6. fejezet - Minőségi tulajdonságok elemzése

Tartalom
6.1. Minőségi jellemzők
6.1.1. Időtartományi jellemzők
6.1.2. Frekvencia tartományi jellemzők
6.2. Érzékenységfüggvény
6.3. Aszimptotikus jelkövetés
6.3.1. 1. eset: Egységugrás bemenetre adott válaszfüggvény
6.3.2. 2. eset: Egységsebesség bemenetre adott válaszfüggvény
6.4. Zavarkompenzálás
6.4.1. 1. eset: Arányos rendszer vizsgálata
6.4.2. 2. eset: Integráló rendszer vizsgálata

6.1. Minőségi jellemzők

A minőségi kritériumok vizsgálata mindig a szabályozott rendszer (zárt kör) vizsgálatával történik: A zárt rendszer átviteli függvénye:

(250)

ahol a hurokátviteli függvény és az előrevezető ág eredő átviteli függvénye. Az alábbiakban az időtartományi és frekvencia tartományi jellemzőket soroljuk fel.

Időtartományi jellemzők
6.1. ábra - Időtartományi jellemzők


6.1.1. Időtartományi jellemzők

  • A rendszer állandósult állapotban felvett értékét beállási értéknek nevezzük, amit -sel jelölünk.

  • A szabályozási idő () annak időtartama, amely eltelte után a rendszer kimenete a beállási értéktől -nál nagyobb mértékben nem tér el.

  • A szabályozási eltérés a megkívánt érték és az állandósult állapotbeli érték különbsége: ,

  • túllendülési idő (): a kimeneti jel maximális értékének időpontja,

  • túllendülés mértéke (): százalékban kifejezett viszonyszám, ami a maximális és beállási érték közötti különbség beállási értékhez való viszonyát fejezi ki:

6.1.2. Frekvencia tartományi jellemzők

  • rezonancia csúcs : az amplitúdó görbe maximális értéke,

  • rezonancia frekvencia : a rezonancia csúcshoz tartozó frekvencia érték,

Időtartományi jellemzők
6.2. ábra - Időtartományi jellemzők


  • A sávszélesség fogalmát a kiegészítő érzékenységi függvény segítségével a következőképp adhatjuk meg. A rendszer sávszélessége az a frekvencia tartomány, amelyben a kiegészítő érzékenységi függvény Bode diagramja -re csökken.

6.2. Érzékenységfüggvény

Vizsgáljuk a zárt rendszer kimenetét különböző bemenetek esetén:

(251)

(252)

ahol .

Időtartományi jellemzők
6.3. ábra - Időtartományi jellemzők


Bevezetjük a szabályozási körben értelmezett érzékenységi függvényt és a kiegészítő érzékenységi függvényt:

(253)

(254)

Az érzékenységi függvény azt mutatja meg, hogy a zavaró jellemző hogyan befolyásolja a zárt rendszer kimenetét.

(255)

Az érzékenységi függvény közelítő ábrázolását Bode-diagramon a felnyitott hurok frekvenciafüggvénye alapján a következőképp végezhetjük el.

Az érzékenységi függvény definíció szerint:

(256)

Kis és nagy körfrekvenciákra a következő közelítést használhatjuk:

(257)

A kiegészítő érzékenységi függvény a referencia jel és a kimenő jel közötti átviteli függvény.

(258)

A kiegészítő érzékenységi függvény közelítő ábrázolását Bode-diagramon a felnyitott hurok frekvenciafüggvénye alapján a következőképp végezhetjük el. A kiegészítő érzékenység függvény definíció szerint:

(259)

Kis és nagy körfrekvenciákra a következő közelítést használhatjuk:

(260)

Az érzékenységi és kiegészítő érzékenységi függvények közötti összefüggés az alábbi:

(261)

Időtartományi jellemzők
Időtartományi jellemzők
6.4. ábra - Időtartományi jellemzők


6.3. Aszimptotikus jelkövetés

Követő szabályozásoknál a kimenőjelnek a referencia jeltől való eltérését követési hibának nevezzük:

(262)

Vizsgáljuk meg, hogy adott referencia jelre aszimptotikusan mekkora lesz az eltérés, azaz a követési hiba. A követési hiba jel és a referencia jel Laplace-transzformáltjai közötti kapcsolatot az érzékenységi függvény írja le. Alkalmazva a határérték tételeket:

(263)

Vizsgálhatjuk a tipikus referencia jelek, mint egységugrás vagy egység sebesség ugrás jelek aszimptikus követését.

6.3.1. 1. eset: Egységugrás bemenetre adott válaszfüggvény

Vizsgáljuk meg a válaszfüggvényt , bemenetre. Ekkor

(264)

Ha arányos jellegű, azaz ha , akkor

(265)

ahol a hurokerősítési tényező. A követési hiba értéke függ a hurokerősítési tényező értékétől.

Ha integráló jellegű, azaz ha ,

alakú, akkor

(266)

tehát a követési hiba aszimptotikusan zérus.

Ha 2 típusú (kétszeres integrátort tartalmaz), azaz ha , alakú, akkor

(267)

tehát a követési hiba aszimptotikusan zérus.

6.3.2. 2. eset: Egységsebesség bemenetre adott válaszfüggvény

Vizsgáljuk meg a válaszfüggvényt , bemenetre. Ekkor

(268)

Ha arányos jellegű, azaz ha ,

akkor

(269)

azaz a kimenet nem korlátos.

Ha integráló jellegű, azaz ha ,

alakú, akkor

(270)

tehát a követési hiba aszimptotikusan nem zérus értékhez tart.

6.4. Zavarkompenzálás

Az aszimptotikus zavarkompenzálást az aszimptotikus alap- vagy referencia jelkövetéshez hasonlóan vizsgálhatjuk. Tipikus zavaró jelek, mint egységugrás, egység sebességugrás jelek, a zavaró jel hatását a kimenő jelben zérus referencia jel feltételezése mellett vizsgáljuk. Ehhez felírjuk a kimenő jel és a zavaró jel Laplace - transzformáltjai közötti összefüggéseket és alkalmazzuk a határérték tételeket.

A kimenő és a zavaró jel közötti átviteli függvény az érzkenységi függvény. Ennek alapján a kimenőjel Laplace - transzformáltja

(271)

Alkalmazva a határérték tételt:

(272)

Legyen például , .

6.4.1. 1. eset: Arányos rendszer vizsgálata

Vizsgáljuk meg az arányos rendszer viselkedését. A hurokátviteli függvény alakja . Ekkor

(273)

ahol a hurokerősítés tényező. Tehát a zavaró jel hatása megjelenik a kimeneten.

6.4.2. 2. eset: Integráló rendszer vizsgálata

Legyen például , és tegyük fel, hogy a hurokátviteli függvény integráló alakú, azaz . Ekkor

(274)

tehát a zavaró jel hatását a rendszer aszimptotikusan teljesen elnyomja, kompenzálja. Megjegyezzük, hogy a 2-típusú integráló tulajdonságú rendszer is kompenzálja a hibajelet.