gépjármű felfüggesztési modelljét irányíthatósági alakban. A feladata numerikus adatai: , , k=.

A feladat megoldása: a 1.2 példa megoldása alapján induljunk ki az átviteli függvény alakból:

(152)

Vezessünk be egy új változót:

(153)

Inverz Laplace transzformációval:

(154)

Az állapotváltozókat a deriváltjai csökkenő rendje szerint választjuk: és . Ekkor az állapotok deriváltjai: és . A kimeneti jel: . Az állapottér reprezentáció irányíthatósági alakban:

(155)

(156)

3.1.5. Állapottér transzformációk

Vizsgáljuk azt az esetet, amikor egy adott állapotvektorból egy új állapotvektort képezünk az alábbi módon:

(157)

ahol egy méretű nemszinguláris transzformációs mátrix, és , . Ha az állapotvektor az állapottér reprezentációhoz tartozik, azaz

(158)

(159)

Határozzuk meg az állapotvektor

(160)

(161)

egyenletekben szereplő mátrixokat. Mivel , ezt behelyettesítve az állapotegyenletbe kapjuk, hogy

(162)

(163)

azaz

(164)

(165)

Állapottér reprezentációk közötti kapcsolat

(166)

(167)

(168)

Az és mátrixok közötti fenti kapcsolatot hasonlósági transzformációnak nevezzük. Egy rendszer adott dimenziós állapottér reprezentációi egymásból hasonlósági transzformációval kaphatók.

Az irányíthatósági alakú állapottér reprezentációt előállító transzformációs mátrix alakja:

(169)

ahol n dimenziós állapottér esetén az irányíthatósági mátrix:

(170)

és egy dimenziós Toeplitz-mátrix:

(171)

amelynek elemei a karakterisztikus egyenlet együtthatói:

(172)

Ekkor az irányíthatósági állapottér alak

(173)

A diagonális alakú állapottér reprezentációt előállító transzformációs mátrix alakja:

(174)

ahol egy dimenziós Vandermonde-mátrix:

(175)

A diagonális állapottér alak:

(176)

Példa 2.4

Határozzuk meg az alábbi rendszer irányíthatósági alakját előállító transzformációs mátrixot.

(177)

A feladat megoldása: az irányíthatósági alak transzformációs mátrixa:

(178)

ahol

(179)

(180)

Az irányíthatósági alak:

(181)

3.2. Irányíthatóság és megfigyelhetőség

Állapot megfigyelhetőség: adott . Mi a feltétele annak, hogy az állapotokat minden a időpontra meghatározhassuk a rendszer jövőbeli input és output függvényeinek ismeretében?

Definíció 2.1

Az mátrixot a rendszer megfigyelhetőségi mátrixának nevezzük.

(182)

Tétel 2.1 Kálmán-féle rangfeltétel

Egy pár megfigyelhető akkor és csak akkor, ha megfigyelhetőségi mátrixuk rangja megegyezik az állapottér dimenziójával, azaz

(183)

Állapot irányíthatóság: adott , és a időpontban. Mi a feltétele annak, hogy találjunk olyan , irányítást, amely a rendszert véges idő alatt az állapotból egy tetszőleges , állapotba vigye?

Definíció 2.2

Az mátrixot a diszkrét idejű rendszer irányíthatósági mátrixának nevezzük.

(184)

Tétel 2.2 Kálmán-féle rangfeltétel

Egy pár akkor és csak akkor irányítható, ha irányíthatósági mátrixuk rangja megegyezik az állapottér dimenziójával, azaz

(185)

Definíció 2.3

Egy rendszer állapottér reprezentációja minimál reprezentáció, ha együttesen irányítható és megfigyelhető, azaz

(186)

A minimál reprezentációkhoz tartozó állapotér dimenziója a legkisebb az összes olyan állapottér reprezentációkat tekintve, amelyekre

(187)

ahol a rendszer átviteli függvénye.

Kálman féle dekompozíció: az irányíthatóság és megfigyelhetőség koncepciója lehetővé teszi, hogy megértsük egy lineáris rendszer struktúráját.

Lineáris rendszerek négy alrendszerre bonthatók:

(a) irányítható és megfigyelhető

(b) irányítható és nem megfigyelhető

(c) nem irányítható és megfigyelhető

(d) nem irányítható és nem megfigyelhető

Példa 2.5

Vizsgáljuk az alábbi diagonális állapottér reprezentáció megfigyelhetőségét és irányíthatóságát:

(188)

(189)

A feladat megoldása: a megfigyelhetőségi mátrix alakja:

(190)

A rangfeltételt a következőképp vizsgálhatjuk: akkor, ha . Az adott feladatban: , azaz a megfigyelhetőség teljesül, ha akkor és csak akkor, ha .

Az irányíthatósági mátrix:

(191)

Az irányíthatósági mátrix rangja éppen ha

(192)

azaz

Példa 2.6

Vizsgáljuk meg az alábbi állapottér reprezentációval adott rendszer irányíthatóságát és megfigyelhetőségét.

(193)

A feladat megoldása: Írjuk fel az irányíthatósági mátrixot:

(194)

Megfigyelhetőség ellenőrzése: egy mátrix rangja elemi mátrixműveletekkel vizsgálható. A teljes rang vizsgálata a mátrix determinánsának kiszámításával is meghatározható: . A rendszer tehát irányítható. Írjuk fel a megfigyelhetőségi mátrixot:

(195)

Mivel , ezért a rendszer megfigyelhető.

4. fejezet - Rendszerek elemzése idő és frekvencia tartományban

4.1. Időtartományi elemzés

Definíció 3.1 (Súlyfüggvény)

A bemenőjel -- kimenőjel kapcsolatot leírhatjuk az ún. Dirac-delta függvényre adott válaszfüggvény segítségével is.

A Dirac-delta függvényt a következőképp definiáljuk:

(196)

A Dirac-delta bemenőjelre adott válaszfüggvény a rendszer súlyfüggvényének nevezzük.

A súlyfüggvény segítségével egy tetszőleges bemenőjelre adott válaszfüggvény:

(197)

Definíció 3.2

A bemenőjel - kimenőjel kapcsolatot leírhatjuk az egységugrás függvényre adott válaszfüggvény segítségével is.

Az egységugrás függvényt a következőképp definiáljuk:

(198)

Az egységugrás bemenőjelre adott válaszfüggvény a rendszer átmeneti függvényének nevezzük.

Az átmeneti függvény segítségével egy tetszőleges bemenőjelre adott válaszfüggvény:

(199)

A Dirac-delta bemenőjelre adott válaszfüggvény a rendszer súlyfüggvényének nevezzük. A Dirac-delta függvény () Laplace transzformáltja: . Emiatt .

(200)

Az egységugrás bemenőjelre adott válaszfüggvény a rendszer átmeneti függvényének nevezzük. A egységugrás függvény () Laplace transzformáltja: .Emiatt .

(201)

Példa 3.1

Írjuk fel a 3.1 ábrán látható tömegből, rugóból és csillapítóból álló mechanikai rendszer átviteli függvényét.

Lengőrendszer modellje
4.1. ábra - Lengőrendszer modellje


Az átviteli függvény Laplace transzformációval:

(202)

Két pólusa van, amelyek a fizikai paraméterektől függően valósak, vagy komplexek lehetnek: Súlyfüggvény számítása

(203)

Komplex pólusok esetén ( és ) további számítások szükségesek:

(204)

Kihasználtuk a szögfüggvényekre vonatkozó Euler összefüggést. Átmeneti függvény számítása:

(205)

Komplex pólusok esetén ( és ) további számítások szükségesek:

(206)

Komplex pólusok esete: az adatok: , , .

Két komplex konjugált pólus van: a és. A súlyfüggvény és az átviteli függvény a reziduum tétel alkalmazásával számítható:

(207)

(208)

A 3.1 példa megoldása komplex pólusok esetén
A 3.1 példa megoldása komplex pólusok esetén
4.2. ábra - A 3.1 példa megoldása komplex pólusok esetén


Valós pólusok esetén az adatok: , , .

Valós pólusai vannak: és . A súlyfüggvény és átviteli függvény a reziduum tétel alkalmazásával számítható:

(209)

(210)

A 3.1 példa megoldása valós pólusok esetén
A 3.1 példa megoldása valós pólusok esetén
4.3. ábra - A 3.1 példa megoldása valós pólusok esetén


4.2. Frekvencia tartományi elemzés

Egy rendszer frekvencia függvényének a rendszernek szinuszos bemenőjelre, állandósult állapotban adott válaszfüggvényét nevezzük.

Frekvencia függvény illusztrációja
4.4. ábra - Frekvencia függvény illusztrációja


Itt a bemenőjel egy egységnyi amplitúdójú szinusz lefutású jel, amelynek körfrekvenciája .

(211)

A kimenőjel:

(212)

Az függvényt amplitudó függvénynek, a bemenőjel és a kimenőjel közötti fáziseltolást jelentő függvényt pedig fázisfüggvénynek nevezzük, mindkettő a bemenőjel körfrekvenciájától függ.

Az amplitudó függvény a függvény abszolút értékeként kapható:

(213)

a fázisfüggvény pedig fázisfüggvényeként:

(214)

Legyen egy rendszer átviteli függvénye:

(215)

A rendszer bemenete egy egységnyi amplitúdójú szinusz lefutású jel körfrekvenciával: .

A -transzformáció alkalmazásával vizsgáljuk meg a rendszer kimenőjelét.

(216)

Időtartományba transzformálva:

(217)

Elvégezve a megfelelő határértékképzéseket:

(218)

Megjegyzés 3.1 Egy komplex szám exponenciális alakja ahol és .

Alkalmazva az összefüggést:

(219)

ahol .

(220)

majd felhasználva az Euler-összefüggést ():

a kimenőjelre a következő adódik:

(221)

A kimenőjel első tagja a tranziens időtartamában exponenciálisan nullához tart. Az állandósult állapotot a második tag határozza meg.

Az állandósult állapotra azt kapjuk, hogy

(222)

ahol Állandósult állapotban tehát a rendszer egy adott körfrekvenciájú szinuszos lefolyású bemenőjelre egy szinuszos lefolyású kimenőjellel válaszol, amelynek amplitúdóját az függvény, a bemenőjel és a kimenőjel közötti fáziseltolást pedig a függvény méri.

Definíció 3.3

Nyquist diagram A frekvencia függvény ábrázolásának egyik módja az, amikor az amplitudó függvényt mint vektort egy polár koordináta rendszerben ábrázoljuk a hozzátartozó függvény segítségével, ahol az hosszúságú vektornak a pozitív valós tengellyel bezárt szöge épp a szög. A frekvencia függvénynek ezt az ábrázolásmódját Nyquist -- diagramnak nevezzük.

Definíció 3.4

Bode diagram A frekvencia függvények egy másik ábrázolásmódja az, amikor az

(223)

amplitúdó függvényt a függvényében ábrázoljuk, decibelben. Ennek alapján a függőleges tengelyen szerepel. Ebben az esetben a

(224)

fázisfüggvényt külön diagramban, a függvényében ábrázoljuk. Ezt az ábrázolást a rendszer Bode -- diagramjának nevezzük.

Példa 3.2

A kéttárolós arányos tag (2TP) Nyquist diagramját a két különböző időállandójú egytárolós tag Nyquist diagramjának összeszorzásával kapjuk. (Az eredő vektor abszolút értéke a két vektor abszolút értékeinek szorzata, fázisszöge a két vektor fázisszögének összege.)

(225)

eset (valós pólusok):

(226)

(227)

2TP tag frekvencia diagramjai valós pólusok esetén
2TP tag frekvencia diagramjai valós pólusok esetén
4.5. ábra - 2TP tag frekvencia diagramjai valós pólusok esetén


A frekvenciafüggvény két egytárolós tag frekvencia függvényének szorzataként írható fel. Mivel logaritmikus síkon a szorzásnak összeadás felel meg, a két egytárolós tag Bode diagramját összegezve kapjuk az eredő Bode diagramot.

Komplex pólusok esete: eset (komplex pólusok):

(228)

Vizsgáljuk meg a jelleggörbe menetét:

(229)

Ha a pontos görbe a közelítő egyenesek alatt fut, ha a pontos görbe az egyenesek fölött halad, míg esetén a pontos és a közelítő érték -nél megegyezik.

eset (komplex pólusok): A fázis görbe alakja ugyancsak a -től függ:

(230)

2TP tag frekvencia diagramjai komplex pólusok esetén
2TP tag frekvencia diagramjai komplex pólusok esetén
4.6. ábra - 2TP tag frekvencia diagramjai komplex pólusok esetén


A 3.2 ábra változó különböző értékeinek hatását illusztrálja az amplitúdó és fázisgörbe függvényekben.

hatása a Bode diagramra
4.7. ábra - hatása a Bode diagramra


Példa 3.3

Tömeg, rugó és csillapító Írjuk fel a tömegből, rugóból és csillapítóból álló mechanikai rendszer frekvencia függvényét. A frekvencia függvény:

(231)

Két pólusa van, amelyek a fizikai paraméterektől függően valósak, vagy komplexek lehetnek: . Frekvencia diagramok valós pólusok esetén: Adatok: , , .

(232)

Valós pólusai vannak: és . Időállandók: és .

A 3.3 példa megoldása valós pólusok esetén
A 3.3 példa megoldása valós pólusok esetén
4.8. ábra - A 3.3 példa megoldása valós pólusok esetén


Frekvencia diagramok komplex pólusok esetén: A numerikus adatok: , , .

(233)

Két komplex konjugált pólus van: . Az időállandó és a csillapítási együttható: és .

A 3.3 példa megoldása komplex pólusok esetén
A 3.3 példa megoldása komplex pólusok esetén
4.9. ábra - A 3.3 példa megoldása komplex pólusok esetén


5. fejezet - Stabilitásvizsgálat

5.1. Rendszer stabilitása

Tekintsünk egy lineáris időinvariáns dinamikus rendszert, amelynek bemenőjele , , kimenőjele pedig , . Adott a rendszer súlyfüggvénye, illetve ennek -transzformáltja: . A bemenet/kimenet kapcsolatot zérus kezdeti feltétele mellett az alábbi konvolúciós integrál adja meg:

(234)

Feltettük, hogy a rendszer a kezdeti időpontban nyugalmi állapotban van. Ezután feltehetjük a kérdést, hogy mi a feltétele annak, hogy ha gerjesztés éri a rendszert, és az valamilyen tulajdonsággal rendelkezik, milyen feltételek esetén rendelkezik a kimenőjel is ugyanilyen tulajdonsággal.

Tétel 4.1 Egy lineáris időinvariáns dinamikus rendszer stabilis akkor és csak akkor, ha

(a) A rendszer súlyfüggvénye abszolút integrálható,

(235)

(b) A rendszer átviteli függvényének pólusai a baloldali komplex félsíkon helyezkednek el, azaz

(236)

ahol a pólusa.

(c) A súlyfüggvény határértéke zérus, azaz

(237)

Példa 4.1

Az inverz inga egy tömegű kocsira rögzített csapágyon szabadon elforgó rúd, amelynek tömege a rúd felső végére van redukálva.

Nyquist stabilitási kritérium
5.1. ábra - Nyquist stabilitási kritérium


A feladat megoldása: A rúd szögelfordulása a következőképpen függ az gerjesztő erőtől:

(238)

Az átviteli függvény pólusai:

(239)

A pólus a jobboldali komplex félsíkra esik, tehát az inverz inga labilis.

Példa 4.2

A p paraméter milyen értékei esetén lesz stabil az alábbi állapottér reprezentáció:

(240)

(241)

A feladat megoldása:

(242)

(243)

Stabil, ha mindkét pólus negatív valós értékű.

(244)

(245)

ami mindig teljesül, azaz bármely értékére negatív értékű.

1. eset 2. eset

Nyquist stabilitási kritérium
5.2. ábra - Nyquist stabilitási kritérium


(246)

(247)

A negatív valós érték feltétele, hogy legyen.

5.1.1. Zárt rendszer stabilitása

A szabályozó tervezésénél mindig biztosítani kell, hogy akár stabilis, akár labilis a szabályozott folyamat, a zárt rendszer stabilis legyen. A zárt rendszer átviteli függvénye:

(248)

ahol az előrevezető ág átviteli függvénye és a hurokátviteli függvény.

A zárt rendszer stabilis akkor és csak akkor, ha pólusai a baloldali komplex számsíkon helyezkednek el, tehát az

(249)

egyenlet gyökereire teljesül a , feltétel, ahol a pólusainak száma.

A a hurokátviteli függvény pólusai alapján vizsgálhatjuk a zárt rendszer stabilitását. Pólusok és a stabilitás kapcsolata:

- ha , akkor a zárt rendszer stabilis,

- ha , határeset,

- ha , akkor a zárt rendszer labilis,

ahol a zárt rendszer pólusa.

A Nyquist szabályozási kritérium a hurokátviteli frekvencia függvény alapján képes a zárt rendszer stabilitásáról képet adni.

Rajzoljuk meg a frekvencia függvényt a tartományra. A negatív frekvenciákra a függvény a pozitív frekvenciákra ismert függvénynek a valós tengelyre vett tükörképe lesz.

Tétel 4.2 (Nyquist kritérium) Ha a () felnyitott hurok frekvencia függvénye a növekvő frekvenciák irányába haladva

- nem veszi körül a pontot, akkor a rendszer stabilis,

- átmegy a ponton, akkor a rendszer a stabilitás határán van,

- körülveszi a pontot, akkor a rendszer labilis.

Ha a frekvencia függvény a növekvő frekvenciák irányába haladva nem veszi körül a pontot, akkor a zárt rendszer rendszer stabilis. Ha a frekvencia függvény épp átmegy a komplex számsík pontján, akkor a frekvencia függvénynek körfrekvencián a zárt rendszerben csillapítatlan lengések keletkeznek. Ekkor a zárt rendszer a stabilitás határán van.

5.1.2. Bode-stabilitási kritérium

A stabilitás analízist a Bode diagram alapján is elvégezhetjük, ezek az ún. Bode-stabilitási kritériumok.

- Ha -20 dB/dek-dal metszi a tengelyt, akkor a zárt rendszer stabilis.

- Ha -40 dB/dek-dal metszi a tengelyt, akkor a vágási frekvencián érvényes fázisszög értéke dönt a zárt rendszer stabilitásáról. Ha , akkor a zárt rendszer stabilis, míg ha , akkor a zárt rendszer labilis.

- Ha -60 dB/dek-dal metszi a tengelyt, akkor a zárt rendszer labilis.

Nyquist stabilitási kritérium
5.3. ábra - Nyquist stabilitási kritérium


A zárt szabályozási körök stabilitásával kapcsolatban bevezetjük a fázistartalék fogalmát:

- Ha , akkor a zárt rendszer stabilis.

- Ha , határeset.

- Ha , akkor a zárt rendszer labilis.

A zárt szabályozási körök stabilitásával kapcsolatban bevezetjük a erősítési tartalék fogalmát. Azt mutatja, hogy mennyivel tudjuk még növelni a statikus körerősítést, úgy, hogy épp a stabilitás határára kerüljön a rendszer. Erősítési tartalék és a stabilitás kapcsolata:

- Ha , akkor a zárt rendszer stabilis.

- Ha , határeset.

- Ha , akkor a zárt rendszer labilis.

6. fejezet - Minőségi tulajdonságok elemzése

6.1. Minőségi jellemzők

A minőségi kritériumok vizsgálata mindig a szabályozott rendszer (zárt kör) vizsgálatával történik: A zárt rendszer átviteli függvénye:

(250)

ahol a hurokátviteli függvény és az előrevezető ág eredő átviteli függvénye. Az alábbiakban az időtartományi és frekvencia tartományi jellemzőket soroljuk fel.

Időtartományi jellemzők
6.1. ábra - Időtartományi jellemzők


6.1.1. Időtartományi jellemzők

 • A rendszer állandósult állapotban felvett értékét beállási értéknek nevezzük, amit -sel jelölünk.

 • A szabályozási idő () annak időtartama, amely eltelte után a rendszer kimenete a beállási értéktől -nál nagyobb mértékben nem tér el.

 • A szabályozási eltérés a megkívánt érték és az állandósult állapotbeli érték különbsége: ,

 • túllendülési idő (): a kimeneti jel maximális értékének időpontja,

 • túllendülés mértéke (): százalékban kifejezett viszonyszám, ami a maximális és beállási érték közötti különbség beállási értékhez való viszonyát fejezi ki:

6.1.2. Frekvencia tartományi jellemzők

 • rezonancia csúcs : az amplitúdó görbe maximális értéke,

 • rezonancia frekvencia : a rezonancia csúcshoz tartozó frekvencia érték,

Időtartományi jellemzők
6.2. ábra - Időtartományi jellemzők


 • A sávszélesség fogalmát a kiegészítő érzékenységi függvény segítségével a következőképp adhatjuk meg. A rendszer sávszélessége az a frekvencia tartomány, amelyben a kiegészítő érzékenységi függvény Bode diagramja -re csökken.

6.2. Érzékenységfüggvény

Vizsgáljuk a zárt rendszer kimenetét különböző bemenetek esetén:

(251)

(252)

ahol .

Időtartományi jellemzők
6.3. ábra - Időtartományi jellemzők


Bevezetjük a szabályozási körben értelmezett érzékenységi függvényt és a kiegészítő érzékenységi függvényt:

(253)

(254)

Az érzékenységi függvény azt mutatja meg, hogy a zavaró jellemző hogyan befolyásolja a zárt rendszer kimenetét.

(255)

Az érzékenységi függvény közelítő ábrázolását Bode-diagramon a felnyitott hurok frekvenciafüggvénye alapján a következőképp végezhetjük el.

Az érzékenységi függvény definíció szerint:

(256)

Kis és nagy körfrekvenciákra a következő közelítést használhatjuk:

(257)

A kiegészítő érzékenységi függvény a referencia jel és a kimenő jel közötti átviteli függvény.

(258)

A kiegészítő érzékenységi függvény közelítő ábrázolását Bode-diagramon a felnyitott hurok frekvenciafüggvénye alapján a következőképp végezhetjük el. A kiegészítő érzékenység függvény definíció szerint:

(259)

Kis és nagy körfrekvenciákra a következő közelítést használhatjuk:

(260)

Az érzékenységi és kiegészítő érzékenységi függvények közötti összefüggés az alábbi:

(261)

Időtartományi jellemzők
Időtartományi jellemzők
6.4. ábra - Időtartományi jellemzők


6.3. Aszimptotikus jelkövetés

Követő szabályozásoknál a kimenőjelnek a referencia jeltől való eltérését követési hibának nevezzük:

(262)

Vizsgáljuk meg, hogy adott referencia jelre aszimptotikusan mekkora lesz az eltérés, azaz a követési hiba. A követési hiba jel és a referencia jel Laplace-transzformáltjai közötti kapcsolatot az érzékenységi függvény írja le. Alkalmazva a határérték tételeket:

(263)

Vizsgálhatjuk a tipikus referencia jelek, mint egységugrás vagy egység sebesség ugrás jelek aszimptikus követését.

6.3.1. 1. eset: Egységugrás bemenetre adott válaszfüggvény

Vizsgáljuk meg a válaszfüggvényt , bemenetre. Ekkor

(264)

Ha arányos jellegű, azaz ha , akkor

(265)

ahol a hurokerősítési tényező. A követési hiba értéke függ a hurokerősítési tényező értékétől.

Ha integráló jellegű, azaz ha ,

alakú, akkor

(266)

tehát a követési hiba aszimptotikusan zérus.

Ha 2 típusú (kétszeres integrátort tartalmaz), azaz ha , alakú, akkor

(267)

tehát a követési hiba aszimptotikusan zérus.

6.3.2. 2. eset: Egységsebesség bemenetre adott válaszfüggvény

Vizsgáljuk meg a válaszfüggvényt , bemenetre. Ekkor

(268)

Ha arányos jellegű, azaz ha ,

akkor

(269)

azaz a kimenet nem korlátos.

Ha integráló jellegű, azaz ha ,

alakú, akkor

(270)

tehát a követési hiba aszimptotikusan nem zérus értékhez tart.

6.4. Zavarkompenzálás

Az aszimptotikus zavarkompenzálást az aszimptotikus alap- vagy referencia jelkövetéshez hasonlóan vizsgálhatjuk. Tipikus zavaró jelek, mint egységugrás, egység sebességugrás jelek, a zavaró jel hatását a kimenő jelben zérus referencia jel feltételezése mellett vizsgáljuk. Ehhez felírjuk a kimenő jel és a zavaró jel Laplace - transzformáltjai közötti összefüggéseket és alkalmazzuk a határérték tételeket.

A kimenő és a zavaró jel közötti átviteli függvény az érzkenységi függvény. Ennek alapján a kimenőjel Laplace - transzformáltja

(271)

Alkalmazva a határérték tételt:

(272)

Legyen például , .

6.4.1. 1. eset: Arányos rendszer vizsgálata

Vizsgáljuk meg az arányos rendszer viselkedését. A hurokátviteli függvény alakja . Ekkor

(273)

ahol a hurokerősítés tényező. Tehát a zavaró jel hatása megjelenik a kimeneten.

6.4.2. 2. eset: Integráló rendszer vizsgálata

Legyen például , és tegyük fel, hogy a hurokátviteli függvény integráló alakú, azaz . Ekkor

(274)

tehát a zavaró jel hatását a rendszer aszimptotikusan teljesen elnyomja, kompenzálja. Megjegyezzük, hogy a 2-típusú integráló tulajdonságú rendszer is kompenzálja a hibajelet.

7. fejezet - Bizonytalanságok modellezése

7.1. Bizonytalanságok modellezése

A dinamikus jelenségek leírására közönséges vagy parciális differenciál-egyenleteket használunk. Az egyenletek alakja és struktúrája, a bennük szereplő paraméterek általában nem ismertek teljesen pontosan vagy ha azok időben változnak, a változásuk általában nem ismert.

Mivel a valódi rendszer modelljének pontos alakja a gyakorlati feladatokban nem ismert, s emiatt helyette annak közelítő, úgynevezett névleges (nominális) modelljét használjuk. A modell és a valós rendszer közötti eltérést több tényező okozza:

 • Az eltérés oka egyrészt modellezési eljárás következménye (pl. a felharmonikusokat, illetve a magasabb fokszámú együtthatókat elhanyagoljuk),

 • másrészt a rendszer működése során bekövetkező változások (pl. a normál üzem során a modell paraméterei változnak, az anyag kifáradás során változnak a rendszer paraméterei, sőt akár a struktúrája).

 • A fizikai rendszerekre külső zavarás hat. Még ha tudjuk is a hatásmechanizmust, a zavarás maga, annak nagysága, előre nem ismert és nem a mi irányításunk alatt van.

 • Nem mindig tudjuk kiadni azt az irányítójelet, amit szeretnénk.

 • A mérések sem pontosak (mérési zaj hatása).

Ezen hatások modellezésekor célszerű megkülönböztetni az állandóan jelen levő modell bizonytalanságot a külső zavarástól. Zavarások (disturbances) körébe tartozik tipikusan a rendszerre ható külső zavarás, az irányítójel hibája, a mérési zaj. Az irányítás célja, hogy a zavarások hatását csökkentse a mérnöki szempontból érdekes (esetleg fiktív) kimenő jelekre -- ez egy tipikus performancia követelmény.

Modell bizonytalanság (uncertainty) a modellben meglevő parametrikus bizonytalanságok és a nem modellezett dinamika hatása. Egy speciális eset a qLPV modellek ütemezési változói, amik ismertek a végrehajtás során de nem ismertek tervezéskor: a tervezés számára bizonyos szempontból bizonytalan paraméterként viselkednek. Az irányítás célja stabilitás és performancia garantálása adott nagyságú feltételezett modell bizonytalanság mellett.

Kétféle modell-bizonytalanságot különböztethetünk meg: strukturális és strukturálatlan modell-bizonytalanságot. A struktúrált bizonytalanság modellezésekor a bizonytalansági blokk struktúrálása (például blokk-diagonális) növelheti a modell pontosságát és használhatóságát az irányítás-tervezés szempontjából. Tipikusan struktúrált a grey-box modellezés során kapott modellben előforduló paramétereknek a bizonytalansága: a paraméter értéke pontosan nem ismert, de a bizonytalanság mértéke általában jól becsülhető.

Példa 6.1

Egy gépjármű felfüggesztési modelljének megkonstruálásakor több tényezőt kell figyelembe venni.

 • a rugózott tömeg változik az utasok tömegének módosulásával,

 • a felfüggesztés rugó vagy csillapítás karakterisztikája módosul,

 • kerékabroncs dinamikája változik.

Példa egy felfüggesztési rendszer modellezésére
7.1. ábra - Példa egy felfüggesztési rendszer modellezésére


Példa 6.2

A modellezés során a nemlinearitások hatásait célszerű figyelembe venni. A mechanikai rendszerek irányítására alkalmazott lineáris irányítási algoritmusokkal megvalósított szabályozási rendszer tulajdonságait nagymértékben leronthatják a mechanikai rendszerben jelenlevő (nemfolytonos) nemlinearitások. Néhány jellemző példa: szaturáció, surlódás, holtsáv, kotyogás, hiszterézis.

7.2. Bizonytalansági modellek

7.2.1. Nemmodellezett dinamika

A mechanikai rendszerek irányítására alkalmazott lineáris vagy folytonos nemlineáris irányítási algoritmusokkal megvalósított szabályozási rendszer tulajdonságait nagymértékben leronthatják a mechanikai rendszerben jelenlevő (nemfolytonos) nemlinearitások. Tipikus nemlinearitások a szaturáció, surlódás,holtsáv, kotyogás, hiszterézis.

Számos irányítási alkalmazásnál az irányított rendszerben a nemlinearitás pontatlanul ismert vagy akár ismeretlen. Ha a linearizáláson alapuló technika kevésbé alkalmazható, a nemlinearitás hatásának kompenzálásához a szabályozót módosítani kell. Az alkalmazott technika alapján ez lehet robusztus szabályozás, amikor a szabályozót úgy tervezzük meg, hogy pontatlanul ismert nemlinearitás esetén is garantálja a zárt rendszer stabilitását és a szabályozási pontosságot, performanciát, vagy adaptív szabályozás, amikor a szabályozót kibővítjük olyan formában, hogy irányítás közben becsülje meg az ismeretlen nemlinearitást, paramétert.

A modell és a rendszer közötti hiba meghatározására általános megoldás nincs, különböző szerkezetű lehetőségek közül az additív, illetve a multiplikatív hiba struktúra a legismertebb.

A aktuális rendszer és a névleges rendszer közötti eltérést additív hiba struktúrának nevezzük, ha a következő összefüggés teljesül:

(275)

ahol az additív hiba átviteli függvénye. Az additív hiba ismeretlen.

Az additív bizonytalanság struktúrája
7.2. ábra - Az additív bizonytalanság struktúrája


A ismeretlen méretű additív hiba átviteli függvényt egy ismert korláttal rendelkező bizonytalansággal kifejezhetjük és frekvencia függvényét Nyquist diagramon ábrázolhatjuk:

(276)

ahol skalár függvény. Az aktuális rendszer Nyquist diagramja a névleges rendszer Nyquist diagramjával és a bizonytalanságot leíró függvénnyel illusztrálható.

Bizonytalanság a Nyquist diagramon
7.3. ábra - Bizonytalanság a Nyquist diagramon


A aktuális rendszer és a névleges rendszer közötti eltérést multiplikatív hiba struktúrájúnak nevezzük, ha a következő összefüggés teljesül:

ahol a multiplikatív hiba átviteli függvénye.

A multiplikatív bizonytalanság struktúrája
7.4. ábra - A multiplikatív bizonytalanság struktúrája


A ismeretlen méretű additív hiba átviteli függvényt egy ismert korláttal rendelkező bizonytalansággal kifejezhetjük és frekvencia függvényét Bode diagramon ábrázolhatjuk:

(277)

ahol skalár függvény. Az aktuális rendszer Bode diagramja a névleges rendszer Bode diagramjával és a bizonytalanságot leíró függvénnyel illusztrálható.

Bizonytalanság a Bode diagramon
7.5. ábra - Bizonytalanság a Bode diagramon


7.2.2. Parametrikus bizonytalanság

Gyakran a bizonytalanságok egy része a rendszert leíró modell paramétereinek változásával is megfogalmazható.

Bizonytalanságok modellezése
7.6. ábra - Bizonytalanságok modellezése


Például az rendszermátrixban lévő rugóállandó és csillapítási együtthatók változnak. Ezek a paraméterek a mátrix több elemében is előfordulhatnak.

A bizonytalan rugóállandó paramétere a következőképpen modellezhető:

(278)

ahol a névleges rugóállandó, a névleges értéktől való eltérést mutatja, míg paraméterről azt tudjuk, hogy a intervallumba esik. A bizonytalan rugóállandó struktúrája a 33 ábrán látható.

A bizonytalan rugóállandó modellezése
A bizonytalan rugóállandó modellezése
7.7. ábra - A bizonytalan rugóállandó modellezése


A jelek közötti kapcsolatok:

(279)

ahol .Emiatt . Az ismert komponenseket tartalmazó blokk:

Ha egy bizonytalan paraméter a nevezőben van, akkor a következőképpen járunk el.

(280)

ahol a névleges tömeg, a névleges értéktől való eltérést mutatja, míg paraméterről azt tudjuk, hogy a intervallumba esik. A bizonytalan rugóállandó struktúrája a 34 ábrán látható.

A bizonytalan tömeg modellezése
A bizonytalan tömeg modellezése
7.8. ábra - A bizonytalan tömeg modellezése


(281)

A jelek közötti kapcsolatok:

(282)

ahol .Mivel , ezért .

Emiatt . Az ismert komponenseket tartalmazó blokk: .

struktúra
7.9. ábra - struktúra


7.3. M- struktúra

A szabályozott rendszer komponensei az előzőek alapján a modell és a szabályozó, valamint a minőségi specifikációkkal és bizonytalanságokkal kapcsolatos információk. A 35 ábrán látható úgynevezett struktúrájú modellt használjuk a szabályozó tervezéséhez.

(283)

Ha figyelembe vesszük a szabályozó hatását, azaz az irányítójel és a mért jel közötti kapcsolatot , akkor az úgynevezett M- struktúrához jutunk.

struktúra
7.10. ábra - struktúra


A 36. ábrán látható modellt a szabályozott rendszer elemzéséhez használjuk.

(284)

8. fejezet - PID szabályozások tervezése

8.1. Tervezés frekvencia tartományban

Soros kompenzátor tervezése előírt fázistartalék elérése érdekében történik. A tervezési elv ismertetése érdekében első lépésben arányos soros kompenzátor tervezését mutatjuk be.

Soros kompenzátor felépítése
8.1. ábra - Soros kompenzátor felépítése


A zárt rendszer átviteli függvénye:

(285)

ahol a hurokátviteli függvény és az előrevezető ág eredő átviteli függvénye.

Vizsgáljuk meg első lépésben egy arányos kompenzátor tervezését. Kihasználjuk azt, hogy egy C=A arányos tag amplitúdója , míg fázisa a teljes frekvencia tartományban. Következtetés: Egy arányos tag az amplitúdó függvényt önmagával párhuzamosan eltolja, mégpedig esetén felfelé, míg esetén lefelé, ugyanakkor a fázisfüggvényt nem módosítja.

A soros kompenzátort úgy kell megválasztani, hogy vágási körfrekvenciához tartozó fázisszög éppen az előírt legyen.

Olvassuk le a fázisszöghöz tartozó amplitúdó értékét és jelöljük ezt előjelhelyesen -szel Az arányos soros kompenzátort úgy kell megválasztani, hogy az amplitúdó függvényt önmagával párhuzamosan -szel eltolja (miközben a fázisfüggvényt változatlanul hagyja).

Tehát -t a következőképpen kell megválasztani:

(286)

ahol az ábráról leolvasott érték, s ebből kiszámítható:

(287)

Összefoglalva a soros kompenzátor tervezés lépései a következők:

(a) választással felrajzoljuk a felnyitott hurok Bode diagramját.

(b) Leolvassuk a -hez tartozó előjeles értékét és kiszámítjuk soros kompenzátor értéket.

Megjegyzés: Ha az amplitudó függvényt lefelé kell eltolni, akkor , míg ha felfelé, akkor erősítést várunk.

(c) Megvizsgáljuk a zárt (szabályozott) rendszer minőségi tulajdonságait.

Ha a cél egy dinamikus kompenzátor tervezése, akkor a tervezést megpróbáljuk visszavezetni arányos soros kompenzátor tervezésére:

(288)

ahol a kompenzátor átviteli függvényének ismert komponense.

Például:

(289)

azaz és . A felnyitott hurok átviteli függvénye a következő:

(290)

ahol . Ha a rendszer átviteli függvényét a komponenssel módosítjuk, akkor átviteli függvényhez jutunk.

A tervezés során a átviteli függvénnyel adott rendszert tekintjük szabályozandó rendszernek, amihez egy arányos kompenzátort kell terveznünk.Természetesen a tervezett soros kompenzátort alakú.

Példa 7.1

Legyen az irányítandó rendszer átviteli függvénye:

(291)

Tervezzünk fokos fázistartalékot biztosító arányos soros kompenzátort.

A feladat megoldása: Válasszunk kiindulásként arányos soros kompenzátort:

(292)

Szerkesszük meg a felnyitott hurok Bode diagramját.

Soros kompenzátor felépítése
8.2. ábra - Soros kompenzátor felépítése


Változtassuk meg -t úgy, hogy a fázistartalék fokos legyen, azaz és a fázisszög -nél: . Kihasználjuk azt, hogy egy C=A arányos tag amplitúdója , míg fázisa a teljes frekvencia tartományban.

• Jelen esetben arányos soros kompenzátor oldja meg a feladatot ( fokos fázistartalékot biztosít).

Soros kompenzátor felépítése
8.3. ábra - Soros kompenzátor felépítése


Példa 7.2

Legyen az irányítandó rendszer átviteli függvénye:

(293)

Tervezzünk jelkövetést biztosító soros kompenzátort, amelyik fokos fázistartalékot is garantál.

A feladat megoldása: A jelkövetés akkor biztosítható, ha a soros kompenzátor integráló tulajdonságú. Emiatt a soros kompenzátort a következő alakban választjuk meg:

(294)

A felnyitott hurok átviteli függvénye a következő:

(295)

Ha a rendszer átviteli függvényét -nek tekintjük, akkor a továbbiakban egy arányos soros kompenzátort kell terveznünk az . példában leírtakhoz hasonló módon.

A következőkben megvizsgáljuk, hogy a modell alapján megtervezett szabályozó vajon stabilizálja-e a valós rendszert. Ehhez a modell bizonytalansági struktúráiból indulunk ki.

Tekintsük a bizonytalanságot additív struktúrában.

(296)

A továbbiakban feltesszük, hogy a rendszer névleges modelljén kívül ismerjük a szabályozó modelljét. Tegyük fel, hogy a kompenzált névleges rendszer stabilis. Vizsgáljuk meg, hogy a aktuális rendszer stabilitásához milyen feltételnek kell teljesülnie.

Tétel 7.1 Legyen az ismert névleges modell, amelyet a tervezett soros kompenzátor stabilizál. Tegyük fel, hogy a névleges modell és az aktuális rendszer közötti additív hiba felső korlátját a teljes frekvencia tartományban ismerjük. Ekkor a névleges modellre tervezett szabályozó az aktuális rendszer stabilitását is biztosítja, ha a következő feltétel teljesül:

(297)

Ez a robusztus stabilitás feltétele additív hiba struktúra esetén.

Tekintsük a bizonytalanságot multiplikatív struktúrában.

(298)

A továbbiakban feltesszük, hogy a rendszer névleges modelljén kívül ismerjük a szabályozó modelljét. Tegyük fel, hogy a kompenzált névleges rendszer stabilis. Vizsgáljuk meg, hogy a aktuális rendszer stabilitásához milyen feltételnek kell teljesülnie.

Tétel 7.2 Legyen az ismert névleges modell, amelyet a tervezett soros kompenzátor stabilizál. Tegyük fel, hogy a névleges modell és az aktuális rendszer közötti multiplikatív hiba felső korlátját a teljes frekvencia tartományban ismerjük. Ekkor a névleges modellre tervezett szabályozó az aktuális rendszer stabilitását is biztosítja, ha a következő feltétel teljesül:

(299)

Ez a robusztus stabilitás feltétele multiplikatív hiba struktúra esetén.

8.2. PID struktúra

A PID egy arányos, egy integráló és egy differenciáló tag párhuzamos kapcsolata. A PID szabályozó tervezésekor az erősítéseket és az időállandókat kell megfelelően beállítani (hangolni). Megjegyezzük, hogy a valóságban időtárolós differenciáló tag van az ideális differenciáló tag helyett.

PID szabályozó struktúrája
8.4. ábra - PID szabályozó struktúrája


A szabályozó átviteli függvénye:

(300)

ahol az arányos tag erősítése, az integráló tag időállandója, a differenciáló tag időállandója.

Az jel és hibajel közötti kapcsolat:

(301)

Zérus kezdeti feltételekkel Laplace transzformálva:

(302)

Példaként tekintsük a átviteli függvényű rendszert, amit különböző arányos taggal szabályoztunk.

Arányos tag hatása
Arányos tag hatása
8.5. ábra - Arányos tag hatása


Növekvő erősítések mellett a szabályozási eltérés csökken ugyan, de a válaszfüggvény oszcillációja jelentősen növekszik. Tekintsük ugyanazt a átviteli függvényű rendszert. Ezúttal PI taggal végeztük a szabályozást. Rögzítsük az arányos tagot -re és változtassuk az integráló tag időállandóját..

Arányos tag hatása
Arányos tag hatása
8.6. ábra - Arányos tag hatása


Az integráló hatás eredményeként az állandósult állapotú hiba eltűnik. A válaszfüggvény oszcillációja növekedésével jelentősen csökkenthető, viszont ezzel együtt a beállási idő jelentősen növekszik.Tekintsük ugyanazt a átviteli függvényű rendszert. Ezúttal PID taggal végeztük a szabályozást. Rögzítsük az arányos tagot -ra, rögzítsük az integráló tag időállandóját -re és változtassuk a differenciáló tag időállandóját..

Arányos tag hatása
Arányos tag hatása
8.7. ábra - Arányos tag hatása


A növekedésével a beállási idő jelentősen csökkenthető és a lengések jelentősen csillapíthatók. A differenciáló hatás a szabályozást gyorsítja.

A PID szabályozó egy arányos, egy integráló és egy differenciáló tag párhuzamos kapcsolataként értelmezhető.

(303)

A PID szabályozó egy másik alakja egy arányos, egy PI tag és egy PD tag soros kapcsolataként értelmezhető. Ekkor az egyes komponensek egymással kölcsönhatásban vannak.

(304)

PID szabályozó struktúrája
PID szabályozó struktúrája
8.8. ábra - PID szabályozó struktúrája


A kétféle felírás között a következő kapcsolat írható fel. A klasszikus alak komponensei:

(305)

(306)

(307)

A soros alak komponensei:

(308)

(309)

(310)

Megjegyzés: A soros alak felírásának feltétele, hogy . A klasszikus alak általánosabb, mint a soros alak. Gyakran a tervezés (tuningolás) szempontjából a soros alak ledvezőbb. A két felírás P, PI, PD típusú struktúrák esetén ekvivalens. Különböző PID struktúrák választása esetén a két felírás paraméterei különböznek, azokat az összefüggéseknek megfelelően kell számítani.

A PID struktúra egy másik elterjedten használt alakja:

(311)

Ez az alak a klasszikus PID alakkal ekvivalens.

A két alak közötti kapcsolat:

(312)

(313)

(314)

és az időállandók: , .

A PID szabályozók tervezésekor a következő négy szempontot kell figyelembe venni:

- Zajszűrés.

- Referenciajel súlyozás.

- Beavatkozó telítődése.

- Tuningolás, hangolás.

8.3. PID tervezési módszer

8.3.1. Zajszűrés

A deriválási művelet mindig érzékeny a zajra.

Tekintsük az alábbi példát: Tegyük fel, hogy a jel a következő alakú:

(315)

ahol a zaj alakú, frekvenciájú szinusz jel. A deriválást elvégezve:

(316)

ahol . Az eredmény azt mutatja, hogy habár az zaj hatása az eredeti jelre , de a derivált alakban ez az arány . A zaj aránya tetszőlegesen nagy lehet, ha nagy értékű. Deriválási művelet esetén a magas frekvenciás komponens hatását csökkenteni kell. Ennek érdekében az ideális PD tag helyett egy egytárolós komponenssel módosított tagot alkalmazunk:

(317)

A komponens erősítése a nagyfrekvencia tartományban értékre van korlátozva. Következésképpen megakadályozzuk, hogy az zaj jelre való hatása túl nagy értékre növekedjen.

A PID szabályozó általános alakja a következőképpen módosul:

(318)

Nagyfrekvenciás tartományban az erősítés értéke:

(319)

növelésével a sávszélesség növekszik, ami stabilitási szempontból kedvezőtlen. Emiatt további elsőrendű szűrőket alkalmazunk:

(320)

ahol a filter állandója, ami kölcsönhatásban van a szabályozó időállandóival. célszerű megválasztása .

Egy példa a szűrő lehetséges megválasztására:

(321)

8.3.2. Referenciajel súlyozás

Gyorsan változó alapjel (egységugrás) esetén a szabályozó jelen impulzusszerű gyors válaszok jelenhetnek meg. Ezt a nemkívánatos jelenséget a referenciajel szűrésével oldhatjuk meg. Egy másik megoldási lehetőség a referenciajel megfelelő erősítésével történhet, amit referenciajel súlyozási eljárásnak nevezzük. A klasszikus PID esetén az jel:

(322)

A módosított PID szabályozó esetén az jel:

(323)

Az integrátort közvetlenül a hibajelre alkalmazzuk, viszont az arányos komponenst és a deriválás komponensét a súlyozott referenciajel és a kimenőjel különbségére alkalmazzuk. A bemenőjel összefüggése:

(324)

(325)

Az összefüggés azt mutatja, hogy a szabályozó struktúra elvileg két-szabadságfokú, melyeket egyrészt a referenciajelre, másrészt a kimenőjelre kell alkalmazni: , ahol

(326)

(327)

A referenciajel értékét egyrészt erősítéssel, másrészt erősítéssel módosítjuk.

(328)

(329)

Megfelelő megválasztásukkal (hangolásukkal) a nagy tranziensek és túllendülések elkerülhetők.

Referenciajel súlyozás
8.9. ábra - Referenciajel súlyozás


Példa 7.3

Példaként tekintsük a átviteli függvényű rendszert, amit PID kompenzátorral szabályoztunk: . A példában a súlyokat rendre és értékekre választottuk. Az ábra a erősítés hatását mutatja.

Referenciajel súlyozás
Referenciajel súlyozás
8.10. ábra - Referenciajel súlyozás


A legkisebb túllendülést esetén értük el, ami azt jelenti, hogy a referenciajelet az arányos komponensbe nem vittük be. Növekvő mellett a túllendülés növekszik.

8.3.3. Beavatkozó telítődése

Minden beavatkozó elemnek vannak korlátai. Ha a beavatkozó működése során telítésbe megy, akkor a rendszer nyílt hurokként működik, hiszen a beavatkozó nem tud nagyobb értéket generálni, bármit is kíván a szabályozó. Ha a szabályozó integrátort tartalmaz és az aktuátor telítésbe megy, akkor a rendszer kimenetén egyre nagyobb érték jelenik meg, azaz nagy tranziensek keletkeznek. Több módszer van a windup elkerülésére.

- Referenciajel korlátozás: Annak érdekében, hogy elkerüljük az integrátor által okozott növekvő tranziensű jeleket, a referenciajel értékét korlátozzuk. Ez a megoldás konzervatív eredményhez és gyenge minőségi tulajdonságokhoz vezet.

- Sebesség algoritmus: Az algoritmus kiszámítja az irányítójel változásának (sebességének) értékét. Abban az esetben, ha az aktuátor telítésbe ment, az integrátorra adott jelet korlátozzuk, s ezzel megakadályozzuk a tranziensek növekedését. Tulajdonképpen az irányítójel változásának értékét korlátozzuk.

- Beavatkozójel számítása: Ha az aktuátor telítésbe megy, akkor az integrál jel értékét kiszámítjuk és módosítjuk annak érdekében, hogy a kimenetének korlátozását figyelembe vegyük.

Az ábrán látható szabályozó egy további visszacsatolást tartalmaz, ami a beavatkozóra kiadott jel és a számított jel közötti különbségét alkalmazza. A két jel között egy sebességjel korlátozás van.

- Ha a nincs telítés, akkor a hibajel zérus és a visszacsatolásnak nincs hatása. Ha a jel telítésbe megy, akkor a nem zérus hibajelet a visszacsatoláson keresztül a szabályozó figyelembe veszi.

Referenciajel súlyozás
8.11. ábra - Referenciajel súlyozás


Az integrátor bemenete: ahol a követési hiba, a szaturációs blokk bemenete és kimenete közötti eltérés.

Az integrátor bemenete:

(330)

ahol a követési hiba. Állandósult állapotban az integrátor bemenetén zérus van, ezért az állandósult állapotú jel értéke . Mivel

(331)

az irányítójel értéke:

(332)

ahol az irányítójel telítési értéke. Ez azt jelenti, hogy a jel a telítési értékre beáll és azt csak rövid ideig haladja meg. A visszacsatolásban alkalmazott időállandó megválasztása az integrátorra való hatás dinamikáját szabja meg.

8.3.4. Tuningolás, hangolás

A szabályozó hangolásának egyik legegyszerűbb módszere a felnyitott hurok átmeneti függvénye alapján dolgozik. PI és PID szabályozóra a hurokerősítés az I hatás kiiktatásával történik. az úgynevezett lappangási idő (holtidő és késleltetés), míg a felfutási idő.

Tuningolás, hangolás
8.12. ábra - Tuningolás, hangolás


Az ábráról leolvasott értékek alapján a hurokerősítés, az integrálási időállandó és a deriválási időállandó beállítható.

P

PI

PD

PID

- PI szabályozásban a hurokerősítést a P szabályozáshoz képest célszerű lecsökkenteni. Ennek az oka, hogy a PI kompenzáció a meredekségű szakaszt a kisfrekvenciák irányába tolja el az amplitudó görbét. A stabilitási tartalék növeléséhez emiatt a hurokerősítést célszerű kissé lecsökkenteni.

- PD és PID szabályozások esetén a hurokerősítés valamelyest növelhető a P szabályozáshoz képest. Ennek oka, hogy a PD és PID kompenzáció esetén a meredekségű szakasz a nagyobb frekvenciák tartományában is folytatódik. A stabilitási tartalék még megfelelő marad, ha a hurokerősítést kissé növeljük.

A szabályozó hangolásának Ziegler-Nichols módszere a szabályozási kör belengetése alapján dolgozik. A módszer lényege, hogy a szabályozást a hurokerősítés növelésével az állandósult lengés állapotába hozzuk. A stabilitás határhelyzetében megmérjük a lengések periódusidejét és a beállított kritikus hurokerősítést. A meghatározott értékek alapján a hurokerősítés, az integrálási időállandó és a deriválási időállandó beállítható.

P

PI

PID

9. fejezet - Irányítástervezés állapot-visszacsatolással

9.1. Pólusallokációs módszer

Adott egy rendszer -dimenziós állapottér reprezentációja:

(333)

A rendszer karakterisztikus polinomja:

(334)

Módosítsuk a rendszer dinamikáját az állapot visszacsatolásával, azaz legyen a bemenőjel

(335)

ahol egy külső alap-, vagy referencia jel a pedig az állapot visszacsatolás erősítési tényezője:

(336)

A visszacsatolt (zárt) rendszer blokkdiagramja
9.1. ábra - A visszacsatolt (zárt) rendszer blokkdiagramja


Behelyettesítve a bemenőjel alakját az állapotegyenletbe, a zárt rendszer állapotegyenlete a következő lesz:

(337)

(338)

amiből a zárt rendszer karakterisztikus egyenletére azt kapjuk, hogy

(339)

Az alábbiakban megmutatjuk, hogy a erősítés megfelelő megválasztásával a zárt rendszer karakterisztikus polinomja tetszőlegesen beállítható, ha az rendszer irányítható.

Mivel minden irányítható állapottér reprezentáció irányítható alakra hozható, tegyük fel hogy az alábbi rendszert irányítható alakra hoztuk.

(340)

Ekkor a visszacsatolással módosult állapotmátrix:

(341)

A zárt rendszer karakterisztikus polinomja:

(342)

Ha a zárt rendszer pólusait előírjuk, akkor rögzítjük a pólusokat, amiből az karakterisztikus polinom számítható:

(343)

Ebben a kifejezésben -k az állapot visszacsatolással módosított karakterisztikus polinom együtthatói. A , és együtthatók közötti kapcsolat:

(344)

A kompenzátor elemeinek számítása:

(345)

ahol -k az eredeti, míg -k a módosított karakterisztikus polinom együtthatói.

A tervezés során tehát előbb meghatározzuk az eredeti rendszer, majd a tervezett rendszer karakterisztikus polinomját. Az eredeti rendszer karakterisztikus polinomja:

(346)

A tervezett zárt rendszer karakterisztikus polinomja:

(347)

Az együtthatók közötti összefüggések:

(348)

Az állapot visszacsatolás értékei:

(349)

Ha a rendszer irányítható, de nem irányíthatósági alakban adott, akkor egy nem szinguláris transzformációs mátrix segítségével irányíthatósági alakra hozható. Az irányíthatósági alakban jelöljük és -vel az állapotegyenlet együtthatóit.A tervezés ebben az irányíthatósági alakban történik, ami azt jelenti, hogy a tervezés eredményeként egy olyan állapot-visszacsatolást tervezünk, amely az irányíthatósági állapottér reprezentációra működik.

A tervezett állapot visszacsatolt erősítőt vissza kell transzformálni az eredeti rendszer állapotterére. A transzformálás összefüggése az alábbi:

(350)

A tervezési lépések a következők:

(a) Az irányíthatóság ellenőrzése. Ha a rendszer nem irányítható, akkor az állapot visszacsatolás módszere nem alkalmazható.

(b) A rendszert irányíthatósági alakra hozzuk, azaz meghatározzuk nem szinguláris mátrixot, amely a rendszert irányíthatósági alakúra hozza.

(351)

Ha a rendszer eleve irányíthatósági alakban adott, akkor mátrixot egységmátrixnak választjuk, azaz .

Megjegyezzük, hogy az új állapottérbe való transzformálás tényleges elvégzésére nincs szükség, elegendő a transzformációs mátrix meghatározása.

(c) Meghatározzuk az eredeti rendszer karakterisztikus polinomját:

(352)

Ezután meghatározzuk a tervezett rendszer karakterisztikus polinomját:

(353)

Ezekhez a műveletekhez az eredeti rendszer mátrixát és a szabályozott rendszertől megkövetelt új pólusokat kell felhasználni.

(d) A kompenzátor komponenseit kiszámítjuk:

(354)

ahol ,..., ,

(e) Meghatározzuk az eredeti rendszerre vonatkozó erősítés együtthatóit.

(355)

Az irányítójel az alábbi:

(356)

Megjegyzés 8.1 A fenti lépéseket egyetlen összefüggésbe sűríthetjük:

(357)

ahol a az irányíthatósági alak előállítására szolgáló transzformációs mátrix. Az állapotvisszacsatolt erősítő:

(358)

Az összefüggést az állapotvisszacsatolás erősítésének meghatározására szolgáló Bass Gura formulának nevezzük.

Összefoglalás:

(a) A pólusallokációs módszer alkalmazásának feltétele:

* Az állapotvektor elemei mértek legyenek.

* Az állapottér reprezentáció teljesítse az irányíthatósági feltételt.

* A szabályozott rendszer pólusai adottak legyenek.

(b) A pólusallokációs módszer előnyei:

* A módszer végrehajtása egyszerű mátrix műveletekkel történik.

* A szabályozott rendszer stabilis.

(c) A pólusallokációs módszer hátrányai:

* Az irányítójel tetszőlegesen nagy lehet.

* A pólusok elhelyezkedése és a minőségi tulajdonságok közötti kapcsolat bonyolult, heurisztikus szabályokra és mérnöki intuíciókra hagyatkozva kell a pólusok helyét előírni.

* A szabályozott rendszer minőségi tulajdonságai az állapot-visszacsatolt erősítő megtervezése után utólagosan vizsgálandók.

Példa 8.1

Adott a

(359)

átviteli függvénnyel jellemzett rendszer. Írja fel a rendszer állapottér reprezentációját diagonális alakban! Tervezzen az így felírt állapottér reprezentációhoz állapot-visszacsatolást a , pólusokkal!

A feladat megoldása:

Diagonális alak előállítása:

(360)

(361)

(362)

Vezessük be új változóként az , változókat, ahol

(363)

(364)

(365)

Az állapottér reprezentáció diagonális alakban:

(366)

(367)

Az eredeti rendszer karakterisztikus polinomja:

(368)

Szabályozott rendszer karakterisztikus polinomja:

(369)

Állapotvisszacsatolás erősítései:

(370)

Ha a rendszer irányítható, de nem irányíthatósági alakban adott, akkor egy nem szinguláris transzformációs mátrix segítségével irányíthatósági alakra hozható.

ahol a transzformációs mátrix. Az állapotvisszacsatolt-erősitő összefüggése: a hasonlósági transzformáció alapján az alábbi:

(371)

Transzformációs mátrix:

(372)

ahol

(373)

(374)

Transzformációs mátrix:

(375)

Az eredeti állapottérbe transzformálva:

(376)

(377)

10. fejezet - Lineáris kvadratikus szabályozótervezés

Az irányítástervezés során gyakran szeretnénk egy irányítás paramétereit úgy megválasztani, hogy valamilyen előre meghatározott minőségi tulajdonság (performancia előírás) teljesüljön. Az optimalizálási feladatokban olyan paraméterek választása a cél ami maximalizál vagy minimalizál egy adott kritérium-függvényt. Ebben a fejezetben megmutatjuk, hogyan lehet megválasztani azokat a paramétereket amik optimalizálnak egy adott kvadratikus specifikációt és amelyek a lehető legkisebb költséggel maximalizálják a megkívánt performanciát.

Tekintsük az alábbi kritérium-függvényt

(378)

a következő dinamikus feltételek mellett

(379)

ahol az kezdeti feltétel adott és . Ez egy korlátozások melletti optimalizálási feladat, ahol egy olyan megengedett trajektóriát keresünk ami minimalizálja a perem pontokban korlátozott költségfüggvényt

(380)

Az tag az integrál költség míg a végső, terminális költség. A függvény a terminális korlátozások egy halmazát határozza meg. A korlátozások menlleti optimalizálási feladatoknál szokásos módon egy

(381)

Hamilton függvényt definiálunk, ahol bevezetjük az időfüggő társváltozókat.

Tétel 9.1 (Maximum elv) Ha optimális akkor létezik és úgy, hogy

(382)

adott , peremfeltételekkel, ahol és

(383)

minden esetén.

A maximum elv nemlineáris dinamikák esetén is alkalmazható valamint abban az esetben is ha a szabályozó bemenet egy halmaz által van korlátozva. Korlátozások néklül, , és differenciálható esetén az optimalitás egy szükséges feltétele, hogy

(384)

Ha létezik, akkor felhasználható mint optimális szabályozó jel.

A bizonyítás elve a következő: a Lagrange féle multiplikátorok módszerét alkalmazva a költségfüggvény alakja

(385)

ami a Hamilton függvény felhasználásával

(386)

alakba írható. Az optimális megoldás környezetében linearizálva, azaz , , és esetén, kapjuk, hogy

(387)

ahol a deriváltak az optimális megoldás mentén értendők.

Parciális integrálással elimináljuk a -tól való függést

(388)

Mivel adott, az első tag eltűnik és kapjuk, hogy

(389)

Az optimalitáshoz megköveteljük,hogy minden és esetén, így megkapva a tétel feltételeit.

A továbbiakban a lineáris kvadratikus (LQ) optimális szabályozási feladatot tekintjük: a dinamikus rendszer lineáris időinvariáns és a költségfüggvény kvadratikus, azaz

(390)

(391)

ahol az állapothibát bünteti, a szabályozó bemenetet és a végső állapotot súlyozza.

A és tervezési paraméterek meghatározzák az állapotok lineáris kombinációinak és az input energia fontosságát (súlyát):

- A funkcionálban szereplő tag a rendszer minőségi jellemzőit súlyozza, a rendszer teljes energiáját bünteti egy súlymátrix segítségével

- A funkcionálban szereplő tag a rendszerbe betáplált szabályozó energiát súlyozza, mátrix segítségével.

Gyakran a feladatot úgy módosítjuk, hogy egy adott pálya követése legyen az elérendő cél, a költségfüggvényt ehhez a és tagokkal írjuk át. Van, amikor célszerű a végső pontot is előírni, ilyenkor egy általánosabb megszorítást használhatunk. Amikor minden komponensre megszorítás van, azaz , a vonatkozó specifikáció alakja lesz. Ilyenkor elhagyható, mivel értéke rögzített.

Fontos eset, amikor és , azaz a végtelen horizontú LQ feladat.

10.1. Lineáris kvadratikus regulátor

10.1.1. Véges horizontú LQR

A véges horizontú lineáris kvadratikus regulátor(LQR) feladat alakja

(392)

az alábbi költségfüggvénnyel:

(393)

ahol .

A feladathoz tartozó Hamilton függvény

(394)

A maximum elv alkalmazásával az alábbi szükséges feltételeket kapjuk:

(395)

(396)

(397)

Innen az optimális irányítás alakja

(398)

Az optimális irányítás előállításához egy peremértékfeladatot kell megoldani és peremfeltételekkel, ami általában egy nehéz feladat.

A társváltozót a alakban keressük, így

(399)

azaz

(400)

amit Riccati differenciál egyenletnek nevezünk.

10.1.2. Végtelen horizontú LQR feladat

A esetben a feltételből adódik a költségfüggvény alakja:

(401)

Mivel végső értékére nincs megszorítás, a helyett állandó mátrixot véve kapjuk a

(402)

algebrai Riccati egyenletet, és a hozzá tartozó

(403)

szabályozót.

Míg feltételnek mindég teljesülni kell, tipikusan . A alakot véve a költségfüggvény

(404)

Az optimális irányítás létezéséhez az párnak detektálhatónak kell lenni.

Tétel 9.2 Tekintsük a

(405)

lineáris rendszert a

(406)

költségfüggvénnyel, ahol az pár stabilizálható és az megfigyelhető.

Az optimális szabályozó alakja

(407)

ahol a

(408)

algebrai Riccati egyenlet stabilizáló megoldása. A minimális költség .

Bizonyítás 9.1 Ha stabil a

(409)

Lyapunov egyenletnek egyértelmű megoldása van: , minden esetén. Ha vagy és megfigyelhető, akkor .

Ha stabil akkor az -hoz tartozó megoldás . Ha stabilizálható, akkor van stabilizáló visszacsatolás melyre . E pálya mentén

(410)

(411)

vagyis az optimális költség véges..

Egy t -vel minden -ra, melyre tekintsük a kvadratikus funkcionált. Mivel

(412)

minden stabil pálya mentén a

(413)

költség invariáns a visszacsatolásra. Teljes négyzetté való kiegészítéssel kapjuk, hogy

(414)

ahol választással -re előírható, hogy kielégítse az

(415)

algebrai Riccati egyenletet. Ekkor az optimális irányítás és az optimális költség .

A megfigyelhetőség szerepének illusztrálására tekintsük a stabil zárt kört. Ekkor algebrai Riccati egyenletből

(416)

vagyis a zárt kör pályája mentén

(417)

Így . Ha nemszinguláris lenne, létezne egy kezdeti érték, melyre , ami ellent mond megfigyelhetőségének. .

Másrészt ha és egy sajátvektor, sajátérték párja -nek, akkor

(418)

azaz . Feltéve, hogy , következik, hogy és , vagyis .Ebből adódna, ami ellentmond megfigyelhetőségének. Tehát a pozitív definit megoldás stabilizáló a megfigyelhetőségi feltétel mellett.

Az egyértelműség kimutatásához tekintsünk és megoldásokat úgy, hogy és stabilis.

Következik, hogy

(419)

A Sylvester operátor akkor és csak akkor szinguláris ha és közös sajátértékekkel rendelkezik. Mivel és stabil, ezért az egyedüli megoldás .

10.1.3. Általános végtelen horizontú LQR feladat

Általános performancia jelet tekintve a költségfüggvény a

(420)

alakot veszi fel.

Ennek a feladathoz ugyancsak az algebrai Riccati egyenlet stabilizáló megoldása

(421)

szolgáltatja az optimális szabályozót:

(422)

a optimális költséggel.

Példa 9.1

Tervezzen LQ optimális szabályozást a

(423)

átviteli függvénnyel leírt rendszerre, ha az irányíthatósági állapottér reprezentációjában mérjük a rendszer állapotait a következő költségfüggvény minimalizálásával:

(424)

ahol az súly adott. Tervezze meg a súly értékét! Tervezze meg az optimális állapotvisszacsatolást!

A feladat megoldása:

Az állapottér reprezentáció irányíthatósági alakban:

(425)

(426)

A feladatot visszavezetjük az optimalizálás standard alakjára az összefüggés felhasználásával:

(427)

azaz az állapotokat súlyozó mátrix .

A Riccati egyenlet megoldása:

(428)

ahol , , , . A megoldás: .

Az állapot-visszacsatolt erősítő:

(429)

azaz az optimális irányítójel: .

Az LQ megoldás robusztussága

- A zárt rendszer mindig stabil lesz. Az LQ tervezés a szabályozott rendszer pólusait automatikusan a bal oldali félsíkba helyezi.

- Az LQ optimális megoldás a végtelen erősítési tartalékot és a -os fázistartalékot biztosít.

(430)

(431)

Példa 9.2

Tervezzünk optimális állapot visszacsatolást LQ módszerrel a következő rendszerhez:

(432)

A tervezési paraméterek: és .

A feladat megoldása:

(a) Riccati egyenlet megoldása:

(433)

A CARE megoldása: .

(b) számítása:

(434)

Az optimális állapotvisszacsatolás:

és

az optimális irányítójel: .

A tervezés frekvencia tartományban
A tervezés frekvencia tartományban
10.1. ábra - A tervezés frekvencia tartományban


(435)

(436)

10.2. Pólusok és zérusok

A szabályozott rendszer pólusai a karakterisztikus egyenlet megoldásai. A Hamilton mátrix tartalmazza az optimális irányítás megoldásait, így sajátértékei az optimális megoldás pólusait is megadják.

(437)

Felhasználva a összefüggést, felírhatjuk a Hamilton mátrixra vonatkozó karakterisztikus egyenletet:

(438)

(439)

A karakterisztikus egyenlet (a levezetést mellőzve) a következő alakra hozható:

(440)

(441)

A Hamilton rendszer pólusai tartalmazzák a zárt rendszer pólusait, valamint a pólusok ellenkező előjelű értékeit egyaránt.

Vizsgáljuk meg, hogy a szabályozó tervezésben alkalmazott súlyozás hogyan hat a szabályozott rendszer pólusaira. Válasszuk meg az irányítójelre adott súlyt a következőképpen:

ahol rögzített és értékét változtatjuk.

Válasszuk az irányítójelre adott súlyt nagy értékre: .

Az irányítási feladatot minél kisebb irányítójellel kívánjuk megoldani.

A karakterisztikus egyenlet a következő alakhoz tart:

(442)

A szabályozott rendszer pólusai megközelítik az eredeti rendszer stabil pólusait, valamint az eredeti rendszer nemstabil pólusainak a képzetes tengelyre való tükörképét.

Válasszuk az irányítójelre adott súlyt kis értékre: .

Az irányítási feladatban nincs előírás az irányítójel nagyságára nézve.

A karakterisztikus egyenlet a következő alakhoz tart:

(443)

(444)

Átalakítva:

(445)

A szabályozott rendszer pólusai megközelítik az eredeti rendszer bal félsíkra eső zérusait vagy az eredeti rendszer jobb oldali zérusainak a képzetes tengelyre való tükörképét, illetve végtelenül nagy negatív értéket vesznek fel.

Példa 9.3

Tervezzünk optimális állapot visszacsatolást LQ módszerrel a következő rendszerhez:

(446)

(447)

A rendszer pólusai , zérusai . A tervezési paraméterek: és változó. Megjegyzés: Az első állapotváltozót tekintjük kimenetnek, a többi állaptváltozóra súlyt alkalmazunk a tervezésben.

A feladat megoldása:

- választással a Hamilton mátrix sajátértékei: , míg a tervezett szabályozott rendszer pólusai: ,

- választással a Hamilton mátrix sajátértékei: , míg a tervezett szabályozott rendszer pólusai: ,

Példa 9.4

Tervezzünk optimális állapot visszacsatolást LQ módszerrel a következő nem minimálfázisú rendszerhez:

(448)

(449)

A rendszer pólusai , zérusai (pozitív). A tervezési paraméterek: és változó. Megjegyzés: Az első állapotváltozót tekintjük kimenetnek, a többi állaptváltozóra súlyt alkalmazunk a tervezésben.

A feladat megoldása:

- választással a Hamilton mátrix sajátértékei:

,

míg a tervezett szabályozott rendszer pólusai: ,

- választással a Hamilton mátrix sajátértékei:

,

míg a tervezett szabályozott rendszer pólusai: ,

A módszer alkalmazásának feltétele:

- Az állapotvektor elemei mértek legyenek.

- Az állapottér reprezentáció teljesítse az irányíthatósági feltételt.

A módszer előnyei:

- A szabályozott rendszer stabilis.

- A szabályozással szemben megfogalmazott minőségi követelmények a és súlyok megválasztásával beépíthetők a szabályozás tervezésbe.

A módszer hátrányai:

- A különböző minőségi követelmények közötti ellentmondások és konfliktusok miatt a súlyok megválasztása bonyolult feladat. A súlyok tervezése során törekedni kell a minőségi követelmények közötti összhang megteremtésére. Emiatt az elért minőségi tulajdonságokat utólagosan ellenőrizni kell.

- A Riccati egyenlet megoldása numerikusan nehéz feladat.

11. fejezet - Megfigyelőtervezés és szeparációs elv

11.1. Tervezési feladat

Az eddigiekben feltételeztük, hogy a rendszer állapotát mérni tudjuk. Az állapot ismerete szükséges az állapot-visszacsatolt szabályzó tervezéséhez. Ha nem ismerjük az állapotvektort, akkor egy olyan (azonos dimenziójú) mennyiséget képzünk, mely aszimptotikusan közelíti az eredeti állapotot, tehát

(450)

miközben .

Ha ismert akkor

(451)

(452)

(453)

ahol az állapot-becslés hibája minden . Az állapotbecslés hibájának időbeli változását annak differenciál egyenlete adja meg:

(454)

Levezethető, hogy kezdeti értékkel egy homogén lineáris differenciál-egyenlet:

(455)

Vizsgáljuk az egyenlet megoldását:

(456)

(457)

(458)

Ha nem zérus, akkor az állapothiba lecseng, feltéve hogy az mátrix stabil azaz, , . és így miközben .

Megjegyzés: Ha instabil, illetve ha a tervező befolyásolni akarja az

állapothiba lecsengését, akkor visszacsatolást kell alkalmazni.

Az állapotegyenlet:

(459)

ahol , -nek sora van. Ekkor az állapothiba

(460)

(461)

ha adott akkor . Így az minden elemét módosítani tudjuk, és minden sajátértékét tetszőlegesen meg tudjuk választani.

11.2. Állapotmegfigyelő tervezése

A megfigyelhetőségi és az irányíthatósági alakok között a dualitás teremt kapcsolatot. A két állapottér ekvivalens állapotterek:

(462)

(463)

(464)

A megfigyelő tervezés adott esetén, ismert mellett () megválasztásával történik.

A módosult állapotmátrix alakja a következő:

(465)

A megfigyelő erősítésére vonatkozó összefüggést dualitással kapjuk, ahol elvégezzük az alábbi megfeleltetéseket:

(466)

(467)

(468)

amivel ellenőrizhető, hogy .

(469)

A dualitási elvből levezetett és a megfigyelő tervezésére vonatkozó Bass Gura formula az alábbi:

(470)

ahol a megfigyelő karakterisztikus egyenletének együtthatóiból képzett vektor. Az állapotmegfigyelővel ellátott körben a megfigyelő, mint dinamikus rendszer

(471)

(472)

Állapotmegfigyelő
11.1. ábra - Állapotmegfigyelő


Példa 10.1

Tervezzen megfigyelőt az alábbi megfigyelhetőségi állapottér reprezentációban ismert rendszerre:

(473)

A tervezést pólusallokációs módszerrel végezze el és pólusokkal. Írja fel a megfigyelő állapotegyenletét! Adja meg a megfigyelő állapotegyenletének vektorát!

A feladat megoldása:

Az eredeti rendszer karakterisztikus polinomja:

A megfigyelt rendszer karakterisztikus polinomja:

Az eredeti és tervezett karakterisztikus polinom együtthatók alapján az megfigyelő erősítései a következők:

(474)

Példa 10.2

Tervezzen megfigyelőt és pólusokkal az alábbi állapottér reprezentációban ismert rendszerre:

(475)

A megfigyelő tervezését az állapotvisszacsatolásnál megismert elvek alapján végezzük el. Az irányíthatósági alakból a megfigyelhetőségi alak közvetlenül megkapható:

(476)

A megfigyelő tervezését az és mátrixok alapján végezzük el pólusallokációs módszerrel. Vegyük észre, hogy ez a rendszer nem irányíthatósági alakú, ezért a transzformációs mátrixot meg kell határozni.

A rendszer karakterisztikus polinomja:

(477)

A szabályozott rendszer karakterisztikus polinomja:

(478)

Az eredeti és tervezett karakterisztikus polinomok együtthatói alapján az erősítések a következők: . Az erősítő a megfigyelhetőségi alakra alkalmazható, ezért át kell transzformálni az eredeti állapottérbe.

A transzformációs mátrix számítása:

(479)

(480)

Az erősítő számítása:

(481)

A dualitás elvét használva a megfigyelő értéke:

(482)

11.3. Dinamikus állapotvisszacsatolás

A szabályozást a becsült állapotvisszacsatolással képezve kimenőjel visszacsatolásról beszélünk.

(483)

Kombinált állapot visszacsatolást és megfigyelőt tartalmazó szabályozó struktúra:

Rendszer

(484)

(485)

Megfigyelő

(486)

(487)

Irányítás:

(488)

A becsült állapot dinamikája:

(489)

A becslés hibája: ,

továbbá a hiba dinamikája: .

Részletesen kifejtve:

(490)

Állapotmegfigyelő
11.2. ábra - Állapotmegfigyelő


Kombináljuk ezt az egyenletet a rendszer állapot egyenletével:

(491)

Figyelembe véve a control inputot:

(492)

az állapotegyenlet:

(493)

Kombinált rendszer:

(494)

A zárt rendszer karakterisztikus polinomja:

(495)

A szabályozott rendszer karakterisztikus egyenlete a következő két egyenlettel (és azok megoldásával) azonos:

(496)

(497)

Következtetés:

A szabályozott rendszer pólusai az LQ rendszer karakterisztikus egyenletének és a megfigyelő rendszer karakterisztikus egyenletének megoldásai.

Tétel 10.1 A megfigyelővel és állapot-visszacsatolt szabályzóval ellátott zárt rendszer karakterisztikus polinomja

(498)

Következmény 10.1 Az állapot-visszacsatolt szabályzó és a megfigyelő függetlenül tervezhető. Az optimális állapot visszacsatolás és a megfigyelő tervezés egymástól függetlenül végrehajtható. A szabályozott rendszer struktúrájában az egyes tervezési eredményeket kombináljuk.

- megválasztásával az állapotvisszacsatolást tervezzük és a pólusokat az alábbi értékekbe helyezzük:

(499)

- megfigyelő tervezésével a pólusokat a következő helyekre tesszük:

(500)

12. fejezet - H2 irányítások tervezése

Az előzőekben bemutattuk az LQR probléma megoldását statikus állapot visszacsatolással. A gyakorlatban azonban nem mindig áll rendelkezésre a teljes állapot. Ezért módosítani szükséges a probléma kitűzését arra az esetre, ha csak dinamikus kimenet-visszacsatolás megengedett. A klasszikus sztochasztikus irányításelmélet keretei között ez vezet el a lineáris kvadratikus Gauss eloszlást feltételező (LQG) feladathoz.

Tekintsük az alábbi performancia funkcionált

(501)

ahol és adott szimmetrikus pozitív definit mátrixok valamint az irányító bemenet. Az állapotegyenlet valamint az megfigyelési egyenlet a következő:

(502)

(503)

ahol és független fehér zaj folyamatok. A cél egy irányítás tervezése az megfigyelések alapján, ahol az irányító jel minimalizálja a kritériumfüggvény várható értékét.

A továbbiakban ennek a feladatnak a determinisztikus változatával foglalkozunk, az úgynevezett optimális irányítástervezéssel, aminek kiindulópontja az 53 ábrán látható általános rendszerstruktúra.A feladat során egy olyan irányítás tervezése a cél, ami egyrészt stabilizálja a zárt hurkot valamint minimalizálja a rendszer normát.

Általános rendszerstruktúra
12.1. ábra - Általános rendszerstruktúra


Az alábbiakban egy megoldást adunk a kimenet-visszacsatolásos feladatra. A levezetés először a kimenet-visszacsatolásos feladatot több specifikus, egyszerüsített feladatra vezeti vissza amelyek valamilyen módon mind az úgynevezett teljes információjú probléma variációi. Ez utóbbi feladat megoldását egy klasszikus optimális irányítási problémára vezetjük vissza.

12.1. Speciális irányítási feladatok

A feladat megoldása az egyszerüsített kimenet-visszacsatolásos -- output feedback (OF) -- probléma megoldásán alapszik, amihez az alábbi általános rendszerstruktúra tartozik:

(504)

ahol

(505)

(506)

A és rendszermátrixokra kirótt speciális feltételek, (505) és (506), az egyszerüsített feladat ortogonalitási feltételei. Meg lehet mutatni, hogy a általános kimenet-visszacsatolásos problémát mindig vissza lehet vezetni erre a specifikus formára. Az egyszerűsített probléma lehetővé teszi számunkra, hogy világosabban mutassunk rá az optimális irányítás alapvető tulajdonságaira.

Az egyszerűsített probléma három másik specifikus feladattal van összefüggésben: teljes információs (full information) (FI), előrecsatolt zavarás (disturbance feedforward) (DF), és kimenet becslés (output estimation) (OE). Ebben a részben megfogalmazzuk ezeket a feladatokat és kimutatjuk egymáshoz való viszonyukat. Minden esetben feltételezzük az ortogonalitási feltételek teljesülését.

A teljes információs (FI) feladathoz tartozó általános rendszerstruktúra alakja

(507)

vagyis az irányítás mind a teljes állapotot mind a zavaró bemenetet felhasználhatja.

A előrecsatolt zavarás (DF) feladathoz tartozó általános rendszerstruktúra alakja

(508)

vagyis a zavaró bemenet közvetlenül mérhető.

A kimenet becslési (OE) feladathoz tartozó általános rendszerstruktúra alakja

(509)

ami egy állapotmegfigyelővel hozható összeffüggésbe.

Az alábbi alakból

(510)

nyilvánvaló, hogy az OE és DF feladatok egymás algebrai duálisai. Mivel

(511)

akkor és csak akkor stabilizálja -t ha stabilizálja -t. Mivel a DF és OE problémák duálisak, a DF megoldását fel tudjuk használni az OE szabályozó előállítására.

Az FI és DF feladatok abban az értelemben azonosak, hogy ha mindketten ugyan azzal a szabályozóval stabilizálhatók, akkor a zárt körök megegyeznek. Mivel a FI és a DF feladatok egyenértékűek az FI megoldását fel tudjuk használni a DF szabályozó megkonstruálására.

Lemma 11.1 Tegyük fel, hogy asszimptotikusan stabilis. Ekkor

-

(512)

-

(513)

ahol

(514)

Bizonyítás 11.1 Az első tulajdonság az alábbi összefüggésnek a következménye:

(515)

DF zárt kör
12.2. ábra - DF zárt kör


A második tulajdonság kimutatásához és Redheffer szorzatát kell meghatározni:

(516)

(517)

(518)

(519)

(520)

(521)

ahol a állapot vektora és a állapot vektora. A transzformáció sematikus vázlata a 11.1 ábrán látható.

DF transzformációja FI-be
DF transzformációja FI-be
12.3. ábra - DF transzformációja FI-be


Az hibavektor bevezetésével a transzformált állapotegyenletek a következők:

(522)

(523)

(524)

(525)

Mivel feltettük, hogy stabilis és

(526)

vagyis

(527)

Összefoglalásként, mindhárom feladat megoldása visszavezethető egy alkalmas teljes információs (FI) probléma megoldására.

12.2. Teljes információs (FI) szabályozó

Ahhoz, hogy a rendszernormát minimalizáljuk a stabilizáló szabályozók függvényében, véges horizontú feladok megoldását állítjuk elő, amik konvergálnak az optimális szabályozóhoz.

A véges horizontú feladat költségfüggvénye

(528)

ahol . A megjelenő második tag a hiányzó cél állapottal van összefüggésben. Mivel , a költségfüggvény az alábbi alakra hozható:

(529)

ami megegyezik az LQ/LQG performancia kritériummal, ha és .A szükséges optimalitási feltételek egy teljes négyzetté alakítással kaphatók a , és egyszerüsítő ortogonalitási feltételek mellett.

Az LQ szabályozó levezetése során már látott módon bevezetjük az mátrix függvényt, , ami ki kell hogy elégítse az alábbi differenciál egyenletet:

(530)

Ekkor az

(531)

választással a performancia funkcionál alakja

(532)

Ahhoz, hogy az optimális FI szabályozót megkapjuk a véges horizontú megoldások határértékeként, a terminális feltétel mátrixát minden -re alkalmasan kell megválasztani.

Legyen olyan, amire asszimptotikusan stablilis. Ekkor van hozzá Lyapunov függvény, azaz amire

(533)

Ez az egyenlet átírható az alábbi formába:

(534)

vagyis kielégíti az

(535)

egyenlőtlenséget. Kimutatható, hogy az pár detektálható.

Ezzel a választással legyen az alábbil Riccati differenciál egyenlet megoldása:

(536)

Ekkor

(537)

amely egyenlet megoldása

(538)

ahol és a mátrixhoz tartozó alapmegoldás.Ekkor és mivel az mátrixfüggvény monoton nem-csökkenő -ben.

A renszer időinvarianciáját felhasználva minden -ra

(539)

Így egy monoton nem-növekvő függvény -ben.

Mivel a Riccati egytenlet minden megoldására és bármely esetén, az mátrixfüggvény egyenletesen korlátos minden -re.Ezért létezik a határérték. Az időinvariancia miatt minden és esetén

(540)

Ebből következik, hogy a határérték egy konstans mátrix, ami kielégíti. az alábbi algebrai Riccati egyenletet

(541)

A konstrukcióból hátra van még a stabilitás kimutatása. Először stabilitását bizonyítjuk.Az egyszerűség kedvéért jelölje az mátrixot és .

Tekintsük az alábbi Lyapunov differencál egyenletet:

(542)

ahol.egy megfigyelgetősegi Gram mátrix, így és .Ismert, hogy minden instabil módusa nem megfigyelhető -ra.

Legyen az egy instabil nem megfigyelhető módusa, azaz

(543)

(544)

A Lyapunov egyenletet kétoldalról szorozva és vektorokkal adódik, hogy .Ebből következik, hogy vagy .

Az első esetben a Lyapunov egyenletet -el szorozva adódik, hogy .Azonban stabilizálható, vagyis minden instabil mód irányítható.Ebből következik, hogy .

Tegyük fel tehát, hogy .A Riccati egyenletet -el jobbról szorozva adódik, hogy , amiből következik, hogy bármely esetén, azaz .Tehát instabil de megfigyelhető -re, ami ellentmond a rendszer detektálhatóságának és megválasztásának.Így asszimptotikusan stabilis. Folytonossági megfontolás alapján

(545)

minden -re. Ki kell még mutatnunk, hogy egyenlőség nem állhat fenn.

Feltéve, hogy létezik és úgy, hogy

(546)

a Riccati egyenletből következik, hogy

(547)

azaz, és , ezért .Mivel detektálható ezért nem tűnhet el, ami ellentmondás. Tehát a határérték egy asszimptotikusan stabilis megoldást ad.

Végezetül meg kell mutatni, hogy a határérték egy optimális szabályozó.Jelölje ezt a határérték szabályozót.

Az FI rendszer és egy tetszőleges

(548)

szabályozó az alábbi zárt kört eredményezi:

(549)

(550)

A norma

(551)

ahol a rendszer megfigyelhetőségi Gram mátrixa ami kielégíti az alábbi Lyapunov egyenletet

(552)

Legyen

(553)

ahol kielégíti a következő algebrai Riccati egyenletet

(554)

Ekkor kielégíti az alábbi Lyapunov egyenletet

(555)

Itt a rendszer megfigyelhetőségi Gram mátrixa.Mivel asszimptotikusan stablilis, ez a Gram mátrix pozitív definit, tehát .

Kimutattuk tehát, hogy minden FI szabályozóra

(556)

választással, azaz és esetén . Ekkor

(557)

tehát ez egy optimális irányítás.

12.3. H2 optimális DF és OE szabályozók

Mint azt már láttuk az optimális DF és OE szabályozók megkaphatók egy FI feladat megoldásaként.

Feltéve, hogy asszimptotikusan stabilis, ha stabilizálja -t, akkor stabilizálja -et, ahol

(558)

A zárt kör egyenletei

(559)

(560)

így

(561)

ahol az FI feladat optimális állapot visszacsatolása.

Az OE feladat megoldása az OE és DF problémák dualitását felhasználva adódik:

(562)

Következik, hogy

(563)

ahol és kielégíti az algebraic Riccati egyenletet

(564)

Így az eredeti OE feladat megoldása

(565)

12.4. Egyszerűsített OF optimális irányítás

Az egyszerüsített OF rendszer alakja

(566)

ahol az ortogonalitási feltételek

(567)

(568)

fennállnak.

A szabályozó tervezésénél hasznos úgy tekinteni a rendszert mint amit egy teljes sztatikus állapotirányítás és egy zavarás vezérel. A zavarás szerepe, hogy kompenzálja a teljes állapot ismeretének hiányát.

Az FI irányítás minimalizálja energia normáját minden zavaró jelre. Hogy az eltérésének hatását az hatásától a kimeneten vizsgálhassuk, bevezetjük az új

(569)

bemenetet, aminek segítségével átírjuk az állapotegyenleteket:

(570)

(571)

(572)

A kapott rendszer

(573)

a bemenetet képezi le a kimenetre.Vegyük észre, hogy az OE alakban adott.

A , és jeleket összekötő állapotegyenletek

(574)

(575)

amik az alábbi rendszert határozzák meg

(576)

felbontását erre a két alrendszerre a 56 ábra szemlélteti.

felírása két alrendszerrel
12.4. ábra - felírása két alrendszerrel


Mivel az OE alakban adott, már tudjuk, hogyan határozzuk meg azt a szabályozót ami minimalizálja a zárt kör normáját. A kérdés az, hogy ez a szabályozó minimalizálja-e normáját is.

A válaszhoz írjuk át a zárt kör egyenleteit az új változó figyelembe vételével:

(577)

(578)

ahol and .

Mivel a kimenet két hatás eredménye, a linearitás miatt írható, ahol a jel hatásának eredménye, feltéve, hogy .A jel hasonló módon van definiálva.

A jelet meghatározó rendszer alakja

(579)

míg a jel, amit generál, az alábbi rendszer által van meghatározva

(580)

ahol

(581)

Mivel kapjuk, hogy

(582)

Könnyű leellenőrizni, hogy egy -es normát megtartó leképezés, tehát egy belső függvény, és instabil.Ez utóbbi belátásához ki kell mutatni, hogy . Az és alakjaiból következik, hogy

(583)

A hasonlósági transzformáció alkalmazásával, ahol kielégíti az FI feladathoz tartozó algebrai Riccati egyenletet és kihasználva, hogy egy belső függvény, vagyis

(584)

(585)

a transzformált rendszer állapotegyenleteire

(586)

adódik, azaz

(587)

Ebből következik, hogy .

A két rendszer ortogonalitásából következik, hogy

(588)

ezért az optimális irányításnak ki kell elégíteni az alábbi egyenletet

(589)

A zárt kör normáját minimalizáló szabályozó a hozzárendelt zárt kör minimalizálásával adódik, ahol

(590)

ami egy optimális OE feladat.

Tétel 11.1 Az egyszerüsített OF feladat optimális szabályozója

(591)

ahol , , és valamint kielégíti az alábbi FI és OE algebrai Riccati egyenletet:

(592)

(593)

Mivel az (592), (593) algebrai egyenletek nem csatoltak, ezért az OF szabályozó és erősítéseit egymástól függetlenül meg tudjuk határozni.a teljes állapotvisszacsatolás erősítése míg a Luenberger megfigyelőhöz tartozó erősítés.Az optimális kimenet visszacsatolásos szabályozó alakja egy úgynevezett megfigyelő alapú szabályozó, ahol a megfigyelőt gyakran Kalman szűrőnek nevezzük.Így az optimális kimenet visszacsatolásos szabályozó tervezése során fenn áll a szeparációs elv.

13. fejezet - Hinf. szabályozók tervezése

Bár az egyszerüsített kimenet-visszacsatolásos optimális szabályozó kiszámítása jórészt az optimális szabályozó levezetésénél alkalmazott lépéseket követi, vannak lényegi tulajdonságok, amik megkülönböztetik a két esetet.

Egyrészt nyilvánvaló, hogy egy stabil lineáris rendszerre es egy adott esetén akkor es csak akkor, ha létezik amellyel

(594)

minden jelre. Ezt a feltételt átírhatjuk

(595)

alakba, ami azt sugallja, hogy lehetséges egy véges horizontú szabályozót definiálni, ami határesetben, ahogy a tart végtelenhez, megközelíti a szabályozót. Így, mint azt a esetben tettük, először célszerű a véges-horizontú FI feladatot megvizsgálni, ahol a költségfüggvény

(596)

alakú, ahol es .

Kimutatható, hogy ennek a feladatnak a megoldása egy szabályozó, ami egy olyan irányító bemenetet generál, amelyre létezik úgy, hogy

(597)

fennáljon minden esetén, vagyis . Határesetben azt várjuk, hogy

(598)

Azonban az optimális feladattal szemben az optimális irányítástervezésnek nem minig van megoldása, ha túl kicsi, a zavaró tag jelenléte miatt a költségfüggvényben. Tekinthetjük úgy, hogy az optimalizálási feladat megoldása egy olyan játszma kimenetele, amelyben a szabályozó célja egy, a költséget minimalizáló irányító bemenet tervezése, míg a környezet egy olyan zavarással hat ami maximalizálja ezt a költséget.

Tehát a költség függvénye -nak és -nek. Ha a zavarási stratégia adott akkor egy konvex függvény aminek globális minimuma az irányításra vétetik fel, amit az optimális szabályozó general. Ha az irányítás fix és a környezeti hatás változik akkor a egy konkáv funkcionál, aminek aminek globális maximuma esetén adódik.

A két játékos optimális stratégiája a nyeregpontban van, vagyis a költségfüggvény inflexiós pontjában, ahol a szabályozó a lehető legjobb irányítást alkalmazza a legrosszabb szavarás feltételezése mellett.

Legyen ez a nyeregponti stratégia, amit az alábbi feltétel jellemez:

(599)

Tehát a optimális eljárás a legrosszabb esetre készül fel, ami egy konkrét zavarás esetén nem feltétlenül adja az arra a zavarásra optimális választ.

13.1. Véges horizontú FI feladat

A véges horizontú FI feladat a

(600)

költségfüggvény nyeregponti stratégiáját keresi, ahol a rendszer az alábbi formában adott:

(601)

A továbbiakban feltételezzük, hogy létezik ilyen nyeregpont.

Elöször rögzítsük -t és tekintsük jelet, ahol egy kis állandó. Jelölje a nyeregponti trajektóriát, vagyis

(602)

és legyen az által meghatározott trajektória, vagyis

(603)

Következik, hogy ahol kielégíti a

(604)

egyenletet, azaz ahol az -nak megfelelő alapmátrix.

Ekkor a perturbált költségfüggvény alakja

(605)

Mivel az első tag és

(606)

következik, hogy

(607)

Elég kis esetén a jobboldal negatív. Mivel adódik, hogy

(608)

Bevezetve az alábbi társváltozót

(609)

minden -ra, a következő feltétel adódik:

(610)

azaz a nyeregponti optimális irényítás

(611)

ahol .

A fenti gondolatmenetet megismételhetjük, hogy a legrosszabb zavarás egy jellemzését megkapjuk: rögzítsük -t és ahol . A perturbáló jel egy tetszőleges -beli függvény és egy tetszőleges állandó.

Eza perturbáció egy trajektórát generál, ahol és kielégíti az

(612)

egyenletet, azaz .

Ezt behelyettesítve -be kapjuk, hogy

(613)

vagyis minden esetén

(614)

A társváltozó segítségével a legrosszabb zavarás kifejezhető mint

(615)

ahol .

Mint ahogyan az optimális LQ irányításnál már láttuk, az optimális állapot és társváltozó kielégíti az alábbi peremérték feladatot:

(616)

(617)

A

(618)

mátrix a rendszerhez rendelt Hamiltonian mátrix. A társváltozó kifejezhető mint

(619)

ahol egy mátrixértékű függvény. Ekkor az optimális irányítás és a legrosszabb zavarás alakja

(620)

Várakozásunknak megfelelően megoldása egy mátrix Riccati differenciál egyenletnek:

(621)

Ennek az -nek a segítségével a költségfüggvény alakja

(622)

formában írható.

Bevezetve azt az rendszert ami -t a -be viszi, kapjuk, hogy

(623)

Ezzel következik, hogy

(624)

ahol . Így az optimális szabályozó kielégíti a

(625)

feltételt minden esetén, azaz bisztosítja, hogy .

13.2. Végtelen horizontú FI feladat

A esetben már látott módon a végtelen horizontú optimális irányítás alakja

(626)

ahol a

(627)

algebrai Riccati egyenlet pozitív definit megoldása amire aszimptotikusan stabilis.

A és eset közötti különbség az algebrai Riccati egyenlet alakjában nyilvánul meg. Míg a Riccati egyenletnek létezik stabilizáló megoldása, ha

(a) stablizálható,

(b) párnak nincsenek nem megfigyelhető módusai a képzetes tengelyen,

ez nem elégséges a Riccati egyenletre. A továbbiakban feltesszük, hogy ezek a szükséges feltételek fennállnak és a

(628)

Riccati differenciál egyenletnek vannak megoldásai minden -re, ahol a alakú

(629)

Riccati egyenlet megoldása.

Feltehetjük, hogy a véges horizontú feladatok költségfüggvényei

(630)

alakban írhatók, azaz a terminális kültség.

Legyen egy tetszőleges nemzérus kezdeti érték és tetszőleges -beli zavarás.Hogy kimutassuk egyenletes korlátosságát -ben, meg kell mutatnunk, hogylétezik amire minden esetén.

A linearitást felhasználva ahol és jelöli az és hatását -re.Mivel a szabályozó stabilizálja a rendszert, létezik amire .Mivel a szabályozó garantálja, hogy , létezik úgy, hogy . Következik, hogy

(631)

azaz,

(632)

minden és minden esetén.

Mivel

(633)

ahol

(634)

minden -re, következik, hogy

(635)

Mésrészt az optimális szabályozót használva esetén

(636)

Ezért

(637)

felhasználásával következik, hogy

(638)

minden jelre.

Ezen egyenlőtlenségek felhasználásával adódik, hogy

(639)

minden -re. Tehát egyenletesen korlátos -ben.

Az időinvariancia miatt , így létezik , hogy

(640)

amiből következik, hogy a differenciál Riccati egyenlet megoldásai egyenletesen korlátosak -ben.

A monotonitás kimutatásához tekintsük a Riccati egyenlet deriváltját

(641)

ami egy lineáris egyenlet, tehát

(642)

ahol az alapmátrixa. A Riccati egyenletből következik, hogy

(643)

vagyis, egy minoton nem növekvő függvény -ben.

Ahogyan a esetben is, az időinvarianciát felhasználva , vagyis egy monoton nem csökkenő függvénye -nek.

Ugyan így, , tehát határesetben

(644)

ahol egy konstans mátrix, amire , mivel minden esetén. Mivel a Riccati egyenlet megoldásai folytonosan függnek a peremfeltételektől

(645)

Ezért kielégíti a Riccati differencál egyenletet, ahol a peremfeltétel , azaz

(646)

Kimutattuk tehát, hogy az algebrai Riccati egyenlet megoldásának létezése szükséges a feltétel a FI szabnályozó létezéséhez, feltéve, hogy stabilizálható, párnak nincsenek nem-megfigyelhető módusai a képzetes tengelyen és a Riccati differenciál egyenleteknek van megoldása minden -re. Kimutatható, hogy ez utóbbi feltátel nem szükséges és a algebrai Riccati egyenlet stabilizáló megoldásának létezése ekvivalens azzal, hogy a Hamiltonian mátrixnak nincsenek sajátértékei a képzetes tengelyen.

A továbbiakban az eljárás követi a esetben már látottakat: alkalmazva az visszacsatolást, a zárt kör

(647)

(648)

Ki kell mutatni, hogy ez a rendszer stabil. A Riccati egyenletből kapjuk, hogy

(649)

Mivel , a minden instabik módusa nem megfigyelhető -re. Legyen az egy instabil módusa,

(650)

Következik, hogy

(651)

azaz, az -nak is egy módusa. De ez a mátrix stabilis, így összes módusa stabil és megfigyelhető.

Mivel asszimptotikusan stabilis, a KYP lemmából következik, hogy lemma that if and only létezik ami kielégíti az alábbi algebrai Riccati egyenletet:

(652)

ahol asszimptotikusan stabilis.Nyílvánvaló, hogy egy megoldás, így .

13.3. A OE feladat

Az FI feladat megoldását felhasználhatjuk az OE szűrési feladat megoldásának előállítására. A esetben felírt Kalman szűrővel analó módon képzelhetjük el a szűrőt: míg a Kalman szűrő az állapotbcslést négyzetes középben minimalizállja a Gauss eloszlású bemenetekre nézve, a szűrő a becslési hiba erősítését egy szintnél kisebbre garantálja minden lehetséges korlátos energiájú bemenet esetén.

A feladatnál már látott módon az OE rendszer alakja

(653)

ahol stabilis. Ekkor ha

(654)

ahol és kielégíti az alábbi algebraic Riccati egyenletet

(655)

13.4. Egyszerűsített kimenet visszacsatolásos feladat

Lemma 12.1 Egy rendszer esetén, ahol

(656)

akkor és csak akkor, ha ahol .

Bizonyítás 12.1 Az irányítással, ahol kielégíti a FI feladat algebrai Riccati egyenletét, , ahol a -ről -re vett átviteli függvény.

A véges horizontú feladatra

(657)

és

(658)

Legyen a jelet -re képző rendszer:

(659)

Ha , akkor létezik , hogy

(660)

azaz, .

Fordítva, ha , akkor

(661)

amiből következik, hogy .

Ebből az eredményből kiindulva írjul át az eredeti rendszert a esethez hasonlóan két rendszer, és , Redheffer szorzataként:

(662)

(663)

ahol

(664)

Mivel és a által generált jel , következik, hogy

(665)

ami a határesetben is igaz marad.

egy OE típusú feladatot határoz meg a hozzá tartozó

(666)

szabáltozóval, ahol és ahol és kielégíti az

(667)

algebrai Riccati egyenletet.

Figyeljük meg, hogy a esettel ellentétben a probléma két algebrai Riccati egyenlete nem független egymástól: -ben az mátrix az FI Riccati egyenlet megoldása.

Ha megköveteljük azonban, hogy , vagyis invertálható, akkor az

(668)

transzformáció invertálható és akkor és csak akkor elégíti ki az OF Riccati egyenletet ha megoldása az

(669)

OE algebrai Riccati egyenletnek.

Összegzésként az egyszerüsített kimenet visszacsatolásos feladat megoldását az alábbi algoritmus írja le:

Tétel 12.1 Az egyszerüsített OF feladat megoldása

(670)

ahol

(671)

(672)

(673)

(674)

(675)

14. fejezet - Rekonfiguráló és hibatűrő irányítások tervezése

14.1. Robusztus stabilitás, robusztus performancia

Mivel a rendszerre ható külső körülmények változhatnak, valamint az érzékelők és beavatkozó szervek tulajdonságai is módosulhatnak, kisebb hibák léphetnek fel, stb. szükség van rekonfiguráló és hibatűrő irányítások tervezése. Ezen a tulajdonságok az elérésének egy módja lehet növelni a szabályozó robusztusságát ezekre a tényezőkre és a modellezési hibákra. Az alábbiakban a feladat megoldásának ezt a stratégiáját fejtjük ki részletesebben.

A szabályozási feladatot az 57 ábrán bemutatott struktúrában fogalmazzuk meg amit az alábbi egyenletek írnak le

(676)

ahol jelek a bizonytalanságok leírására szolgálnak, az általánosított rendszerstruktúra zavarás és performancia jelei, a szabályozó bemenet és a mért kimenet.

struktúra
14.1. ábra - struktúra


A bizonytalansági halmaz, , stabil átmenetfüggvényekből áll. A perturbált kör a

(677)

bizonytalanság hatására lakul ki, ahol és alakja a következő:

(678)

(679)

Az szabályozót a nominális (perturbálatlan) rendszerre kötve kapjuk, hogy

(680)

(681)

A szabályozott, , és perturbált, , kör alakja

(682)

Mivel a zárt körök jól definiáltak kell, hogy legyenek és nem függhetnek és sorrendjétől, néhány feltételezéssel kell élnünk:

(a) Létezik szabályozó, ami stabilizálja a nominális () rendszert ().

(b) A bizonytalansági halmaz

(683)

ahol komplex mátrixok egy halmaza, ami tartalmazza -t, ami meghatározza a bizonytalanságok méretét és struktúráját.Feltesszük, hogy ez a halmaz csillag alakú, vagyis minden esetén.

(c) A bizonytalanságok és az általánosított rendszerstruktúra kötése jól definiált, vagyis invertálható minden esetén.

Ezek a feltételek jórészt automatikusan teljesülnek a szokásos, intervallum, gömb, stb. típusú bizonytalansági halmazokra.

Általában normalizáló súlyozásokat alkalmazunk, amit azután figyelembe veszünk összeállításánál: ha bizonytalansággal akarunk dolgozni, ahol valós racionális és súlyokkal, akkor helyett rendszert kell tekintenünk, ahol

(684)

14.2. Robusztus stabilitás vizsgálat

Vezessük be a

(685)

jelölést, ahol a bizonytalanság által látott átviteli függvény.

Tétel 13.1 Ha stabilizálja -t és ha minden esetén stabilan invertálható akkor robusztusan stabilizálja -t a bizonytalanságra nézve.

Bizonyítás 13.1 Ki kell mutatnunk, hogy

(686)

(687)

egy stabil rendszer.

Mivel stabilizálja -t, ez a rendszer írható mint

(688)

ahol minen blokk stabil.

Következik, hogy

(689)

Mivel mind mind pedig stabil ez egy stabil átviteli függvényt határoz meg.

A bizonyításból következik, hogy azt kell leelenőrizni, hogy stabilisan invertálható, vagyis minden esetén. Ez a feladat bonyolult, mivel az egész jobb fél síkon kell a feltételt ellenőrizni.

A következő állítás megmutatja, hogy általában elég invertálhatóságát a komplex tengelyen (, ahol ) ellenőrizni és elegendő csak a halmazra.

Tétel 13.2 Tegyük fel, hogy egy stabil átviteli mátrix.

Ha minden esetén, akkor stabilisan invertálható minden esetén.

Bizonyítás 13.2 A bizonyítás ellentmondásra való visszavezetéssel történik: tegyük fel, hogy létezik amire -nek egy zárusa -ban, ahol nincs benne -ben.

Ha kimutatjuk, hogy létezik és amire

(690)

akkor ellentmondásra jutunk, mert és .

Ehhez tekintsük az

(691)

átviteli mátrixot, azaz

(692)

Bevezetve a jelölést a Schur formulából

(693)

adódik. és esetén következik, hogy minden -ra.Mivel stabilis , így vagy .

Mivel folytonosan függ -tól, létezik egy folytonos komplex értékű függvény -en úgy, hogy minden -ra.

stabilis, így benne van -ban. Így a folytonos függvény teljesíti és . Ezért léteznie kell egy értéknek amire . Ekkor és miatt

(694)

ami a keresett ellentmondás.

A fenti két állítást összegezve kapjuk a következő robusztus stabilitási eredményt:

Következmény 13.1 Ha stabilizálja -t és minden és minden esetén, akkor robusztusan stabilizálja -t a bizonytalansági halmazra nézve.

A fordított állítás általában nem igaz. Egy konkrét esetben a teszt nem konzervatív voltát megpróbálhatjuk úgy igazolni, hogy egy destabilizáló perturbációt keresünk.

14.3. Kis erősítések tétele

A robusztus stabilitási analízis egy alapvető eszköze a kis erősítések tétele, ami kimondja, hogy ha a hurokátviteli szorzat normája egynél kisebb, akkor a visszacsatolás stabilis. Ez az eredmény a fixpont tétel egy következménye.

Egy rendszert, ahol egy Banach tér (például vagy )) kontraktív, ha a (Lipschitz) indukált normája -nél kisebb, azaz létezik úgy, hogy

(695)

minden esetén. A fixpont tétel alapján egy kontraktív rendszerhez létezik és egyértelmű amire .

Kis erősités kapcsolat
14.2. ábra - Kis erősités kapcsolat


Tétel 13.3 (Kis erősítések tétele) Tegyük fel, hogy a valamint a rendszereknek véges erősítése van, amire .

Ekkor a visszacsatolt kapcsolat stabilis, azaz minden esetén létezik es egyértelmű , lásd a 58 ábrát.

Bizonyítás 13.3 Legyen es, definiáljuk az rendszert mint

(696)

Mivel

(697)

és következik, hogy kontraktív -on. Így létezik és egyértelmű úgy, hogy minden -re, azaz

(698)

Mivel a rendszerek kauzálisak, következik, hogy

(699)

ahol kielégíti a visszacsatolási egyenleteket.Mivel tetszőleges, minden és , esetén létezik és egyértelmű .Hasonló gondolatmenettel adódik létezése.

A gyakorlatban sokszor az eredeti visszacsatolás nem teljesíti a tétel feltételeit. Ilyenkor a zárt kör stabilitását megkaphatjuk a kis erősítések tételének alkalmazásával egy módosított elrendezésre, aminek a stabilitási tulajdonságai viszont azonosak az eredeti rendszerével.

Súlyozott kis erősités kapcsolat
14.3. ábra - Súlyozott kis erősités kapcsolat


A leggyakrabban alkalmazott transzformáció stabilan invertálható súlyfüggvényeket alkalmazva módosítja a kapcsolást az 59 ábrán látható módon.

Következmény 13.2 Legyen stabil rendszer.Ekkor a visszacsatolt rendszer stabilis ha létezik egy , stabilis rendszer úgy, hogy .

14.4. Robusztus performancia analízis

Robusztus performancia es stabilitás
Robusztus performancia es stabilitás
14.4. ábra - Robusztus performancia es stabilitás


Definiáljuk a

(700)

halmazt. A kis erősítések tételét alkalmazva megkaphatjuk a -ra vonatkozó robusztus performancia eredményt:

- invertálható és minden esetén,

akkor és csak akkor ha a robusztus stabilitási feltétel minden -ra fennáll, ahol és , lásd az 59 ábrát, azaz

- invertálható minden esetén,

ahol .

Megvizsgálva, hogy

(701)

adódik, hogy

(702)

invertálható ha invertálható.Feltevéseink szerint .

válasszuk -t. Ekkor

(703)

invertálható, tehát invertálható minden esetén.

Mivel invertálható, a kis erősítések tételéből következik, hogy minden esetén.

Összefoglalva: a robusztus performancia ekvivalens egy robusztus stabilitási feladattal, ami egy nomináis zárt körre és struktúrált bizonytalanságra vonatkozik, lásd a 61, ábrát. Mivel a bizonytalansági halmaz struktúrált, a kis erősítések tételénél kevésbé konzervatív eredmények keresése válik szükségessé.

Robust performance analysis
14.5. ábra - Robust performance analysis


14.5. Struktúrált bizonytalanság

A bizonytalan rendszereket egy nominális LTI rendszer és egy visszacsatolt bizonytalan blokk együttesével modellezzük, ahol először a bizonytalansági halmazra az operátor egységgömböt választottuk. Ez az eset jól kezelhető a kis erősítések tételével. A továbbiakban ezt a technikát terjesztjük ki más szerkezetű bizonytalansági halmazok esetére.

Példa 13.1

Tekintsük az alábbi bizonytalansági blokkot

(704)

ahol a normalizáló súly (). Ekkor a kis erősítések tételének feltételeit kielégiti vagy is. Ezért ebben az esetben a kis erősítések tétele igen konzervatív stabilitási eredményre vezet.

Egy igen fontos struktúrált bizonytalansági osztály a blokk diagonális bizonytalanságok halmaza.

Példa 13.2

Tekintsünk egy egy bemenetű és két kimenettel rendelkező rendszert, ahol

(705)

és valamint bizonytalanságát

(706)

(707)

írja le, vagyis

(708)

Ebben az esetben is a bizonytalanságot egy struktúrált, blokk diagonális

(709)

halmaz, ami csak egy részhalmaza a strukturálatlan, normakorlátos halmaznak.

Blokk diagonális bizonytalansági struktúrák létrehozásának egyik módja az egyes bizonytalanságok kiemelése a rendszerből és az így kapott összekötés LFT alakra való hozása.

A továbbiakban azt az elvet illusztráljuk egy néhány konkrét példán keresztül.

Példa 13.3

Input-output multiplikatív bizonytalanság:

(710)

(711)

A kiemelésének menete:

- elkülönítése:

(712)

(713)

- elkülönítése:

(714)

(715)

Példa 13.4

Faktorizált bizonytalanság ( invertálható):

(716)

(717)

Az alábbi relációk

(718)

felírhatók mint

(719)

amiből -t eliminálva és figyelembe véve, hogy adódik

(720)

Parametrikus bizonytalanságokra tekintsük az alábbi példákat:

Példa 13.5

Tekintsük a rugózott tömeg moddeljét: .

(721)

A bizonytalan rugóállandó (additív bizonytalansági modell).

Ekkor az állapotegyenletek

(722)

(723)

(724)

(725)

(726)

Példa 13.6

Tekintsük az 13.6 ábrán látható tömeg-csillapító-rugó rendszert ( tömeg, csillapítási együttható, rugóállandó).

Differenciálegyenlete:

(727)

ahol a tömeg elmozdulása, erő a rendszer gerjesztése.

Egy lengőrendszer dinamikájának modellezése
Egy lengőrendszer dinamikájának modellezése
14.6. ábra - Egy lengőrendszer dinamikájának modellezése


A blokkdiagram a rendszer névleges modelljét illusztrálja. A valós rendszerben a fizikai paraméterek egyrészt nem ismertek pontosan, másrészt üzem közben változnak. Ismerjük viszont ezek átlagos értékét és becslésünk van az átlagos értéktől való eltérésükre.

(728)

(729)

(730)

A példában legyenek , , a névleges értékek, , , és reprezentálja, hogy a rendszer modellje, csillapítása és rugóállandója rendre , , bizonytalanságú.

A parametrikus bizonytalanságok modellezése
14.7. ábra - A parametrikus bizonytalanságok modellezése


A parametrikus bizonytalanságok a következőképpen írhatók fel:

(731)

(732)

(733)

ahol , , Megjegyzés: A kapcsolatokat felső bizonytalanság blokkal vettük figyelembe. A rendszer jelei közötti összefüggések ezek szerint a következőképpen alakulnak:

(734)

ahol

(735)

(736)

(737)

(738)

(739)

továbbá és .

Lengőrendszer modellezése parametrikus bizonytalanságokkal
14.8. ábra - Lengőrendszer modellezése parametrikus bizonytalanságokkal


Válasszuk az állapotokat a következőképpen: , , , azaz .

(740)

(741)

(742)

Ezek után felírhatjuk a parametrikus bizonytalanságokat tartalmazó rendszer modelljét:

(743)

A lengőrendszer modellje kizárólag az ismert , , névleges paraméterektől és az ismert , , bizonytalnsági felső becslésektől függ. Így ismert és nem tartalmaz bizonytalanságokat.

(744)

Lengőrendszer modellje
14.9. ábra - Lengőrendszer modellje


ahol , , ,

, , ,

, , .

A bizonytalanságokat tartalmazó paramétereket egy külön blokk tartalmazza.

(745)

Lengőrendszer modellje a bizonytalanságokkal
14.10. ábra - Lengőrendszer modellje a bizonytalanságokkal


A bizonytalan paraméterek hatása a 13.6. ábrán látható Bode diagramokon jól láthatók.

Parametrikus bizonytalanságok hatása a Bode diagramra
14.11. ábra - Parametrikus bizonytalanságok hatása a Bode diagramra


A modellezés célja, hogy megkapjuk az általánosított rendszer struktúrát, ahol az összes súlyfüggvény a általánosított rendszerbe van beillesztve, míg a bizonytalanságokat a blokk-diagonális tartalmazza, ami egy halmaz eleme, ahol:

(746)

és ahol minden bokk normalizált.

14.6. Struktúrált szinguláris érték

Az mátrixok esetén a struktúrált szinguláris érték definíciójában figyelembe veszünk egy feladatfüggő bizonytalansági struktúrát, ami az adott probléma sajátosságaitól és performancia követelményeitől függ. A vizsgált struktúrák az egységgömb megszorítását jelentik valamely tulajdonságok mentén, amikre feltesszük, hogy ha -ra teljesül , akkor -ra is teljesülni fog minden esetén, azaz csillag szerkezetű (kúp).

Tipikus példa a tulajdonságra a blokk-diagonális struktúra: aminek két típusát tekintjük -- ismédlődő skalár és teljes blokkú, vagyis

(747)

(748)

ahol a nemnegatív és egészek az ismétlődő skalár blokkok számát illetve a teljes blokkok számát jelentik.

Értelemszerűen fenn kell állnia az összefüggésnek. Az egyszerűség kedvéért a jelölésből elhagyjuk -t.

Gyakran normakorlátos halmazzal van dolgunk

(749)

Definíció 13.1 Az LTI operátorhoz rendelt és a halmazra vonatkoztatott struktúrált szinguláris érték ahol

(750)

A definíció jelentése a visszacsatolt kör esetén kézenfekvő: annak a struktúrált bizonytalanságnak a normája ami destabilizálja a zárt kört.

A definíció egyenes következménye, hogy minden és esetén valamint .Azonban, ha a blokkstruktúra nem triviális akkor nem normája -nek, mivel a háromszög egyenlőtlenség nem teljesül.

Lemma 13.1

(751)

Bizonyítás 13.4 Minden esetén , így csak két esetet kell vizsgálnunk: akkor és csak akkor, ha valamint akkor és csak akkor, ha . Ezek az esetek a definíció egyszerű következményei.

A lemmából, a spektrálsugár és a függvények folytonosságából valamint kompaktságából következik, hogy a függvény folytonos.

Általában nem könnyű a értékét kiszámítani. A továbbiakban a függvény néhány olyan tulajdonságát soroljuk fel, amit haszonnal lehet a számításokban és becslésekben felhasználni.

- ha , általában .

- ha akkor .

- . ( az spektrál sugara)

Valóban, ha akkor és esetén , míg tetszőleges esetén .

Sajnos ezek a becslések általában nagyon durvák,mivel valamint közti különbség tetszőlegesen nagy lehet.A becsléseket szűkíteni lehet olyan transzformációinak a felhasználásával amik nem befolyásolják értékét, azonban hatással vannak és értékére.

- ahol

(752)

(753)

Valóban: mivel ahol adódik, hogy minden -ra. Másrészt ha így .

Ezért , vagyis invariáns a diagonális skálázásra.

- esetén a

(754)

halmaz konvex.

Valóban:

(755)

Az utolsó feltétel egy lineáris mátrixegyenlőtlenség (LMI), ami egy konvex feltétel -ben.

- azon struktúrák esetén, amikre : .

Ha akkor az egyenlőség általában nem teljesül.

A leírtakat az alábbi példa szemlélteti: legyen és tekintsünk egy

(756)

bizonytalansági halmazt. Mivel és akkor valamint .

Mivel és :

(757)

Így . Másrészt:

(758)

ezért

(759)

(760)

ami ebben a speciális esetben igazolja az állítás helyességét.

Eddig komplex skaláris blokkokat tekintettünk. Azonban a parametrikus bizonytalanságok tipikusan valós értékűek, amit figyelembe kell vennünk:

(761)

Ez a struktúra elvezet a kevert (valós/komplex) fogalmához. Ekkor a skálázás alkalmazása helyett felső becslést kaphatunk a kevert -re, ha az úgynevezett skálázást használjuk:

-

(762)

ahol

(763)

(764)

és .

Ez általában egy kvázi-konvex problémára vezet. Ha egy-rangú mátrix, akkor megegyezik a felső becslésével.

14.7. Struktúrált szinguláris érték: analízis

A következő állítás alapvető szerepet játszik a alapú robusztussági analízisben. Tekintsük a és bizonytalanságokat valamint a következő blokk-diagonális struktúrát:

(765)

Tétel 13.4 (Fő hurok tétel)

(766)

Bizonyítás 13.5 Mivel

(767)

-ből következik, hogy . Ezért

(768)

(769)

azonosságból következik, hogy

(770)

definícióját felhasználva a bal oldal akkor és csak akkor nem zérus esetén, ha .Hasonlóan a jobb oldal akkor és csak akkor nem tűnik el, ha és minden -ra.

Tekintsünk most egy általánosított rendszerstruktúrát és egy stabilizáló szabályozót, azaz

(771)

és ahol stabil bizonytalanság, amire minden esetén.

Ekkor a robusztusan stabilizál, ha

(772)

minden esetén.

A szabályozó teljesíti a nominális performancia kritériumot,ha

(773)

minden esetén.

A Fő hurok tétel alapján a performancia robusztus, ha

(774)

minden esetén, ahol .

14.8. Struktúrált szinguláris érték: szintézis

Az analízis feltételek fényében egy robusztus stabilitást és performanciát garantáló szabályozó tervezéséhez minimalizálni kell egy struktúrált szinguláris értéket egy adott struktúrált bizonytalansági halmazon és minden frekvencián. Ez egy nemkonvex nemlineáris feladat, amire még nem született minden igényt kielégítő megoldó algoritmus. Egy, a gyakorlatban számos feladat esetében hatékonynak bizonyult heurisztikus algoritmus az úgynevezett -iteráció (vagy iteráció, valós bizonytalanságok kezelése esetén).

Tekintsük az alábbi bizonytalansági struktúrát:

(775)

(776)

A -nek megfelelő skálázó mátrixok halmaza

(777)

Ekkor a -hoz rendelt skálázó mátrixok halmaza

Ezekkel a skálázó szűrőkkel

(778)

így minden stabilizáló szabályozóra, ami teljesíti a

(779)

feltételt minden esetén, garantált a robusztus performancia. Ezért a -t direktbe optimalizáló szabályozó tervezése helyett a felső becslést minimalizáljuk a segítségével.

Ezt a feladatot az alábbi kritérium fogalmazza meg: minimizáljuk

(780)

minden -t stabilizáló szabályozóra, és minden frekvencián a -beli skálázó mátrixokra. Ha ez a minimum kisebb mint egy, akkor a tervezés sikeres.

14.8.1. A iteráció

iteráció
14.12. ábra - iteráció


Sajnos az (780) feladatban nem tudunk egyszerre minimalizálni a szabályozó és frekvenciafüggő skálázó mátrixok függvényében. Ezért egy iterációt alkalmazunk: fixen tartjuk a skálát és (780) minimumát keressük a stabilizáló szabályozók halmazán. A második lépésben a szabályozót tratjuk fixen és (780) minimumát keressük a skálák függvényében. Ezt az eljárást nevezzük -iterációnak, lásd még az 68 ábrát.

-iteráció algoritmusa:

Rögzítjük az iterációk maximális számát, MAXIT, és egy tolerancia szintet. Választunk egy skálafüggvényt.

A rögzített -vel megkeressük -t, az optimális szabályozót amire úgy, hogy fennáll a becslés. Ha a keresett robusztus szabályozó, ha nem, akkor tovább megyünk a . lépésre.

Rögzített szabályozóval egy új skálázó szűrőt számolunk ki, minimalizálva értékét függvényében.

Amennyiben minden frekvencián akkor a keresett robusztus szabályozó, ha nem, tovább megyünk a . lépésre.

Ha elértük MAXIT-et, akkor az algoritmus nem szolgáltatott megoldást. Ellenkező esetben tovább megyünk az . lépésre.

Az első lépés egy standard optimális szabályozási feladat megoldása.A második lépésben minimalizálni kell értékét, amit egy numerikus optimalizálással érünk el egy rácson, ahol a racionális skálázó szűrőt közelítjük. A közelítés pontossága általában növeli a szűrő rendjét, így a keletkező szabályozó rendjét is. Ezért gyakran szükséges a -optimális szabályozókat helyettesíteni egy redukált rendű szub-optimális szabályozóval.

15. fejezet - Nemlineáris irányítások

Az irányításelmélet kezdeti korszakában a nemlineáris irányításelmélet legtöbb fogalma, mint a stabilitást, optimalitást és bizonytalanságot leíró fogalmak inkább leíró jellegűek voltak mint konstruktívak, azaz arra használták őket, hogy leírják a rendszer tulajdonságai ahelyett, hogy alkalmasak legyenek egy rendszer tervezésére, amely rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. Később ezek a leíró fogalmak néhány módósítással alkalmasak lettek eléggé általános nemlineáris tervezési feladatok kezelésére is. A hangsúly ezen fogalmak és a visszacsatolás kapcsolatának explicit megfogására került, így például a Lyapunov technikát a kontroll Lyapunov függvényekre alapozott módszerek helyettesítik. Másik példa a rendszer visszacsatolással való passzívvá tétele vagy a disszipativitásra alapozott eljárások, mint a lineáris robusztus technikák nemlineáris kiterjesztései. A továbbiakban ezeknek a fogalmaknak és eljárásoknak a rövid bemutatására kerül sor.

15.1. Stabilitás

Definíció 14.1

Egy folytonos függvény osztálybeli, ha szigorúan növekvő és . Ha és , akkor a függvény osztálybeli.

Egy folytonos függvény osztálybeli, ha minden rögzített -re a függvény eleme -nak és minden rögzített esetén a függvény csökkenő és .

Tekintsük a következő nemlineáris rendszert:

(781)

ahol és lokálisan Lipschitzes. A rendszer egyensúlyi helyének (asszimptotikus) stabilitása az ismert Lyapunov kritériummal jellemezhető:

Tétel 14.1 (Lyapunov) Legyen egy folytonosan differenciálható függvény úgy, hogy valamely osztálybeli -n értelmezett függvényekkel

Ha

minden esetén, akkor az egyensúlyi hely stabilis.

Ha valamely -beli -n értelmezett függvényre

mindenl esetén, akkor az egyensúlyi hely lokálisan asszimptotikusan stabilis (LAS).

Ha és -beli függvények, akkor az egyensúlyi hely globálisan asszimptotikusan stabilis (GAS).

Ha

akkor az egyensúlyi hely lokálisan exponenciálisan stabilis (LES).

Külső zavarással gerjesztett rendszerekre a stabilitás lokális fogalmát a sokkal hasznosabb bemenetről--állapotra (input-to-state) stabilitás váltja fel.

Tekintsük a

(782)

nemlineáris rendszert, ahol és lokálisan Lipschitzes az halmazon.

Definíció 14.2

A (782) rendszer bemenetről--állapotra (input-to-state) stabilis ha létezik egy osztálybeli függvény és egy osztálybeli függvény (erősítés) úgy, hogy minden lokálisan korlátos bemenet és minden kezdeti érték esetén az válaszfüggvény kielégíti az

egyenlőtlenséget minden esetén.

Tétel 14.2 (ISS--Lyapunov) Egy folytonosan differenciálható függvényt ISS--Lyapunov függvénynek nevezünk, ha léteznek osztálybeli függvények és egy osztálybeli függvény úgy, hogy:

minden esetén és

(783)

minden és esetén.

Az (782) rendszer akkor és csak akkor bemenetről--állapotra stabilis ha létezik hozzá ISS--Lyapunov függvény.

A nemlineáris esetben alkalmazott leggyakoribb módszer a kontrol Lyapunov függvényre alapozott eljárás, ami analóg a homogén rendszerekre alkalmazott Lyapunov eljárással.

Definíció 14.3

Legyen egy

input affin nemlineáris rendszer, ahol valamint és sima függvények. Feltesszük, hogy a szabályozó jelek egy részhalmazából valók. Egy pozitív definit függvényt, amelyre minden -ra a halmaz kompakt kontrol Lyapunov függvénynek nevezünk, ha

rendelkezik a kis erősítési tulajdonsággal, ha minden esetén létezik úgy, hogy kielégíti egyenlőtlenséget akkor létezik úgy, hogy amire .

A sima stabilizáló visszacsatolás léte feltételezi egy kontrol Lyapunov függvény meglétét és fordítva, elég általános halmazokra ha létezik az adott tulajdonságokkal, akkor van , a rendszert globálisan stabilizáló sima visszacsatolás.

Ezek a fogalmak általánosíthatók zavarással terhelt

rendszerek esetére is. A zavarások egy kompakt halmazbeli értékeket felvevő mérhető függvények. Feltételezzük, hogy minden esetén.

Definíció 14.4

kontrol Lyapunov függvény egyenletes, ha

minden és esetén.

rendelkezik az egyenletes kis erősítési tulajdonsággal, ha minden -ra van úgy, hogy ha -ra , akkor létezik amire úgy, hogy minden esetén.

15.2. Disszipatív rendszerek

Tekintsünk egy

(784)

nemlineáris rendszert.

Egy, az ISS tulajdonsághoz nagyon hasonló fogalmat kaphatunk, ha annak definíciójában az (783) egyenletben a osztalybeli függvény helyett egy tetszőleges függvényt veszünk, amelyre . Ezt a függvényt disszipativitási függvénynek nevezzük.

Definíció 14.5

A(784)rendszer disszipatív a disszipativitási függvényre nézve ha van egy folytonosan differenciálható függvány, amelyre

min esetén, ahol és -beli függvények úgy, hogy

(785)

minden és esetén.

A rendszer szigorúan disszipatív, ha valamely -beli függvénnyel

(786)

-t tároló függvénynek nevezzük, az (784) és (785),(786) egyenlőtlenségeket pedig disszipativitási egyenlőtlenségeknek.

A disszipációs egyenlőtlenség még a

formába is írható.

Bevezethető még a rendelkezésre álló energia függvény mint

és a szükséges energi függvény, mint

ahol .

A rendszer akkor és csak akkor disszipatív, ha ezek a függvények valós véges értékű függvények. Ekkor a legkisebb és a legnagyobb lehetséges tároló függvény, azaz minden előáll ezek konvex kombinációjaként: .

A disszipatív rendszerek nem tudnak több energiát leadni mint a betáplált energia.

Általában kvadratikus

(787)

disszipativitási függvényeket használunk, ahol és szimmetrikus mátrixok.

Tétel 14.3 A

nemlineáris rendszer akkor és csak akkor disszipatív a (787) disszipativitási függvényre nézve, ha

- az alábbi

mátrix mindeb -re pozitív szemidefinit,

- létezik egy folytonosan differenciálható pozitív szemidefinit függvény, amelyre minden esetén az

halmaz nem üres, és minden -ra

15.3. Passzív rendszerek

Definíció 14.6

Tekintsünk egy disszipativitási függvényt, melyre minden -ra és minden -ra.

A (784) rendszer, ahol passzív a disszipativitási függvényre nézve, ha létezik egy tároló függvény amelyre

(788)

minden , és esetén.

Általában választással élünk.

Pozitív definit tároló függvénnyel rendelkező passzív rendszerek asszimptotikusan stabilisak.

Tétel 14.4 (Kalman--Yakubovich--Popov) Egy passzív (784) rendszer esetén:

Ezek a feltételek egy

input affin rendszer esetén a

formába írhatók.

A (784) nemlineáris rendszer passzívá tehető, ha létezik egy visszacsatolás, amire a zárt kör passzív.

15.4. Nemlineáris szabályozás

A nemlineáris szabályozás a már ismert elmélet egy nemlineáris kiterjesztése.A tervezés célja, hogy egy olyan nelineáris szabályozót kapjunk, melyre a zárt kör stabilis és az erősítése a legkisebb.

15.4.1. -disszipativitás

Definíció 14.7

Egy rendszer erősítése véges (--disszipatív) ha valamely -ra disszipatív a

(789)

disszipativitási függvényre nézve.

Ha a rendszer zérus-állapot detektálható és az erősítése véges, akkor globálisan asszimptotikusan stabilis.

Definíció 14.8

Egy rendszer zérus-állapot detektálható ha minden esetén a egyenlet megoldása minden esetén létezik és fennállása -ön implikálja, hogy .

Ebben a speciális esetben a 14.3 Tétel az alábbi formára egyszerűsödik:

Lemma 14.1 (Bounded Real Lemma) A

rendszer akkor és csak akkor --disszipatív, ha

- a

(790)

mátrix minden -re pozitív definit és

- létezik egy folytonosan differenciálható pozitív szemidefinit függvény, hogy minden -re fennáll az alábbi Hamilton-Jacobi egyenlőtlenség

(791)

15.4.2. Nemlineáris feladat

Tekintsük az alábbi input affin alakban adott

(792)

nemlineáris rendszert, ahol az egyes függvények legalább kétszer folytonosan differenciálhatók és az egyensúlyi pontban , és . Feltesszük továbbá, hogy

vagyis a feladat reguláris.

A szabályozó alakja

(793)

Ez a szabályozó megoldása a disszipatív irányítási feladatnak, ha a zárt kör -disszipatív. Ha a rendszer lineáris, ez épp azt jelenti, hogy a zárt kör normája kisebb mint . Ha a rendszer zérus-állapot detektálható akkor a -disszipatívitás garantálja a rendszer globális asszimptotikus stabilitását is.

15.4.2.1. Állapotvisszacsatolásos feladat

Tekintsük az alábbi egyszerüsített rendszert:

(794)

ahol feltesszük, hogy és minden -re.

Az állapotvisszacsatolás alkalmazásával kapjuk, hogy

Ekkor a --disszipativitási feltételből (Baounded Real Lemma) a zárt körre

(795)

feltétel adódik, ami általában nemlineáris a és ismeretlenekben.

Az stb. és a ahol feltételezéssel élve, valamint az transzformáció alkalmazásával kapjuk, hogy:

(796)

ami már lineáris az és ismeretlenekben. Ebből az egyenletből kapható a következő konvex feltétel:

(797)

ahol a feltétellel.

15.4.2.2. Kimenet visszacsatolásos feladat

Ha az állapotvisszacsatolás helyett adott méréseket felhasználó szabályozót akarunk használni, tekintsük a következő rendszert

(798)

ahol feltesszük, hogy , valamint és minden esetén.

Erre az esetre a dinamikus visszacsatolás létezési feltételei a következők:

(799)

(800)

és

ahol és .

15.5. Nemlineáris megfigyelők

15.5.1. Állapotfüggetlen Lyapunov függvények (SIELF)

Ha adott a

(801)

rendszer, arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen feltételekkel létezik egy

megfigyelő úgy, hogy legyen hozzá olyan Lyapunov függvény, ami csak az becslési hibától függ, azaz

minden és esetén.

Tegyük fel, hogy

Tétel 14.5 Ha egy SIELF Lyapunov függvény, akkor

minden -re.

Ha a függvény -beli, akkor nemnegatív és

minden -re.

Definíció 14.9

Egy radiálisan nemkorlátos függvény egy megfigyelési Lyapunov függvény (OLF) ha

minden -re.

Tétel 14.6 Ha a mérési egyenlet lineáris és valamint

minden -re akkor egy kvadratikus SIELF minden kompakt részhalmazán, és létezik melyre

minden -re és esetén.

Tétel 14.7 Ha a mérési egyenlet lineáris és létezik egy pozitív definit mátrix, egy vektor és pozitív függvények úgy, hogy

és

minden -re akkor egy SIELF.

Megjegyzés 14.1 Tekintsük példaként a

(802)

rendszert.

Ekkor a

transzformációval kapjuk, hogy

(803)

A (803) rendszerhez tartozik kvadratikus SIELF, például

Azonban az eredeti rendszerhez nincs ilyen Lyapunov függvény.

15.5.2. Passzivitásos technika

Tekintsük a

(804)

(805)

dinamikus rendszert, ahol egy időben változó külső bemenet.

Definíció 14.10

A (804) rendszer egyenletesen passzív a párra nézve, ha létezik egy tároló függvény és -beli függvények valamint egy folytonos pozitív definit függvény amelyre:

minden és esetén.

Az állapottér egy adott particionálására és ha a rendszer parciálisan egyenletesen passzív (PSUP) az párra nézve és választással.

Ha a

(806)

rendszerhez létezik állapotmegfigyelő, annak alakját vehetjük a

(807)

formában, ahol és nemszinguláris. Ekkor a kapcsolódó hiba dinamika alakja

(808)

(809)

(810)

ahol és valamint .

A (807) rendszer egy passzivitásos megfigyelője (PSO) a rendszernek, ha a hiba dinamika PSUP a párra nézve -ről -ra a

visszacsatolással.

A továbbiakban tegyük fel, hogy és valamint létezik tárolófüggvény, és invertálható mátrixok úgy, hogy

minen és esetén, ahol függvények -beliek és egy folytonos pozitív függvény.

Tegyük fel továbbá, hogy és nemnegatív függvényekkel

minden és esetén, ahol

Tétel 14.8 A fenti feltevések mellet a PSO rendszer a

mellet minden -ra egy PSUP hibadinamikával rendelkezik a párra nézve és a visszacsatolással.

A tétel második feltétele helyettesíthető az alábbival:

15.5.3. Lipschitz nemlineáris rendszerek

Tekintsük az alábbi Lipschitz nemlineáris rendszert:

ahol

minden és esetén.

Tekintsük egy

megfigyelőt, amelyhez a

(811)

hibaegyenletek tartoznak. Tegyük fel, hogy a (811) megfigyelőhöz tartozik egy kvadratikus SIELF. Mivel

(812)

ahol alkalmas pozitív állandók úgy, hogy , következik, hogy

(813)

ahol , azaz

(814)

Az

(815)

választással kapjuk, hogy

(816)

Ha

(817)

akkor (816) az alábbi formában írható:

(818)

16. fejezet - Mintavételezett rendszerek irányítása

A fizikai szemlélet megtartásának fontossága miatt a folytonos idejű rendszer leírásokat elterjedten alkalmazzák a mechanikai és jármű modellekben. Ezért az irányítás tervezést is folytonos időben a bemutatott módszerekkel oldják meg. A beavatkozó szervek többnyire folytonos idejű mechanikai, hidraulikai és pneumatikai eszközök, ezek dinamikáját a szabályozott rendszer dinamikával együtt szoktuk kezelni.

A mai -- intelligensnek is nevezett -- rendszereinkben a modern szenzorok, mikroelektronika és informatika alkalmazása dominál. Az irányítás implementációja így igen gyakran digitális számítógépeken történik

16.1. Diszkrét idejű szabályozás felépítése

Egy tipikus szabályozási kört illusztrál a 15.1 ábra. A folytonos idejű rendszer a beavatkozó szerv dinamikát is magában foglalja. A folytonos idejű jelből, amely az A/D átalakító analóg bemenőjele, kódolási eljárással diszkrét idejű impulzus sorozatot állítunk elő, mely az A/D átalakító kimenő jele. Ezt nevezzük A/D átalakításnak. Az átalakítás során fontos szerepet tölt be a tartószerv. A tartószerv feladata hogy az A/D konverter kimenő impulzussorozatából két mintavétel között folytonos idejű jelet biztosítson. A tartószerv típusa meghatározza, hogy két mintavételi időpont között hogyan változik a jel. A legegyszerűbb tartószerv a zérusrendű (ZOH: Zero Order Hold) tartószerv, mely állandó értéken (előző kimeneti függvény érték) tartja a kimenetet, míg a a következő mintavétel sorra nem kerül.

Számítógéppel irányított rendszer blokkvázlata
16.1. ábra - Számítógéppel irányított rendszer blokkvázlata


A zérus rendű tartószerv a D/A átalakító kimenetét integrálja mintavételi ideig. Így a zérusrendű tartószerv átviteli függvénye:

(819)

Elsőrendű tartó (FOH) a két mintavételi pont értékeinek adott meredekségű összekötését biztosítja. Működésüket a 15.2 ábra illusztrálja. Léteznek magasabbrendű tartószervek, melyek törekszenek a folytonos jelalak két mintavétel közötti értékének minél tökéletesebb visszaadására.

A zérus és elsőrendű tartók működésének illusztrációja
A zérus és elsőrendű tartók működésének illusztrációja
16.2. ábra - A zérus és elsőrendű tartók működésének illusztrációja


Az időben folytonos rendszer kimenetét diszkrét jellé alakítja kódolási eljárással. Ezt a diszkretizált, majd digitalizált jelet használjuk fel a számítógéppel irányított szabályozó bemeneteként. Ezt a műveletet A/D átalakításnak nevezzük és a 69 ábrán illusztráljuk.

Időben diszkrét és folytonos rendszer időtartományi görbéje
16.3. ábra - Időben diszkrét és folytonos rendszer időtartományi görbéje


16.2. Az egységugrásra ekvivalens diszkrét idejű állapottér reprezentáció

Legyen adott az alábbi folytonos idejű állapottér reprezentáció, kezdeti állapottal:

ahol az inhomogén állapotegyenlet megoldása a következő:

Diszkrét időpontokra felírva helyettesítéssel kapjuk az alábbi összefüggést:

Legyen a mintavételi idő állandó, azaz

valamint feltételezzük, hogy két mintavételi idő között a bemenőjel nem változik. Alkalmazzuk az alábbi változó transzformációt:

továbbá Ekkor

Tehát a diszkrét idejű állapottér reprezentáció

ahol

Tömörebb írásmóddal a diszkrét idejű állapottér reprezentáció fenti alakjában a diszkrét időpontokat csak indexükkel szerepeltetjük:

Példa 15.1

Átviteli függvénnyel adott rendszer diszkrét állapottér reprezentációja.

Vizsgáljuk az alábbi egytárolós arányos tagot:

Az 1TP tag folytonos állapottér reprezentációját az alábbi alakban írhatjuk fel:

azaz , és . Határozzuk meg az egységugrásra ekvivalens diszkrét idejű állapottér reprezentáció paraméter mátrixait.

Az egységugrásra ekvivalens diszkrét idejű állapottér reprezentáció mátrixai:

és a diszkrét idejű alak:

Példa 15.2

Diagonál alakban adott rendszer diszkrét állapottere.

Adott az alábbi átviteli függvény:

Írjuk fel a rendszer folytonos idejű állapottér reprezentációját diagonális alakban. A folytonos rendszer pólusai a és helyeken vannak. Levezetés nélkül az állapottér reprezentáció az alábbi:

Határozzuk meg az egységugrásra ekvivalens diszkrét idejű állapottér reprezentáció paraméter mátrixait.

Példa 15.3

Írjuk fel az alábbi folytonos alakú állapottér reprezentáció diszkrét megfelelőjét. Folytonos állapottér reprezentáció:

A diszkrét állapottér reprezentáció elemei:

16.3. Diszkrét idejű rendszerek analízise

A továbbiakban a diszkrét idejű rendszerek legfontosabb tulajdonságaival foglalkozunk. Ezek a stabilitás, megfigyelhetőség, irányíthatóság, továbbá két, a folytonos rendszereknél nem elkülönülő rendszer tulajdonság, az állapot rekonstruálhatóság és elérhetőség.

16.3.1. Diszkrét idejű rendszerek stabilitása

Folytonos idejű stabil rendszerek esetén az állapottér reprezentáció mátrixa sajátértékeinek a bal komplex félsíkon kell elhelyezkedniük. A mintavételezéssel kapott rendszerben az mátrixnak a mátrix felelt meg. Az exponenciális függvény az matrix baloldali sajátértékeit a komplex egységkör belsejére képezi le. Így kimondható a következő állítás.

Állítás 15.1 A diszkrét idejű LTI rendszer stabilis akkor és csak akkor, ha

A folytonos és diszkrét rendszerek pólusainak elhelyezkedésére mutat példát a 15.3.1 ábra.

Folytonos és diszkrét idejű rendszerek pólusainak kapcsolata
16.4. ábra - Folytonos és diszkrét idejű rendszerek pólusainak kapcsolata


16.3.2. Állapotmegfigyelhetőség és rekonstruálhatóság

A diszkrét idejű rendszereknél megkülönböztetünk megfigyelhetőséget, ami a rendszer állapotának a jövőbeli megfigyelésekből (mérésekből) való meghatározhatóságát jelenti, továbbá rekonstruálhatóságot, amely a rendszer állapotának a múltbeli megfigyelésekből (mérésekből) való meghatározhatóságát jelenti.

A folytonos idejű rendszerek megfigyelhetőségére kapott eredmények közvetlenül átvihetők diszkrét idejű rendszereke.

Definíció 15.1 Az

mátrixot a diszkrét idejű rendszer megfigyelhetőségi mátrixának nevezzük, ahol

Állítás 15.2 (A megfigyelhetőség Kálmán-féle rangfeltétele) Egy pár megfigyelhető akkor és csak akkor, ha megfigyelhetőségi mátrixuk rangja megegyezik az állapottér dimenziójával, azaz

A rekonstruálhatóság a rendszeridentifikációban és a predikcióban fontos tulajdonság.

Definíció 15.2 A mátrixot a diszkrét idejű rendszer rekonstruálhatósági mátrixának nevezzük, ahol

Állítás 15.3 (Az állapot rekonstruálhatóság rangfeltétele) Egy pár rekonstruálható akkor és csak akkor, ha rekonstruálhatósági mátrixuk rangja megegyezik az állapottér dimenziójával, azaz

16.3.3. Állapot irányíthatóság és elérhetőség

A folytonos idejű rendszerek irányíthatóságának kapott eredmények közvetlenül átvihetők diszkrét idejű rendszerekre is. Itt is meg kell azonban különböztetni az állapot irányíthatóságát egy tetszőleges kezdő állapotból az állapottér origójába attól az esettől amikor tetszőleges végállapotba kivánjuk a rendszert irányítani.

Az állapottér origójába való irányíthatóságot vizsgáljuk először.

Definíció 15.3 Az mátrixot a diszkrét idejű rendszer irányíthatósági mátrixának nevezzük, ahol

Állítás 15.4 (Az irányíthatóság Kálmán-féle rangfeltétele) Egy pár akkor és csak akkor irányítható, ha irányíthatósági mátrixuk rangja megegyezik az állapottér dimenziójával, azaz

A tetszőleges végállapotba való irányíthatóságot elérhetőségnek nevezzük.

Definíció 15.4 Az mátrixot a diszkrét idejű rendszer elérhetőségi mátrixának nevezzük.

Állítás 15.5 (Az állapot elérhetőség rangfeltétele) Egy pár akkor és csak akkor elérhető, ha elérhetőségi mátrixuk rangja megegyezik az állapottér dimenziójával, azaz

Példa 15.4 (Irányíthatóság és megfigyelhetőség)

Vizsgáljuk meg az alábbi állapottér reprezentációval adott rendszer irányíthatóságát és megfigyelhetőségét.

Írjuk fel az irányíthatósági mátrixot:

Mivel , ezért a rendszer irányítható. Írjuk fel a megfigyelhetőségi mátrixot:

Mivel , ezért a rendszer megfigyelhető.

Példa 15.5 (Irányíthatóság és megfigyelhetőség)

Vizsgáljuk meg az alábbi állapottér reprezentációval adott rendszer irányíthatóságát és megfigyelhetőségét.

Írjuk fel az irányíthatósági és a megfigyelhetőségi mátrixokat:

Mivel és , ezért a rendszer nem irányítható és nem is megfigyelhető.

16.4. Diszkrét idejű rendszerek irányítása és a Kalman-szűrő

Legyen a diszkrét idejű rendszer állapot egyenlete

és legyen a mátrixhoz tartozó karakterisztikus egyenlet

Alkalmazzunk teljes állapot visszacsatolást

alakban. A kérdés az, hogy a folytonos idejű rendszereknél megismert módon lehet-e a erősítés alkalmas megválasztásával a zárt körben tetszőleges karakterisztikus polinomot, azaz tetszőleges pólus konfigurációt elérni.

Bebizonyítható, hogy ha irányítható, akkor a zárt rendszer

karakterisztikus polinomjának együtthatói tetszőlegesen beállíthatók, a erősítés pedig a már ismert összefüggés alapján számítható:

ahol az polinomok együtthatóiból képzett vektorok.

A LQR feladatot az alábbi módon adhatjuk meg. Keressük azt az irányítást, amely minimalizálja az alábbi kritériumot (funkcionált):

ahol a rendszer végállapota.

Arra az esetre, ha az LQR kritérium a következőképp irható:

Tegyük fel, hogy elérhető és megfigyelhető. Ekkor az az optimális irányítás:

ahol a mátrix az alábbi (diszkrét idejű) Riccati - egyenlet (CARE) egyértelmű, pozitív definit megoldása:

Az LQR kritérium minimuma:

Ha több bemenet és kimenet van, akkor a megfigyelési egyenlet , az LQR kritérium pedig

alakú, az optimális irányítás

ahol a mátrix az alábbi (diszkrét idejű) mátrix Riccati - egyenlet (CARE) egyértelmű, pozitív definit megoldása:

Az LQG irányítás és a Kalman - szűrő diszkrét idejű megfelelőjét úgy kapjuk hogy a diszkrét idejű sztochasztikus állapottér reprezentációját írjuk fel a rendszernek (mindjárt a többváltozós eset egyenleteit írva):

A diszkrét idejű Kalman szűrő:

Bizonyítható, hogy az állapot kovariancia mátrix nyomát akkor minimalizáljuk, ha a Kalman szűrő erősítési mátrixa

ahol a diszkrét idejű szűrő Riccati egyenlet FARE egyértelmű pozitív definit megoldása (ez létezik, ha rekonstruálható):

Az LQG irányításban az optimális irányítást a determinisztikus esethez hasonlóan a becsült állapot visszacsatolásával kapjuk

ahol a (ref) CARE megoldása alapján számolt állapot visszacsatolás erősítési mátrixa.

17. fejezet - Irányítási rendszerek implementálása, beágyazott rendszerek

17.1. Az implementálás alapfeladatai

Egy komplex rendszer működése során különféle feladatokat old meg:

 • Mérés, adatgyűjtés és adatfeldolgozás.

 • Detektálás.

 • Irányítás.

 • Beavatkozás.

 • Kommunikáció.

Ezek a feladatok egymással összefüggnek, általában kölcsönhatásban vannak, amit a 70 ábra illusztrál. Az alábbiakban röviden áttekintjük a legfontosabb elemek jellemzőit.

Komplex rendszer moduljai
17.1. ábra - Komplex rendszer moduljai


17.1.1. Mérés, érzékelés

Komplex műveletek:

 • Digitalizálás, előfeldolgozás.

 • Jelfeldolgozás: szűrések, transzformációk.

 • Detektálás: változásdetektálás, hibadetektálás.

Komplex érzékelők:

 • Bonyolult mérési feladatok: GPS - vevő.

 • Bonyolult mérési eredmény: képérzékelő, kamera.

Példaként egy jármű pozicióérzékelését mutatjuk be a 71 ábrán. A GPS vevő által szolgáltatott pozició értékek a vevő mintavételezési gyakorisága, valamint a működés során gyakra tapasztalt műhold érzékelési bizonytalanságok miatt pontatlan lehet. A pozicióértékek pontosításáért az inerciális mérőrendszer a felelős. Ez a jármű gyorsulás és szögsebesség adatai alapján az adatok rövidtávú korrekciójára képes.

Jármű pozícióérzékelés és navigáció
17.2. ábra - Jármű pozícióérzékelés és navigáció


17.1.2. Beavatkozás

A beavatkozás a feladat jellegével összhangban egyszerű vagy összetett beavatkozó szervek működését igényli.

Egyszerű beavatkozó szervek: Kapcsolók, relék, elektromágneses aktuátorok, elektromos motorok. Példát mutat a 72 ábra. Komplex beavatkozó szervek: szervo mechanizmusok, szabályozott beavatkozások.

Egyszerű beavatkozó szerv illusztrációja
17.3. ábra - Egyszerű beavatkozó szerv illusztrációja


Egy gépjármű fékrendszer működésén keresztül mutatjuk be a szabályozott beavatkozások működését. Egy féket illusztrál a 73 ábra. A fék nagyszámú feladat megoldásáért felelős.

Gépjármű fékrendszer illusztrációja
17.4. ábra - Gépjármű fékrendszer illusztrációja


Az alábbiakban felsorolunk néhány funkciót. Gépjármű fékrendszer blokksémája 74. ábrán látható.

 • ABS / EBS rendszer.

 • Jármű lassítása, megállítása.

 • Fékek egyenletes kopása.

 • Optimális abroncskopás.

 • Megbízhatóság, hibatűrés.

Gépjármű fékrendszer blokksémája
17.5. ábra - Gépjármű fékrendszer blokksémája


17.1.3. Irányítás

A tankönyvben különféle irányítási algoritmusokat és módszereket mutattunk be, így most csak egy példát adunk.

Egy ESP (Electronic Stability Program) működése során nagyszámú feladatot kell egyidőben teljesíteni. Néhány példát adunk az alábbi felsorolásban.

 • ABS / EBS rendszer.

 • Jármű lassítása, megállítása.

 • Fékek egyenletes kopása.

 • Optimális abroncskopás.

 • Megbízhatóság, hibatűrés.

A 75. ábrán az ESP egy tipikus működési módját illusztráltuk.

ESP működése
ESP működése
17.6. ábra - ESP működése


17.1.4. Detektálás

Egy komplex rendszer irányítási sémájában fontos szerepet töltenek be a detektálási feladatok. Ilyen feladatokat jelentenek a adott objektum, jelenség szelektív felismerése, amit minél nagyobb megbízhatósággal kell biztosítani. Néhány detektálási példa felsorolásszerűen:

 • Vizuális objektum / mozgás detektálás.

 • Hangfelismerés.

 • Rendszer működési változásainak / hibáinak detektálása.

Példaként a reaktor és primerköri hibadetektálást és diagnosztikát illusztráljuk, ld. 76 ábra. Ezekre a feladatokra a következők jellemzőek

 • Közvetlenül nem megfigyelhető jelenségek.

 • Zajos, korrelált mérések.

 • Dinamikus rendszerkomponensek.

Egy reaktor sematikus ábrája
17.7. ábra - Egy reaktor sematikus ábrája


17.1.5. Kommunikáció

Vezetékes és vezeték nélküli digitális hálózati kommunikáció során a következő feladatokat kell megoldani:

 • Optimális kódolás, adattömörítés.

 • Konfliktuskezelés.

 • Útvonalkezelés.

 • Hibajavítás.

 • Titkosítás.

Az Ethernet megvalósítása
17.8. ábra - Az Ethernet megvalósítása


Példaként egy Ethernetes, azaz 'web-alapú irányítást' mutatunk be. A megoldást a beágyazott web-szerver biztosítja szabályozóban (PLC): távoli felügyelet, adminisztráció, karbantartás. A hardveres megvalósítást és a kommunikációs sémát a 77 ábraillusztrálja.

17.2. Beágyazott járműirányító rendszer

Beágyazott rendszerek fejlesztése

 • a komponensek,

 • a fejlesztőeszközök és

 • a módszerek mindegyikét érinti.

A rendszer komponensei a mikrovezérlők és mikroszámítógépeken kívül a digitális és specifikus feladatokat ellátó digitális jelfeldolgozó processzorok A mikrovezérlők 8-16-32 bites egységek saját adat- és programmemóriával, perifériakészlettel. Architektúrájuk megvalósítása egy áramköri lapkán történik. A mikroszámítógépek 32-64 bites egységek belső ás külső memória és periféria meghajtó képességgel. A digitális jelfeldolgozó processzorok (DSPk) speciális utasításkészlettel kiegészített mikrovezérlők. A speciális feldolgozó elemek közé tartoznak a kommunikációs processzorok, hang- és képfeldolgozó processzorok.

A fejlesztőeszközök feladatai sokrétűek, úgy mint a tervezés, prototípus előállítás, mérés és tesztelés. Rendszerszintű fejlesztő eszközök közé tartoznak a rendszer specifikáló, konfiguráló eszközök, rendszerszintű teszt, validációs és verifikációs eszközök Áramkör és NYÁK tervező eszközök az elvi kapcsolási rajz szintű áramkörtervező és szimulációs, nyomtatott áramkörtervező eszközök.

A fejlesztőeszközök egyrészt alacsony szintűek, úgy mint a letöltő programok, kódszintű hibakereső programok. Másrészt a fejlesztőeszközök a magas szintű programozási nyelvek, mint a fordítók, forrásszintű debugger programok C, C++, C# compilerek, Eclipse környezet

A fenti feladatok megvalósítását jól illusztrálja a 77 ábrán látható beágyazott járműirányító rendszer. Egy ilyen bonyolult rendszerben többszibntű irányítási feladatokat kell megoldani. Az egyes szintek felsorolásszerűen a következők:

 • Járműcsoport irányítás

 • Jármű-környezet kapcsolaton alapuló irányítás

 • Járműszintű irányítás

Beágyazott rendszer illusztrációja
17.9. ábra - Beágyazott rendszer illusztrációja


18. fejezet - Irodalomjegyzék

[1] B.D.O. Anderson and J.B. Moore. Linear Optimal Control. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1971.

[2] B.D.O. Anderson and J.B. Moore. Optimal Filtering. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1979.

[3] V.I. Arnold. Mathematical methods of classical mechanics. Springer-Verlag, 1988.

[4] M. Athans and P.L. Falb. Optimal control. McGraw-Hill Book Company, New York, 1966.

[5] G. Balas, J.C. Doyle, K. Glover, A. Packard, and R. Smith. -analysis and snthesis toolbox. The Mathworks Inc., 1993.

[6] M. Blanke, M. Kinnaert, J. Lunze, and M. Staroswiecki. Diagnosis and fault-tolerant control. Springer, 2003.

[7] J. Bokor and G. Balas. Linear parameter varying systems: A geometric theory and applications. 16th IFAC World Congress, Prague, 2005.

[8] J. Bokor and P. Gáspár. Irányítástechnika járműdinamikai alkalmazásokkal. TypoTex Kiadó, 2008.

[9] F. Csáki. Szabályozások dinamikája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966.

[10] F. Csáki. Fejezetek a szabályozástechnikából. Állapotegyenletek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1973.

[11] R.C. Dorf and R.H. Bishop. Modern Control Systems. Addison-Wesley Publ. Comp.Inc., 1984.

[12] J.S. Freudenberg and D.P. Looze. Frequency domain properties of scalar and multivariable feedback systems. Springer-Verlag, 1988.

[13] A. Isidori. Nonlinear control systems. Springer, 1995.

[14] A. Isidori. Nonlinear control systems II. Springer, 1999.

[15] S.M. Joshi. Control of flexible space structures. Lecture Notes in Control and Information Sciences, Springer-Verlag, 1990.

[16] T. Kailath. Linear systems. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1980.

[17] R. Kalman. On the general theory of control systems. Proc. 1st IFAC Congress, Moscow, 1:481--492, 1960.

[18] R.E. Kalman. A new approach to linear filtering and prediction problems. ASME Journal of Basic Engineering, 82D:35--45, 1960.

[19] L. Keviczky. Combined identification and control: Another way. Proc. of the IFAC/IFORS Symposium on Adaptive Control and Signal Processing, Budapest, pages 13--30, 1995.

[20] L. Keviczky, R. Bars, J. Hetthéssy, and Cs. Bányász. Szabályozástechnika. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2006.

[21] L. Keviczky and Cs. Bányász. Iterative identification and control design using K-B parametrization, in: Control and complex systems, eds: K.J. Astrom, P. Albertos, M. Blanke. Springer, London, pages 101--121, 2001.

[22] U. Kiencke and L. Nielsen. Automotive control systems. For engine, driveline and vehicle. Springer, 2000.

[23] B. Lantos. Irányítási rendszerek elmélete és tervezése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.

[24] L. Ljung. Parametric methods for identification of transfer functions of linear systems. in Advances in Control, Ed.: C.L. Leondes, Academic Press, New York, 1986.

[25] L. Ljung. System identification: Theory for the user. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1987.

[26] Maciejowski. Multivariable Feedback Design. Addison-Wesley, 1989.

[27] D. McLean. Automatic Flight Control Systems. Prentice-Hall, New York, 1990.

[28] N.S. Nise. Control Systems Engineering. The Benjamin Cummings Publ. Comp., Inc., 1995.

[29] K. Ogata. Modern Control Engineering. Prentice-Hall, Englewood Cliffs., London, 1984.

[30] P. Rózsa. Lineáris algebra és alkalmazásai. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.

[31] M. Safonov, A. Laub, and G. Hartmann. Feedback properties of multivariable systems: The role and use of the return difference matrix. IEEE Transactions on Automatic Control, 26(1):47 -- 65, 1981.

[32] S. Sastry. Nonlinear systems: Analysis, stability and control. Springer, 1999.

[33] R. Tuschák. Szabályozástechnika. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1994.

[34] I. Vajk. Identification methods in a unified framework. Automatica, 41:1385--1393, 2005.

[35] T. Vámos and J. Bokor. Bird's eye view on control theory - motion, spaces, transformations. Annual Reviews in Control, 21:1--11, 1997.

[36] G. Zames. Feedback and optimal sensitivy: Model reference transformations, multiplicative seminorms, and approximate inverses. IEEE Transactions on Automatic Control, 26(2):301--320, 1981.