4. fejezet - Rendszerek elemzése idő és frekvencia tartományban

Tartalom
4.1. Időtartományi elemzés
4.2. Frekvencia tartományi elemzés

4.1. Időtartományi elemzés

Definíció 3.1 (Súlyfüggvény)

A bemenőjel -- kimenőjel kapcsolatot leírhatjuk az ún. Dirac-delta függvényre adott válaszfüggvény segítségével is.

A Dirac-delta függvényt a következőképp definiáljuk:

(196)

A Dirac-delta bemenőjelre adott válaszfüggvény a rendszer súlyfüggvényének nevezzük.

A súlyfüggvény segítségével egy tetszőleges bemenőjelre adott válaszfüggvény:

(197)

Definíció 3.2

A bemenőjel - kimenőjel kapcsolatot leírhatjuk az egységugrás függvényre adott válaszfüggvény segítségével is.

Az egységugrás függvényt a következőképp definiáljuk:

(198)

Az egységugrás bemenőjelre adott válaszfüggvény a rendszer átmeneti függvényének nevezzük.

Az átmeneti függvény segítségével egy tetszőleges bemenőjelre adott válaszfüggvény:

(199)

A Dirac-delta bemenőjelre adott válaszfüggvény a rendszer súlyfüggvényének nevezzük. A Dirac-delta függvény () Laplace transzformáltja: . Emiatt .

(200)

Az egységugrás bemenőjelre adott válaszfüggvény a rendszer átmeneti függvényének nevezzük. A egységugrás függvény () Laplace transzformáltja: .Emiatt .

(201)

Példa 3.1

Írjuk fel a 3.1 ábrán látható tömegből, rugóból és csillapítóból álló mechanikai rendszer átviteli függvényét.

Lengőrendszer modellje
4.1. ábra - Lengőrendszer modellje


Az átviteli függvény Laplace transzformációval:

(202)

Két pólusa van, amelyek a fizikai paraméterektől függően valósak, vagy komplexek lehetnek: Súlyfüggvény számítása

(203)

Komplex pólusok esetén ( és ) további számítások szükségesek:

(204)

Kihasználtuk a szögfüggvényekre vonatkozó Euler összefüggést. Átmeneti függvény számítása:

(205)

Komplex pólusok esetén ( és ) további számítások szükségesek:

(206)

Komplex pólusok esete: az adatok: , , .

Két komplex konjugált pólus van: a és. A súlyfüggvény és az átviteli függvény a reziduum tétel alkalmazásával számítható:

(207)

(208)

A 3.1 példa megoldása komplex pólusok esetén
A 3.1 példa megoldása komplex pólusok esetén
4.2. ábra - A 3.1 példa megoldása komplex pólusok esetén


Valós pólusok esetén az adatok: , , .

Valós pólusai vannak: és . A súlyfüggvény és átviteli függvény a reziduum tétel alkalmazásával számítható:

(209)

(210)

A 3.1 példa megoldása valós pólusok esetén
A 3.1 példa megoldása valós pólusok esetén
4.3. ábra - A 3.1 példa megoldása valós pólusok esetén


4.2. Frekvencia tartományi elemzés

Egy rendszer frekvencia függvényének a rendszernek szinuszos bemenőjelre, állandósult állapotban adott válaszfüggvényét nevezzük.

Frekvencia függvény illusztrációja
4.4. ábra - Frekvencia függvény illusztrációja


Itt a bemenőjel egy egységnyi amplitúdójú szinusz lefutású jel, amelynek körfrekvenciája .

(211)

A kimenőjel:

(212)

Az függvényt amplitudó függvénynek, a bemenőjel és a kimenőjel közötti fáziseltolást jelentő függvényt pedig fázisfüggvénynek nevezzük, mindkettő a bemenőjel körfrekvenciájától függ.

Az amplitudó függvény a függvény abszolút értékeként kapható:

(213)

a fázisfüggvény pedig fázisfüggvényeként:

(214)

Legyen egy rendszer átviteli függvénye:

(215)

A rendszer bemenete egy egységnyi amplitúdójú szinusz lefutású jel körfrekvenciával: .

A -transzformáció alkalmazásával vizsgáljuk meg a rendszer kimenőjelét.

(216)

Időtartományba transzformálva:

(217)

Elvégezve a megfelelő határértékképzéseket:

(218)

Megjegyzés 3.1 Egy komplex szám exponenciális alakja ahol és .

Alkalmazva az összefüggést:

(219)

ahol .

(220)

majd felhasználva az Euler-összefüggést ():

a kimenőjelre a következő adódik:

(221)

A kimenőjel első tagja a tranziens időtartamában exponenciálisan nullához tart. Az állandósult állapotot a második tag határozza meg.

Az állandósult állapotra azt kapjuk, hogy

(222)

ahol Állandósult állapotban tehát a rendszer egy adott körfrekvenciájú szinuszos lefolyású bemenőjelre egy szinuszos lefolyású kimenőjellel válaszol, amelynek amplitúdóját az függvény, a bemenőjel és a kimenőjel közötti fáziseltolást pedig a függvény méri.

Definíció 3.3

Nyquist diagram A frekvencia függvény ábrázolásának egyik módja az, amikor az amplitudó függvényt mint vektort egy polár koordináta rendszerben ábrázoljuk a hozzátartozó függvény segítségével, ahol az hosszúságú vektornak a pozitív valós tengellyel bezárt szöge épp a szög. A frekvencia függvénynek ezt az ábrázolásmódját Nyquist -- diagramnak nevezzük.

Definíció 3.4

Bode diagram A frekvencia függvények egy másik ábrázolásmódja az, amikor az

(223)

amplitúdó függvényt a függvényében ábrázoljuk, decibelben. Ennek alapján a függőleges tengelyen szerepel. Ebben az esetben a

(224)

fázisfüggvényt külön diagramban, a függvényében ábrázoljuk. Ezt az ábrázolást a rendszer Bode -- diagramjának nevezzük.

Példa 3.2

A kéttárolós arányos tag (2TP) Nyquist diagramját a két különböző időállandójú egytárolós tag Nyquist diagramjának összeszorzásával kapjuk. (Az eredő vektor abszolút értéke a két vektor abszolút értékeinek szorzata, fázisszöge a két vektor fázisszögének összege.)

(225)

eset (valós pólusok):

(226)

(227)

2TP tag frekvencia diagramjai valós pólusok esetén
2TP tag frekvencia diagramjai valós pólusok esetén
4.5. ábra - 2TP tag frekvencia diagramjai valós pólusok esetén


A frekvenciafüggvény két egytárolós tag frekvencia függvényének szorzataként írható fel. Mivel logaritmikus síkon a szorzásnak összeadás felel meg, a két egytárolós tag Bode diagramját összegezve kapjuk az eredő Bode diagramot.

Komplex pólusok esete: eset (komplex pólusok):

(228)

Vizsgáljuk meg a jelleggörbe menetét:

(229)

Ha a pontos görbe a közelítő egyenesek alatt fut, ha a pontos görbe az egyenesek fölött halad, míg esetén a pontos és a közelítő érték -nél megegyezik.

eset (komplex pólusok): A fázis görbe alakja ugyancsak a -től függ:

(230)

2TP tag frekvencia diagramjai komplex pólusok esetén
2TP tag frekvencia diagramjai komplex pólusok esetén
4.6. ábra - 2TP tag frekvencia diagramjai komplex pólusok esetén


A 3.2 ábra változó különböző értékeinek hatását illusztrálja az amplitúdó és fázisgörbe függvényekben.

hatása a Bode diagramra
4.7. ábra - hatása a Bode diagramra


Példa 3.3

Tömeg, rugó és csillapító Írjuk fel a tömegből, rugóból és csillapítóból álló mechanikai rendszer frekvencia függvényét. A frekvencia függvény:

(231)

Két pólusa van, amelyek a fizikai paraméterektől függően valósak, vagy komplexek lehetnek: . Frekvencia diagramok valós pólusok esetén: Adatok: , , .

(232)

Valós pólusai vannak: és . Időállandók: és .

A 3.3 példa megoldása valós pólusok esetén
A 3.3 példa megoldása valós pólusok esetén
4.8. ábra - A 3.3 példa megoldása valós pólusok esetén


Frekvencia diagramok komplex pólusok esetén: A numerikus adatok: , , .

(233)

Két komplex konjugált pólus van: . Az időállandó és a csillapítási együttható: és .

A 3.3 példa megoldása komplex pólusok esetén
A 3.3 példa megoldása komplex pólusok esetén
4.9. ábra - A 3.3 példa megoldása komplex pólusok esetén