3. fejezet - Világítástechnikai alapismeretek

Tartalom
3.1. A térszög
3.2. Optikai sugárzás
3.2.1. A fény kettős természete
3.3. Fotometriai és radiometriai mennyiségek
3.4. A távolságtörvény
3.5. A Lambert-féle koszinusztörvény

3.1. A térszög

A geometria eszköztárában a szög fogalma két egymást metsző egyenes egymástól való elhajlását jelenti. E két egyenes metszéspontja körül behúzott egységnyi sugarú kör területén a két egyenes által kimetszett l hosszúságú ívdarabbal, azaz ívmértékkel magát a szöget jellemezzük. Nem egységnyi, hanem r sugarú kör esetén a szög

 

(3.1)

Az SI-rendszer szerint tehát a síkszög egysége a radián [rad].

A térszög szemléltetése
3.1. ábra - A térszög szemléltetése


Ha az előzőek analógiájára értelmezzük egy r sugarú gömbből kimetszett A felület és egy gömb sugara négyzetének arányát, akkor eljutunk a térszög fogalmához (3.1. ábra), melynek mértékegysége a szteradián.

 

(3.2)

Egységnyi sugarú gömb esetén a lehetséges legnagyobb, az egész teret befogó térszög mértéke sr .

3.2. Optikai sugárzás

Az optikai sugárzástartomány alatt az ultraibolya (UV) sugárzástól az infravörös (IR) tartományig terjedő elektromágneses sugárzás tartományt értjük (3.2. ábra). A sugárzás hullámhossza λ, mely két hullámhegy csúcspontja között megtett úthossz [m].

Az optikai sugárzás az emberi szem által érzékelhető része
3.2. ábra - Az optikai sugárzás az emberi szem által érzékelhető része


A fény az elektromágneses sugárzás szemünk által érzékelhető hányada. A látható hullámhossz tartomány (VIS) hozzávetőlegesen 380-780 nm-ig terjed, ezen belül szemünk a hullámhossztól függően képes a sugárzást fényérzetté alakítani.

3.2.1. A fény kettős természete

A rövidebb hullámhosszú, azaz nagy energiájú elektromágneses sugárzások, mint a Röntgen vagy a gamma-sugárzás inkább részecsketulajdonságokat mutatnak, míg hosszú hullámhossznál, mint a mikrohullám, inkább hullámtulajdonságok jellemzők. A látható fény a két tartomány között helyezkedik el, ezért kettős természete figyelhető meg. Egyrészt vizsgálható elektromágneses hullámként, mely a terjedésre és a hullámjelenségekre (interferencia, diffrakció, polarizáltság) ad magyarázatot, másrészt részecskeként (kvantumként), mellyel a keletkezés és a detektálás értelmezhető.

A részecske vagy kvantumelmélet szerint a fény a sugárzó energia egy formája, energia által keletkezik és energiává alakul át. Kvantumokban, azaz fotonokban továbbít energiát. A Planck-összefüggés szerint az optikai sugárzásokra érvényes teljesítmény a fotonok számának és a hullámhossznak a függvénye, mértékegysége a watt (W). A foton energiáját az alábbi összefüggés írja le,

 

(3.3)

ahol

 

Q

a foton energiája [J],

 

h

a Planck állandó - 6,63⋅10-34 [J·s],

 

c

a fénysebesség - 2.998 x 108 [m/s],

A fenti összefüggés alapján a foton energiája hullámhossztól függ:

Az optikai sugárzások energiája [28.]
3.3. ábra - Az optikai sugárzások energiája [28.]


Ezért minél rövidebb hullámhosszúságú egy adott elektromágneses sugárzás, a benne továbbított energia annál nagyobb. Ezzel magyarázható az UV sugárzás számos biológiai hatása, de egyben ez alapozza meg a fluoreszcens fényforrások működési elvét is.

A nagyobb energiájú UV-B sugárzás káros biológiai hatásával gyakran szembesülünk, ez okozza ugyanis bőrünk leégését (Erythem), ezt az ózonréteg vastagságától függően képes elnyelni. Az UV-C sugárzás baktériumölő (Baktericid) hatása ismert, de kötőhártya gyulladást (Conjuctivitis) is képes okozni, mindemellett ózonképző hatású. Szerencsére az atmoszférában teljes egészében elnyelődik.

A higanykisüléses fényforrások által gerjesztett nagy energiájú fotonok UV-A tartományba esnek, melyek elnyelődnek a fénycsövek felültén található fénypor rétegben. A fénypor olyan kémiai anyag, mely fotolumineszcenciára képes, gerjesztés hatására a látható tartományban emittál (kisebb energiájú) fotonokat.

A fény detektálásakor az érzékelőre eső fotonok energiája érzékelhető, ezért IR tartományban nagyjából 1100 nm-ig képesek mérni a hagyományos kvantum-detektorok.

3.3. Fotometriai és radiometriai mennyiségek

A fotometriai és radiometriai mennyiségek tárgyalásához, és a köztük lévő különbségek megértéséhez vissza kell utalnunk szemünk érzékenységi függvényére, a V(λ) görbére (lásd Emberi látás fejezet), amely alapján az emberi látórendszer nem egyformán érzékeny a különböző hullámhosszúságú sugárzásokra, és körülbelül 380 nm és 780 nm között érzékeli az optikai sugárzásokat. Ezen törvényszerűségeket szem előtt tartva lehet megérteni a két megközelítés létjogosultságát. A különböző fényforrások működési elvüktől függően emittálhatnak olyan tartományokban is fotonokban, melyeket szemünkkel nem érzékelünk (pl. UV, IR), de azok hatása élettani vagy energetikai szempontból elhanyagolhatatlan.

A radiometria a teljes optikai színképet vizsgálja, annak energiáját fizikai mennyiségek formájában határozza meg. Tehát az emberi szem érzékenységétől független. A radiometriában a sugárzási jelenségek tárgyalására a teljesítmény, az energia idő szerinti deriváltja alkalmas. Alapmértékegysége a Watt (W). A radiometriában használatos energetikai mennyiségek spektrális mennyiségek.

Ezzel szemben a fotometria az optikai sugárzást az átlagos emberi megfigyelő látására jellemző V(λ) színképi függvény alapján értékeli, azaz kizárólag a 380 nm-től 780 nm-ig terjedő tartományt veszi alapul. Ezek nem spektrális, hanem integrált mennyiségek. Tehát a radiometriai illetve a fotometriai mennyiségek között a kapcsolatot az emberi szem spektrális érzékenysége teremti meg.

A különböző energetikai mennyiségeket ezért általánosságban radiometriailag lehet elsőként definiálni, majd minden radiometriai mennyiségnek a látható tartományon vett integrálásával és V(λ)-val történő súlyozásával előállítható fotometriai megfelelője.

Ezek alapján a világítástechnikában alkalmazott mennyiség-párok az MSZ 9620 szabvány szerint:

 • Sugárzási teljesítmény energiaáram (radiant flux/power)

  A sugárzás formájában kibocsátott, átvitt vagy felfogott teljesítmény. Definíciója szerint dWe [J] sugárzott energia idő szerinti deriváltja

   

  (3.4)

  A sugárzási teljesítmény hullámhossz szerinti eloszlását spektrális teljesítmény-eloszlásnak (spectral power distribution) nevezzük:

   

  (3.5)

 • Fényáram (luminous flux)

  A sugárzott teljesítményből a szabványosított spektrális fényhatásfok szerint származtatott mennyiség.

   

  (3.6)

  Mértékegysége: [lm - lumen ; cd·sr].

  Definíció alapján 1 lm az a fényáram, amelyet az 1 cd fényerősségű, minden irányban egyenletesen sugárzó, pontszerű fényforrás 1 sr térszögben sugároz. Azaz a fényáram a fényerősség és a sugárzás térszögének szorzata. Másképpen a fényáram a fényforrás által emittált összes sugárzott teljesítmény látható tartományba eső hányada, ezért a kisugárzott energiát képes karakterizálni.

  A fényáram és a sugárzott teljesítmény – és egyúttal a radiometriai és fotometriai mennyiségek – kapcsolatát az alábbi egyenlet segítségével definiáljuk:

   

  (3.7)

  ahol K m = 683 lm/W a V(λ) függvény 555 nm-en lehetséges maximális fényhasznosítása. Fotometriai mennyiségek esetén az egyértelmű megkülönböztethetőség miatt az indexbe minden esetben kis „v”-t írunk, ami az adott mennyiség vizuális megközelítésére utal.

 • Sugárerősség (radiant intensity)

  A sugárerősség a sugárforrást elhagyó, az adott irányt tartalmazó térszögben terjedő e sugárzott teljesítmény és a térszög hányadosa:

   

  (3.8)

  Egysége a Wsr -1

 • Fényerősség (light intensity)

  Fotometriai értelemben ezzel analóg mennyiség a fényerősség, amely a fényforrást elhagyó, az adott irányt tartalmazó térszög hányadosa:

   

  (3.9)

  Egysége a candella=lumensr -1 . A candella (cd) az SI-rendszer alapmértékegysége, és definíció szerint olyan fényforrás fényerőssége adott irányban, amely 540⋅10 12 Hz frekvenciájú monokromatikus fényt bocsát ki, és sugárerőssége ebben az irányban 1/683 watt/szteradián, azaz a fekete sugárzó 1/600000 cm 2 -nyi felületének fényerőssége a felületre merőleges irányban, a platina dermedési hőmérsékletén, 101325Pa nyomáson.

 • Sugársűrűsség

  A sugársűrűsség adott irányban az dI e sugárerősségnek és a dA felületelem látszólagos nagyságának, a dAcosΘ vetületnek a hányadosa és mértékegysége Wm -2 sr -1 .

   

  (3.10)

  Sugársűrűség szemléltetése
  3.4. ábra - Sugársűrűség szemléltetése


 • Fénysűrűség

  A fénysűrűség, a fényforrás felületi fényessége vagy világossága adott irányban, az dI v fényerősségnek és a dA felületelem látszólagos nagyságának, a dAcosΘ vetületének hányadosa,

   

  (3.11)

  Mértékegysége a cdm -2 . Használatos még a stilb (sb) egység is, amely 1cd/cm 2 .

  Nem csak világítástechnikában fontos mennyiség, hiszen az emberi szem fénysűrűség különbségre érzékeny, ez alapján érzékeli a kontrasztot, de ezzel írható le a káprázás vagy a vakítás jelensége is.

  3.1. táblázat - Jellegzetes fénysűrűség értékek

  Éjszakai égbolt

  10-7 cd/m2

  Telihold

  0.5 cd/m2

  Napfény délben

  100.000 cd/m2

  Gyertya lángja

  1 cd/m2

  Izzószál

  180.000 cd/m2

  Xenon lámpa

  150.000 cd/m2


 • Besugárzott teljesítmény (irradiance)

  A besugárzott teljesítmény (3.5. ) a felület egy adott pontján az oda beeső e sugárzási teljesítmény és a felületelem dA területének a hányadosa

   

  (3.12)

  Egysége a Wm -2 .

  Besugárzott teljesítmény szemléltetése
  3.5. ábra - Besugárzott teljesítmény szemléltetése


 • Megvilágítás (illuminance)

  A megvilágítás a felület egy adott pontján az oda beeső e sugárzási teljesítmény és a felületelem dA területének a hányadosa

   

  (3.13)

  Egysége a lux=lmm -2 .

  A megvilágítás a világítástechnikában egyik leggyakrabban megadott mennyiség. A szabványok igen gyakran megvilágításban definiálják a gyakorlati követelményeket (Táblázat 3.2). Ennek egyik oka egyszerű és könnyen érthető definíció, másrészt az a tény, hogy ezt a mennyiséget könnyen, és szélesebb körben lehet mérni, nem igényel bonyolult és drága berendezéseket. Egy megvilágításmérő vagy a köznyelvben gyakran előforduló luxmérő a benne található érzékelő (fotodióda) segítségével számszerűsíti a felületére beérkező fotonok (azaz a fényáram) által kiváltott töltéshordozókkal arányos jelet. A megvilágítás kifejezéséhez szükséges másik mennyiség az érzékelő aktív felülete.

  3.2. táblázat - Jellegzetes megvilágítás értékek

  Irodavilágítás munkasíkon, min.

  300 lx

  Számítógépes munkahely, min.

  500 lx

  Telihold fénye

  0,2 lx

  Szükségvilágítás

  1 lx

  Napfény nyáron

  100.000 lx

  Napfény télen

  10.000 lx


  3.3. táblázat - A fontosabb radiometriai és fotometriai mennyiségek összefoglalása

  Név

  Jel

  Mértékegység

  Radiometriai mennyiségek

  Sugárzási teljesítmény

  Φ e

  [W]

  Sugárzott energia

  W e

  [Ws]

  Besugárzott teljesítmény

  E e

  [W m -2 ]

  Sugárerősség

  I e

  [W sr -1 ]

  Sugársűrűség

  L e

  [W m -2 sr -1 ]

  Fotometriai mennyiségek

  Fényáram

  Φ v

  [lm]

  Fényenergia

  W v

  [lm s]

  Megvilágítás

  E v

  [lm m -2 ]

  Fényerősség

  I v

  [sd]

  Fénysűrűség

  L v

  [lm m -2 sr -1 ]


3.4. A távolságtörvény

A megvilágításhoz kapcsolódó fontos törvényszerűség az úgynevezett távolságtörvény (Photometric distance law) amely leírja, hogy pontszerű fényforrás által létrehozott megvilágítás hogyan függ a megvilágított felület és a sugárzó közti távolságtól.

 

(3.14)

A távolságtörvény
3.6. ábra - A távolságtörvény


Azt a fény- vagy sugárforrást, melynek mérete az érzékelőtől való távolsághoz képest kicsi, pontszerű forrásnak nevezzük. Egy elméleti pontszerű fényforrás a tér minden irányában sugároz. A fényforrás pontszerűségéből adódóan az árnyékok (amiket a testek vetnek egymásra) borotvaélesek lesznek, átmenet nélkül.

Tehát pontszerű fényforrás esetén a megvilágítás a felülettől való távolság négyzetével arányosan csökken. Vagyis ha egy a munkasíktól merőlegesen 1 méter távolságra lévő fényforrás 100 lx megvilágítást produkál, akkor azt 1 méterrel távolabbra helyezve a megvilágítás 25 lx-ra csökken majd. Véges méretű fényforrás esetében ez az összefüggés közelítőleg érvényes. Azt a távolságot, amelynél nagyobb távolság esetében a megvilágítás értéke adott hibánál kisebb eltéréssel közelíti meg az így számított értéket, fotometriai határtávolságnak nevezzük. Ha a megvilágító fényforrás nem rendelkezik külön gyűjtő optikával, ez a távolság a fényforrás legnagyobb méretének legalább ötszöröse (ökölszabály) – de inkább tízszerese – 1% nagyságrendű hiba esetében. A fotometriai határtávolságon túl minden sugárzót pontszerűnek lehet tekinteni.

3.5. A Lambert-féle koszinusztörvény

A pontszerű sugárzók kemény fényével ellentétben definiálhatók olyan források, melyek lágy fényt sugároznak. Az ilyen típusú sugárzást nevezzük szórt vagy diffúz fénynek. Tulajdonsága, hogy az árnyékhatás jelentéktelen. Nem érvényesek rá a pontszerű fényforrások törvényszerűségei. Az ideálisan diffúz felületet az ún. Lambert-féle felület, amit a Lambert-féle koszinusztörvény jellemez. E törvény kimondja, hogy a visszaverő felület fényerőssége a felület normálisával bezárt szög koszinuszával arányos.

 

(3.15)

A (3.15) alapján könnyen belátható, hogy a fénysűrűség azért állandó bármely irányból tekintve, mert a csökkentett intenzitást egy szintén a szög koszinuszával arányosan csökkenőnek látszó felület sugároz ki.

A Lambert-féle koszinusztörvény
3.7. ábra - A Lambert-féle koszinusztörvény