4. fejezet - Rendszerek elemzése idő és frekvencia tartományban

Tartalom
4.1. Időtartományi elemzés
4.2. Frekvencia tartományi elemzés

4.1. Időtartományi elemzés

Definíció 3.1 (Súlyfüggvény)

A bemenőjel -- kimenőjel kapcsolatot leírhatjuk az ún. Dirac-delta függvényre adott válaszfüggvény segítségével is.

A Dirac-delta függvényt a következőképp definiáljuk:

δ( t )={ ,    hat=0, 0,    hat0.

(196)

A Dirac-delta bemenőjelre adott válaszfüggvény a rendszer súlyfüggvényének nevezzük.

A súlyfüggvény segítségével egy tetszőleges bemenőjelre adott válaszfüggvény:

y( t )= 0 t δ( τ )u( tτ )dτ.

(197)

Definíció 3.2

A bemenőjel - kimenőjel kapcsolatot leírhatjuk az egységugrás függvényre adott válaszfüggvény segítségével is.

Az egységugrás függvényt a következőképp definiáljuk:

1( t )={ 1,    hat>0, 0,    hat<0.

(198)

Az egységugrás bemenőjelre adott válaszfüggvény a rendszer átmeneti függvényének nevezzük.

Az átmeneti függvény segítségével egy tetszőleges bemenőjelre adott válaszfüggvény:

y( t )= 0 t 1( τ )u( tτ )dτ.

(199)

A Dirac-delta bemenőjelre adott válaszfüggvény a rendszer súlyfüggvényének nevezzük. A Dirac-delta függvény ( u( t )=δ( t ) ) Laplace transzformáltja: U( s )=1 . Emiatt Y( s )=G( s )U( s )=G( s ) .

y( t )= L 1 [ G( s ) ]

(200)

Az egységugrás bemenőjelre adott válaszfüggvény a rendszer átmeneti függvényének nevezzük. A egységugrás függvény ( u( t )=1( t ) ) Laplace transzformáltja: U( s )= 1 s .Emiatt Y( s )=G( s )U( s )= 1 s G( s ) .

y( t )= L 1 [ 1 s G( s ) ]

(201)

Példa 3.1

Írjuk fel a 3.1 ábrán látható tömegből, rugóból és csillapítóból álló mechanikai rendszer átviteli függvényét.

Lengőrendszer modellje
4.1. ábra - Lengőrendszer modellje


Az átviteli függvény Laplace transzformációval:

G= c m s 2 +ks+c = c m s 2 + k m s+ c m

(202)

Két pólusa van, amelyek a fizikai paraméterektől függően valósak, vagy komplexek lehetnek: p 1,2 = k 2m ± k 2 4 m 2 c m . Súlyfüggvény számítása

w( t )= lim s p 1 ( s p 1 ) c m ( s p 1 )( s p 2 ) e st

+ lim s p 2 ( s p 2 ) c m ( s p 1 )( s p 2 ) e st ,

= c m p 1 p 2 e p 1 t c m p 1 p 2 e p 2 t .

(203)

Komplex pólusok esetén ( p 1 =α+iβ és p 2 =αiβ ) további számítások szükségesek:

w( t )= c m 2iβ e αt ( e iβt e iβt )= c mβ e αt sin( βt )

(204)

Kihasználtuk a szögfüggvényekre vonatkozó e ϕt =cosϕ+isinϕ Euler összefüggést. Átmeneti függvény számítása:

v( t )= lim s0 s 1 s c m ( s p 1 )( s p 2 ) e st

+ lim s p 1 ( s p 1 ) 1 s c m ( s p 1 )( s p 2 ) e st

+ lim s p 2 ( s p 2 ) 1 s c m ( s p 1 )( s p 2 ) e st

= c m p 1 p 2 + c m p 1 ( p 1 p 2 ) e p 1 t c m p 2 ( p 1 p 2 ) e p 2 t

(205)

Komplex pólusok esetén ( p 1 =α+iβ és p 2 =αiβ ) további számítások szükségesek:

v( t )= c m α 2 + β 2 + c m 2iβ( α+iβ ) e αt e iβt c m 2iβ( αiβ ) e αt e iβt

= c m α 2 + β 2 c m α 2 + β 2 e αt cosβt+ c m α 2 + β 2 α β e αt sinβt.

(206)

Komplex pólusok esete: az adatok: m=1kg , k=1 Ns m , c=3 N m .

Két komplex konjugált pólus van: a p 1 =0.5+1.65i és p 2 =0.51.65i . A súlyfüggvény és az átviteli függvény a reziduum tétel alkalmazásával számítható:

w=1.818 e 0.5t sin( 1.65t )

(207)

v=10.3 e 0.5t sin( 1.65t ) e 0.5t cos( 1.65t )

(208)

A 3.1 példa megoldása komplex pólusok esetén
A 3.1 példa megoldása komplex pólusok esetén
4.2. ábra - A 3.1 példa megoldása komplex pólusok esetén


Valós pólusok esetén az adatok: m=1kg , k=4 Ns m , c=3 N m .

Valós pólusai vannak: p 1 =3 és p 2 =1 . A súlyfüggvény és átviteli függvény a reziduum tétel alkalmazásával számítható:

w=1.5 e t 1.5 e 3t

(209)

v=11.5 e t +0.5 e 3t

(210)

A 3.1 példa megoldása valós pólusok esetén
A 3.1 példa megoldása valós pólusok esetén
4.3. ábra - A 3.1 példa megoldása valós pólusok esetén


4.2. Frekvencia tartományi elemzés

Egy rendszer frekvencia függvényének a rendszernek szinuszos bemenőjelre, állandósult állapotban adott válaszfüggvényét nevezzük.

Frekvencia függvény illusztrációja
4.4. ábra - Frekvencia függvény illusztrációja


Itt a bemenőjel egy egységnyi amplitúdójú szinusz lefutású jel, amelynek körfrekvenciája ω .

u=sin( ωt ).

(211)

A kimenőjel:

y=A( ω )sin( ωt+φ( ω ) ).

(212)

Az A( ω ) függvényt amplitudó függvénynek, a bemenőjel és a kimenőjel közötti fáziseltolást jelentő φ( ω ) függvényt pedig fázisfüggvénynek nevezzük, mindkettő a bemenőjel ω körfrekvenciájától függ.

Az amplitudó függvény a G( iω ) függvény abszolút értékeként kapható:

A( ω )=| G( iω ) |,

(213)

a fázisfüggvény pedig G( iω ) fázisfüggvényeként:

φ( ω )=arctan ImG( iω ) ReG( iω ) .

(214)

Legyen egy rendszer átviteli függvénye:

G( s )= b s+a

(215)

A rendszer bemenete egy egységnyi amplitúdójú szinusz lefutású jel ω körfrekvenciával: u( t )=1sin( ωt ) .

A L -transzformáció alkalmazásával vizsgáljuk meg a rendszer kimenőjelét.

Y( s )=G( s )U( s )= b s+a ω s 2 + ω 2

(216)

Időtartományba transzformálva:

y( t )= lim sa ( s+a ) bω ( s+a )( s 2 + ω 2 ) e st

+ lim siω ( s+iω )( bω ( s+a )( s+iω )( siω ) e st

+ lim siω ( siω ) bω ( s+a )( s+iω )( siω ) e st .

(217)

Elvégezve a megfelelő határértékképzéseket:

y( t )= bω a 2 + ω 2 e at + bω a 2 + ω 2 a+iω 2iω e iωt + bω a 2 + ω 2 aiω 2iω e iωt

(218)

Megjegyzés 3.1 Egy z=a+ib komplex szám exponenciális alakja z=A e iϕ ahol A= a 2 + b 2 és ϕ=arctan b a .

Alkalmazva az összefüggést:

a+iω= a 2 + ω 2 e iφ( ω ) ,aiω= a 2 + ω 2 e iφ( ω ) ,

(219)

ahol φ( ω )=arctan ω a .

y( t )= bω a 2 + ω 2 e at + bω a 2 + ω 2 1 2iω ( e i[ ωtφ( ω ) ] e i[ ωtφ( ω ) ] )

(220)

majd felhasználva az Euler-összefüggést ( e iϕ e iϕ =2isinϕ ):

a kimenőjelre a következő adódik:

y( t )= bω a 2 + ω 2 e at + b a 2 + ω 2 sin[ ωtφ( ω ) ]

(221)

A kimenőjel első tagja a tranziens időtartamában exponenciálisan nullához tart. Az állandósult állapotot a második tag határozza meg.

Az állandósult állapotra azt kapjuk, hogy

y( t )=A( ω )sin( ωtφ( ω ) ),

(222)

ahol A( ω )= b a 2 + ω 2 . Állandósult állapotban tehát a rendszer egy adott körfrekvenciájú szinuszos lefolyású bemenőjelre egy szinuszos lefolyású kimenőjellel válaszol, amelynek amplitúdóját az A( ω ) függvény, a bemenőjel és a kimenőjel közötti fáziseltolást pedig a φ( ω ) függvény méri.

Definíció 3.3

Nyquist diagram A frekvencia függvény ábrázolásának egyik módja az, amikor az amplitudó függvényt mint vektort egy polár koordináta rendszerben ábrázoljuk a hozzátartozó φ( ω ) függvény segítségével, ahol az A( ω ) hosszúságú vektornak a pozitív valós tengellyel bezárt szöge épp a φ( ω ) szög. A frekvencia függvénynek ezt az ábrázolásmódját Nyquist -- diagramnak nevezzük.

Definíció 3.4

Bode diagram A frekvencia függvények egy másik ábrázolásmódja az, amikor az

A( ω )

(223)

amplitúdó függvényt a logω függvényében ábrázoljuk, decibelben. Ennek alapján a függőleges tengelyen | G( iω ) |dB=20log| A( ω ) | szerepel. Ebben az esetben a

φ( ω )

(224)

fázisfüggvényt külön diagramban, a logω függvényében ábrázoljuk. Ezt az ábrázolást a rendszer Bode -- diagramjának nevezzük.

Példa 3.2

A kéttárolós arányos tag (2TP) Nyquist diagramját a két különböző időállandójú egytárolós tag Nyquist diagramjának összeszorzásával kapjuk. (Az eredő vektor abszolút értéke a két vektor abszolút értékeinek szorzata, fázisszöge a két vektor fázisszögének összege.)

G( iω )= 1 1+iω2ξT+ (iω) 2 T 2 = 1 1+iω T 1 1 1+iω T 2

(225)

ξ>1 eset (valós pólusok):

| G( iω ) |dB=20log| G 1 ( iω ) G 2 ( iω ) |

=20log| G 1 ( iω ) |+20log| G 2 ( iω ) |

=| G 1 ( iω ) |dB+| G 2 ( iω ) |dB

(226)

ϕ( ω )= ϕ 1 ( ω )+ ϕ 2 ( ω )

(227)

2TP tag frekvencia diagramjai valós pólusok esetén
2TP tag frekvencia diagramjai valós pólusok esetén
4.5. ábra - 2TP tag frekvencia diagramjai valós pólusok esetén


A frekvenciafüggvény két egytárolós tag frekvencia függvényének szorzataként írható fel. Mivel logaritmikus síkon a szorzásnak összeadás felel meg, a két egytárolós tag Bode diagramját összegezve kapjuk az eredő Bode diagramot.

Komplex pólusok esete: ξ<1 eset (komplex pólusok):

| G( iω ) |dB=20log| 1 1+iω2ξT+ (iω) 2 T 2 |

=20| 1+iω2ξT+ (iω) 2 T 2 |

=20 (1 ω 2 T 2 ) 2 + (2ξTω) 2 dB

(228)

Vizsgáljuk meg a jelleggörbe menetét:

| G( iω ) |( 0  dB, haω= 1 T 20 4 ξ 2 =20log2ξdB, haω 1 T 20 ( ω 4 T 4 ) =40logωTdB, haω? 1 T .

(229)

Ha ξ>0.5 a pontos görbe a közelítő egyenesek alatt fut, ha ξ<0.5 a pontos görbe az egyenesek fölött halad, míg ξ=0.5 esetén a pontos és a közelítő érték ω=1/T -nél megegyezik.

ξ<1 eset (komplex pólusok): A fázis görbe alakja ugyancsak a ξ -től függ:

ϕ( ω )( 0 , haω= 1 T 90 , haω 1 T 180 , haω? 1 T .

(230)

2TP tag frekvencia diagramjai komplex pólusok esetén
2TP tag frekvencia diagramjai komplex pólusok esetén
4.6. ábra - 2TP tag frekvencia diagramjai komplex pólusok esetén


A 3.2 ábra ξ változó különböző értékeinek hatását illusztrálja az amplitúdó és fázisgörbe függvényekben.

hatása a Bode diagramra
4.7. ábra - hatása a Bode diagramra


Példa 3.3

Tömeg, rugó és csillapító Írjuk fel a tömegből, rugóból és csillapítóból álló mechanikai rendszer frekvencia függvényét. A frekvencia függvény:

G( iω )= c m (iω) 2 +k( iω )+c

(231)

Két pólusa van, amelyek a fizikai paraméterektől függően valósak, vagy komplexek lehetnek: p 1,2 = k 2m ± k 2 4 m 2 c m . Frekvencia diagramok valós pólusok esetén: Adatok: m=1kg , k=4 Ns m , c=3 N m .

G( iω )= 3 ( iω+1 )( iω+3 ) = 1 iω+1 1 1 3 iω+1

(232)

Valós pólusai vannak: p 1 =3 és p 2 =1 . Időállandók: T 1 =1 és T 2 = 1 3 .

A 3.3 példa megoldása valós pólusok esetén
A 3.3 példa megoldása valós pólusok esetén
4.8. ábra - A 3.3 példa megoldása valós pólusok esetén


Frekvencia diagramok komplex pólusok esetén: A numerikus adatok: m=1kg , k=1 Ns m , c=3 N m .

G( iω )= 1 1+iω2ξT+ (iω) 2 T 2 = 1 1+ 1 3 iω+ 1 3 (iω) 2

= 3 ( iω+0.5+1.65i )( iω+0.51.65i )

(233)

Két komplex konjugált pólus van: p 1 =0.5±1.65i . Az időállandó és a csillapítási együttható: T= 1 3 0.57s és ξ= 1 6 0.16s .

A 3.3 példa megoldása komplex pólusok esetén
A 3.3 példa megoldása komplex pólusok esetén
4.9. ábra - A 3.3 példa megoldása komplex pólusok esetén