15. fejezet - Nemlineáris irányítások

Tartalom
15.1. Stabilitás
15.2. Disszipatív rendszerek
15.3. Passzív rendszerek
15.4. Nemlineáris szabályozás
15.4.1. -disszipativitás
15.4.2. Nemlineáris feladat
15.4.2.1. Állapotvisszacsatolásos feladat
15.4.2.2. Kimenet visszacsatolásos feladat
15.5. Nemlineáris megfigyelők
15.5.1. Állapotfüggetlen Lyapunov függvények (SIELF)
15.5.2. Passzivitásos technika
15.5.3. Lipschitz nemlineáris rendszerek

Az irányításelmélet kezdeti korszakában a nemlineáris irányításelmélet legtöbb fogalma, mint a stabilitást, optimalitást és bizonytalanságot leíró fogalmak inkább leíró jellegűek voltak mint konstruktívak, azaz arra használták őket, hogy leírják a rendszer tulajdonságai ahelyett, hogy alkalmasak legyenek egy rendszer tervezésére, amely rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. Később ezek a leíró fogalmak néhány módósítással alkalmasak lettek eléggé általános nemlineáris tervezési feladatok kezelésére is. A hangsúly ezen fogalmak és a visszacsatolás kapcsolatának explicit megfogására került, így például a Lyapunov technikát a kontroll Lyapunov függvényekre alapozott módszerek helyettesítik. Másik példa a rendszer visszacsatolással való passzívvá tétele vagy a disszipativitásra alapozott eljárások, mint a lineáris robusztus technikák nemlineáris kiterjesztései. A továbbiakban ezeknek a fogalmaknak és eljárásoknak a rövid bemutatására kerül sor.

15.1. Stabilitás

Definíció 14.1

Egy folytonos α:[ 0,a )[ 0, ) függvény K osztálybeli, ha szigorúan növekvő és α( 0 )=0 . Ha a= és li m t α( t )= , akkor a függvény K osztálybeli.

Egy folytonos β:[ 0,a )×[ 0, )[ 0, ) függvény K osztálybeli, ha minden rögzített s -re a β( ,s ) függvény eleme K -nak és minden rögzített r esetén a β( r, ) függvény csökkenő és lim s β( r,s )=0 .

Tekintsük a következő nemlineáris rendszert:

x ˙ =f( x )

(781)

ahol x n , f( 0 )=0 és f lokálisan Lipschitzes. A rendszer x=0 egyensúlyi helyének (asszimptotikus) stabilitása az ismert Lyapunov kritériummal jellemezhető:

Tétel 14.1 (Lyapunov) Legyen V: B d egy folytonosan differenciálható függvény úgy, hogy valamely K osztálybeli [ 0,d ) -n értelmezett α _ , α ¯ függvényekkel

α _ ( | | x | | )V( x ) α ¯ ( | | x | | ).

Ha

x V( x )f( x )0

minden | | x | |<d esetén, akkor az x=0 egyensúlyi hely stabilis.

Ha valamely K -beli [ 0,d ) -n értelmezett α függvényre

x V( x )f( x )α( | | x | | )

mindenl | | x | |<d esetén, akkor az x=0 egyensúlyi hely lokálisan asszimptotikusan stabilis (LAS).

Ha d= és α _ , α ¯ K -beli függvények, akkor az x=0 egyensúlyi hely globálisan asszimptotikusan stabilis (GAS).

Ha

α _ ( s )=a s 2 ,    α( s )=b s 2 ,    a,b>0,

akkor az x=0 egyensúlyi hely lokálisan exponenciálisan stabilis (LES).

Külső zavarással gerjesztett rendszerekre a stabilitás lokális fogalmát a sokkal hasznosabb bemenetről--állapotra (input-to-state) stabilitás váltja fel.

Tekintsük a

x ˙ =f( x,u )

(782)

nemlineáris rendszert, ahol x n , u m ,f( 0,0 )=0 és f lokálisan Lipschitzes az n × m halmazon.

Definíció 14.2

A (782) rendszer bemenetről--állapotra (input-to-state) stabilis ha létezik egy K osztálybeli β függvény és egy K osztálybeli γ függvény (erősítés) úgy, hogy minden lokálisan korlátos u bemenet és minden x( 0 )= x 0 kezdeti érték esetén az x( t ) válaszfüggvény kielégíti az

| | x( t ) | |β( | | x 0 | |,t )+γ(|| u | | )

egyenlőtlenséget minden t0 esetén.

Tétel 14.2 (ISS--Lyapunov) Egy folytonosan differenciálható V: n függvényt ISS--Lyapunov függvénynek nevezünk, ha léteznek K osztálybeli α _ , α ¯ ,α függvények és egy K osztálybeli σ függvény úgy, hogy:

α _ ( | | x | | )V( x ) α ¯ ( | | x | | ),

minden x n esetén és

x V( x )f( x )α( | | x | | )+σ( | | u | | )

(783)

minden x n és u m esetén.

Az (782) rendszer akkor és csak akkor bemenetről--állapotra stabilis ha létezik hozzá ISS--Lyapunov függvény.

A nemlineáris esetben alkalmazott leggyakoribb módszer a kontrol Lyapunov függvényre alapozott eljárás, ami analóg a homogén rendszerekre alkalmazott Lyapunov eljárással.

Definíció 14.3

Legyen egy

x ˙ =f( x )+g( x )u

input affin nemlineáris rendszer, ahol f( 0 )=0 valamint f és g sima függvények. Feltesszük, hogy a szabályozó jelek m egy U részhalmazából valók. Egy V: n + pozitív definit függvényt, amelyre minden c>0 -ra a {x | V( x )c} halmaz kompakt kontrol Lyapunov függvénynek nevezünk, ha

inf uU { x V( x )( f( x )+g( x )u ) }<0.

V rendelkezik a kis erősítési tulajdonsággal, ha minden ε>0 esetén létezik δ>0 úgy, hogy x0 kielégíti | | x | |<δ egyenlőtlenséget akkor létezik uU úgy, hogy | | u | |<ε amire x V( x )( f( x )+g( x )u )<0 .

A sima stabilizáló visszacsatolás léte feltételezi egy kontrol Lyapunov függvény meglétét és fordítva, elég általános U halmazokra ha létezik V az adott tulajdonságokkal, akkor van u=k( x ) , a rendszert globálisan stabilizáló sima visszacsatolás.

Ezek a fogalmak általánosíthatók zavarással terhelt

x ˙ =f( x,d )+g( x,d )u

rendszerek esetére is. A d zavarások egy kompakt D halmazbeli értékeket felvevő mérhető függvények. Feltételezzük, hogy f( 0,d )=0 minden dD esetén.

Definíció 14.4

V: n + kontrol Lyapunov függvény egyenletes, ha

inf uU { x V( x )( f( x,d )+g( x,d )u ) }<0

minden x0 és dD esetén.

V rendelkezik az egyenletes kis erősítési tulajdonsággal, ha minden ε>0 -ra van δ>0 úgy, hogy ha x0 -ra | | x | |<δ , akkor létezik uU amire | | u | |<ε úgy, hogy x V( x )( f( x,d )+g( x,d )u )<0 minden dD esetén.

15.2. Disszipatív rendszerek

Tekintsünk egy

x ˙ =f( x,u )

(784)

y=h( x,u ).

nemlineáris rendszert.

Egy, az ISS tulajdonsághoz nagyon hasonló fogalmat kaphatunk, ha annak definíciójában az (783) egyenletben a K osztalybeli σ függvény helyett egy tetszőleges q( u,y ) függvényt veszünk, amelyre q( 0,0 )=0 . Ezt a függvényt disszipativitási függvénynek nevezzük.

Definíció 14.5

A(784)rendszer disszipatív a q( u,y ) disszipativitási függvényre nézve ha van egy folytonosan differenciálható V( x ) függvány, amelyre

α _ ( | | x | | )V( x ) α ¯ ( | | x | | )

min x n esetén, ahol α _ és α ¯ K -beli függvények úgy, hogy

x Vf( x,u )q( u,y )

(785)

minden x n , u m és y=h( x,u ) esetén.

A rendszer szigorúan disszipatív, ha valamely K -beli α függvénnyel

x Vf( x,u )α( | | x | | )+q( u,y ).

(786)

V( x ) -t tároló függvénynek nevezzük, az (784) és (785),(786) egyenlőtlenségeket pedig disszipativitási egyenlőtlenségeknek.

A disszipációs egyenlőtlenség még a

V( x( T ) ) 0 T q( u,y )dtV( x( 0 ) ),    T0,

formába is írható.

Bevezethető még a rendelkezésre álló energia függvény mint

V av ( x 0 )= sup T0, uU { 0 T q( u,y )dt }

és a szükséges energi függvény, mint

V rq ( x 0 )= sup T0, uU { T 0 q( u,y )dt },

ahol x( 0 )= x 0 .

A rendszer akkor és csak akkor disszipatív, ha ezek a függvények valós véges értékű függvények. Ekkor V av a legkisebb és V rq a legnagyobb lehetséges V tároló függvény, azaz minden V előáll ezek konvex kombinációjaként: V=α V av +( 1α ) V rq , 0α1 .

A disszipatív rendszerek nem tudnak több energiát leadni mint a betáplált energia.

Általában kvadratikus

q( u,y )=[ u T y T ][ R S T S Q ][ u y ]

(787)

disszipativitási függvényeket használunk, ahol R és Q szimmetrikus mátrixok.

Tétel 14.3 A

x ˙ =f( x )+g( x )u

y=h( x )+k( x )u

nemlineáris rendszer akkor és csak akkor disszipatív a (787) disszipativitási függvényre nézve, ha

- az alábbi

W( x )=R+ k T ( x )S+ S T k( x )+ k T ( x )Qk( x )

mátrix mindeb x n -re pozitív szemidefinit,

- létezik egy folytonosan differenciálható pozitív szemidefinit V( x ) függvény, amelyre minden x n esetén az

U( x )={u m  | W( x )u= 1 2 ( x Vg( x )2 h T ( x )( Qk( x )+S )) T }

halmaz nem üres, és minden uU( x ) -ra

x Vf( x ) h T ( x )Qh( x )+ u T W( x )u0.

15.3. Passzív rendszerek

Definíció 14.6

Tekintsünk egy q( u,y ) disszipativitási függvényt, melyre q( u,0 )=0 minden u -ra és q( 0,y )=0 minden y -ra.

A (784) rendszer, ahol m=p passzív a q( u,y ) disszipativitási függvényre nézve, ha létezik egy V tároló függvény amelyre

V( x( t f ) )V( x( t 0 ) ) t 0 t f q( u,y )dt

(788)

minden t 0 < t f , x és u esetén.

Általában q( u,y )= y T u választással élünk.

Pozitív definit tároló függvénnyel rendelkező passzív rendszerek asszimptotikusan stabilisak.

Tétel 14.4 (Kalman--Yakubovich--Popov) Egy passzív (784) rendszer esetén:

L f( x,0 ) V0

L u f V= u q+ y q u h.

Ezek a feltételek egy

x ˙ =f( x )+g( x )u

y=h( x )+k( x )u

input affin rendszer esetén a

L f V0,     L g V=h( x )+2k( x )u=y+k( x )u

formába írhatók.

A (784) nemlineáris rendszer passzívá tehető, ha létezik egy u=γ( x,v ) visszacsatolás, amire a zárt kör passzív.

15.4. Nemlineáris szabályozás

A nemlineáris szabályozás a már ismert elmélet egy nemlineáris kiterjesztése.A tervezés célja, hogy egy olyan nelineáris szabályozót kapjunk, melyre a zárt kör stabilis és az 2 erősítése a legkisebb.

15.4.1. γ -disszipativitás

Definíció 14.7

Egy rendszer 2 erősítése véges ( γ --disszipatív) ha valamely γ -ra disszipatív a

q( u,y )= γ 2 | | u | | 2 || y | | 2

(789)

disszipativitási függvényre nézve.

Ha a rendszer zérus-állapot detektálható és az 2 erősítése véges, akkor globálisan asszimptotikusan stabilis.

Definíció 14.8

Egy rendszer zérus-állapot detektálható ha minden x 0 esetén a x ˙ =f(x,0, x( 0 )= x 0 egyenlet x 0 megoldása minden t0 esetén létezik és h( x 0 ,0 )=0 fennállása t0 -ön implikálja, hogy li m t x 0 ( t )=0 .

Ebben a speciális esetben a 14.3 Tétel az alábbi formára egyszerűsödik:

Lemma 14.1 (Bounded Real Lemma) A

x ˙ =f( x )+g( x )u

y=h( x )+k( x )u

rendszer akkor és csak akkor γ --disszipatív, ha

- a

W( x )= γ 2 I k T ( x )k( x )

(790)

mátrix minden x n -re pozitív definit és

- létezik egy folytonosan differenciálható pozitív szemidefinit V( x ) függvény, hogy minden x n -re fennáll az alábbi Hamilton-Jacobi egyenlőtlenség

x Vf( x )+ h T ( x )h( x )+

+( 1 2 x Vg( x )+ h T ( x )k( x ) )W (x) 1 ( 1 2 x Vg( x )+ h T ( x )k( x )) T 0.

(791)

15.4.2. Nemlineáris feladat

Tekintsük az alábbi input affin alakban adott

x ˙ =f( x )+ g 1 ( x )w+ g 2 ( x )u,    x( 0 )= x 0 ,

(792)

z= h 1 ( x )+ k 12 ( x )u,

y= h 2 ( x )+ k 21 ( x )w,

nemlineáris rendszert, ahol az egyes függvények legalább kétszer folytonosan differenciálhatók és az egyensúlyi pontban f( 0 )=0 , h 1 ( 0 )=0 és h 2 ( 0 )=0 . Feltesszük továbbá, hogy

e 1 ( x ):= k 12 (x) T k 12 ( x )>0,     e 2 ( x ):= k 21 ( x ) k 21 (x) T >0,

vagyis a feladat reguláris.

A K szabályozó alakja

ξ ˙ =a( ξ )+b( ξ )y,    ξ( 0 )=0,

(793)

u=c( ξ ).

Ez a szabályozó megoldása a disszipatív irányítási feladatnak, ha a zárt kör γ -disszipatív. Ha a rendszer lineáris, ez épp azt jelenti, hogy a zárt kör normája kisebb mint γ . Ha a rendszer zérus-állapot detektálható akkor a γ -disszipatívitás garantálja a rendszer globális asszimptotikus stabilitását is.

15.4.2.1. Állapotvisszacsatolásos feladat

Tekintsük az alábbi egyszerüsített rendszert:

x ˙ =A( x )+ B 1 ( x )w+ B 2 ( x )u,    x( 0 )= x 0 ,

(794)

z= C 1 ( x )+ D 11 ( x )w+ D 12 ( x )u,

y=x,

ahol feltesszük, hogy rank[ B 2 ( x ) D 12 ( x ) ]=m és D 11 T ( x ) D 11 ( x )<I minden x -re.

Az u=F( x )x állapotvisszacsatolás alkalmazásával kapjuk, hogy

[ A c l ( x ) B c l ( x ) C c l ( x ) D c l ( x ) ] = [ A 1 ( x ) B 1 ( x ) C 1 ( x ) D 11 ( x ) ] + [ B 2 ( x ) D 12 ( x ) ] F ( x ) [ I 0 ] .

Ekkor a γ --disszipativitási feltételből (Baounded Real Lemma) a zárt körre

[ x V ( x ) A c l ( x ) x V ( x ) B c l ( x ) C c l T ( x ) B c l T ( x ) x V ( x ) T γ I D c l T ( x ) C c l ( x ) D c l ( x ) γ I ] 0

(795)

feltétel adódik, ami általában nemlineáris a x V( x ) és F( x ) ismeretlenekben.

Az A( x )=a( x )x,  C 1 ( x )= c 1 ( x )x stb. és a x V( x )=2 x T P( x ) ahol P( x )>0 feltételezéssel élve, valamint az X( x )= P 1 ( x ) transzformáció alkalmazásával kapjuk, hogy:

[ X ( x ) a c l T ( x ) + a c l ( x ) X ( x ) B c l ( x ) c c l T ( x ) X ( x ) B c l T ( x ) γ I D c l T ( x ) X ( x ) c c l ( x ) D c l ( x ) γ I ] 0

(796)

ami már lineáris az X( x )= P 1 ( x ) és Z( x )=X( x )F( x ) ismeretlenekben. Ebből az egyenletből kapható a következő konvex feltétel:

B ˜ T ( x ) [ X ( x ) a T ( x ) + a ( x ) X ( x ) B 1 ( x ) X ( x ) c 1 T ( x ) B 1 T ( x ) γ I D 11 T ( x ) c 1 ( x ) X ( x ) D 11 ( x ) γ I ] B ˜ ( x ) 0 ,

(797)

ahol B ˜ T ( x )=[ B 2 T ( x ) 0 D 12 T ( x ) ] a γ 2 I D 11 T D 11 >0 feltétellel.

15.4.2.2. Kimenet visszacsatolásos feladat

Ha az állapotvisszacsatolás helyett adott méréseket felhasználó szabályozót akarunk használni, tekintsük a következő rendszert

x ˙ =a( x )x+ b 1 ( x )w+ b 2 ( x )u,    x( 0 )= x 0 ,

(798)

z= c 1 ( x )x+ d 11 ( x )w+ d 12 ( x )u,

y= c 2 ( x )x+ d 21 ( x )w+ d 22 ( x )u,

ahol feltesszük, hogy rank[ B 2 ( x ) D 12 ( x ) ]=m , valamint rank[ C 1 ( x ) D 21 ( x ) ]=p és D 11 T ( x ) D 11 ( x )<I minden x esetén.

Erre az esetre a dinamikus visszacsatolás létezési feltételei a következők:

B ˜ T ( x ) [ X ( x ) A T ( x ) + A ( x ) X ( x ) B 1 ( x ) X ( x ) C 1 T ( x ) B 1 T ( x ) γ I D 11 T ( x ) C 1 ( x ) X ( x ) D 11 ( x ) γ I ] B ˜ ( x ) 0 ,

(799)

C ˜ T ( x ) [ A T ( x ) Y ( x ) + Y ( x ) A ( x ) Y ( x ) B 1 ( x ) C 1 T ( x ) B 1 T ( x ) Y ( x ) γ I D 11 T ( x ) C 1 ( x ) D 11 ( x ) γ I ] C ˜ ( x ) 0 ,

(800)

és

[ X( x ) 0 0 Y( x ) ]0,

ahol B ˜ ( x )=[ B 2 T ( x ) 0 D 12 T ( x ) ] és C ˜ ( x )=[ B 2 T ( x ) 0 D 12 T ( x ) ] .

15.5. Nemlineáris megfigyelők

15.5.1. Állapotfüggetlen Lyapunov függvények (SIELF)

Ha adott a

x ˙ =f( x ),    y=h( x )

(801)

rendszer, arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen feltételekkel létezik egy

x ^ =F( x ^ ,y )

megfigyelő úgy, hogy legyen hozzá olyan V Lyapunov függvény, ami csak az e= x ^ x becslési hibától függ, azaz

e V( F( x+e,h( x ) )f( x ) )<0

minden x és e0 esetén.

Tegyük fel, hogy

F( x+e,y )=f( x+e )+k( x+e,y )( h( x+e )y ).

Tétel 14.5 Ha V egy SIELF Lyapunov függvény, akkor

{ h( x+e )=y, e0  } e V( f( x+e )f( x ) )<0

minden x -re.

Ha a V függvény C 2 -beli, akkor e 2 2 V( 0 ) nemnegatív és

x h( x )=0 e T e 2 2 V( 0 ) x f( x )e0

minden x -re.

Definíció 14.9

Egy radiálisan nemkorlátos V függvény egy megfigyelési Lyapunov függvény (OLF) ha

{ h( x+e )=y, e0  } e V( f( x+e )f( x ) )<0

minden x -re.

Tétel 14.6 Ha a mérési egyenlet lineáris és V= 1 2 e T Pe valamint

{ C T e=0, e0  } e T V x fe<0

minden x -re akkor V egy kvadratikus SIELF n minden kompakt E részhalmazán, és létezik F melyre

e V( F( x+e,h( x ) )f( x ) )<0

minden x -re és e0, eE esetén.

Tétel 14.7 Ha a mérési egyenlet lineáris és létezik egy pozitív definit P mátrix, egy D( y ) vektor és pozitív σ( y ), ρ( y ) függvények úgy, hogy

C T P 1 D0,    | D T x f( x ) |σ

és

C T e=0 e T V x fe ρ|| e | | 2

minden x -re akkor V= 1 2 e T Pe egy SIELF.

Megjegyzés 14.1 Tekintsük példaként a

x ˙ 1 = x 2

x ˙ 2 = x 2 2

(802)

y= x 1

rendszert.

Ekkor a

x 1 = z 1 ,     x 2 = z 2 e y

transzformációval kapjuk, hogy

z ˙ 1 = z 2 e y = z 2 e z 1

z ˙ 2 =0

(803)

y= z 1 .

A (803) rendszerhez tartozik kvadratikus SIELF, például

k( y )=[ e y e y ],    V( e )= e T e.

Azonban az eredeti rendszerhez nincs ilyen Lyapunov függvény.

15.5.2. Passzivitásos technika

Tekintsük a

x ˙ =f( x,d )+g( x,d )u

(804)

y=h( x,d )

(805)

dinamikus rendszert, ahol d egy időben változó külső bemenet.

Definíció 14.10

A (804) rendszer egyenletesen C 1 passzív a A,d párra nézve, ha létezik egy V tároló függvény és K -beli α 1 , α 2 függvények valamint egy α 3 folytonos pozitív definit függvény amelyre:

α 1 (|| x | | A )V( x ) α 2 (|| x | | A )

L f V( x,d ) α 3 (|| x | | A )

L f V( x,d )=h (x,d) T

minden x és d esetén.

Az állapottér egy adott x=( x 1 , x 2 ) particionálására és ha A={x |  x 1 =0} a rendszer parciálisan egyenletesen C 1 passzív (PSUP) az ( x 2 ,d ) párra nézve és | | x | | A = || x 2 || választással.

Ha a

x ˙ =f( x,u )

(806)

y=h( x,u )

rendszerhez létezik állapotmegfigyelő, annak alakját vehetjük a

x ^ ˙ =f( x ^ ,u )+l( x ^ ,u, δ y )k( u,y, δ y ) δ y

(807)

formában, ahol δ y :=h( x ^ ,u )y és k nemszinguláris. Ekkor a kapcsolódó hiba dinamika alakja

x ˙ =f( x,u )

(808)

e ˙ = Δ f ( e,x,u )+l( e+x,u, Δ h ( e,x,u ) )v

(809)

y o = Δ h ( e,x,u )

(810)

ahol e= x ^ h,     Δ f ( e,x,u )=f( x ^ ,u )f( x,u ) és Δ h ( e,x,u )=h( x ^ ,u )h( x,u ) valamint v=k( u,y, y o ) y o .

A (807) rendszer egy passzivitásos megfigyelője (PSO) a rendszernek, ha a hiba dinamika PSUP a ( e,u ) párra nézve v ¯ -ről y o -ra a

v=k( u,y, y o ) y o + v ¯

visszacsatolással.

A továbbiakban tegyük fel, hogy x=( x 1 , x 2 ) és y= x 2 valamint létezik V( x, e 1 ) tárolófüggvény, L 1 és invertálható L 2 mátrixok úgy, hogy

ψ 1 ( | | e 1 | | )V( x, e 1 ) ψ 2 ( | | e 1 | | )

x Vf( x,u )+ e 1 V( Δ f 1 ( e 1 ,0, x 1 , x 2 ,u ) L 1 L 2 1 ) Δ f 2 ( e 1 ,0, x 1 , x 2 ,u )) ψ 3 ( | | e 1 | | )

minen x, e 1 és u esetén, ahol ψ 1 ,  ψ 2 függvények K -beliek és ψ 3 egy folytonos pozitív függvény.

Tegyük fel továbbá, hogy ϕ 1 és ϕ 2 nemnegatív függvényekkel

| | e 1 V( Δ ˜ f 1 ( e,x,u ) L 1 L 2 1 Δ ˜ f 2 ( e,x,u ) )+ Δ ˜ f 2 T ( e 1 + L 1 L 2 1 e 2 , e 2 ,x,u ) L 2 T | |

ϕ 1 ( u, x 2 , e 2 )|| e 2 | | 2 + ϕ 2 ( u, x 2 , e 2 ) ψ 3 ( | | e 1 | | ) | | e 2 | |,

minden x, e és u esetén, ahol

Δ ˜ f i ( e,x,u )=

= 0 1 ( β 1 f i ( β 1 , β 2 ,u ) L 1 L 2 1 + β 2 f i ( β 1 , β 2 ,u ) ) | β 1 =θ L 1 L 2 1 e e + e 1 + x 1 , β 2 =θ e 2 + e 1 dθ.

Tétel 14.8 A fenti feltevések mellet a PSO rendszer a

k( u,y, y o )=ε+ ϕ 1 ( u,y, y o )+ ϕ 2 2 ( u,y, y o )

mellet minden y>0 -ra egy PSUP hibadinamikával rendelkezik a ( e,u ) párra nézve és a v=k( u,y, y o ) y o + v ¯ visszacsatolással.

A tétel második feltétele helyettesíthető az alábbival:

| e 1 V( Δ f 1 ( L 1 L 2 1 e 2 , e 2 , e 1 + x 1 , x 2 ,u ) L 1 L 2 1 Δ f 2 ( L 1 L 2 1 e 2 , e 2 , e 1 + x 1 , x 2 ,u ) )+

+ e 2 T L 2 1 Δ f 2 ( e 1 + L 1 L 2 1 e 2 , e 2 ,x,u )|

ϕ 1 ( u, x 2 , e 2 )|| e 2 | | 2 + ϕ 2 ( u, x 2 , e 2 ) ψ 3 ( | | e 1 | | ) | | e 2 | |.

15.5.3. Lipschitz nemlineáris rendszerek

Tekintsük az alábbi Lipschitz nemlineáris rendszert:

x ˙ =Ax+Bu+Φ( x,u )

y=Cx,

ahol

| | Φ( x 1 ,u )Φ( x 2 ,u )| | c | | x 1 x 2 | | ,         | |Φ( x,u ) | |c| | x | |

minden x, x 1 , x 2 és u esetén.

Tekintsük egy

x ^ ˙ =A x ^ +Bu+Φ( x ^ ,u )+L( yC x ^ ),

megfigyelőt, amelyhez a

e ˙ =( ALC )e+Φ( x ^ ,u )Φ( x,u ).

(811)

hibaegyenletek tartoznak. Tegyük fel, hogy a (811) megfigyelőhöz tartozik egy kvadratikus V( e )= e T Qe SIELF. Mivel

2 e T Q( Φ( x ^ ,u )Φ( x,u ) )2| | Qe | || | Φ( x ^ ,u )Φ( x,u ) | |

2c| | Qe | || | e | | γ 1 | | Pe | | 2 + γ 2 || e | | 2 ,

(812)

ahol γ 1 ,  γ 2 alkalmas pozitív állandók úgy, hogy γ 1 γ 2 = c 2 , következik, hogy

V ˙ ( e )= e T ( Q A o + A o T Q )e+2 e T Q( Φ( x ^ ,u )Φ( x,u ) )

e T ( Q A o + A o T Q+ γ 1 QQ+ γ 2 I )e0

(813)

ahol A 0 =ALC , azaz

Q( ALC )+ (ALC) T Q+ γ 1 QQ+ γ 2 I0.

(814)

Az

L= L 1 + γ 2 Q C T

(815)

választással kapjuk, hogy

Q( A L 1 C )+ (A L 1 C) T Q+Q( γ 1 Iγ C T C )Q+ γ 2 I0.

(816)

Ha

R:= γ 1 Iγ C T C0,

(817)

akkor (816) az alábbi formában írható:

[ Q( A L 1 C )+ (A L 1 C) T Q+ γ 2 I Q R 1 2 R 1 2 Q I ]0.

(818)