7. fejezet - Bizonytalanságok modellezése

Tartalom
7.1. Bizonytalanságok modellezése
7.2. Bizonytalansági modellek
7.2.1. Nemmodellezett dinamika
7.2.2. Parametrikus bizonytalanság
7.3. M- struktúra

7.1. Bizonytalanságok modellezése

A dinamikus jelenségek leírására közönséges vagy parciális differenciál-egyenleteket használunk. Az egyenletek alakja és struktúrája, a bennük szereplő paraméterek általában nem ismertek teljesen pontosan vagy ha azok időben változnak, a változásuk általában nem ismert.

Mivel a valódi rendszer modelljének pontos alakja a gyakorlati feladatokban nem ismert, s emiatt helyette annak közelítő, úgynevezett névleges (nominális) modelljét használjuk. A modell és a valós rendszer közötti eltérést több tényező okozza:

  • Az eltérés oka egyrészt modellezési eljárás következménye (pl. a felharmonikusokat, illetve a magasabb fokszámú együtthatókat elhanyagoljuk),

  • másrészt a rendszer működése során bekövetkező változások (pl. a normál üzem során a modell paraméterei változnak, az anyag kifáradás során változnak a rendszer paraméterei, sőt akár a struktúrája).

  • A fizikai rendszerekre külső zavarás hat. Még ha tudjuk is a hatásmechanizmust, a zavarás maga, annak nagysága, előre nem ismert és nem a mi irányításunk alatt van.

  • Nem mindig tudjuk kiadni azt az irányítójelet, amit szeretnénk.

  • A mérések sem pontosak (mérési zaj hatása).

Ezen hatások modellezésekor célszerű megkülönböztetni az állandóan jelen levő modell bizonytalanságot a külső zavarástól. Zavarások (disturbances) körébe tartozik tipikusan a rendszerre ható külső zavarás, az irányítójel hibája, a mérési zaj. Az irányítás célja, hogy a zavarások hatását csökkentse a mérnöki szempontból érdekes (esetleg fiktív) kimenő jelekre -- ez egy tipikus performancia követelmény.

Modell bizonytalanság (uncertainty) a modellben meglevő parametrikus bizonytalanságok és a nem modellezett dinamika hatása. Egy speciális eset a qLPV modellek ütemezési változói, amik ismertek a végrehajtás során de nem ismertek tervezéskor: a tervezés számára bizonyos szempontból bizonytalan paraméterként viselkednek. Az irányítás célja stabilitás és performancia garantálása adott nagyságú feltételezett modell bizonytalanság mellett.

Kétféle modell-bizonytalanságot különböztethetünk meg: strukturális és strukturálatlan modell-bizonytalanságot. A struktúrált bizonytalanság modellezésekor a bizonytalansági blokk struktúrálása (például blokk-diagonális) növelheti a modell pontosságát és használhatóságát az irányítás-tervezés szempontjából. Tipikusan struktúrált a grey-box modellezés során kapott modellben előforduló paramétereknek a bizonytalansága: a paraméter értéke pontosan nem ismert, de a bizonytalanság mértéke általában jól becsülhető.

Példa 6.1

Egy gépjármű felfüggesztési modelljének megkonstruálásakor több tényezőt kell figyelembe venni.

  • a rugózott tömeg változik az utasok tömegének módosulásával,

  • a felfüggesztés rugó vagy csillapítás karakterisztikája módosul,

  • kerékabroncs dinamikája változik.

Példa egy felfüggesztési rendszer modellezésére
7.1. ábra - Példa egy felfüggesztési rendszer modellezésére


Példa 6.2

A modellezés során a nemlinearitások hatásait célszerű figyelembe venni. A mechanikai rendszerek irányítására alkalmazott lineáris irányítási algoritmusokkal megvalósított szabályozási rendszer tulajdonságait nagymértékben leronthatják a mechanikai rendszerben jelenlevő (nemfolytonos) nemlinearitások. Néhány jellemző példa: szaturáció, surlódás, holtsáv, kotyogás, hiszterézis.

7.2. Bizonytalansági modellek

7.2.1. Nemmodellezett dinamika

A mechanikai rendszerek irányítására alkalmazott lineáris vagy folytonos nemlineáris irányítási algoritmusokkal megvalósított szabályozási rendszer tulajdonságait nagymértékben leronthatják a mechanikai rendszerben jelenlevő (nemfolytonos) nemlinearitások. Tipikus nemlinearitások a szaturáció, surlódás,holtsáv, kotyogás, hiszterézis.

Számos irányítási alkalmazásnál az irányított rendszerben a nemlinearitás pontatlanul ismert vagy akár ismeretlen. Ha a linearizáláson alapuló technika kevésbé alkalmazható, a nemlinearitás hatásának kompenzálásához a szabályozót módosítani kell. Az alkalmazott technika alapján ez lehet robusztus szabályozás, amikor a szabályozót úgy tervezzük meg, hogy pontatlanul ismert nemlinearitás esetén is garantálja a zárt rendszer stabilitását és a szabályozási pontosságot, performanciát, vagy adaptív szabályozás, amikor a szabályozót kibővítjük olyan formában, hogy irányítás közben becsülje meg az ismeretlen nemlinearitást, paramétert.

A modell és a rendszer közötti hiba meghatározására általános megoldás nincs, különböző szerkezetű lehetőségek közül az additív, illetve a multiplikatív hiba struktúra a legismertebb.

A G( s ) aktuális rendszer és a G N ( s ) névleges rendszer közötti eltérést additív hiba struktúrának nevezzük, ha a következő összefüggés teljesül:

G( s )= G N ( s )+ Δ A ( s ),

(275)

ahol Δ A ( s ) az additív hiba átviteli függvénye. Az additív hiba ismeretlen.

Az additív bizonytalanság struktúrája
7.2. ábra - Az additív bizonytalanság struktúrája


A Δ A ( s ) ismeretlen méretű additív hiba átviteli függvényt egy ismert korláttal rendelkező Δ bizonytalansággal kifejezhetjük és frekvencia függvényét Nyquist diagramon ábrázolhatjuk:

Δ A ( s )=Δ( s )w( s ),

(276)

ahol ω skalár függvény. Az aktuális G( iω ) rendszer Nyquist diagramja a névleges G N ( iω ) rendszer Nyquist diagramjával és a bizonytalanságot leíró w( iω ) függvénnyel illusztrálható.

Bizonytalanság a Nyquist diagramon
7.3. ábra - Bizonytalanság a Nyquist diagramon


A G( s ) aktuális rendszer és a G N ( s ) névleges rendszer közötti eltérést multiplikatív hiba struktúrájúnak nevezzük, ha a következő összefüggés teljesül:

G( s )= G N ( s )( 1+ Δ M ( s ) ),

ahol Δ M ( s ) a multiplikatív hiba átviteli függvénye.

A multiplikatív bizonytalanság struktúrája
7.4. ábra - A multiplikatív bizonytalanság struktúrája


A Δ M ( s ) ismeretlen méretű additív hiba átviteli függvényt egy ismert korláttal rendelkező Δ bizonytalansággal kifejezhetjük és frekvencia függvényét Bode diagramon ábrázolhatjuk:

Δ M ( s )=Δ( s )w( s ),

(277)

ahol ω skalár függvény. Az aktuális G( iω ) rendszer Bode diagramja a névleges G N ( iω ) rendszer Bode diagramjával és a bizonytalanságot leíró w( iω ) függvénnyel illusztrálható.

Bizonytalanság a Bode diagramon
7.5. ábra - Bizonytalanság a Bode diagramon


7.2.2. Parametrikus bizonytalanság

Gyakran a bizonytalanságok egy része a rendszert leíró modell paramétereinek változásával is megfogalmazható.

Bizonytalanságok modellezése
7.6. ábra - Bizonytalanságok modellezése


Például az A rendszermátrixban lévő k rugóállandó és b csillapítási együtthatók változnak. Ezek a paraméterek a mátrix több elemében is előfordulhatnak.

A bizonytalan rugóállandó paramétere a következőképpen modellezhető:

k s = k ¯ s ( 1+ d ks δ ks ),

(278)

ahol k ¯ s a névleges rugóállandó, d ks a névleges értéktől való eltérést mutatja, míg δ ks paraméterről azt tudjuk, hogy a [ 1    1 ] intervallumba esik. A bizonytalan rugóállandó MΔ struktúrája a 33 ábrán látható.

A bizonytalan rugóállandó modellezése
A bizonytalan rugóállandó modellezése
7.7. ábra - A bizonytalan rugóállandó modellezése


k s = k ¯ s ( 1+ d k s δ k s )= k ¯ s + k ¯ s d k s δ k s A jelek közötti kapcsolatok:

[ y y δks ]=[ k ¯ s 1 d ks k ¯ s 0 ][ u u δks ],

(279)

ahol u δks = δ ks y δks = δ ks d ks k ¯ s u .Emiatt y=( k ¯ s + δ ks d ks k ¯ s )u . Az ismert komponenseket tartalmazó blokk: M ks =[ k ¯ s 1 d ks k ¯ s 0 ]

Ha egy bizonytalan paraméter a nevezőben van, akkor a következőképpen járunk el.

1 m s = 1 m ¯ s ( 1+ d ms δ ms )

(280)

ahol m ¯ s a névleges tömeg, d ms a névleges értéktől való eltérést mutatja, míg δ ms paraméterről azt tudjuk, hogy a [ 1    1 ] intervallumba esik. A bizonytalan rugóállandó MΔ struktúrája a 34 ábrán látható.

A bizonytalan tömeg modellezése
A bizonytalan tömeg modellezése
7.8. ábra - A bizonytalan tömeg modellezése


1 m s = 1 m ¯ s ( 1+ d ms δ ms ) = 1 m ¯ s d ms m ¯ s δ ms (1+ d ms δ ms ) 1

(281)

A jelek közötti kapcsolatok:

[ y y δms ]=[ 1 m ¯ s d m s m ¯ s 1 d m s ][ u u δms ],

(282)

ahol u δms = δ ms y δms .Mivel y δms =u d ms u δms , ezért u δms = (1+ d ms δ ms ) 1 δ ms u .

Emiatt y= 1 m ¯ s u d m s m ¯ s u δms =( 1 m ¯ s d ms m ¯ s δ ms ( 1+ d ms δ ms ) 1 )u . Az ismert komponenseket tartalmazó blokk: M ms =[ 1 m ¯ s d m s m ¯ s 1 d m s ] .

struktúra
7.9. ábra - struktúra


7.3. M- Δ struktúra

A szabályozott rendszer komponensei az előzőek alapján a modell és a szabályozó, valamint a minőségi specifikációkkal és bizonytalanságokkal kapcsolatos információk. A 35 ábrán látható úgynevezett PKΔ struktúrájú modellt használjuk a szabályozó tervezéséhez.

[ e z y ]=[ P 11 P 12 P 13 P 21 P 22 P 23 P 31 P 32 P 33 ][ d w u ]

(283)

Ha figyelembe vesszük a szabályozó hatását, azaz az irányítójel és a mért jel közötti kapcsolatot u=Ky , akkor az úgynevezett M- Δ struktúrához jutunk.

struktúra
7.10. ábra - struktúra


A 36. ábrán látható MΔ modellt a szabályozott rendszer elemzéséhez használjuk.

[ e z ]=[ M 11 M 12 M 21 M 22 ][ d w ]

(284)