Lézertechnika

Dr. Ábrahám, György

Dr. Lőrincz, Emőke

Dr. Antal, Ákos

Dr. Tamás, Péter

A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042 azonosító számú „ Mechatronikai mérnök MSc tananyagfejlesztés ” projekt keretében készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kézirat lezárva: 2014 február

Lektorálta: Dr. Wenzelné Gerőfy Klára

További közreműködők: Dr. Samu Krisztián, Halas János

A kiadásért felel a(z): BME MOGI

Felelős szerkesztő: BME MOGI

2014


Tartalom
Bevezetés
1. Atomok, molekulák, szilárd testek lehetséges energiaállapotai
1.1. Atomok lehetséges állapotai
1.2. Molekulaállapotok
1.2.1. Rezgési energia
1.2.2. Forgási energia
1.2.3. A molekula teljes energiája
1.2.4. Festékmolekula
1.3. Elektronállapotok szilárd testekben
2. Fény és anyag kölcsönhatása (fénykibocsátás, fényelnyelés)
2.1. Spontán emisszió
2.2. Abszorpció
2.3. Indukált emisszió
2.4. Homogén és inhomogén rendszerek hatáskeresztmetszete
2.5. Különböző lézerközegek jellemző kiszélesedései
3. Koherens optikai erősítő
3.1. Frekvenciafüggő erősítés
3.2. Gerjesztési folyamatok
3.2.1. Optikai gerjesztés
3.2.2. Elektromos gerjesztés
3.3. Három és négy nívós közegek
3.4. Példák
4. Passzív optikai rezonátorok
4.1. Rezonátortípusok
4.1.1. Sík II-os (Fabry-Perot) rezonátor
4.1.2. Koncentrikus vagy szférikus rezonátor
4.1.3. Konfokális rezonátor
4.1.4. Sík és gömbtükör kombinációk
4.1.5. Általános rezonátor
4.2. Sík II-os rezonátor, frekvenciák közelítő meghatározása
4.3. Konfokális rezonátor
4.4. Általános rezonátor
4.5. Stabilitási feltétel
4.6. Gauss-nyaláb terjedése szabad térben
5. Lézerműködés feltételei
5.1. A lézerfény sávszélessége
5.2. Egyetlen vonalon, egyetlen módusban való működés
5.3. A lézerfény koherenciatulajdonságai
5.4. Impulzusüzemű lézerműködés
5.4.1. Szokásos módszerek a belső moduláció megvalósítására:
6. Lézernyaláb optika alapjai
6.1. Mi a különbség a fénycső és a lézer működése között?
6.2. A konfokális rezonátor
6.3. A lézernyaláb intenzitás eloszlása a nyaláb keresztmetszet irányában
6.4. A lézernyaláb intenzitása a terjedési irány mentén
6.5. A lézer nyaláb módosítása
6.6. A vékony lencse egyenlete Gauss nyalábra
6.7. Kollimált lézernyaláb fókuszálása kis ponttá
6.8. Nyalábnyak újra fókuszálása
6.9. A nyalábnyak relézése
6.10. Gauss nyaláb kollimálás
7. A lézerek ipari alkalmazásai
7.1. Lézersugaras gyártási eljárások
7.1.1. Lézersugaras jelölés
7.1.2. Felületi edzés
7.1.3. Rapid prototyping (RP)
7.1.4. Lézersugaras litográfia
7.1.5. Fúrás
7.1.6. Vágás
7.1.7. Hegesztés
7.1.8. Lézersugaras ötvözés, felrakó hegesztés
7.1.9. Lézersugaras profilkövető rendszerek
7.2. Lézeres anyagmegmunkálás alapjai
7.3. Ipari megmunkálásokra használt lézerek
7.4. Félvezető lézerek
7.4.1. Félvezető lézerek működése
7.4.2. Félvezető lézerek felhasználási területei
7.5. Fény-anyag kölcsönhatása megmunkáláskor
7.6. A lézeres megmunkálás előnyei
8. Lézerek orvosi alkalmazása
8.1. Néhány orvosi alkalmazásra használt, eddig nem tárgyalt lézer
8.2. Fény-anyag kölcsönhatása - orvosi alkalmazások
Ajánlott irodalom:
9. Rugalmassági modulus meghatározása interferometrikus úton
9.1. Történeti előzmények
9.2. Elméleti alapok
9.3. A fény hullámtermészete
9.4. A szuperpozíció elve
9.5. A fényinterferencia
9.6. A jelenség
9.7. Interferencia komparátor
9.8. Elrendezés a rugalmassági modulus meghatározásához
9.9. Befalazott tartó deformációs állapotának meghatározása
9.10. A mérés kivitelezése
9.11. Ellenőrző kérdések:
Felhasznált irodalom
10. Az emberi test adatainak mérése
10.1. A 3D-s letapogató berendezés
10.1.1. A mérőberendezés vezérlése
10.1.2. Kamerák
10.1.2.1. Az objektívek kiválasztása
10.1.2.1.1. A testszkennerhez alkalmazott kameraobjektív látószöge
10.1.2.1.2. Optikai szűrés
10.1.3. A lézer vonalsugárzók
10.1.4. A lézeres letapogató berendezés felépítése, működése
10.2. A mérések matematikai modellje
10.2.1. Kamera modell
10.2.1.1. Intrinsic paraméterek
10.2.1.2. Extrinsic paraméterek
10.2.1.3. Kamera kalibrálás
10.2.2. A pont helyének meghatározása
10.2.2.1. Síkból síkba történő transzformáció
10.2.2.2. A perspektivikus leképezés
10.2.2.3. A mérőberendezés kalibrációja
10.3. Az emberi test felületi pontjainak meghatározása
10.3.1. Testrészek keresése
10.3.2. Képfeldolgozás a térben
10.3.3. A felületi görbék közelítése
10.3.4. A modell mozgásának kiszűrése
10.3.5. Pontossági analízis
Hivatkozások
Az ábrák listája
1. Lézerek osztályozása teljesítmény, hullámhossz és alkalmazási területek szerint
1.1. Festékmolekulák jellemző energiái
1.2. Atomi diszkrét elektronszintek kiszélesedése sávokká.
1.3. Rubin kristály sávjai és energiaszintjei.
2.1. Spontán emissziós fénykibocsátás folyamata.
2.2. A spontán emisszió a gerjesztett atomok számának exponenciális csökkenését okozza.
2.3. Az abszorpció folyamata.
2.4. Indukált emissziós fénykibocsátás folyamata.
2.5. Frekvenciafüggő hatáskeresztmetszet jellemzése.
3.1. Koherens erősítő létrehozása. A gerjesztés hatására a nem egyensúlyi állapotban lévő atomok indukált emissziós fénykibocsátása a belépő fotonok koherens erősödését eredményezi
3.2. Ideális és reális erősítő összehasonlítása
3.3. A fluxussűrűség változása erősítő közegen való áthaladáskor
3.4. Elliptikus elrendezés
3.5. Szoros elrendezés
3.6. Rezonáns energiaátadású ütközés
3.7. Háromnívós gerjesztési modell
3.8. Négynívós gerjesztési modell.
3.9. Rubin kristály lézerműködéshez fontos nívói
3.10. Nd:YAG lézer nívói
3.11. Új típusú elrendezések az Nd:YAG lézerek gerjesztésére lézerdiódával, a) longitudinális, b) transzverzális.
3.12. Hagyományos felépítésű He-Ne lézer
3.13. Hagyományos He-Ne lézer működés közben
4.1. Instabil rezonátor.
4.2. Néhány módus intenzitáseloszlása
4.3. Azonos fázisú felületek a konfokális rezonátorban.
4.4. A stabil rezonátorok a bevonalkázott területen belül vannak.
4.5. Gauss-nyaláb terjedése szabad térben.
5.1. Stacionárius fluxussűrűség meghatározása.
5.2. A B működési sávszélesség és a lehetséges lézerfrekvenciák.
5.3. Egyetlen módusú működés létesítése Fabry-Perot etalon segítségével.
5.4. Egymódusú gázlézer teljesítménye a frekvencia függvényében.
5.5. Impulzusüzemű lézer előállítása külső és belső modulációval.
5.6. Erősítés kapcsolásának elve
5.7. A Q-kapcsolás elvi megvalósítása
5.8. A rezonátor kiürítésének elve.
6.1. A fénycső működési elve
6.2. A lézer működés vázlata
6.3. A lézernyaláb intenzitás eloszlása a keresztmetszet irányában
6.4. A lézernyaláb eloszlása a terjedési irány mentén
6.5. Lézernyak újra fókuszálása
6.6. A Gauss relézés
6.7. Vázlat a lézernyaláb kollimálásához
6.8. Fordított Kepler-féle távcső, mint nyalábtágító
6.9. Fordított Galilei távcső, mint nyalábtágító
6.10. Vázlat a maximális nyalábnyak távolság levezetéséhez
6.11. Példa összetett lencsék alkalmazására
6.12. Sarokprizmáról a fény önmagával párhuzamosan tér vissza
7.1. A diszk lézer
7.2. Diszk lézer rendszer
7.3. Lézer alkalmazások
7.4. Sugárzások felosztása felületi teljesítmény sűrűség szerint
7.5. Lézerek technológiai alkalmazásai
7.6. Teljesítmény szükséglet a technológia függvényében
7.7. Fúrási paraméterek rubin lézerek esetében
7.8. Nem fémes anyagok CO2 lézeres vágása
7.9. Lézeres vágógép
7.10. A lézeres hegesztés fő típusai
7.11. Ipari lézereladások 2007-ben
7.12. Lassú gázáramoltatású CO2 lézer tipikus felépítése
7.13. Transzverzális kisülésű és áramoltatású CO2 lézer tipikus felépítése
7.14. KrF molekula lézerműködésre alkalmas átmenete
7.15. A félvezető lézer működése
7.16. Si (indirekt), GaAs (direkt) és InP (direkt) sávszerkezete
7.17. Első működő félvezető lézer szerkezete
7.18. p – n átmenet (Ec a vezetési sáv alja, Ev a vegyérték sáv teteje, d az átmeneti tartomány szélessége)
7.19. Kettős heteroszerkezetű GaAlAs-GaAs lézer
7.20. Félvezető lézer tipikus teljesítmény-áram karakterisztikája
7.21. Félvezető lézerekből kilépő nyaláb
7.22. Lézerdióda meghajtó áramkör
7.23. Felülethez érkező elektromágneses hullám.
7.24. Néhány fém hullámhosszfüggő reflexiója merőleges beesésre
7.25. Néhány fém reflexiója a fém hőmérséklete függvényében
8.1. Orvosi lézer eladások
8.2. W-os teljesítményű Ar-ion lézer tipikus felépítése
8.3. Festéklézer tipikus felépítése
8.4. A víz lineáris abszorpciós együtthatójának hullámhosszfüggése
8.5. A vér két jellemző alkotórészében a lineáris abszorpciós együttható hullámhosszfüggése
8.6. Lézeres gyógyászati eljárások teljesítmény- és megvilágítási idő igénye
9.1. Albert Abraham Michelson (1852 – 1931)
9.2. A kísérleti elrendezés vázlata Michelson és Morley eredeti publikációjából [9.2.]
9.3. Interferencia komparátor sematikus vázlata [9.3.]
9.4. Elrendezés a rugalmassági modulus meghatározásához
9.5. A rugalmassági modulus meghatározására szolgáló mérési elrendezés, baloldalt látható a He-Ne gázlézer, ami a koherens hullámok forrása, mellette a lézernyalábtágító távcső
9.6. A megjelenítőn megfigyelhető interferencia jelenség
9.7. A befalazott tartó modellje
9.8. A tartó keresztmetszete
10.1. A mérőkeret elve
10.2. A Basler kamera [10.1.]
10.3. A Computar objektív [10.2.]
10.4. Objektív paraméterek
10.5. Lézervonal sugárzó optikája, egyenlő intenzitás (International Society for Photogrammetry Reconstruction for Scoliosis Screening 2006 Dresden)
10.6. Lézervonal sugárzó optikája, gaussi intenzitás
10.7. A 3D letapogató
10.8. Intrinsic kamera paraméterek
10.9. Radiális torzítás
10.10. Kalibrálás több nézetből
10.11. Perspektivikus vetítés
10.12. Síkbeli perspektivikus leképezés
10.13. A gyártáselőkészítő lézeres letapogató berendezés
10.14. A program input adatai
10.15. Szintenként a térbeli pontok
10.16. A kerettel történő mérés eredményeként adódó pontfelhő
10.17. A test alapméretei
10.18. A felületi pontok számának hisztogramja az x-koordináta függvényében, egy adott szinten
10.19. A felületi pontok súlyponti x-tengelytől való távolságának hisztogrammja az x-koordináta függvényében, egy adott szinten
10.20. A felületi pontok csoportosítása testrészek szerint
10.21. A testrészek szűrése
10.22. Combkeresztmetszetek Fourier közelítése
10.23. Kar mérés közbeni mozgásából eredő hiba eltávolítása
10.24. A mért és a névleges átmérő a középponti szög függvényében a centrumban
10.25. A mérés hibája a kalibrációs koordináta-rendszer z tengelyétől mért távolság függvényében
A táblázatok listája
2.1. Különböző lézerközegek jellemző kiszélesedései
7.1. Lézeműködésre alkalmas direkt sávú félvezetők adatai
7.2. Optikai adattárolás adatai
7.3. Néhány anyag komplex törésmutatója és reflexiója 1,06µm - en
8.1. A legfontosabb orvosi lézer alkalmazások

Bevezetés

Laser

light amplification by stimulated emission of radiation

 

fényerősítés a (fény)sugárzás indukált emissziójával

Fény:

 • elektromágneses hullám (E(r,t) vagy B(r,t) rezgése)

 • részecske, foton

 • a foton energiája E f =ν;         ν=c/λ

 • a látható fény frekvenciája a 1014–1015 Hz nagyságrendbe esik

Lézernyaláb tulajdonságai:

 • monokromatikus (elérhető rövid ideig 0,01 Hz, tartósan 50-100 Hz sávszélesség)

 • hullámhossz 0,1 µm-től 1000 µm-ig (lásd ábra)

 • irányított, kis divergenciájú (mrad=3,4 szögperc nagyságrendű, kivétel: félvezetőlézerek 10-30 fokos divergenciája)

 • hatalmas fényintenzitás (folytonos MW-GW, impulzus 100 TW)

 • nagyfokú koherencia, időbeli és térbeli rendezettség

 • ultrarövid lézerimpulzusok (fs nagyságrendű)

 • különleges méretek:

  • kicsi (félvezető lézer): tized µm x µm x néhányszor 100 µm

  • nagy: néhány km hosszú lézererősítő (fúziós kísérletekhez, NOVA lézer)

Időpont

Esemény

Ki, hol?

1917

Indukált emisszió koncepciója

Albert Einstein

1951

MASER

Townes, Prohorov, Bászov (1964 Nobel díj)

1960

2.929.922 lézerszabadalom

első lézer – rubin, szilárdtest-lézer

Shawlow és Townes

Th. Maiman, Hughes Labs.

1961

Első He-Ne gázlézer (infravörös, piros 1962-ben)

Bell Laboratories

1962

Impulzus félvezető lézer (GaAs) folyékony N2 hőmérsékleten

Szemészeti lézeralkalmazások (rubin és He-Ne)

General Electric

1963

Első CO 2 lézer

K. N. Patel, Bell Labs.

1964

Első Nd-YAG lézer

első Ar-ion lézer

első sebészeti állatkísérletek

távolságmérés lézer-interferométerrel

Bell Laboratories

Hughes Laboratories

1965

Első kémiai lézer

Első sebészeti CO2 lézer

javaslat száloptikás adatátvitelre

holográfia alkalmazása rezgésmérésre

California Berkeley Univ.

Charles Kao

1966

Első festéklézer

IBM Laboratories

1968

Ar-ion lézer szemészeti és urológiai alkalmazása

 

1969

Első három lézer üzembeállítása az autógyártásban

rubin lézeres távmérő (Föld – Hold távolság mérése Apollo 11 űrhajósok Holdra kihelyezett tükrével)

Integrált optika koncepciója

General Motors

amerikai hadsereg

Stewart Miller

1970

Első folytonos GaAlAs félvezető lézer (Tszoba)

20 dB/km

CO2 lézeres vérzéscsillapítás

Nd-YAG lézer sebészeti alkalmazása

Corning

Goodal

Müssiggang és Katsaros

1971

Első N2 lézer

Nobel-díj a holográfia felfedezéséért (elv – 1948)

Gábor Dénes

1972

Amerikai hadsereg lézeres célmegjelölőt használ Vietnámban

4 dB/km-es üvegszál

Corning

1973

Argon és Nd-YAG lézer optikai szálas endoszkóppal összekötve

Nath, Gorish, Kiefbacher

1974

Első léghűtéses folyamatos Nd-YAG lézer

Első nemesgáz-halogén excimer lézer (UV)

Lézeres sebgyógyítás

Mester professzor

1975

Kereskedelemben is kapható folytonos lézerdióda

Első orvosi lézer szimpózium

 

1984

Első laboratóriumi röntgen lézer

Lawrence Livermore Lab.

1987

Lézerdiódával gerjesztett YAG-lézer

Erbiummal adalékolt üvegszálerősítő

6 fs-os impulzus festéklézer

 

1992

11 fs-os Ti-zafír lézerimpulzus

1050 W-os Nd-YAG (lézerdióda gerjesztéssel)

20 Gbit/s-os adattovábbítás 100 km-en

21 db chipen integrált diódalézer fénye szálba csatolva

 

1995-

Zöld, kék LED

petawattos lézerimpulzus

23 W-os szállézer

5 fs-os Ti-zafír lézerimpulzus

atomlézer

 

1999

400 nm-es diódalézer

 

Lézerek osztályozása teljesítmény, hullámhossz és alkalmazási területek szerint
1. ábra - Lézerek osztályozása teljesítmény, hullámhossz és alkalmazási területek szerint


1. fejezet - Atomok, molekulák, szilárd testek lehetséges energiaállapotai

A fény és az anyag kölcsönhatásának klasszikus tárgyalása szerint a fény elektromágneses tere az anyag töltött részecskéivel vagy dipóljaival lép kölcsönhatásba, azokat gyorsítja vagy rezgésbe hozza. A gyorsuló illetve rezgő töltések pedig fényt bocsátanak ki.

Az atomok, molekulák és szilárd testek a kvantummechanika segítségével meghatározható energiaállapotokkal rendelkeznek. Fénnyel való kölcsönhatásuk bizonyos esetekben a megengedett állapotok közötti átmenetet eredményezi. Ha a fénykvantum energiája az anyagban egy lehetséges energia-átmenet gerjesztésére elegendő, akkor a fény elnyelődhet. Fordított folyamat - fénykibocsátás - szintén lejátszódhat. Ha T ≠ 0 és az anyag környezetével hőmérsékleti egyensúlyban van, termikus fénykibocsátás történik. A kibocsátott fény energiasűrűségének frekvencia-eloszlását ilyenkor a Planck-törvény írja le.

Fénykibocsátás akkor is lehetséges, ha valamilyen külső energiaforrás segítségével gerjesztjük az anyagot. A külső energiaforrás lehet fényforrás, elektromos kisülés, áram, kémiai reakció, stb. Az íly módon szelektíven gerjesztett anyag által kibocsátott fény frekvencia-eloszlását már nem a Planck-törvény írja le.

Bármely anyag atomokból épül fel. Az atomok előfordulhatnak önállóan, például egy ritka gázban, vagy más atomokkal kölcsönhatásban molekulát, folyadékot vagy szilárd testet hozhatnak létre. Az anyagot alkotó mikrorészecskék a kvantummechanika törvényszerűségeinek megfelelően viselkednek. A mikrorészecskék "mozgásának" leírására, állapotainak meghatározására a kvantummechanika fogalomrendszerét kell használni.

1.1. Atomok lehetséges állapotai

A legegyszerűbb atom a H-atom, mely egy protonból és egy elektronból áll. H-szerű atomoknak nevezik azokat az atomokat, melyek Z protont és csak egy elektront tartalmaznak. Ezek lehetséges energiái:

 

(1.1)

ahol Z a protonszám, n=1, 2, ... pozitív egész szám, az energia értéke pedig eV-ban értendő. Az energia negatív, mert kötött állapotról van szó.

1eV energiára tesz szert egy elektron 1V feszültséggel gyorsítva. Mivel az elektron töltése 1,6·10-19 C, az energia értéke SI egységben 1,6·10-19 J.

Több elektronnal rendelkező atom esetén csak jóval bonyolultabban adhatók meg a lehetséges energiaértékek, de minden atomra jellemző, hogy diszkrét energiaszintekkel rendelkezik, melyek távolsága tipikusan eV-os nagyságrendű.

1eV-os energiájú foton vákuumbeli hullámhosszát megkapjuk, ha a fénysebesség és a Planck-állandó (h=6,63 10-34 Js) értékének szorzatát elosztjuk a J-ban kifejezett energia értékével, vagyis jelen esetben ez megfelel 1,24 µm-nek.

1.2. Molekulaállapotok

Az atomokhoz hasonlóan tárgyalhatók a molekulák is, de mivel ezek több atom együtteséből állnak, figyelembe kell venni a molekula rezgéséből és forgásából eredő hatásokat is.

1.2.1. Rezgési energia

A legegyszerűbb molekula két atomból áll. Ekkor a rezgés potenciális energiája, ha m 1 és m 2 jelöli az atomok tömegét és a kitérés az erővel lineáris és x irányú,

 

(1.2)

alakban írható, ahol κ a rugóállandó. A lehetséges rezgési energiák megegyeznek a kvantummechanika egyik alapproblémájának, a harmonikus oszcillátornak az energiaértékeivel

 

(1.3)

ahol m r a redukált tömeg, v a rezgési kvantumszám és ω a sajátfrekvencia. Érdemes megjegyezni, hogy a rezgési energiaszintek egymástól való távolsága mindig . Így a κ rugóállandó a redukált tömeg ismeretében a rezgési vonalak távolságából meghatározható. Az oszcillátor legalacsonyabb energiája

 

(1.4)

a szintek távolságának fele és nem 0. Ez az energiaérték az ún. zérusponti energia. tipikus értéke molekuláknál 0,05-0,5eV, ami megfelel 2,5-25µm hullámhossznak.

Többatomos molekula esetén többfajta rezgés is lehetséges különböző rugóállandóval.

1.2.2. Forgási energia

Megint a legegyszerűbbet, a kétatomos molekulákat példaként tekintve a forgási energia kvantummechanikai megfelelője felírható a klasszikus forgási energia alapján

 

(1.5)

alakban, ahol I a molekula tehetetlenségi nyomatéka, az I(I+1) pedig az impulzusmomentum lehetséges értékeiből származtatható, vagyis I az impulzusmomentum kvantumszáma. A tipikus energiaértékek 0,001-0,01eV tartományba esnek, ami hullámhosszban megfelel a távoli infravörös (100 µm-1 mm) tartománynak.

1.2.3. A molekula teljes energiája

A molekula teljes energiája az elektron-, a rezgési és a forgásból eredő energiák összege

 

(1.6)

mivel az egyes tagok energiában igen különböző nagyságrendűek, ezért a molekula-átmenetek hullámhosszából következtetni lehet arra, hogy milyen típusú energia-átmenetről van szó.

1.2.4. Festékmolekula

A szerves festékek nagy bonyolult molekulákból állnak, melyek elek­tronenergiái, rezgési és rotációs szintjei egymásra épülve a nagyon sok, egymáshoz közeli energiaszintből sávokat hoznak létre (1.1. ábra - Festékmolekulák jellemző energiái).

Festékmolekulák jellemző energiái
1.1. ábra - Festékmolekulák jellemző energiái


1.3. Elektronállapotok szilárd testekben

Az atomok és molekulák diszkrét energiáitól eltérően a szilárdtestben az eredeti atomi elektronszintek nagymértékben kiszélesednek. A kiszélesedés az iontörzstől távolodva növekszik. A kiszélesedett, s ezért át is fedő sávok betöltöttségének függvényében nagymértékben változó tulajdonságok miatt három típusú szilárdtestet szokás megkülönböztetni (1.2. ábra - Atomi diszkrét elektronszintek kiszélesedése sávokká.): fémet, félvezetőt és szigetelőt.

Atomi diszkrét elektronszintek kiszélesedése sávokká.
1.2. ábra - Atomi diszkrét elektronszintek kiszélesedése sávokká.


Azok az anyagok, melyekben a legfelső energiasáv csak kis mértékben betöltött, s ezért elektronjaik szinte tetszőlegesen kis energiával gerjeszthetők, a fémek. Azok az anyagok, amelyekben a legfelső energiasáv teljesen betöltött és a következő sáv, mely 3 eV - nál közelebb van, T=0 hőmérsékleten teljesen üres, a félvezetők. Hasonlóan jellemezhetők a szigetelők, csakhogy ezeknél az üres sáv távolsága 3eV-nál messzebb van. A legfelső betöltetlen, vagy részlegesen betöltött sáv a vezetési sáv. A teljesen betöltött legfelső sáv a vegyértéksáv. A kettő távolsága a tiltott sáv, melynek energiaszélességét E g -vel jelölik. g a gap (jelentése rés) angol szó kezdőbetűje.

A különböző típusú szilárdtest anyagok eltérő tulajdonságát jól mutatja vezetőképességük nagymértékű eltérése. A vezetőképesség Ωcm-ben kifejezett tipikus értéke fémekben 106, félvezetőkben 10-6-103 és szigetelőkben 10-12.

Szigetelő típusú szilárdtest-lézer volt az első működő lézer is, a rubinlézer. A rubin krómmal szennyezett alumíniumoxid kristály. A lézerműködés szempontjából érdekes nívói az (1.3. ábra - Rubin kristály sávjai és energiaszintjei.) ábrán láthatók.

Rubin kristály sávjai és energiaszintjei.
1.3. ábra - Rubin kristály sávjai és energiaszintjei.


A lézerátmenet a krómion közbülső diszkrét energiaszintjei között történik, míg a szilárd testeket jellemző sávok (az (1.3. ábra - Rubin kristály sávjai és energiaszintjei.) ábrán 4F1 és 4F2) alkalmasak a lézerátmenet szélessávú gerjesztésére.

A két legismertebb félvezető anyag a Si és a GaAs. Tiltott sávjuk szélessége 1,11 eV (Si) és 1,42 eV (GaAs). A sávszélesség értékének alapján a Si látszik könnyebben gerjeszthetőnek. A tiltott sáv környéki lehetséges energiaállapotok részletesebb tanulmányozása alapján belátható, hogy a Si -ban a vezetési sáv és a vegyértéksáv között nem lehetséges foton kibocsátásával vagy elnyelésével kapcsolatos közvetlen átmenet, mivel az impulzus-megmaradás ezekre a folyamatokra nem tud teljesülni. (A Si indirekt sávú, a GaAs pedig direkt sávú félvezető.) Ezért a félvezető lézerek legfontosabb alapanyaga a GaAs és különböző módosulatai, mint pl. GaAlAs, InGaAs, GaAsP, InGaAsP stb.

2. fejezet - Fény és anyag kölcsönhatása (fénykibocsátás, fényelnyelés)

Az elektromágneses térrel való kölcsönhatás következtében egy anyagi részecske, legegyszerűbb esetben egy atom lehetséges energiaszintjei között fénykibocsátásos illetve fényelnyeléses átmenetek fordulhatnak elő. Válasszuk ki egy atomnak két energiaállapotát, E 1 és E 2 -t. Legyen az energiakülönbségnek megfelelően a rezonanciafrekvencia ν 0 , vagyis

 

(2.1)

Három kölcsönhatási folyamat lehetséges: spontán emisszió, abszorpció és indukált emisszió.

2.1. Spontán emisszió

Amikor az atom a magasabb energiájú E 2 állapotból egy νν 0 frekvenciájú foton kibocsátásával kerül az alacsonyabb energiájú E 1 állapotba, akkor spontán emisszióról beszélünk. A kibocsátott foton frekvenciájának legvalószínűbb értéke a ν 0 frekvencia, de attól eltérő is lehet, mivel az E 1 és E 2 energiaszintek csak a legvalószínűbb energiaértéket adják meg, a nívók nem végtelen keskenyek.

Spontán emissziós fénykibocsátás folyamata.
2.1. ábra - Spontán emissziós fénykibocsátás folyamata.


Ha a spontán emisszió valószínűsége egységnyi idő alatt p sp , akkor p sp Δt annak a valószínűsége, hogy a [t, t+Δt] időintervallumban ν frekvenciájú foton kibocsátása történik. Ha N az atomsűrűség (egységnyi térfogatban, dV-ben az atomok száma) a felső E 2 szinten, akkor spontán emisszióval

 

(2.2)

atom fog bomlani egységnyi térfogatban, a gerjesztett atomok számának változása pedig dV-ben

 

(2.3)

A gerjesztett atomok száma exponenciálisan csökken az 1/p sp időállandóval.

A spontán emisszió a gerjesztett atomok számának exponenciális csökkenését okozza.
2.2. ábra - A spontán emisszió a gerjesztett atomok számának exponenciális csökkenését okozza.


2.2. Abszorpció

Abszorpció során az atom egy ν frekvenciájú foton hatására az E 1 állapotból az E 2 állapotba megy át, minek következtében a térben jelen lévő ν frekvenciájú fotonok száma eggyel csökken.

Az abszorpció folyamata.
2.3. ábra - Az abszorpció folyamata.


2.3. Indukált emisszió

Az abszorpciós folyamat fordítottja. Egy ν frekvenciájú foton hatására egy ugyanolyan tulajdonságú "hasonmás" foton keletkezik, miközben az atom a magasabb energiájú E 2 állapotból az alacsonyabb energiájú E 1 állapotba kerül. A ”hasonmás” foton ugyanolyan energiájú, irányú, mint a beérkezett foton és az általa leírt elektromágneses hullám polarizációja és fázisa is megegyezik a beérkező foton által képviselt hullám megnevezett tulajdonságaival.

Indukált emissziós fénykibocsátás folyamata.
2.4. ábra - Indukált emissziós fénykibocsátás folyamata.


Az indukált emissziós folyamat hozza létre a lézerek "nem közönséges tulajdonságú" fényét!!

Az abszorpció és az indukált emisszió matematikai leírásához szükségünk van egy új fogalom, a fluxussűrűség bevezetéséhez. Tekintsük az atom kölcsönhatását egy csupa ν frekvenciájú fotonokból álló (monokromatikus) nyalábbal! Jellemezzük a fotonnyalábot a ν frekvencián kívül az I intenzitásával. (Az intenzitás az egységnyi felületre beeső fényteljesítmény.) Vezessük be az egységnyi felületre, egységnyi idő alatt beeső fotonszámot, a fluxussűrűséget, mely az intenzitással definíció szerint a következő kapcsolatban van:

 

(2.4)

Az indukált emisszió vagy az abszorpció egységnyi idő alatti valószínűségét, W i -t a következőképpen írhatjuk le:

 

(2.5)

ahol σ(ν) az anyagi részecske kiválasztott átmenetéhez rendelhető, frekvencia-függő, felület dimenziójú mennyiség, a hatáskeresztmetszet. Egységnyi idő alatt annyi indukált emisszió vagy abszorpció játszódik le, ahány fotont „fog be” az anyagi részecske a fotonnyalábból. A hatáskeresztmetszet rezonancia jellegű frekvencia-függvény. Jellemzése lehetséges maximális értékével σ(ν 0 )=σ 0 -lal, félérték-szélességével Δν-vel és a görbe alatti S területtel (2.5. ábra - Frekvenciafüggő hatáskeresztmetszet jellemzése.).

Frekvenciafüggő hatáskeresztmetszet jellemzése.
2.5. ábra - Frekvenciafüggő hatáskeresztmetszet jellemzése.


W i annál nagyobb, minél nagyobb a fluxussűrűség és a hatáskeresztmetszet. σ(ν) tehát az atomhoz rendelhető hatásos felület, melyen ha a foton áthalad, biztosan bekövetkezik az indukált emisszió vagy az abszorpció folyamata.

2.4. Homogén és inhomogén rendszerek hatáskeresztmetszete

A frekvenciafüggő hatáskeresztmetszet szabja meg, hogy az anyag kiválasztott átmenete milyen Δν tartományban képes abszorpcióra ill. emisszióra. A különböző anyagformák esetében a frekvenciafüggvény alakja és Δν szélessége változik.

Az anyagi rendszerek a fénnyel való emissziós és abszorpciós kölcsönhatások szempontjából két csoportra oszthatók. Vannak olyan rendszerek, melyeknek a kölcsönhatásban résztvevő atomjai, vagy molekulái mind azonosan viselkednek, ezeket homogén típusú rendszereknek nevezik, és vannak olyanok, melyeknél atom- ill. molekulacsoportok különbözőképpen viselkednek, s így a teljes kölcsönható rendszer csak egy átlagos frekvencia-kiszélesedéssel jellemezhető. Ezek az inhomogén típusú rendszerek.

A homogén rendszerek hatáskeresztmetszetének frekvenciafüggése a Lorentz-függvénnyel adható meg:

 

(2.6)

ahol Δν a maximum felénél a Lorentz-görbe szélességének értéke. Homogén viselkedést eredményez az anyagi rendszerekben:

 • a gerjesztett energiaszintek véges élettartama (a gerjesztés egy idő után „lecseng”, a rendszer visszatér a gerjesztés előtti egyensúlyi állapotába) miatt fellépő kiszélesedés, amit természetes vonalszélességnek neveznek, tipikus nagysága 10-20 MHz;

 • gázokban a nyomás növekedésével gyakoribbá váló ütközés miatti kiszélesedés, tipikus értéke 5-10 MHz / torr (760 torr = 1 atm);

 • kristályokban a hőmérséklet növekedésével egyre effektívebbé váló rezgés.

Az inhomogén rendszerek hatáskeresztmetszetének frekvenciafüggése Gauss-függvénnyel adható meg:

 

(2.7)

ahol M a részecske tömege, c a fénysebesség vákuumban, T az abszolút hőmérséklet, k B a Boltzmann-állandó.

Inhomogén viselkedést eredményez gázokban a mozgó részecskék fényirányú eltérő sebessége (Doppler-hatás), vagy szilárd testekben az adalék eltérő környezete (az adalékatom, vagy –ion átmenete a lézerátmenet). Az inhomogén kiszélesedést is szokás a maximális érték felénél felvett frekvenciakülönbség értékével (félértékszélesség) jellemezni. Számítsuk ki a (2.7) alapján:

 

(2.8)

(2.8) alapján látható, hogy a kiszélesedés fordítottan arányos az átmenet hullámhosszával és a részecskék tömegének négyzetgyökével. Ezért infravörös tartományban és molekulák esetén (pl. CO 2 lézer 10,6 µm-es hullámhosszán) nagyságrendekkel kisebb az inhomogén kiszélesedés mértéke.

2.5. Különböző lézerközegek jellemző kiszélesedései

Elsőnek számítsuk ki a He- Ne lézer leggyakoribb, λ=0,6328µm-es átmenetének (Ne atomok átmenete) inhomogén kiszélesedését. Tételezzük fel, hogy a He-Ne gázkisülésben a kialakuló egyensúlyi hőmérséklet 400 K. További adatok:

 

(2.9)

A (2.1. táblázat - Különböző lézerközegek jellemző kiszélesedései) táblázatban különböző lézerközegek jellemző kiszélesedéseit gyűjtöttük össze.

2.1. táblázat - Különböző lézerközegek jellemző kiszélesedései
 

Típus

Gáz

Folyadék

Szilárdtest

Homogén

természetes

ütközési

kristályráccsal kölcsönh.

1 kHz - 10 MHz

5 - 10 MHz/torr

-

elhanyagolható

9 THz

-

elhanyagolható

-

300 GHz (300K)

Inhomogén

Doppler

lokális tér

50 MHz – 1 GHz

-

elhanyagolható

15 THz

-

30 GHz – 15 THz


3. fejezet - Koherens optikai erősítő

Ahhoz, hogy egy közegben egy adott átmeneten fényerősítést hozzunk létre indukált emisszióval - nem egyensúlyi betöltöttséget (azaz az egyensúlyi betöltöttséggel ellentétes betöltöttséget vagy populáció inverziót, azaz a nagyobb energiájú szinten nagyobb betöltöttséget) kell létesíteni. Ebben az esetben az átmenetnek (lásd (2.1) összefüggést) megfelelő frekvenciájú fotonnyaláb a nem egyensúlyi állapotban lévő közegen áthaladva koherensen fog erősödni.

Koherens erősítő létrehozása. A gerjesztés hatására a nem egyensúlyi állapotban lévő atomok indukált emissziós fénykibocsátása a belépő fotonok koherens erősödését eredményezi
3.1. ábra - Koherens erősítő létrehozása. A gerjesztés hatására a nem egyensúlyi állapotban lévő atomok indukált emissziós fénykibocsátása a belépő fotonok koherens erősödését eredményezi


Egy ideális erősítő a bemenő harmonikus jelet úgy erősíti, hogy annak frekvenciája változatlan marad, amplitúdója lineárisan nő, fázisa a frekvencia lineáris függvényeként változik és az erősítés egy megadott frekvenciasávban állandó. Ezzel szemben a valóságban a reális erősítő frekvenciafüggő erősítésével és fázistolásával jellemezhető. Az erősítés csak kis amplitúdójú bemenő jelek esetén lineáris és egy adott jelszint felett pedig telítődik (3.2. ábra - Ideális és reális erősítő összehasonlítása).

Ideális és reális erősítő összehasonlítása
3.2. ábra - Ideális és reális erősítő összehasonlítása


3.1. Frekvenciafüggő erősítés

Legyen a gerjesztett állapotú közegbe belépő fotonnyaláb z irányban terjedő ν frekvenciájú monokromatikus síkhullám. A fotonnyaláb az intenzitással vagy a fluxussűrűséggel (2.4) jellemezhető.

A fluxussűrűség változása erősítő közegen való áthaladáskor
3.3. ábra - A fluxussűrűség változása erősítő közegen való áthaladáskor


A közeg gerjesztett állapota az E 2 szint, a kiválasztott energiaátmenet a 2→1 szintek közötti, a rezonanciafrekvencia a (2.1) különbségnek megfelelően ν 0 és N 1 , N 2 az egységnyi térfogatban lévő atomszám az adott energiaszinteken. Számítsuk ki a közeg egységnyi hosszának frekvenciafüggő γ(ν) erősítését.

A gerjesztett közeg és a Φ(z) fluxussűrűségű elektromágneses tér között lejátszódó kölcsönhatási folyamatok:

 • abszorpció, N 1 W i az elnyelt fotonszám egységnyi időben és térfogat­ban, következmény: Φ(z) gyengülése,

 • indukált emisszió, N 2 W i a kibocsátott fotonszám egységnyi időben és térfogatban, következmény: Φ(z) erősödése,

az (N 2 - N 1 )W i különbség pozitív vagy negatív volta dönti el, hogy a közeg erősítő vagy gyengítő lesz. A spontán emisszió, mely szintén jelen van, az erősítés szempontjából nem játszik szerepet, az erősítő zaját eredményezi. Az N=N 2 - N 1 különbség az inverziósűrűség. Ha N>0, a közeg erősíti, ellenkező esetben gyengíti a belépő fénynyalábot. Egységnyi hosszúságú közegben a fluxussűrűség megváltozása felírható az inverziósűrűséggel és az indukált folyamatok valószínűségével:

 

(3.1)

 

(3.2)

 

(3.3)

ahol γ(ν) az egységnyi hossz erősítése. Megoldva (3.1)- et

 

(3.4)

z szakasz megtételével a fluxussűrűség vagy az intenzitás is exponenciálisan növekszik. A valóságban, mint látni fogjuk, az egységnyi hossz erősítése függ a fluxussűrűségtől, ezért a fluxussűrűség differenciálegyenletének a megoldása nem adható meg ilyen egyszerűen!

Az egységnyi hossz erősítésének frekvenciafüggését a hatáskeresztmetszet frekvenciafüggése adja. Homogén közeg esetén a hatáskeresztmetszet (2.6) azaz Lorentz-alakú, inhomogén közegben pedig (2.7) azaz Gauss-alakú lesz.

3.2. Gerjesztési folyamatok

A gyakorlatban a gerjesztés (pumpálás) módja lehet: lámpa, kisülés vagy áram, vegyi folyamat, egy másik lézer, stb. A gerjesztéseket két fő csoportba szokás osztani: optikai és elektromos gerjesztések. Optikai gerjesztés során egy nagyteljesítményű fényforrás fényét abszorbeálja az aktív anyag, s így jön létre nem egyensúlyi állapot pl. szilárdtest lézerekben, ahol az atomi nívók sávokat hoznak létre, így a pumpálás széles sávban lehetséges; vagy folyadék (pl. festék) lézerekben. De lehetséges lézerrel is gerjeszteni lézert. Elektromos gerjesztés intenzív elektromos kisüléssel vagy árammal lehetséges például gázlézerekben, ahol a keskeny nívók optikai pumpálása nem megy, vagy félvezető lézerekben, ahol az árammal való gerjesztés egyszerűbb, mint optikailag pumpálni.

3.2.1. Optikai gerjesztés

Nagyteljesítményű inkoherens lámpa fényét megfelelő optikai közvetítő rendszerrel az aktív anyagba vezetik.

 • impulzus lézereknél 450-1500 torr Xe vagy Kr töltetű villanólámpát használnak, ahol egy nagy kapacitású kondenzátorban tárolt elektromos energiát sütnek ki a lámpába. A kisülést egy segédelektródára adott nagyfeszültségű trigger impulzus indítja, mely előionizálja a gázt, ezt követi a lámpa intenzív felvillanása. A fényimpulzus hosszát a kapacitás és az ellenállás szorzata szabja meg, általában 1 – 2 μs – 100 – 200 μs tartományba esik.

 • folytonos (continuous wave - cw) lézereknél nagy nyomású (4000 – 8000 torr ~ 5 – 10 atm) Kr vagy W - iodine lámpát használnak.

Geometriai elrendezések

Az aktív anyag rúd alakú, melynek átmérője 1 – 2 mm - néhány cm, hossza cm - néhányszor 10 cm tipikusan. Lehetséges elrendezések:

 1. a lámpa csigavonalban körbeveszi a rudat, s a fény közvetlenül vagy a burkoló nagy reflexiójú hengeres felületről visszaverődve éri el az aktív anyagot,

 2. elliptikus elrendezés az ábra szerint,

  Elliptikus elrendezés
  3.4. ábra - Elliptikus elrendezés


 3. szoros elrendezés az ábra szerint,

  Szoros elrendezés
  3.5. ábra - Szoros elrendezés


  diffúz reflektorként MgO, BaSO4 port vagy fehér kerámiát használnak, ezek kicsit csökkentik a fényátvitel hatásfokát, de egyenletes megvilágítást eredményeznek,

 4. bonyolultabb elrendezések is vannak 2 lámpával elliptikus és közeli elrendezésben.

Az optikai pumpálás hatásfoka

Több tényezőtől függ:

 1. közvetítő rendszer hatásfoka, ηk, tipikus értéke 30-80 %,

  ηk = az aktív anyagba belépő energia / a lámpa kisugárzott energiája

 2. a lámpa sugárzási hatásfoka, ηe, tipikus értéke 25-50 %,

  ηe = a kibocsátott fényenergia / a betáplált elektromos energia

 3. abszorpciós hatásfok, ηa, tipikus értéke 10-60%,

  ηa = az elnyelt hasznos energia / az aktív anyagba belépő energia

 4. kvantumhatásfok, ηq, tipikus értéke 40-50 %

A teljes hatásfok, ηt

ηt = ηk ηe ηa ηq ~ 1 - 3 %

3.2.2. Elektromos gerjesztés

Itt csak a gázkisüléssel foglalkozunk. A félvezető lézerekkel egy későbbi fejezetben külön foglalkozunk. Az áram hatására a kisülésben ionok és szabad elektronok keletkeznek, melyek gyorsulnak és ütközéssel át is adják energiájukat, létrejön az atomok gerjesztése vagy ionizációja. Az elektronoknak van lényegesebb szerepük, nagyobb mozgékonyságuk miatt. Alacsony nyomású gázkisülésben cw gerjesztéssel rövid idő alatt kialakul egy egyensúlyi energiaeloszlás az elektronokra nézve, amelynek alapján megadható az átlagos elektronenergia vagy elektronhőmérséklet. Két fő folyamat van:

 1. egykomponensű gáz esetén az elektronütközéses gerjesztés

  e + X → X* + e        első fajú ütközés,

 2. kétkomponensű gázban (a komponenseket jelölje A és B) rezonáns energiaátadással is lehetséges gerjesztés

Rezonáns energiaátadású ütközés
3.6. ábra - Rezonáns energiaátadású ütközés


A* + B → A + B* + ΔE        másodfajú ütközés.

Különösen akkor jó ez a folyamat, ha az A atom 2 → 1 átmenete tiltott átme­net, vagyis az A 2-es szintje metastabil állapot, így mint egy energiatartály működik, s ha egyszer gerjesztődött, hosszú ideig gerjesztve is marad. Például He-Ne lézerben a He tölti be az "A" anyag szerepét, míg a Ne a "B" anyag. A hélium egy metastabil állapota játsza a főszerepet a Ne atom megfelelő szintjének (He-Ne lézer felső szintjének) a gerjesztésében.

3.3. Három és négy nívós közegek

Az irodalom kétfajta erősítő közeget az eddigieken felül is kiemelten tárgyal. Ezek az ún. három és négy nívós közegek. A kiemelést az indokolja, hogy a gyakorlatban a lézererősítők egy része megfeleltethető a három és négy nívós közegeknek.

Az adott atomi rendszernek több nívóját kell figyelembe venni, melyekre teljesülnie kell a (3.4. ábra - Elliptikus elrendezés és 3.5. ábra - Szoros elrendezés) ábrák szerinti feltételeknek.

Háromnívós gerjesztési modell
3.7. ábra - Háromnívós gerjesztési modell


Mivel az atomi szintek távolsága >> kT, (kivéve a molekulák rotációs szintjeit), ezért termikus egyensúlyban csak a legalacsonyabb szintek vannak betöltve. Ezért a 3 nívós esetben kezdetben N 1 =N t , ahol a t index az összes atomot jelenti. Az 1 és 2 szintek közötti inverz betöltöttséghez N t /2+1 atom gerjesztése szükséges. Lehetséges olyan háromnívós gerjesztési model is, ahol a lézerátmenet a felső két szint között történik és a megfelelően nagy inverziókülönbséghez csak az alsó lézerszint gyors bomlását kell biztosítani.

Négynívós gerjesztési modell.
3.8. ábra - Négynívós gerjesztési modell.


A 4 nívós esetben már egyetlen atom gerjesztésével létrejön az inverzió az 1 és 2 szintek között, ezért ebben az esetben kevesebb betáplált energiára van szükség az inverz betöltöttség létesítéséhez.

3.4. Példák

 1. Klasszikus 3-nívós rendszer a rubinlézer (az első lézer volt 1960-ban). A természetben előforduló Al2O3 korund fekete színű kristály (ez a smirgli alapanyaga). Egykristályos szabályos változata a zafír, mely átlátszó. Krómmal szennyezve kapjuk a rubinkristályt, melyet Cr2O3+Al2O3 olvadékából növesztenek. A krómdioxid az olvadékban 0,05 súlyszázalékban szerepel. Az így kapott kristály mélyvörös színe miatt kapta a rubin nevet.

  Rubin kristály lézerműködéshez fontos nívói
  3.9. ábra - Rubin kristály lézerműködéshez fontos nívói


  A lézerműködés szempontjából fontos energiaszintek a háromnívós sémának felelnek meg. A rubin kristálynak kékben és zöldben két széles elnyelő sávja van (ezek okozzák a kristály piros színét), ezeket lehet lámpával gerjeszteni, a lézerátmenetek hullámhosszai: 0,6943 µm (erősebb átmenet) és 0,6928 µm. A 3→2 átmenet élettartama τ32~ps nagyságrendű, a τ21~t sp ≈3ms. Az átmenet homogén kiszélesedésű, Δν=60GHz (300K-en). A növesztett lézerkristály tipikus méretei: 5 - 20cm hosszú és 5 - 10mm átmérőjű.

 2. Klasszikus 4-nívós rendszer a neodímium lézer. Szintén szilárdtest lézerfajta. A Nd ionokat YAG kristályba illetve üvegbe szennyezőként beépítve a Nd ion két nívója közötti átmeneten működik ~ 1,06µm körüli infravörös hullámhosszon. A lézerműködéshez szükséges energiaszintek a (3.10. ábra - Nd:YAG lézer nívói) ábrán láthatók.

  Nd:YAG lézer nívói
  3.10. ábra - Nd:YAG lézer nívói


  A 3-mal jelölt szint 4 db ~ 30nm - es sávból áll: 0,810; 0,75; 0,58; 0,52μm körül, melyek rövid idő alatt ürülnek a lézer felső szintjére, a nívóélettartamok: τ32 ~ 100ns, t sp ~ 1,2ms és τ1 ~ 30ns.

  A YAG - kristályos környezetben az átmenet homogén kiszélesedésű, Δν ≈ 120Ghz 300K -en, míg az üvegben a neodímium ionok szabálytalan környezete miatt az átmenet inhomogén kiszélesedésű, szobahőmérsékleten Δν ≈ 3000Ghz. Az üveg esetén a méretben nincs korlát. A ma ismert legnagyobb méretű lézer egy Nd:üveg lézer (NOVA lézer, melyet fúziós kisérletekhez fejlesztettek ki, 105J energiájú 1ns - os impulzust ad).

  A 3-as sávok hullámhossztartományában ma már nagy teljesítményű félvezető lézerek működnek, ezért a lámpás gerjesztések helyett ma már egyre inkább a 3.11. ábra - Új típusú elrendezések az Nd:YAG lézerek gerjesztésére lézerdiódával, a) longitudinális, b) transzverzális. ábra szerinti gerjesztés a jellemző.

  Új típusú elrendezések az Nd:YAG lézerek gerjesztésére lézerdiódával, a) longitudinális, b) transzverzális.
  3.11. ábra - Új típusú elrendezések az Nd:YAG lézerek gerjesztésére lézerdiódával, a) longitudinális, b) transzverzális.


 3. A (3.12. ábra - Hagyományos felépítésű He-Ne lézer) ábrán egy hagyományos felépítésű He-Ne lézert láthatunk.

  Hagyományos felépítésű He-Ne lézer
  3.12. ábra - Hagyományos felépítésű He-Ne lézer


  A gáztartály kisnyomású (néhány mbar) tipikusan 5:1 keverékarányú He és Ne gázkeveréket tartalmaz. A Ne atomok gerjesztése gázkisüléssel történik. Közvetlen elektrongerjesztéssel, illetve a korábban említett másodfajú ütközéses energiacserével, amikor gerjesztett He atomok adják át energiájukat ütközés során alapállapotú Ne atomoknak. A wolframszál anód és a tipikusan Al ötvözetből készített katód között folyik a néhány mA nagyságú áram a vastag falú kapillárisban. A kisülés beindításához hossztól függő, de 5-10 kV nagyságú gyújtófeszültség szükséges. A lézer legismertebb hullámhossza a 0,6328 µm-es, de közeli infra hullámhosszai (1,15 és 3,39 µm), illetve zöld, sárga és egyéb piros hullámhosszai is ismertek. A (3.13. ábra - Hagyományos He-Ne lézer működés közben) ábrán egy működő hagyományos felépítésű He-Ne lézert láthatunk.

  Hagyományos He-Ne lézer működés közben
  3.13. ábra - Hagyományos He-Ne lézer működés közben


 4. Néhány lézerátmenet jellemzői

  Közeg

  λ[μm]

  σ 0 [cm2]

  t sp

  Δν

  H hom.

  I inhom.

  n

  He-Ne

  0,6328

  1·10-13

  0,7 μs

  1,5 GHz

  I

  ~1

  Rubin

  0,6943

  2·10-20

  3 ms

  60 GHz

  H

  1,76

  Nd3+-YAG

  1,064

  4·10-19

  1,2 ms

  120 GHz

  H

  1,82

  Nd3+:üveg

  1,06

  3·10-20

  0,3 ms

  3THz

  I

  1,5

  Er3+:üvegszál

  1,55

  6·10-21

  10,0 ms

  4 THz

  H/I

  1,46

  Rodhamin 6G

  0,56-0,64

  2·10-16

  3,3 ns

  5 THz

  H/I

  1,33

  Ti3+:Al 2 O 3

  0,66-1,18

  3·10-19

  3,2μs

  100 THz

  H

  1,76

  CO 2

  10,6

  3·10-18

  2,9 s

  60 MHz

  I

  ~1

  Ar+

  0,515

  3·10-12

  10,0 ns

  3,5 GHz

  I

  ~1

4. fejezet - Passzív optikai rezonátorok

A lézerek létrehozásához nem elegendő csak koherens erősítőt építeni, mert az erősítő működtetéséhez ekkor a belépő fluxussűrűséget valamilyen külső forrásból állandóan biztosítanunk kell. Ehelyett célszerű az erősítőt elhagyó egyszer már felerősödött fényt visszacsatolni a közegbe. Erre a feladatra látszik alkalmasnak a passzív optikai rezonátor, mely reflektáló felületekkel rendelkező üreg. Az üregben az elektromágneses térnek a határfeltételekkel meghatározott állapotai létezhetnek csak, melyeket módusoknak neveznek.

A lézereknél használt rezonátorok az általános üregtől (pl. amit a mikrohullámú technikában is használnak) jelentősen különböznek, mivel 1) általában hiányoznak az üreg oldalsó határoló felületei, vagyis a rezonátorok nyitottak; 2) a rezonátor mérete nagyságrendekkel meghaladja a lézer hullámhosszát. A lézerek hullámhossza u.i tipikusan 0,1 .. 10-20µm, ami rezonátorhossznak túl kicsi lenne a megfelelő erősítés biztosításához.

A nyitottság miatt bármely módusnak a rezonátorban elkerülhetetlenül vesztesége lesz, az energia egy része el fogja hagyni az üreget.

A nyitott rezonátorban csak az optikai tengely közelében koncentrálódó módusoknak lesz elegendően kicsi a vesztesége, a többi igen gyorsan ki fog szóródni. A nyitottság előnyösen használható pl. az aktív anyag oldalirányból való gerjesztésére is (lásd előző fejezet (3.9. ábra - Rubin kristály lézerműködéshez fontos nívói) ábra).

Szokás definiálni a rezonátoroknál az ún. jósági tényezőt, mely

 

(4.1)

A jósági tényező a következő alakba írható:

 

(4.2)

ahol Δνr a módusok frekvencia szerinti félértékszélessége a rezonátorban. A frekvencia szerinti kiszélesedés a veszteség miatt lép fel, annál nagyobb, minél nagyobb a veszteség. Így a jósági tényező pedig akkor nagy értékű, ha kicsi a vesztesége a módusnak, mivel Q fordítva arányos Δνr-rel.

4.1. Rezonátortípusok

A legismertebb rezonátortípusokat ismertetjük. A tükrök lehetnek négyszögletesek vagy kerekek, sík vagy rádiuszos tükrök, távolságuk néhány cm-től néhány méter lehet, a tükörátmérő tipikus értéke néhány mm - től néhány cm - ig terjed.

4.1.1. Sík II-os (Fabry-Perot) rezonátor

Az eredő tér két ellenkező irányban haladó hullám szupepoziciójaként kialakuló állóhullám, melynek hullámhosszát megadja az

 

(4.3)

ahol n pozitív egész szám. A lehetséges frekvenciák pedig

 

(4.4)

Ha abból indulnánk ki, hogy a módus fennmaradásának szükséges feltétele, hogy egy körüljárás után a fáziskülönbség 0 (vagy 2πn) legyen, ugyanerre az eredményre jutnánk, mert:

 

 

4.1.2. Koncentrikus vagy szférikus rezonátor

Két ellenkező irányban haladó gömbhullám szuperpoziciója. A rezonáns frekvenciák megegyeznek a Fabry-Perot rezonátoréval.

4.1.3. Konfokális rezonátor

Az ábrán a geometriai optikai sugármenetet tüntettük fel. A módusok se nem sík, se nem gömbhullámok lesznek, a rezonáns frekvenciák egyszerű módon nem adhatók meg.

4.1.4. Sík és gömbtükör kombinációk

hemikonfokális

hemiszférikus

A geometria meghatározza a lehetséges módusok térkitöltését, befolyásolja az erősítés értékét, hatással van a kilépő fény terjedési tulajdonságaira (nyalábátmérő, divergencia).

4.1.5. Általános rezonátor

Az általános rezonátor két tetszőleges rádiuszú tükörből áll egymástól L távolságra. Két kategóriája különböztethető meg: vannak stabil és instabil rezonátorok. Instabil egy rezonátor, ha a sugár a tükrök közötti oda-vissza verődésekor a rezonátor tengelyéből kidivergál; pl.

Instabil rezonátor.
4.1. ábra - Instabil rezonátor.


A továbbiakban a stabil rezonátorok két fontos típusával, a sík II-os rezonátorral és a konfokális rezonátorral foglalkozunk. Megmutatjuk, hogy minden stabil, legalább egy rádiuszos tükröt tartalmazó általános rezonátor leírása visszavezethető egy vele ekvivalens konfokális rezonátor leírására.

4.2. Sík II-os rezonátor, frekvenciák közelítő meghatározása

Közelítőleg meghatározzuk a sík II-os rezonátor lehetséges frekvenciáit. Zárt négyzetes hasáb alakú rezonátor esetén (2a a négyzet egy oldala, L a hasáb magassága) az állóhullámú feltételből kiindulva meghatározhatók a lehetséges frekvenciák.

A nyitott rezonátorban csak olyan módusok lehetségesek, melyekre m,l << n, egyébként túl nagy lenne a diffrakciós veszteség. A gyakorlatban m,l értéke ~ 0, ezért jó közelítéssel teljesül a frekvenciára a

 

(4.5)

összefüggés. A zárójelben lévő második tag is elhanyagolhatóan kicsi a gyakorlatban, ezért az egyszerű megfontolásokból nyert (4.4) összefüggés szerint számíthatók a síkpárhuzamos rezonátorban a módusok lehetséges frekvenciái. Két egymás melletti módus frekvenciakülönbsége pedig

 

(4.6)

azaz csak a fénysebesség és a tükrök távolságának a függvénye. Pl. L = 0,5 m esetén

 

(4.7)

azaz tipikusan néhányszor 100 MHz. Ha pl. a frekvencia 5·1014 s-1 (a hullámhossz 0,6 µm) (4.4) alapján n is kiszámítható

 

(4.8)

A módusok téreloszlása a síkpárhuzamos rezonátorban csak numerikusan határozható meg és mint látni fogjuk, a gyakorlatban ez a rezonátorfajta csak ritkán használatos, mert a két síktükör egymástól adott távolságban való párhuzamban tartása gépészetileg nehezen kivitelezhető feladat és kis szöghiba esetén már instabillá válik a rezonátor.

4.3. Konfokális rezonátor

A konfokális rezonátorban a módusok téreloszlása analitikusan is meghatározható. A számítás mellőzésével megadjuk az x és y irányú téreloszlást, U m,l - et a tükrökön:

 

(4.9)

ahol H m és H I m és I - edrendű Hermite-polinomok. A legegyszerűbb esetben, ha m = I 0, a módusnak megfelelő téreloszlás Gauss - függvény

 

(4.10)

Az amplitúdó 1/e-ad részére esik akár x, akár y irányban, ha

 

(4.11)

w s (s - spot angol szó kezdőbetűjéből) a foltsugár a tükrön.

A transzverzális módusok jelölésére a TEMml használata terjedt el a "transzverzális elektromos és mágneses" elnevezés kezdőbetűkből következően. A (4.2. ábra - Néhány módus intenzitáseloszlása) ábrán néhány módus jellegzetes intenzitáseloszlását lehet látni.

Néhány módus intenzitáseloszlása
4.2. ábra - Néhány módus intenzitáseloszlása


A konfokális rezonátorban az amplitúdó-eloszlás a rezonátor belsejében is bármely helyen felírható. Válasszuk a koordinátarendszer középpontjául a rezonátor közepét. Jelölje w(z) az amplitúdó 1/e - ad részének távolságát az optikai tengelytől. w(z) definíció szerint a nyalábsugár. A rezonátor tengelye mentén, azaz a z távolság függvényében a nyalábsugár

 

(4.12)

alakba írható, ahol w 0 a minimális nyalábsugár, a "nyalábderék" a z= 0 -ban. w 0 éppen (2)1/2 -ed része (4.11) - nek

 

(4.13)

A Gauss - nyaláb leginkább egy gömbhullámhoz hasonlít. Az azonos fázisú felületek közelítőleg gömbfelületek. A fázisfelület görbületi sugara a z tengely mentén

 

(4.14)

alakba írható. A rezonátor közepén és a végtelenben sík a fázisfelület, míg egy tetszőleges helyen (4.14) alapján számítható a görbületi sugár. A tükrökön, azaz a z = L / 2 helyen a görbület éppen megegyezik L - lel, azaz a konfokális geometria miatt a tükör görbületi sugarával. Emiatt, ha az azonos fázisú felületek helyére a rezonátoron belül, a fázisfronti görbületnek megfelelő rádiuszú tükröt helyezünk, a téreloszlás nem fog megváltozni (lásd 4.3. ábra - Azonos fázisú felületek a konfokális rezonátorban. ábra). Elhelyezhetünk egy tükröt az 1' helyre, egyet pedig a 2' helyre, az eredményül kapott rezonátor már nem lesz konfokális rezonátor, mégis ugyanaz marad a foltméret és a téreloszlás. Az egyik tükör, ha a z = 0 helyre tesszük, akár sík is lehet. Ezért elmondható, hogy bármely legfeljebb csak egy sík tükröt tartalmazó általános rezonátorban meghatározható az amplitudóeloszlás egy ekvivalens téreloszlást adó konfokális rezonátor segítségével.

Azonos fázisú felületek a konfokális rezonátorban.
4.3. ábra - Azonos fázisú felületek a konfokális rezonátorban.


4.4. Általános rezonátor

Az előzőek alapján bármely legalább egy rádiuszos tükröt tartalmazó általános rezonátor tárgyalását a következőképpen végezhetjük.

Megkeressük az elrendezésnek megfelelő ekvivalens konfokális rezonátort az

 

(4.15)

egyenletek megoldása alapján. A három egyenlet három ismeretlent (z 1 , z 2 és L e ) tartalmaz. A számítás menete a következő: meg kell határozni pl. R1 távolságát a 0 - tól, ezután pedig az ekvivalens konfokális rezonátor hosszát (L e - t)!

Speciális esetben, pl. szimmetrikus rezonátorra

 

 
 

(4.16)

4.5. Stabilitási feltétel

Vezessük be a következő paramétereket

 

(4.17)

Bizonyítás nélkül a rezonátor stabilitásának feltétele a

 

(4.18)

egyenlőtlenség teljesülése (4.4. ábra - A stabil rezonátorok a bevonalkázott területen belül vannak.).

A stabil rezonátorok a bevonalkázott területen belül vannak.
4.4. ábra - A stabil rezonátorok a bevonalkázott területen belül vannak.


Három határeset:

 1. g 1  = g 2  = -1

  L = 2R

  koncentrikus rezonátor

 2. g 1  = g 2  0

   L = R

  konfokális rezonátor

 3. g 1  = g 2  1

  R 

  plán-paralell rezonátor

A.) hátránya, hogy igen kicsi a foltméret a rezonátor közepén, rendkívül érzékeny, ezért ritkán használják; B.) esetén is kicsi a nyalábméret; C.) instabil, de jó térkitöltésű! A leggyakrabban használt rezonátorok két nagy rádiuszú ((2-10) x L), vagy egy sík és egy nagy rádiuszú tükörrel készülnek.

4.6. Gauss-nyaláb terjedése szabad térben

A rezonátorból kilépő TEM00 nyaláb szabad térben való terjedését vizsgáljuk. Ehhez szükséges, hogy w(z) és R(z) kifejezésébe L helyére w 0 - t írjunk.

 

(4.19)

 

(4.20)

ahol z a nyaktól mért távolság, R(z) az azonos fázisú pontok görbülete. Adott λ - ra és z - nél w és R csak w 0 - tól függ. A nyalábnyaktól távol

 

(4.21)

w(z) hiperbola, melynek aszimptótája

 

(4.22)

szöget zár be a z tengellyel (4.5. ábra - Gauss-nyaláb terjedése szabad térben.).

Gauss-nyaláb terjedése szabad térben.
4.5. ábra - Gauss-nyaláb terjedése szabad térben.


θ a lézernyaláb divergenciája, tipikus értéke gázlézereknél néhány mrad.

5. fejezet - Lézerműködés feltételei

A lézer egy olyan koherens optikai erősítőből álló oszcillátor, melynek kimenete a bemenetre fázishelyesen van visszacsatolva. A lézerműködést a gerjesztett közeg spontán fénykibocsátása képes beindítani oly módon, hogy a rezonátor tengelye irányában haladó spontán emisszióval kibocsátott fény az erősítő közegen áthaladva felerősödik, majd tükörrel visszatáplálva tovább erősödik a lézerközegben. Ez a folyamat addig tart, amíg az erősítés telítődése megakadályozza a további növekedést és stacionárius működés jön létre. Két feltételnek kell teljesülnie:

 1. a közeg erősítésének nagyobbnak kell lenni, mint amekkora a visszacsatoló rendszer vesztesége,

 2. a teljes fázistolás egy körüljárásra 2 egészszámszorosa kell legyen (fázishelyes visszacsatolás szükséges).

Ezek a feltételek csak megfelelően gerjesztett közeg és jól kiválasztott visszacsatoló rendszer (optikai rezonátor) esetén teljesíthetőek. Az optikai rezonátor nyitottsága miatt a lehetséges módusok közül csak néhány módus esetén teljesülhet a veszteségre vonatkozó feltétel. Emiatt lehetséges az, hogy a széles sávban erősítésre képes aktív közegben csak keskeny sávú oszcilláció jön létre.

Ha α r az egységnyi hosszra eső veszteségi tényező a rezonátorban, az első feltételnek megfelelően a következő egyenlőségnek kell teljesülnie

 

(5.1)

ahol γ 0 (ν) a közeg egységnyi hosszának erősítése a gerjesztés hatására.

A fázisfeltétel teljesüléséhez a passzív rezonátor és az aktív közeg együttes fázistolása 2 egészszámszorosa kell legyen. A lézermódusok frekvenciái kismértékben eltérnek a passzív rezonátor frekvenciáitól, de az eltérés csak a frekvencia sokadik tizedesjegyében jelentkezik. A gyakorlatban az egyszerű megfontolások alapján felállított (4.4) kifejezés jól használható.

Ha az első feltétel teljesül, akkor beindul a lézeroszcilláció. A lézerfrekvenciák pedig a 2. feltételnek megfelelően alakulnak ki. A fluxussűrűség mindaddig növekedni fog, míg a telítődött erősítés el nem éri a veszteség értékét (5.1. ábra - Stacionárius fluxussűrűség meghatározása.), ami a stacionárius működés feltétele.

Stacionárius fluxussűrűség meghatározása.
5.1. ábra - Stacionárius fluxussűrűség meghatározása.


A stacionárius működés feltételéből meghatározható a fluxussűrűség stacionárius értéke, vagy ennek alapján a kimenő teljesítmény.

Ha T az egyik tükör transzmisszióképessége, akkor a kilépő fluxussűrűség, intenzitás illetve teljesítmény

 

(5.2)

ahol A a kilépő tükör felülete.

A transzmisszió nemcsak a fény egy részének kicsatolását eredményezi, hanem növeli a rezonátor veszteségeit is, így meghatározza a stacionárius fluxussűrűség értékét is. Ha nem csatolnánk ki teljesítményt, a belső fluxussűrűség értéke nagyobb lehetne. A növekvő tüköráteresztés egy ideig növekvő teljesítményt eredményez, azután a veszteség növelése miatt a stacionárius működési feltételhez már alacsonyabb fluxussűrűség fog tartozni. Vagyis a transzmisszióképességnek optimuma van.

5.1. A lézerfény sávszélessége

A lézerfény sávszélességét az átmenet és a rezonátormódusok kiszélesedése együttesen befolyásolja. Az erősítésre vonatkozó (4.4) feltétel teljesülése alapján definiálható az a működő sávszélesség (B), melyen belül lehetséges a lézeroszcilláció (5.2. ábra - A B működési sávszélesség és a lehetséges lézerfrekvenciák.).

A B működési sávszélesség és a lehetséges lézerfrekvenciák.
5.2. ábra - A B működési sávszélesség és a lehetséges lézerfrekvenciák.


B szélességét az atomi vonalszélesség Δν és a γ 0 (ν) / αr arány határozza meg. A fázisfeltétel teljesülése alapján a lehetséges frekvenciák azok a diszkrét frekvenciák (ν 1 , ν 2 , ν M ) lesznek, melyek a B működő sávszélességen belül esnek, ahol M a le­hetséges módusok száma. Közelítőleg meghatározható az

 

(5.3)

összefüggés alapján.

A lehetséges módusok tényleges száma függ a közeg kiszélesedését eredményező hatások fajtájától is. De az általában elmondható, hogy a lézerekben a több módusú oszcilláció az általános. Emiatt a lézerfény sávszélességét a módusok száma és a módusok sávszélessége határozza meg.

5.2. Egyetlen vonalon, egyetlen módusban való működés

A közeg, melyben az inverz populációt létrehoztuk, a legtöbb esetben több átmeneten (vonalon) is alkalmas lézerműködésre. Egy speciális átmenetet (vonalat) úgy lehet kiválasztani, hogy hullámhosszfüggő veszteséget viszünk a rendszerbe, ami lehet:

 • keskeny sávban nagy reflexiójú sokrétegű dielektrikum tükör,

 • szélessávú egyik tükör és rács vagy prizma a másik tükör helyett.

Egyetlen transzverzális módusban való működésről a passzív rezonátoroknál a (4. fejezet - Passzív optikai rezonátorok) fejezetben már beszéltünk. A módusok diffrakciós vesztesége tetszőlegesen növelhető a rezonátorban megfelelő korlátozó apertúrával, s íly módon elérhető, hogy csak egyetlen módus, célszerűen a TEM00 módus vesztesége legyen az erősítéssel kompenzálható. De ekkor még (4.4) alapján több longitudinális módus is kialakulhat. Lehet L - et olyan kicsire választani, hogy csak egy módus "férjen bele" az erősítési görbébe, de ekkor a rövid hossz az aktív közeg térfogatának a csökkenését is eredményezi, ami korlátozza az elérhető teljesítményt.

Egyetlen longitudinális módusú működés érhető el másképpen pl. egy Fabry - Perot etalonnak a rezonátorba helyezésével (az 5.3. ábra - Egyetlen módusú működés létesítése Fabry-Perot etalon segítségével. ábra szerint). A Fabryt - Perot etalon lehet egy síkpárhuzamos üveglemez.

Egyetlen módusú működés létesítése Fabry-Perot etalon segítségével.
5.3. ábra - Egyetlen módusú működés létesítése Fabry-Perot etalon segítségével.


 - tól függően a többszörösen reflektált sugarak kiolthatják egymást, vagyis elérhető, hogy a reflexiós veszteség nulla legyen az etalonon. Két ilyen "0" hely távolsága frekvenciában fordítottan arányos az etalon vastagságával, tehát ha d kellően kicsi, az etalon által megengedett működésre képes lehetséges módusok távolsága frekvenciában jóval nagyobb lehet, mint a (4.4) által meghatározott frekvenciakülönbség, s így elérhető, hogy a B sávszélességen belül csak egyetlen longitudinális módus működhessen.

Kérdés, hogy mi határozza meg ebben az esetben a működő módus sávszélességét? A rezonátormódusok kiszélesedése a rezonátor veszteségétől függ, de a módus frekvenciájának stabilitását pl. a rezonátor mechanikai stabilitása nagy mértékben befolyásolja.

U.i. a frekvencia állandóságához szükséges a rezonátorhossz állandó-ságának biztosítása. Ha stabilizálni akarjuk a rezonátor hosszát, pl. igen kis hőtágulású anyagból készítjük, milyen stabilitást érhetünk el? Mivel

 

(5.4)

Vagyis a hosszstabilitásnak a frekvenciastabilitás nagyságrendjébe kell esni. Ez a feltétel még akkor sem teljesíthető, ha különösen alacsony hőtágulású anyagokat választunk a rezonátor építéséhez. Pl. ha a rezonátort különösen alacsony hőtágulási együtthatójú anyagból készítenénk, pl. invarból, aminek a lineáris hőtágulási együtthatója ~ 10-6 / K, a relatív hosszstabilitásra

 

(5.5)

adódna. Feltéve, hogy a hőmérsékletet 0,001 K - re tudjuk tartani, a hossz-, s ezáltal a frekvenciastabilitásra 10-9 adódik.

Ha a hőtágulásból eredő ingadozást meg is szüntettük, még más problémák is maradnak: pl. akusztikus vibráció, törésmutató ingadozás, áram ingadozás (gázlézereknél), stb. Vagyis a gyakorlatban megvalósuló relatív sávszélesség rossabb, mint a hosszstabilitásból becsült érték.

A sávszélesség csökkentésére a hőfok és áramstabilizáláson kívül hatásosabb ú.n. aktív stabilizálási módszer is van.

Egymódusú gázlézerekben állandó gerjesztés mellett az 5.4. ábra - Egymódusú gázlézer teljesítménye a frekvencia függvényében. ábra szerinti teljesítményspektrum mérhető pl. az rezonátor hosszának finom változta-tásával (λ/2 - n belül ).

Egymódusú gázlézer teljesítménye a frekvencia függvényében.
5.4. ábra - Egymódusú gázlézer teljesítménye a frekvencia függvényében.


A mozgás miatt általában kétféle atomcsoport vesz részt az indukált emisszió folyamatában, a + v és - v sebességűek. A középfrekvencián viszont csak azonos atomokkal történik a kölcsönhatás oda - vissza is, ezért itt kisebb kimenő teljesítmény adódik.

Stabilizálás lehetséges pl. oly módon, hogy az egyik tükör piezos mozgatásával és visszaszabályozással a teljesítményt állandóan minimumon tartják. Az elérhető stabilitás így 10-9. Még jobb stabilitás érhető el, ha a rezonátorba külön abszorpciós cellát tesznek (aktív stabilizálás), melyben nincs kisülés. A cella az abszorpció telítődése miatt a középfrekvencián egy idő után átlátszó lesz, míg másutt továbbra is elnyel. Fordított Lamb - dip jelenség fog megvalósulni, vagyis a cellával a teljesítmény éppen a közepes hullámhosszon lesz maximális és az elérhető stabilitás 10-12 - 10-13, ami sávszélességben ~100 Hz - nek felel meg.

5.3. A lézerfény koherenciatulajdonságai

Célszerű először tisztázni a koherencia fogalmát.

A hullámfront térbeli koherenciájáról beszélünk, ha tekintjük a hullámfront P 1 és P 2 pontjait, ezen pontokban a téramplitudók E 1 (t), E 2 (t). Ha t = 0-ban ezen pontokban a fáziskülönbség 0 és ez bármely t > 0 - ra megmarad, akkor a két pont között tökéletes térbeli koherencia van. Ha bármely hullámpontbeli pontra ez igaz, akkor a nyaláb térbeli koherenciája tökéletes. Ha csak a P 1 pont véges környezetére igaz, akkor bevezethető a koherencia terület fogalma, s ekkor csak részleges a térbeli koherencia.

A hullámfront időbeli koherenciájáról beszélünk, ha a P - pontban E(t) és E(t+τ) közötti fáziskülönbség bármely t - re állandó bármely τ esetén is. Ha csak esetén teljesül, akkor τ a koherencia idő, illetve τ c c = L c a ko­herencia hossz. Az időbeli koherencia közvetlenül kapcsolatos a sávszélességgel illetve a monokromatikussággal, mivel

 

(5.6)

A lézerelmélet alapján számolható, hogy az egymódusú, erősen gerjesztett lézerek nyalábja tökéletes térbeli koherenciával rendelkezik.

Az időbeli koherencia a sávszélességtől függ. A legkisebb elérhető sávszélesség a ~ 100 Hz (aktív stabilizálású He - Ne lézer), ekkor

 

(5.7)

Konvencionális fényforrás (pl. Na-lámpa) esetén

 

(5.8)

Laboratóriumi He-Ne lézer, több módusú, nem stabilizált

 

(5.9)

5.4. Impulzusüzemű lézerműködés

Stacionárius lézerből fényveszteség árán mindig lehet impulzuslézert csinálni külső modulátor vagy kapcsoló segítségével. Gyakran előfordul, hogy laboratóriumban háttérfény melletti mérési feladatnál a jel/zaj viszony növelése érdekében ehhez a módszerhez kell folyamodni. Hatásosabb a belső (rezonátoron belüli) moduláció. Ilyenkor kikapcsolt állapotban az energia betáplálása folyik (akár fény, akár populáció inverzió formájában), ami aztán periodikusan el tud távozni illetve beindulhat a lézeroszcilláció. Ezen az alapon rövid idejű és a stacionárius teljesítményt jóval meghaladó csúcsteljesítményű impulzusokat lehet előállítani. A kétfajta moduláció eltérését jól érzékelteti az 5.5. ábra - Impulzusüzemű lézer előállítása külső és belső modulációval. ábra.

Impulzusüzemű lézer előállítása külső és belső modulációval.
5.5. ábra - Impulzusüzemű lézer előállítása külső és belső modulációval.


5.4.1. Szokásos módszerek a belső moduláció megvalósítására:

 1. erősítés kapcsolása,

 2. Q-kapcsolás (vagy rezonátor kiürítése),

 3. móduscsatolás.

 

 1. Az elvet az (5.6. ábra - Erősítés kapcsolásának elve) ábrán láthatjuk. Ebben az esetben az inverzió létre­hozása impulzusgerjesztéssel történik. Például villanólámpával gerjesztett szilárdtestlézer esetén a bekapcsolt gerjesztések alkalmával egy idő után a rendszer erősítése meghaladja a veszteségeket, s ekkor fényimpulzusok generálódnak. Ez a leggyakrabban használt impulzuselőállítási módszer.

  Erősítés kapcsolásának elve
  5.6. ábra - Erősítés kapcsolásának elve


 2. A rezonátor jósági tényezőjének a kapcsolása a veszteségek periódikus változtatásával lehetséges. A megvalósítás vázlata az (5.7. ábra - A Q-kapcsolás elvi megvalósítása) ábrán látható.

  A Q-kapcsolás elvi megvalósítása
  5.7. ábra - A Q-kapcsolás elvi megvalósítása


  A gerjesztés Q-kapcsolásnál folyamatos lehet vagy impulzus módban is történhet. A tipikus impulzushossz néhány ns - tól 10ns nagyságrendű, a tipikus csúcstelje­sítmény néhány MW -tól néhányszor 10MW lehet.

  A működés szükséges feltétele, hogy az átmenet felső szintjének élettartama viszonylag hosszú legyen (lehetőleg ms nagyságrendű), hogy a gerjesztés alatt még ne csökkenjen az inverziósűrűség. Szilárdtestlézerekben (Nd:YAG, rubin) és CO2 lézer esetén teljesül ez a feltétel.

  A gyakorlatban a Q - kapcsoló lehet pl. mechanikusan mozgatott tükör vagy prizma, elektro-optikai kapcsoló, akuszto-optikai kapcsoló vagy valamilyen telítõdõ anyag, pl. szerves festék.

  A rezonátor kiürítése (5.8. ábra - A rezonátor kiürítésének elve.) a Q kapcsolás fordítottja, mivel kikapcsolt állapotban a fotontér be van zárva a rezonátorba, bekapcsoláskor lehetséges a fotonok eltávozása. Gondoljunk egy vizesvödörre, melybe folyamatosan folyik a víz, aztán egy dugó kihúzásával hirtelen kiürül. A vödör a rezonátor, az állandó vízutánpótlás a folyamatos gerjesztés, a dugó pedig például a lézertükör.

  A rezonátor kiürítésének elve.
  5.8. ábra - A rezonátor kiürítésének elve.


 3. Lézermódusok fázisainak csatolása. Minél több a lehetséges módusok száma, annál rövidebb impulzus állítható elő, u.i. az impulzusok szélessége fordítottan arányos B - vel, a működési sávszélességgel. Az elérhető tipikus impulzusparaméterek: ultrarövid impulzushossz (10fs -tól néhányszor 10ps -ig), GW -os csúcsteljesítmény.

6. fejezet - Lézernyaláb optika alapjai

6.1. Mi a különbség a fénycső és a lézer működése között?

A fénycső működési elve
6.1. ábra - A fénycső működési elve


A fénycsőben lévő gázatomok az elektromos térben felgyorsuló elektronok által gerjesztett állapotba kerülnek, majd abból - spontán módon és véletlenszerű időpontban visszatérnek az alapállapotba. Ekkor a magasabb energia nívójú pályára gerjesztéskor került elektronok alapállapotba való visszatérésükkor leadják a két pályához tartozó – gerjesztéskor kapott energiájukat úgy, hogy ez az energia különbség egy foton keletkezését okozza, amely

 

(6.1)

energiával rendelkezik, ahol h a Planck állandó és ʋ a foton frekvenciája. A fény színe a frekvenciától függ, hullámhosszal is jellemezhető a

 

(6.2)

összefüggés segítségével, ahol a c a vákuumbeli fénysebesség és λ a fény hullámhossza.

A lézer működés vázlata
6.2. ábra - A lézer működés vázlata


Lézer esetében a gerjesztés során az atomok a fénycsőhöz hasonlóan gerjesztett állapotba kerülnek – elektronjaik egy magasabb nívójú pályára ugranak fel, majd onnét az alapállapotba visszatérve szintén egy fotont bocsájtanak ki. Csakhogy az alapállapotba történő visszatérés nem véletlenszerűen zajlik le, hanem az ún. indukált emisszió által, ami a rezonátor két tükre között mozgó fotonoknak a gerjesztett atomnál való elhaladásakor jön létre. Az ekkor keletkező foton fázisa lesz az éppen elhaladó foton fázisával, ezért lesz a lézerfény koherens.

A fotonok korábbi gerjesztett atomok mellett elhaladva újabb fotonokat „visznek magukkal”, tehát a folyamat lavinaszerűen erősödik. Ehhez járul hozzá a rezonátor, amelyben a keletkezett fotonok oda - visszaverődés közben sokasodnak – ezt hívjuk fényerősítésnek. A külső energia ahhoz kell, hogy az alapállapotban lévő atomokat állandóan pumpálva gerjesztett állapotba juttassa, vagyis elektronhéjaikat fordított betöltöttségűre változtassa (inverz populáció). A lézer szó jól jellemzi az elmondottakat

 

Light

 
 

Amplification by

 
 

Stimulated

 
 

Emmission of

 
 

Radiaton

 

6.2. A konfokális rezonátor

TEM 00 tulajdonságai

Térerősség a rezonátor tükrén

 

 
 

, ahol  x2+y2=ρ2

 

Ha a exponenciális kifejezés kitevője 1, akkor ρ = w s , ahol w s a nyalábsugár a tükrön (itt esik az amplitudó e-ad részére, azaz az intenzitás az e2-ed részére) azaz

 

 

Térerősség a rezonátoron belül

 

(6.3)

ahol a nyalábderék, Gauss nyalábnak az a pontja, ahol legkisebb a nyalábsugár.

A TEM00 módus térerőssége és az intenzitása a rezonátorban

Gauss nyaláb fényteljesítménye

 

 

és jelölésekkel

 

 

felhasználva, hogy

 

 

azaz az összteljesítményt megkapjuk, ha a csúcsintenzitás felét szorozzuk a nyalábsugárba zárt területtel.

A nyaláb tengelye mentén a csúcsintenzitás az összteljesítményből származtatható

 

(6.4)

Véges detektorméret (ρ 0 - detektorsugár) esetén a nyaláb teljesítményének hányad része esik a detektorra?

 

 
 

 

Ha w(z) = ρ 0 , akkor 1-e-2=0,86 azaz az adott pontban a Gauss nyaláb összteljesítményének 86 százaléka esik a detektor felületére. Ellenben, ha 1,5w(z)=ρ 0 , akkor 1-e-2=0,99 azaz az adott pontban a Gauss nyaláb összteljesítményének 99 százaléka esik a detektor felületére.

Fázisfelületek a Gauss nyalábban

Fázisfelületnek a nyaláb azonos fázisú pontjai által meghatározott felületet nevezzük.

A Gauss nyaláb fázisfelületei változó sugarú gömbfelületek.

A fázisfelület sugara szimmetrikus rezonátor esetén:

 

(6.5)

Ha

 

z=0

R(0)=∞

 

z=±L/2  

R(±L/2)= ±L

 

z=∞

R(∞)=∞

A nyalábsugár ábrázolva a nyaláb tengelye mentén

 

(6.6)

A fázisfelületre betehető a felület rádiuszának megfelelő geometriájú tükör anélkül, hogy elrontaná a kialakult eloszlást. Ha a rezonátort az egyik végén sík tükör zárja le, akkor arra a tükörre a nyalábderék esik. Bármely általános rezonátorhoz, ami két gömbtükörből épül fel, megtalálható az ekvivalens konfokális rezonátor, így a nyalábsugár kiszámítható a tükrökön.

Gauss nyaláb áthaladása lencsén

A nyalábsugár a nyaktól z távolságra

 

 

ahol tehát

ami definíció szerint a Rayleigh távolság vagy fókuszmélység.

A nyalábnyak és a fázisfelület görbületének sugara kifejezve a Rayleigh-távolsággal

 

(6.7)

 

(6.8)

Gauss nyaláb áthaladása vékonylencsén

A lencse két oldalán a belépő és a kilépő nyalábsugarak (w1 és w2) megegyeznek, mert a lencse vékony.

 

 

A fázisfelületek sugarának változását az alábbi összefüggés adja meg, ha a lencse fókusztávolsága f:

 

(6.9)

Nyalábderék méretének és helyének meghatározása ismert nyalábsugarú és fázisfelület görbületű Gauss nyalábnál

Ismert R és w

w0=?

z=?

 

így

 
 

valamint

 

Mindkét oldalt beszorozva π/λ-val és kihasználva, hogy a szorozva;

 

 

kapjuk.

A fenti egyenletből R-re a következőt kapjuk:

 

.

 

Minkét egyenletet z2+z02-re kifejezzük

 

 
 

 

Tehát a nyak távolsága és a nyak mérete kifejezve

 

(6.10)

 

(6.11)

Divergencia

Ha a z>>z0, azaz távol vagyunk a nyaktól

 
 

(6.12)

A zárójelen belül az 1 elhanyagolható ha z>>z0, így

 

 

ahol θ a divergencia félszög és

 

(6.13)

megállapítható

 

(6.14)

6.3. A lézernyaláb intenzitás eloszlása a nyaláb keresztmetszet irányában

A lézernyaláb intenzitás eloszlása a keresztmetszet irányában
6.3. ábra - A lézernyaláb intenzitás eloszlása a keresztmetszet irányában


A lézernyaláb a terjedési irányra merőlegesen Gauss függvény szerinti intenzitású.

 

(6.15)

ahol

 

a nyaláb intenzitása a nyaláb tengelyében

 

a tengelytől valótávolság

 

a nyaláb intenzitása a tengelytől r távolságra

 

a tengelytől mért azon távolság, amelynél a nyaláb intenzitása a tengelyen lévő intenzitás -ed része.

 

(6.16)

-et a nyaláb sugarának, kétszeresét pedig a nyaláb átmérőjének nevezzük. -vel is felírható a nyaláb intenzitás képlete:

 

(6.17)

, ahol

6.4. A lézernyaláb intenzitása a terjedési irány mentén

A lézernyaláb eloszlása a terjedési irány mentén
6.4. ábra - A lézernyaláb eloszlása a terjedési irány mentén


A terjedési irány mentén a lézernyaláb előbb definiált mérete az alábbi összefüggés szerint változik:

 

(6.18)

ahol

 

a nyaláb átmérője, amely a terjedési irány mentén változik

 

a nyaláb nyak átmérője (beam waist)

 

a nyaláb végérintőinek szöge, amelyet a nyaláb divergenciájának nevezünk.

E két nyalábjellemző között egy adott hullámhosszú lézer esetén az alábbi összefüggés áll fenn:

 

(6.19)

Az összefüggést átalakítva

 

= állandó

(6.20)

képlethez jutunk, ami azt jelenti, hogy egy adott lézer nyalábnál a nyaláb nyak és a divergencia fordítottan arányos.

Ebből már most levonható a következtetés a későbbiekben tárgyalandó lézervágásra vonatkozóan: Ha azt szeretnénk, hogy kicsi legyen a nyaláb nyak, akkor azt nagy Θ divergenciájú leképzés során hozhatjuk létre, vagyis nagy átmérőjű és kis fókusztávolságú lencsével, pontosabban kis viszonyú (relatív nyílású) optikával. ( a lencse fókusztávolsága és az átmérője.

A (6.4. ábra - A lézernyaláb eloszlása a terjedési irány mentén) ábrán jelenti azt a nyakból való távolságot, amelynél a nyaláb

6.5. A lézer nyaláb módosítása

A lézerből kilépő nyalábot formálni lehet. A nyaláb áthaladhat lencséken, tükrökön, eközben azonban viselkedése nem követi a geometriai optika törvényeit, mint például a vékonylencse egyenletét:

 

(6.21)

ahol

 

 a tárgy és lencse közötti távolság

 

 a kép és a lencse közötti távolság

 

 a lencse fókusztávolsága

és a Newton-formulát sem:

 

(6.22)

6.6. A vékony lencse egyenlete Gauss nyalábra

A lencsék nyalábformálását úgy képzelhetjük el, mintha a nyaláb nyak lenne a tárgy, amelyet a lencse egy újabb nyaláb nyakba képezne le, amely képként lenne értelmezhető.

A leképzés során a tárgyoldali nyaláb paraméterek () megváltoznak és létrejönnek a képoldali megfelelőik ().

A Newton-féle (6.22) formulában szereplő tárgy () és képtávolságok ()

 

    és

 
 

   lesznek,

 

amelyekkel a Gauss nyalábra vonatkozó lencseegyenlet:

 

(6.23)

ahol megjelenik az , amely a diffrakció jellemzője:

 

(6.24)

és amely az alábbi módokon számítható ki:

 

(6.25)

 

(6.26)

 

(6.27)

 

(6.28)

Ha a lineáris nagyítást a nyaláb nyakok méretére (mint az optikai tengelyre merőleges tárgyméretekre) vonatkoztatjuk

 

 

és a longitudinális nagyítást a méretek változására

 

 

,akkor a két nagyítás ismert viszonya miatt

 

(6.29)

írható.

A (6.23) – ből

 

 

Ezt helyettesítsük be a (6.29) – be

 

 

Vegyük figyelembe (6.25) – t:

 

 

Szorozzuk be a bal oldal nevezőjével!

 

 

Mivel

 

 
 

 

Végig szorozva -tel

 

(6.30)

adódik.

Ha a tárgy és a képoldali nyaláb nyak átmérők közötti átszámítást tekintjük, akkor ez olyan, mint a lineáris nagyítás.

 

(6.31)

ahol

 

(6.3)

Ez a nagyítás – mint látható – csak axiális értékektől függ ().

Ha ß értéke ismert, akkor a leképzés utáni nyalábjellemzők kiszámíthatók:

 

(6.33)

 

(6.34)

 

(6.35)

(6.29) – ből és (6.33) – ből az új nyak helye kifejezhető

 

 

és innen

 

(6.36)

vagy (6.31) segítségével

 

(6.37)

6.7. Kollimált lézernyaláb fókuszálása kis ponttá

A lézer alkalmazások gyakori esete a lézerfénnyel történő vágás, fúrás. Ilyenkor nagy felületegységre jutó teljesítményre van szükség, ezért kell kis ponttá leképeznünk a korábbi lézernyakat.

A (6.33) – ből láttuk, hogy

 

 

ami azt jelenti, hogy kis - t kicsi ß – val tudunk előállítani.

A (6.32) – ből viszont látható, hogy ß számlálójában a lencse fókusztávolsága szerepel:

 

 

tehát kis fókusztávolságú lencsét kell választani.

Mivel a nyaláb kollimált, feltételezhető, hogy és ,

ezért (6.32) nevezőjében az elhanyagolható:

 

(6.38)

Itt két határesetet különböztethetünk meg, a közel tér és a távoltér esetét:

 1. Közel tér esete

  , vagyis a lencsét a lézerhez egészen közel, a tartományhoz elhanyagolható távolságra helyezzük el.

  Ekkor

   

  (6.39)

  és ezzel a nyaláb paraméterek:

   

  (6.40)

   

  (6.41)

   

  (6.42)

  és a kis ponttá fókuszált nyalábnyak lencsétől l mért távolsága a (6.27) – ből:

   

  (6.43)

 2. Távoltér esete

  Tegyük a lencsét távol a lézertől!

  Ekkor és a (6.38) – ből

   

  (6.44)

  Ezzel a nyaláb paraméterek:

   

  (6.45)

   

  (6.46)

  megjegyzendő, hogy a lencsénél a nyaláb átmérője lesz, tehát ettől nagyobb kell legyen a lencse átmérője.

   

  (6.47)

  és a nyaláb nyak helye a (6.37) – ből:

   

  (6.48)

Példa a lézernyaláb fókuszálására

Legyen adva egy He - Ne lézer az alábbi adatokkal:

Divergencia: mrad

Fókuszáljuk egy mm fókusztávolságú lencsével.

Kérdés: mekkora lesz a nyalábnyak mérete a fókuszpontban?

A feladatot bontsuk három részre!

 1. ez a közel tér esete, amikor a lencsét a lézer közelében helyezzük el.

 2. amikor a lencsét éppen Rayleigh távolságra helyezzük a lézertől.

 3. ez a távoltér esete.

Megoldás:

Először számítsuk ki, mekkora a kiinduló nyalábnyak mérete a lézerben és mekkora a tárgyoldali Rayleigh távolság. Ezek ugyanis a nyaláb jellemzői.

 

 
 

 
 1. eset

  tehát képletben az elhanyagolható.

  A nyalábnyak mérete a fókuszban:

   

   
 2. eset

  A nyalábnyak mérete a fókuszban:

   

   

  Megjegyzés:

  Érdekes, hogy egy kollimált lézernyalábba tett lencse fókuszában a nyak mérete kisebb, ha távolodik a lencse a lézertől.

 3. eset

  legyen mondjuk

  A nyalábnyak mérete a fókuszban:

   

   

  Megjegyzések:

  1. Meglepő, hogy távoltérben milyen kicsi lesz a nyak mérete a közel térihez képest.

  2. Tekintettel kell lenni azonban arra, hogy a 12,5 m távolságban a lézernyaláb már jelentősen kitágult, átmérője

    

    

   ami azt jelenti, hogy legalább ilyen átmérőjű lencsét kell alkalmazni.

6.8. Nyalábnyak újra fókuszálása

Erre az esetre akkor van szükség, ha a nyalábnyak kialakult méretével nem vagyunk elégedettek. Például azt szeretnénk, hogy egy CCD detektor pixeljeit éppen töltse ki a nyalábnyak egy lézer szkenner esetében.

Vagyis a nyalábnyak nagyításáról vagy kicsinyítéséről van szó, ennek érdekében egy újabb lencsével újra kell fókuszálni a nyalábot.

Kiindulásul ki kell először számítanunk a nyalábnyak szükséges nagyításának mértékét (ß)

Mivel

ezért

A divergencia pedig és a Rayleigh tartomány lesz.

ß definíciójából kiindulva meghatározhatjuk értékét:

 

 
 

 
 

 
 

(6.49)

Megjegyzés:

Meglepve látjuk, hogy nem mindegy fókusztávolságú lencsét használunk! A négyzetgyök alatt ugyanis nem lehet negatív, ezért

 

kritérium mondható ki.

 

Mivel , ezért kritériumnak megfelelően kell megválasztanunk az alkalmazandó lencsét.

Példa a nyalábnyak újra fókuszálására

He – Ne lézerünk adatai

 

 
 

 
 

 

A nyalábnyak a lézer kilépő ablakának síkjában található az adatlap szerint.

Feladat: csökkentsük a nyalábnyakat nagyságúra!

Megoldás:

 

 
 

 
 

 
 

 

vagyis feltételt kell a lencse megválasztásánál figyelembe vennünk.

 1. eset

  Találtunk egy a kritériumnak megfelelő lencsét a készletünkben fókusszal. Számítsuk ki, mekkora helyet igényel a nyaláb újrafókuszálás, vagyis milyen távolságra kell tennünk a lencsét az eredeti nyaktól és a lencsétől milyen távolságra jön létre az új nyak?

  Lézernyak újra fókuszálása
  6.5. ábra - Lézernyak újra fókuszálása


  A (6.49) összefüggésből

   

   

  Megjegyzés:

  1. Csak a pozitív előjelnek van értelme, máskülönben értéke negatív lenne.

  2. Az 1347 mm-es távolság igen nagy egy műszer építésénél, ezért keresni kell egy kisebb fókuszú lencsét!

 2. eset

  Találtunk egy -es lencsét.

  Ezzel

   

   

  Nézzük, mekkora lenne !

  A (6.39) – ből

   

   

  Megjegyzés:

  A teljes távolság a lézertől a fókuszig , ami még mindig túl nagy ahhoz, hogy egy asztalon elférő műszerben megfelelő legyen, rendeljünk tehát egy pontosan -nak megfelelő -es lencsét!

 3. eset

  Ezzel a gyök alatt zérus lesz és így adódik, vagyis az elérhető legkisebb méret:

   

   

6.9. A nyalábnyak relézése

Külön érdemes megvizsgálnunk azt az esetet, amikor nem azzal van dolgunk, hogy a nyalábnyaknak nem megfelelő a mérete, hanem azzal, hogy rossz helyen van a megépítendő műszerünkben, át kellene helyezni máshová anélkül, hogy megváltozna a mérete. Ezt az esetet relézésnek nevezzük, amelyre tehát az jellemző, hogy a nagyítás

 

 

definíciójából:

 

 

Mivel (6.49) szerint

 

 

, ezért -gyel

 

(6.50)

Megjegyzés:

Nem mindegy tehát itt sem, hogy a lencse fókuszát mekkorára választjuk:

a kritérium!

A fókusz értéket meghatározhatjuk a (6.49) - ből is.

A (6.49) feletti sorból kiindulva és - et helyettesítve

 

 
 

 

amelyből -et kifejezve

 

(6.51)

A (6.39) – ből pedig

 

 

A teljes távolságot a két nyak között a (6.50) kifejezés 2-vel való szorzásával kaphatjuk meg:

 

(6.52)

A gyök alatti mennyiségek miatt két speciális esetet különböztethetünk meg:

 1. Ha , akkor

   

   

  Megjegyzés:

  1. Ez az eset megfelel a geometriai optikából ismerteknek, mely szerint ha egy tárgynak egy lencse kétszeres fókuszába helyezünk, akkor a képe szintén a kétszeres fókuszban keletkezik, tehát a tárgy és képe közötti távolság lesz.

  2. Figyelembe kell venni, hogy a keletkező nyaláb erősen divergens lesz.

 2. Legyen , amikor a gyök alatt zérus adódik!

  Ekkor a (6.50) szerint és a (6.52) szerint

  Megjegyzés:

  1. Ezt az esetet Gauss relézésnek hívjuk.

  2. Meglepő ez az eredmény! Ugyanis a geometria optikában a fókuszba helyezett tárgy képe a végtelenben lesz, semmiképpen nem a fókuszban!

   A Gauss relézés
   6.6. ábra - A Gauss relézés


  3. Ez az eset nem valósítható meg mindig - nagysága miatt.

6.10. Gauss nyaláb kollimálás

Mint tudjuk, párhuzamos lézernyaláb nincs. Mit nevezünk akkor kollimátornak? Kétféleképpen fogalmazhatjuk meg, hogy mit szeretnénk:

 1. Legyen a nyaláb Θ divergenciája kicsi vagy egy lencse után.

 2. Legyen a következő lézernyak nagyon távol ().

 

 • 1. eset

  Mivel , ezért ha azt szeretnénk, hogy Θ’ kicsi legyen, akkor ez egyenértékű azzal, hogy nagy legyen.

  Mivel maximális, ha is az.

  Viszont definíciójából

  akkor lesz nagy, ha a nevezőben lesz, vagyis a lencsét úgy helyezzük el, hogy a megelőző nyak a lencse fókuszában legyen.

  Vázlat a lézernyaláb kollimálásához
  6.7. ábra - Vázlat a lézernyaláb kollimálásához


  esetében a nagyítás és mivel

   

  (6.53)

  A (6.53) szerint akkor lesz nagy, ha nagy és kicsi.

  Hogyan valósítható meg mindkét követelmény?

  Úgy valósítható meg, hogy az eredeti nyalábot egy kis fókusztávolságú lencsével leképezzük, (ekkor értéke lecsökken), majd egy nagy fókusztávolságú lencsével újra kollimáljuk. Ismerjük fel, hogy ezt a két mozzanatot éppen egy fordított irányban használt Kepler, vagy Galilei-féle távcső valósítja meg!

  Fordított Kepler-féle távcső, mint nyalábtágító
  6.8. ábra - Fordított Kepler-féle távcső, mint nyalábtágító


  Fordított Galilei távcső, mint nyalábtágító
  6.9. ábra - Fordított Galilei távcső, mint nyalábtágító


  Számítsuk ki ezen kettős nyalábformálás paramétereit!

  Az okulár lencse kis fókusztávolsága azt jelenti, hogy a lézer közel terében vagyunk.

  Ekkor

   

   
   

  (6.54)

   

   
   

   
   

   

  Megjegyzés:

  A Kepler-féle távcső közös közbenső fókuszpontjába egy tű-lyukat (pin hole) célszerű helyezni, amely előnyösen „térszűri” a nyalábot, hatására a kitágított nyaláb hullámfrontjai kisimulnak és az ernyőn felfogott nyaláb képében nem lesznek zavaró interferencia gyűrűk. Ez különösen holográfiai alkalmazásoknál fontos.

 • 2. eset

  Itt az a célkitűzés, hogy legyen maximális, vagyis a leképzett nyak a lehető legtávolabb legyen.

  Ha a Newton formula szerinti távolságot () éppen -re választjuk, akkor

   

  lesz.

  (6.55)

  Vázlat a maximális nyalábnyak távolság levezetéséhez
  6.10. ábra - Vázlat a maximális nyalábnyak távolság levezetéséhez


  ß definíciója szerint

   

  (6.56 )

  Ezzel számítsuk ki -t és -t az első lencsére

   

  (6.57)

   

  (6.58)

  Megjegyzés:

  Ahhoz, hogy nagy legyen, -nek kicsinek kell lenni.

  A második lencsére

   

   

  A második lencse nagyítása legyen

   

   

  A második lencse által leképzett új nyakméret

   

   

  ahol az eredő nagyítás

   

   
   

   

  ahol a távcső szögnagyítása

Megjegyzés:

 1. Mivel és , így a kollimáltság -vel megnő

 2. A Rayleigh tartomány szintén megnő

   

   
 3. A nyak áthelyeződik:

   

   

Mindez az 1. esetben:

 

 
 

 

A nyak az hátsó fókuszában lesz és a divergencia -ed lesz.

Példa a nyalábtágításra

He – Ne lézer

 

 
 

 
 

 
 

- szeres nagyítású távcső

 
 

 
 

 

Megoldás

1. eset

 

 
 

 

Az új nyalábjellemzők:

 

 
 

(!)

 
 

(!)

 

Megjegyzés:

Ezt csak diffrakció limitált esetben lehet elérni.

1. eset

 

 
 

 
 

 
 

 

Példa összetett lencsék alkalmazására

Tekintsük a nyalábnyak szűkítő példát!

He – Ne lézer

 

 
 

 
 

 

Példa összetett lencsék alkalmazására
6.11. ábra - Példa összetett lencsék alkalmazására


Az 1. lencsére

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

A 2. lencsére

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

A teljes távolság a lézertől!

 

 

Példa tágított lézernyaláb alkalmazására

A Föld - Hold távolság megmérése az Apollo 11 projektben

Holdra szállás: 1969. július 20.

Űrhajósok: Armstrong, Aldrin

100 db sarokprizmát helyeztek el a Holdon a Nyugalom tengerében.

A Lick Obszervatóriumból (University of California at Santa Cruz) 1969. augusztus 1-én rubin lézerrel, Ø 120”-os teleszkóppal Ø 4 m-re tágított lézernyaláb impulzust lőttek a Holdra. Az impulzus 2,58 sec ± 0,1 idő alatt tért vissza.

A visszatért nyaláb 15 km átmérőjű volt.

Sarokprizmáról a fény önmagával párhuzamosan tér vissza
6.12. ábra - Sarokprizmáról a fény önmagával párhuzamosan tér vissza


A futásidővel megmérték a Föld - Hold távolságot a mérés pontosságát az időmérés 0,1 bizonytalansága korlátozta. Ez 6 m-es bizonytalanságot jelzett!

Kevéssel ezután a McDonald Observatóriumban (Texas) 2 ns-os pontosságú mérést hajtottak végre, amely 30 cm-es bizonytalanságot jelentett.

7. fejezet - A lézerek ipari alkalmazásai

A lézeres megmunkálás az ipar számos területén már a bevett gyártástechnológiák szerves részévé vált. A lézertechnika rohamosan fejlődik, amit az ipari alkalmazások, ha nem is olyan sebességgel, de igyekeznek követni. A kutatás-fejlesztés eredményeként megjelenő újdonságok rövid időn belül megjelennek a feldolgozóiparban. Ez a folyamat nyomon követhető Magyarországon is.

Az első ipari alkalmazású lézerek a nyolcvanas évek közepén jelentek meg. Ezek főleg lyukasztási, vágási feladatokra alkalmas berendezések voltak. A kilencvenes években lassan gyarapodott a lézerek száma, majd az ezredforduló környékétől rohamosan emelkedni kezdett. A nagy teljesítményű, főleg szén-dioxid-lézerekről a kilencvenes évek végétől rendelkezünk többé-kevésbé pontos adatbázissal a forgalmazók és felhasználók együttműködésének köszönhetően.

Az első hazai lézer-robot összekötés 1988-ban, a Tungsramban készült. A Nokia Puma robotból és TLS 60 CO2-lézerből álló rendszer műanyag alkatrészek 3D-s vágására volt alkalmas. CO2-lézer manipulátorkaros sugárvezetése, robothoz csatolása a mai napig használatos megoldás. Az elmúlt 20 évben sokat változtak a robotok. A lézerek új generációi új rendszerépítési lehetőségeket kínálnak. A Magyarországon telepített ipari lézerek száma a 2000-es évektől kezdődően meredeken emelkedett, az emelkedésnek csak a 2008-ban kirobbant világgazdasági válság szabott gátat.

Ipari gyártórendszerekhez használható lézerek

Az elmúlt évtizedben a lézersugár a gyártórendszerek egyik legfontosabb szerszámává vált. A technológia szempontjából az egyik legfontosabb paraméter a hullámhossz és a munkadarab felületén létrehozható teljesítménysűrűség.

A CO 2 -lézerek legnagyobb előnye a nagy teljesítmény és a jó sugárminőség. Rendszerépítés szempontjából a mérete és a bonyolult sugárvezetés okoz nehézséget.

A lámpapumpált Nd:YAG-lézerek (Flash Lamp-Pumped Solid-State Laser – FPSS) sugárvezetése a robotos integrálás szempontjából előnyös, hátránya viszont a nagy energiaigény és a lámpa kis élettartama. A lámpa 500–1000 üzemóra között cserére szorul, és ez jelentős állásidőt jelenthet.

A DPSS lézerek (Diode-Pumped Solid-State Laser) sugárminősége kb. kétszeres, hatásfoka négyszeres faktorral, míg szervizigénye akár nagyságrenddel is kedvezőbb lehet. Ezen jellemzők alapján rendszerbe építése egyértelműen előnyösebb. Alacsony üzemeltetési költségei miatt a magasabb beruházási költség ellenére is gazdaságosabb a rendszerbe építése.

Az elmúlt években jelentősen megemelkedett a diódalézerekkel elérhető teljesítmény, így a felhasználási lehetőségek is kiszélesedtek. A sugárminőség nagyfokú javulása jobb sugárvezetést és fókuszálhatóságot eredményezett. Megjelentek a vágásban való alkalmazások. A jó hatásfok, a kis méret kedvezőbb rendszerbe építési lehetőséget teremtett, emellé társult a diódalézerek árának folyamatos csökkenése is, segítve ezzel széleskörű elterjedésüket.

A 2000-es évek közepétől DPSS lézerek új generációja jelent meg, a diszklézer (7.1. ábra - A diszk lézer). Mind a pumpálás alapelve, mind a rezonátor felépítése igen fontos újítás az iparban.

A diszklézer zseniális kombinációja a szilárdtest- és diódalézereknek.

A diszk lézer
7.1. ábra - A diszk lézer


A legújabb diszklézerek több egységből összerakva akár 10 kW teljesítményre is képesek már.

Diszk lézer rendszer
7.2. ábra - Diszk lézer rendszer


Nagy előnyük, hogy a sugárminőség a teljes teljesítménytartományban állandó, és nem érzékeny a reflexióra, továbbá a kiemelkedő sugárminőségű és nagy hatásfokú lézerteljesítmény optikai kábelen továbbítható.

Lézer-robot integrálási lehetőségek:

CO2-lézerekkel építhető lézer-robot rendszerek esetén lehetséges konstrukciók:

 • tükrös sugárvezető kar illesztése a robothoz

 • lézersugárforrás rögzítése a robot utolsó tengelyére (kis teljesítmények esetén)

 • lézersugárforrás rögzítése a robot hordfelületére + rövid sugárvezető kar

 • álló megmunkálófej, robottal mozgatott munkadarab (ebben az esetben a robot a munkadarab továbbításában is részt vehet)

A standard ipari robotok évek óta készen állnak egy az előzőeknél kedvezőbb szerszám (lézer) fogadására. Ezek a robotok olcsóbb, kényelmesebb alternatívái a 3D-s, portálos CNC rendszereknek. A dióda- és diódapumpált lézerek teljesítménye, sugárminősége, hatásfoka és élettartama jó lehetőséget kínál lézer-robot rendszerek építésére.

A rendszerelemek:

 1. intelligens, dinamikus, megbízható és pontos mozgatórendszer

 2. érintésmentes megmunkálásra képes kisméretű, könnyen mozgatható szerszám

  • DPSS lézer esetén a robot utolsó tengelyére erősített megmunkálófejhez flexibilis szálon vezethető a sugár

  • diódalézer esetén a lézer kis mérete miatt a lézerfej akár közvetlenül a robot utolsó tengelyére erősíthető

Alkalmazási lehetőségek:

 • autóipar

 • autóipari beszállítók

 • elektronikai ipar

 • háztartási elektronikai ipar

 • gépgyártás

 • csomagolóipar

 • orvosi műszergyártás

 • fémmegmunkálás

 • nemfémes anyagok megmunkálása

DPSS vágás, hegesztés

Pl.:

Lézer alkalmazások
7.3. ábra - Lézer alkalmazások


Diódalézer: hőkezelés, felületi ötvözés, hegesztés

Pl.: különleges műanyag-hegesztési lehetőség

7.1. Lézersugaras gyártási eljárások

Bevezetés

Nagy teljesítményű lézer sugarának fókuszálásával igen nagy teljesítménysűrűségeket lehet elérni. Az impulzus- és folyamatos üzemű lézereknél elérhető jellegzetes teljesítménysűrűségeket és az egyéb nagy intenzitású forrásokat a 7.4. ábra - Sugárzások felosztása felületi teljesítmény sűrűség szerint ábra sorolja fel.

Sugárzások felosztása felületi teljesítmény sűrűség szerint
7.4. ábra - Sugárzások felosztása felületi teljesítmény sűrűség szerint


A lézersugár fókuszált fényében elérhető nagy energia lehetővé teszi, hogy a lézereket hőenergia-forrásként alkalmazzák olyan gyártási eljárásoknál, mint a vágás, hegesztés, fúrás, hőkezelés, felületkezelés.

Lézerek technológiai alkalmazásai
7.5. ábra - Lézerek technológiai alkalmazásai


A lézerek közül korábban csak a CO2-, a neodímium-, a rubin- és az argonionlézereknek volt elég nagy teljesítményű kimenetük ahhoz, hogy többet lehessen velük elérni, mint vékony rétegek elgőzölögtetését. Mára viszont a szállézer, a diszklézer, de még a diódalézerek is olyan teljesítménytartományt képviselnek, hogy egyre terjedőben van ipari alkalmazásuk.

A fókuszmélység ott fontos, ahol például párhuzamos oldalú vágatokra vagy lyukakra van szükség, ez befolyásolja a munkadarab tűrését és beállítását a fókuszban. A lézersugár fókuszpontja egy szűkület, ahol a lézersugár áthalad, majd újra széttart. A szűkület hossza, amit fókuszmélységnek nevezünk, függ a lézersugár és a lencse optikai tulajdonságaitól.

Sok gyártási eljárásnál ez túlságosan nagy teljesítménysűrűség-változásnak felel meg, ezért a fókuszmélységet olyan pontok közötti távolsággal mérik, ahol az intenzitás a fókuszbelihez képest 10%-kal csökken.

Gauss-féle energiaeloszlás esetére ezt a következő összefüggés adja meg:

 

(7.1)

ahol z a fókuszmélység, λ a lézerhullámhossz, d o pedig a foltátmérő a fókuszsíkban.

Ez utóbbira fennáll a következő összefüggés:

 

(7.2)

ahol f a fókusztávolság és D a nyaláb átmérője a lencsén.

Például 1 cm átmérőjű lézernyalábot 30 cm-es lencsével fókuszálva, 10,6 µm-en (CO2-lézer) a fókuszbeli foltátmérő 0,4 mm, a fókuszmélység ±4 mm. A megmunkálni kívánt anyagot a lencsétől nem kell tized mm pontossággal elhelyezni, mert a fókusztávolságtól a fókuszmélység értékének felével felfelé és lefelé is eltérhetünk a fókuszponttól. 1,06 µm-es hullámhosszon (Nd:YAG-lézer) viszont mind a fókuszált foltátmérő, mind a fókuszmélység tizedrészére csökken. Másrészről a lencse fókusztávolságát felére csökkentve a fókuszált foltátmérő is felére, míg a fókuszmélység negyedére csökken.

Több különböző energiaátadási folyamat megy végbe a lézersugár és a fém között, a fém határfelületén. Ezek közt említhető a fényelnyelés, a visszaverődés és áteresztés, az elgőzölögtetés, a visszasugárzás és a hődiffúzió. E folyamatok kölcsönhatása nehézzé teszi a mennyiségi analízist. A legtöbb gyakorlati alkalmazás esetére a folyamatot meghatározó legfontosabb jellemzők az abszorpció, a teljesítménysűrűség, az olvadáspont és a hővezető képesség. A vágási és fúrási műveleteknél, ahol munkagázt alkalmaznak, a jelenlévő gázzal bekövetkező exotermikus reakciónak szintén meghatározó fontosságú szerepe lehet a folyamatban.

A felületre beeső teljesítmény egy része visszaverődik, másik része elnyelődik, míg egy harmadik rész áteresztődik, tehát

 

Wi = Wr+ Wa + Wt,

 

ahol Wi a beeső, Wr a visszavert, Wa az abszorbeált, Wt pedig az áteresztett teljesítményt jelöli.

A rövid hullámhosszú fényhullám gyengülése fémekben igen nagyfokú; optikai hullámhosszakon a sugárzás behatolási mélysége, ahol az intenzitás a felületi érték 1/e része, a legtöbb fémnél rendszerint kisebb, mint 10-8 µm, ezért az áteresztett teljesítmény elhanyagolható. A gyengülés nemfémekben viszont gyakran kismértékű, ezért az áteresztést számításba kell venni. 102 W/mm2 alatt kis vagy észre sem vehető hatás lép csak fel, kivéve az igen vékony rétegeket, míg 107 W/mm2 fölött a levegő átütése (ionizáció) jön létre. A felületen elnyelt energiát korlátozza az anyag visszaverő képessége, amely a hullámhossztól és a hőmérséklettől függően változik, valamint a vékony hártyák vagy oxidrétegek jelenléte (7.6. ábra - Teljesítmény szükséglet a technológia függvényében).

Teljesítmény szükséglet a technológia függvényében
7.6. ábra - Teljesítmény szükséglet a technológia függvényében


7.1.1. Lézersugaras jelölés

Az ipari alkalmazásokban leggyakrabban fém és műanyag alkatrészek jelölése szükséges.

Fém alkatrészek jelölése

A fém alkatrészek jelölésére két jelölési módszert alkalmaznak. Az egyik a gravírozás, mely során a lézersugár hatására a fókuszpontban lévő anyag elgőzölög a felületről. Ennek következtében itt az anyag másképp veri vissza a fényt, ezáltal látható a jelölés. Ez a művelet, hasonlóan a gravírozáshoz, a fém felületén mélyedést okoz. Gravírozásnál a jelölendő felszín felületéből távozik el a kívánt rajzolatnak megfelelő anyag. A jelölendő felületet a lézersugár fókuszpontjába kell helyezni.

A fém alkatrészek gravírozással történő feliratozására alkalmas lézerberendezések:

 • impulzusüzemű fiberlézer

 • impulzusüzemű Nd:YAG vagy Nd:YVO4-lézer

A másik módszer a hőkezelés és színezés, mely jelölési művelet során nem történik anyagkiválás, hanem az anyag szerkezete változik meg a lézersugár hatására. A sugár az anyagot az olvadáspontnál alacsonyabb hőmérsékletre hevíti, ennek hatására az anyag rácsszerkezete megváltozik. A fém felületén így termikus színek jelennek meg. A színezéshez – a gravírozással ellentétben – alacsony energiájú lézerimpulzus is elegendő. Sok esetben ezért folyamatos üzemben is képes a lézerberendezés effajta jelölésre. A jelölésre kerülő felületet a lézersugár fókuszpontján kívül kell elhelyezni, így a lézersugár csak izzítja az anyag felületét.

Ezt a jelölési módszert előnyben részesítik az orvosi implantátumok, kórházi eszközök jelölésére, mivel ezeken az eszközökön és alkatrészeken nem megengedett a gravírozásos módszer, melynek nyomán baktériumok telepedhetnek meg a felületi mélyedésekben. A színezéses módszer kiválóan alkalmas mérőeszközök (pl. tolómérő) és kézi szerszámok (pl. imbuszkulcs) jelölésére, továbbá gyakran alkalmazzák egyedi alkatrészek feliratozására. A színezéses módszer során a fém alkatrészekre lassabban készülnek el a feliratok, ezért ez a módszer célszerűbb kis darabszámok esetén. Tömegtermelésben a gravírozásos módszer terjedt el.

A fém alkatrészek színezéssel történő feliratozására alkalmas lézerberendezések:

 • folyamatos üzemű fiberlézer

 • impulzusüzemű fiberlézer

 • impulzusüzemű Nd:YAG vagy Nd:YVO4-lézer

Létezik egy harmadik megoldás is, amikor egy speciális lézerpasztát alkalmazunk. A fémekre való paszta csak bevonat nélküli fémfelületeken alkalmazható. A lézerpaszta alkalmazása akkor célszerű, ha csak CO-8-lézer áll rendelkezésre, így elegendő csak lézerpasztát alkalmazni, nem kell a jóval drágább szilárdtestlézert beszerezni. A lézerpaszta több kiszerelésben kapható. Létezik spray és ragasztószalag formájában, illetve hígítható formában.

Műanyag alkatrészek jelölése

A műanyag alkatrészek jelölésére két jelölési módszert alkalmaznak. Az egyik a habosítás, mely során a lézersugár az anyag felszínét felhevíti, és buborékok képződnek benne. Ennek hatására a habosított felület színe és domborulata megváltozik.

A másik módszer a színezés, mely jelölési művelet során nem történik anyagkiválás, hanem az anyag szerkezete változik meg a lézersugár hatására. Ez történhet termikus folyamat vagy fotokémiai hatás miatt, melyek következményeként elszíneződik az anyag. A színezéshez, a gravírozással ellentétben, alacsony energiájú lézerimpulzus is elegendő.

Az, hogy a két jelölési módszer közül melyiket alkalmazzuk, főképp a jelölendő anyagtól függ. Sokszor olyan adalékanyagokat is alkalmaznak a műanyagokban, melyek a lézersugár hatására elszíneződnek, de az anyagszerkezet nem változik meg.

A műanyag alkatrészek habosítással vagy színezéssel történő feliratozására alkalmas lézerberendezések:

 • impulzusüzemű fiberlézer

 • impulzusüzemű Nd:YAG vagy Nd:YVO4-lézer

 • impulzusüzemű CO-8-lézer

Leggyakoribb alkalmazások:

 • autóipar

 • elektronikai ipar

 • orvostechnikai eszközök gyártása

 • félvezetőgyártás

 • műanyag alkatrészek gyártása

7.1.2. Felületi edzés

Lézersugaras edzés

 • szabályozott hőmérséklet

 • minimális alaktorzulás

 • akár lokálisan is alkalmazható

 • önedzés

7.1.3. Rapid prototyping (RP)

A prototípus gyors létrehozásának számos módszere, technikája és célja lehet. A rétegről rétegre építkező gondolatot megtestesítő technológiák voltak az elsők, de még azok is folyamatosan fejlődnek. A gyors prototípusgyártás berendezéseinek nagy hányada a kezdetektől a lézertechnológiákhoz kapcsolódik. A sztereolitográfiás (SLA) eljárás fotoérzékeny epoxigyantát szilárdít a lézersugár segítségével, a rétegelt darabgyártás (LOM) a lézersugár energiáját használja fel az egymásra épülő papírszeletek pontos kontúrjainak kivágására, míg a szelektív lézeres szinterezés (SLS) során különböző anyagú porszemcsék kerülnek rétegenként összeolvasztásra, szintén a lézersugár energiájával. Ezek a lézersugaras prototípusgyártó berendezések nagy népszerűségre tettek szert világszerte, és ma már számos, különböző elven működő berendezés létezik, elsősorban a komoly pénzügyi háttérrel működő vállalatoknál.

7.1.4. Lézersugaras litográfia

A hagyományos, többlépéses finommegmunkálási eljárások alapját a litográfiás technikák jelentik. A megmunkálási sémák rendkívül változatosak, az elv viszont azonos: a megmunkálandó céltárgy felszínén egy maszkot hoznak létre, ami lehetővé teszi a maszk által nem takart felszín megmunkálását úgy, hogy a fedett részek semmilyen változást nem szenvednek. A maszk anyagát (ami leggyakrabban fém vagy más maratási módszereknek ellenálló anyag) a céltárgyat megmunkáló eljárás változatlanul hagyja, vagy jóval lassabban marja, mint a céltárgyat.

A maszk mintázatának kialakítása általában közvetett módon történik. Rendszerint valamilyen sugárforrás fényével egy viszonylag nagy méretű „mester” maszkot képeznek le (nagy arányú kicsinyítéssel) a céltárgyra (vagy eljárástól függően a céltárgyon levő maszk vékonyrétegre) előzőleg felvitt, a sugárzásra érzékeny vékonyrétegre (rezisztre). A megvilágítás megváltoztatja a reziszt kémiai szerkezetét, így a megvilágított és a kezeletlen részek oldhatósága az ún. előhívó oldatokra különböző lesz, azaz szelektíven eltávolíthatóvá válik a megvilágított vagy nem megvilágított rész (pozitív reziszt: az exponált rész eltávolítható; negatív reziszt: a nem exponált rész leoldható). A reziszt rétege tehát előhívás után tartalmazza a létrehozandó struktúrát (vagy annak negatívját). Az eljárás további részeiben ezt a mintázatot hozzák létre a maszk anyagában is különböző, többlépéses kémiai eljárásokkal (az elv itt is az, hogy a maszk és az előhívott reziszt különböző mértékben áll ellen különböző maró- és oldószereknek). Tehát egy bonyolult, többlépéses folyamat eredményeképpen kialakításra kerül egy maszk, majd pedig következik a konkrét megmunkálás, mellyel ezt a mintázatot létrehozzák a céltárgyban is.

Az alkalmazások szempontjából kulcskérdés a létrehozandó mintázatok laterális mérete. Mikrométeres vagy annál nagyobb mintázatok létrehozásához elegendő egyszerű UV lámpát használni egy viszonylag jó leképező rendszerrel. Szubmikrométeres mintázatok készítéséhez használt technikák közül a leggyakoribb az UV litográfia, melyet 157–351 nm-es hullámhosszúságú lézerforrásokkal valósítanak meg (F-8, ArF, KrF, XeCl, XeF). Manapság 193 nm hullámhosszú ArF excimer lézert (l=193 nm) használnak a processzorok, memóriaelemek előállítására. A leképezésre nagy transzmisszióval rendelkező, viszonylag kedvező árú, ömlesztett kvarcelemeket alkalmaznak immerziós elrendezésben, mellyel egynél nagyobb numerikus apertúra, azaz a negyed hullámhossznál kisebb vonalszélesség is elérhető. Az eljárás feloldásának növelésével a technikai nehézségek is rendkívüli mértékben növekednek. Jelenleg kísérletek folynak VUV (vákuum-ultraibolya) tartományban működő F2-lézerekkel (l=157 nm). Itt a legnagyobb nehézséget a megfelelően alacsony abszorpciójú és hosszú távon állandó törésmutatójú anyagok megtalálása, ill. az ezek alternatívájaként felmerülő, tükrökből álló optikai rendszerek kifejlesztése jelenti. Az extrém ultraibolya (EUV) litográfiában lézersugárral keltett magas hőmérsékletű plazmából kilépő, l~10 nm hullámhosszú sugárzást, valamint reflektív optikákat (súrlódó beesésű, többrétegű tükröket – Bragg-reflektorokat) használnak. Ezzel az eljárással manapság kb. hasonló feloldások érhetőek el, mint az UV litográfiával, viszont itt van lehetőség a fejlődésre, hiszen a jelenlegi feloldási határ nincs az elvi határ közelében, bár a rövid hullámhossz miatti technikai nehézségek itt is nagyok. A röntgenlitográfiák l~1 nm-es hullámhossza és nagy technikai mélységélessége (ami ígéretes profilokat eredményez, és nem érzékeny a felszíni egyenetlenségekre) elvileg kiváló alternatíva lenne, de sajnos bonyolultsága és ára miatt ipari alkalmazása még várat magára.

7.1.5. Fúrás

A lézereket fúrásra is lehet alkalmazni oly módon, hogy az anyagot a sugárnyaláb fókuszában elgőzölögtetik.

Fúrásnál az alkalmazott energiának olyan nagynak kell lennie, hogy az anyag gyorsan elgőzölögjön, mielőtt még számottevő radiális hővezetés következne be az anyagban, és így az olvadási hőmérséklet nagyobb területen kialakulna. A maximális teljesítménysűrűséget és impulzushosszat korlátozza a lyuk feletti túlságos elgőzölgés és a nagy teljesítményeknél keletkező plazma, amelynek következtében a lézer energiája nem az anyagban, hanem a gőzben nyelődik el.

A fúrási folyamatot néha úgy segítik elő, hogy pozitív nyomást fejtenek ki a munkadarab elülső felületére, pl. gázsugárral vagy alacsony nyomású kamrával a munkadarab másik oldalán, az elgőzölögtetett anyag maradványai és a forgács eltávolítása céljából az átlyukadásnál. A gázsugárnak ezenkívül még az az előnye is megvan, hogy megakadályozza a gőz lecsapódását a lencsén. Az anyag alatt biztonságos távolságban elhelyezett fotodetektorral lehet meghatározni, hogy mikor megy végbe az áthatolás.

Igen nagy relatív mélységű lyukak készíthetők (a relatív lyukmélység t/D, ahol t a munkadarab vastagsága, D a lyukátmérő); ez az arány 20:1 is lehet. Ennek oka a lyuk nyalábkorlátozó hatása a fókuszban, valamint a lyuk oldalfalain fellépő többszörös reflexió.

Impulzussorozat alkalmazásával csökkenthető a munkadarabban oldalirányban eldiffundáló energia, és könnyebb a lyukméret és -alak szabályozása. Milliszekundum nagyságrendű impulzus-időtartamokra van szükség ahhoz, hogy elegendő hő diffundálódhassék a lyuk tengelye mentén, és ne csak abszorbeálódjék a felületen. A hődiffúziót ilyen módon minimálisra csökkentő, rövid időtartamú, nagy teljesítményű impulzusok alkalmazása különösen ott előnyös, ahol a metallurgiai követelmények kritikusak, mert így csökkenthető a lyuk peremén a megolvadt anyag újrakristályosodása. A kör alaktól eltérő lyukakat is elő lehet állítani a fókuszált sugárba vagy a lencse elé tett fényrekeszekkel. Fényrekeszt a lézerrezonátoron belülre is lehet tenni, de ez bonyolultabb, jóllehet gyakran hatékonyabb.

A 7.7. ábra - Fúrási paraméterek rubin lézerek esetében ábra megad néhány fúrási paramétert különféle fémek impulzus-rubinlézerrel való fúrására. Az átfúrható max. anyagvastagság kb. 2,5 mm-ig, a relatív lyukmélység 20:1 értékig terjedhet. Impulzus rubin- és neodímiumlézereket használnak kis relatív lyukmélységű lyukak fúrására olyan kemény fémekben, amelyeket más módszerekkel nehezen lehet kifúrni. Az alkalmazási területek közül megemlíthetjük a turbinalapátok hűtőlyukait és a mesterséges szálak előállításában használt húzólapok lyukasztásait.

Fúrási paraméterek rubin lézerek esetében
7.7. ábra - Fúrási paraméterek rubin lézerek esetében


Részletesen tanulmányozták CO2-lézerek alkalmazását lyukak fúrására rozsdamentes acélban, vákuumban és vákuumon kívül. A fúráshoz szükséges teljesítmény küszöbértéke vákuumban háromszor nagyobb volt a rozsdamentes acél vákuumban fellépő nagyobb emisszióképessége miatt. Vizsgálták a hőátadást, és olyan nomogramot készítettek, amely megadja a Pm kritikus teljesítményt vagy az olvadáshoz szükséges időt a tárgy fűtésének beindítása után.

Elemezték az alumínium-oxid fúrásánál fellépő hőfolyamatokat is, és ez egyezett az impulzus rubinlézerekkel és CO2-lézerekkel kapott kísérleti eredményekkel. Ahol lényeges a lyukszimmetria, ott ismétlődő impulzusokat alkalmaznak, párosítva a munkadarab forgatásával, hogy csökkentsék a fókuszált sugár nem egyenletes voltának hatását. Nagy lyukakat úgy lehet előállítani, hogy a munkadarabot excentrikusan forgatják az optikai tengely körül, a magfúráshoz hasonlóan. A tengelyen kívüli fókuszálásra aszférikus lencséket, mégpedig kúplencséket (axicon) is felhasználtak a célból, hogy nemfémes anyagokban a fókuszált sugárnál nagyobb átmérőjű lyukakat állítsanak elő.

Impulzuslézereket alkalmaznak még kis forgó alkatrészek kiegyensúlyozására oly módon, hogy fémet távolítanak el róluk. 0,1 mm vastagságú óra-billegőkerekeket egyensúlyoztak ki dinamikusan impulzus Nd:YAG-lézer osztott sugárnyalábjával, egyidejűleg 0,1-0,7 mm átmérőjű lyukakat fúrva a kerék szemben lévő oldalain. A lézersugár kitérése szinkronban van az alkatrész forgásával, így az impulzus időtartama meghosszabbodik, tehát több anyag távolítható el, mint amennyi más módszerekkel lehetséges volna. A lézert indító trigger jel a tengelyen levő rezgésérzékelőktől automatikusan érkezik.

2 J kimenő energiájú neodímium-üveg impulzuslézert alkalmaznak higanyos üveghőmérők értékbeállítására oly módon, hogy a higanyoszlopot elgőzölögtetik egy előre meghatározott helyen, ami az oszlop szétválását idézi elő. A rubin- és neodímiumlézerek egy másik bevált alkalmazása a huzalkészítésnél használt gyémánt húzószerszámok kinagyolása, ill. átalakítása. A végső megmunkálás a hagyományos csiszolótechnikával történik. Impulzusonként 1,5 J-ig terjedő energiaszinteket alkalmaznak másodpercenként 10 impulzusig, kb. 200 µs időtartammal. Ily módon 0,025 mm-nél kisebb méretű lyukakat lehet létrehozni. Több impulzus használata a gyémánt forgatásával párosítva kielégítő lyukszimmetriát biztosít. A gyémánt forgástengelyének kibillentésével a lézersugár tengelyétől nagy átmérőjű lyukat lehet fúrni, a magfúrási művelethez hasonlóan. Ezzel jelentős időmegtakarítás és a korábban felhasznált gyémánt csiszolópaszta mennyiségének csökkentése érhető el. Ily módon óraköveket is ki lehet fúrni, és ezt az eljárást a gyártási műveletekben alkalmazzák is. Hasonló technikát alkalmaznak a gyémántban levő fekete foltos szennyeződések miatt keletkező hibák eltávolítására.

Jóllehet sok nemfémes anyag könnyen fúrható hagyományos módszerekkel is, a lézereknek bizonyos előnyeik vannak olyan esetekben, amikor nagy sebességre és kis lyukakra van szükség, különösen elasztomer anyagoknál.

Aeroszolos dobozokhoz való műanyag fúvókákat perforáltak, és a fröccsöntött alkatrészekről lézer segítségével távolították el a sorját. Nejlongombokat lyukasztottak át, és így kiküszöbölték a mechanikai fúrásnál fellépő részecskék keletkezését és a szabálytalan széleket, amelyek a felerősítésükre szolgáló szálat elszakítják. Minthogy az elasztomer anyagok könnyen deformálódnak, a szokásos módszerekkel nehezen fúrhatók át. Ismeretes a CO2-lézer alkalmazása nagyszámú, kisméretű lyuk fúrására műanyagban és vékony gumilemezben, alumíniummaszk és koaxiális gázsugár segítségével. A CO2-lézereket használják cumisüveg szívógumijának kifúrásához is. Ezeket nehéz átfúrni, mert az anyag hajlamos arra, hogy fúrás közben deformálódjék, ami szabálytalan alakú lyukakat eredményez. Nyalábosztó alkalmazásával egyidejűleg akár több lyukat is lehet fúrni.

7.1.6. Vágás

A vágási eljárás lényegében az anyag eltávolításának egyik fajtája a vízszintes vagy a függőleges vágatból, kivéve a hőrepesztés esetét. A vágáshoz vagy folytonos üzemű, vagy olyan ismétlési frekvenciájú impulzuslézerre van szükség, ahol az egymást átlapoló lyukak sorozatával kapnak folyamatos vágatot. A vágat szélességének rendszerint a lehető legkisebbnek kell lennie, anélkül hogy az anyag újra összehegedne. Ez főként műanyagokra vonatkozik, ahol a vágat 0,025 mm-nél kisebb is lehet. A lézer vágási hatékonysága a lézernyalábbal koaxiális gázsugár segítségével növelhető, ezt nagymértékben alkalmazzák is.

A vágás mélysége nő a nyomás növekedésével, amíg csak a nyomás el nem éri azt az értéket (kb. 2-3 bar), amikor a további nyomásnövekedésnek már nincs további hatása. Olyan esetekben, amikor az anyagnak nincs exotermikus reakciója a vágógázzal, a vágási sebesség független az alkalmazott gáztól és gáznyomástól. Az anyag felületének hűtése szintén előfordul, ez négyszögletes vágási szélt eredményez. Olyan anyagokat is el lehet vágni, amelyek levegőn elégnek – pl. a papír –, mivel a fókuszon kívül a hűtés hatása többnyire elég nagy ahhoz, hogy ott megakadályozza az égést. Az anyag tulajdonságaitól függő, nagy relatív mélységű, párhuzamos oldalú vágatokat lehet kapni a fókuszmélységen túl is.

A fúvóka nyílása a fókusz tartományába esik, mérete összemérhető a fókuszált sugár átmérőjével, de annál nagyobb.

50 mm-nél mélyebb párhuzamos vágatokat kaptak fában és 150 mm fölötti vágatokat polisztirol habanyagban. A mély, párhuzamos vágatok létrejöttéhez hozzájárul a lézersugár leghatékonyabb részének lerekeszelődése az anyag felületén, a vágat oldalain létrejövő többszörös reflexió, továbbá a gázsugár hatása. A gázsugár a gőzök és a részecskék eltávolítását is elősegíti, amelyek egyébként a vájat szélén vagy a fókuszáló lencsén kondenzálódnának.

Nem fémes anyagok CO2 lézeres vágása
7.8. ábra - Nem fémes anyagok CO2 lézeres vágása


A megadott vágási sebességek nem általános érvényűek, mivel ezek függnek a lézeroptika paramétereitől, valamint a lézer teljesítményétől és módusszerkezetétől. A maximális vágási sebesség gázsugaras segédlet alkalmazása esetén, adott anyagvastagság mellett közel arányosan növekszik a lézer teljesítményével. A nemfémes anyagok közül a jelenleg elérhető teljesítményszinteken nehéz vágni azokat, melyek nagy hőmérsékleten elgőzölögnek, mint pl. a préselt azbesztot, a kőféleségeket (márvány, gránit stb.), valamint a grafitot és a szilícium-karbidot. E két utóbbi reflexióképessége is nagy az infravörös és a látható tartományban.

A legtöbb faterméket hatékonyan lehet vágni CO2-lézerrel, gázsugár segítségével, és egészen 50 mm-es mélységig terjedő párhuzamos vágatokat lehet előállítani fenyődeszkában. Egy beszámoló szerint az 50x100 mm keresztmetszetű fa vágási sebessége 19,8 m/min. A keményfák vágása kisebb sebességgel megy végbe a nagyobb sűrűségük és nagyobb hővezető képességük miatt. A maximális vágási sebesség a sűrűség és a nedvességtartalom növekedésével csökken, de úgy tűnik, hogy független a száliránytól.

Előfordul, hogy a vágási szél elszenesedik, ez azonban rendszerint a felületen egy igen vékony, kb. 50 µm-es tartományra korlátozódik, a jelenség alig több, mint elszíneződés, és a vágási sebesség növekedésével csökken.

A több részből összetett fatermékek, mint a furnérlemez, a forgácslemez és a keményfalemez kielégítő vágása nagymértékben az alkalmazott ragasztótól függ. A karbamid műgyanta alkalmazásával készülő termékek könnyen vághatók kismértékű elszenesedéssel, de a melamin és a fenolkötésű összetett anyagok a legtöbb esetben túlságosan elszenesednek. A CO2-lézerek egyik első életképes ipari alkalmazása volt olyan precíziós hornyok bevágása furnérlemezbe, amelyet a csomagolóiparban kartonok kisajtolására használt acéllemezbetétes présszerszámhoz alkalmaztak. Az újabb alkalmazások közül megemlíthető az olyan fa présszerszámok vágása, amelyeket az amerikai gépkocsiiparban autókárpitok és tömítések kivágására használnak. A présszerszámokban levő hornyok azoknak a késeknek a tartására szolgálnak, amelyek a kartondobozok gyártásakor a vágást és a redőzési vonalak rávitelét végzik. Fontos követelmény a nagy pontosság és az állandó vágatszélesség, tehát a vágat nagyfokú párhuzamossága, mivel a késeket csak az illesztési tűrés tartja. Ezzel az érintés nélküli vágási művelettel nagy pontosságú, automatizált eljárás válik lehetővé, és ezt nem befolyásolják a furnérlemezben levő egyenetlenségek.

A papírt és a kartonpapírt CO2-lézerek alkalmazásával, nagy sebességekkel lehet szeletelni. A vágási sebesség nagymértékben függ a felület minőségétől, és az anyagvastagság növekedésével csökken. Egymásra helyezett ívek vágása is lehetséges. A vágási széleken alacsony sebességek mellett korlátozott mértékű elszenesedés fordulhat elő, ez azonban nagy vágási sebességek mellett nem jelenik meg. A szeletelés jelenlegi mechanikai módszereivel szemben fontos előnye, hogy nincsenek megtört szálak, amelyek az elektrosztatikus vonzás következtében egymással összeköttetésben maradnak, és a nyomtatási eljárásnál zavarólag hatnak. A csiszolópapírt 305 m/min sebességgel vágták; a hullámpapír úgy vágható, hogy a bordázása nem nyomódik össze. Beszámoltak 107 m/min vágási sebességről is.

A legtöbb hőre lágyuló műanyagot kielégítően lehet vágni CO2-lézerrel. Mérték különböző műanyagok esetére a vágási sebességeket, gázsugaras segédlettel működő 300 W-os lézer alkalmazása mellett. Jó minőségű vágási széleket kaptak, bár a hőérzékeny műanyagoknál, mint pl. a PVC, bizonyos mértékű elváltozás következett be. Az akrillap és a polipropilén olyan vágási széllel vágható, amely megközelíti az optikai minőséget. A CO2-lézereket még arra is alkalmazzák, hogy szelektív módon, elgőzölögtetéssel távolítsák el a szigetelést finomhuzalokról. A lézersugárnak a huzalokra, azok nagy visszaverő képessége miatt, nincs hatása. Egy másik ipari alkalmazás a koaxiális kábelek külső szigetelésének lehántolása.

A textíliákat egyszeres rétegben a vékonyrétegekéhez hasonlítható sebességgel lehet vágni. Vágtak már poliészter szőnyeganyagokat is. Bizonyos mértékű olvadás következik be a széleken, ami lecsökkenti a kirojtosodást. Egymásra helyezett anyagok együttes vágása is lehetséges, de műszálas rétegek között a szélek összehegesztődnek a vágásszéleken, ugyanúgy, mint a műanyag fóliáknál, és a vágógáz igyekszik oldalirányban áthatolni az anyagrétegek között, ami szabálytalan vágatszélességet és az elgőzölgő anyag behatolását eredményezi. Ez úgy küszöbölhető ki, hogy összenyomják a rétegeket, vagy alulról ható szívással, vagy pedig olyan gázsugárgyűrű alkalmazásával, amely koaxiális a fő vágósugárral. Ez összepréseli a rétegeket, és a vágás felé irányuló gázáramlást hoz létre.

Jelentős érdeklődés mutatkozik a textíliák vágására felhasználható CO2-lézerek iránt a szabászati iparban. Egy átlagos férfiöltöny vágási élhossza 20 m. Az Egyesült Államokban számos egyréteges lézeres vágórendszer van működésben, ezekben numerikus vezérléssel tükrök irányítják a lézersugarakat a konfekciós férfiöltönyök kiszabására. A vágórendszerben számítógépet alkalmaznak a férfiöltönyök szabványos méretei és szabásmintái közötti interpolációra; ezt azután 7,5 m/min sebességgel szabja ki a rendszer 200 W-os gázsugaras segédletű CO2-lézerrel. Legfőbb előnynek tartják a gyors körülhaladási időt, amelyet más, hagyományos szabászati módszerekkel nem lehet elérni, és amellyel a szabászatban csökkenteni lehet a felszerelést és javítani a szolgáltatást.

A réteges és egyéb összetett anyagok vágása külön említést érdemel. A réteges szerkezetekben, mint pl. műanyag-, acél- és szálösszetételekben az egyik anyag által igényelt kis vágási sebesség esetleg a másik anyag degradálását idézheti elő a vágási tartományban. Egyenlőtlenségek vagy a hézagok megzavarhatják a gázsugarat, és emiatt egyenlőtlen függőleges vágat alakulhat ki. A nagyobb vágási sebességre képes, nagyobb teljesítményű lézerek alkalmazása ezt a két hatást csökkenti, és a lézer felhasználását olyan összetett anyagokra is kiterjeszti, amelyeket a szokott módszerekkel csak nehezen lehet vágni. A 8,1 mm vastag bór-epoxi összetételeket eredményesen lehetett vágni 1650 mm/min sebességgel, 12,6 mm-es vastagságig terjedő üvegszálas összetételeket pedig 2450 mm/min sebességgel, 16 kW-os lézerteljesítmény esetén.

A törékeny anyagokat, mint a kerámiát és az üveget, el lehet vágni karcolással, amelyet azután a mechanikai törés követ. A karcolási művelet alatt az anyag felületéről csak kis mennyiségű anyag kerül eltávolításra. Gázsugárra itt nincs szükség, és impulzuskimenetet lehet alkalmazni. A törést a karcolás után az anyag mechanikai hajlításával lehet elérni. Lényegesen kisebb teljesítménysűrűségekre van szükség, mint a vágásnál, és a hő által érintett zóna is kicsi.

A CO2-lézert alkalmazni lehet törékeny anyagok, mint pl. üveg és alumínium-oxid szabályozott hőrepesztéssel történő vágásához is. A lézersugár nagy abszorpciója a lap felületén nagy helyi hőfeszültséget okoz, ami töréshez vezet. Könnyen el lehet érni nagy vágási sebességeket. Az eljárás meglepően jól szabályozható, a törés a sugár útját követi, feltéve hogy az olyan hatásokat, mint pl. a léghuzat okozta hőáramlás, kiküszöbölik.

Gázsugaras segédletű CO2-lézer alkalmazásával üveget lehet vágni és hegeszteni. Kvarcot is lehet vele vágni. Számos berendezés van használatban kvarccsövek vágására. A kvarcot igen nagy pontossággal lehet hegeszteni is, és a hegesztés közelében a hőhatás a minimumra csökkenthető.

Olvasztottak üveg- és kerámiaanyagokat, mint pl. cirkónium-oxidot gömbök előállítása céljából; nagyszámú különféle kerámiaanyagon készítettek vágatokat, ill. gravírozással hornyokat; az anyagot elgőzölögtetéssel távolították el. Ily módon állítottak elő villamos ellenállású fűtőtekercsekhez alkalmas hornyokat is.

Bár a legtöbb fém reflexióképessége nagy a CO2-lézer hullámhosszán, a CO2-lézer vágási hatékonysága igen kedvező a vastartalmú fémanyagok, a titán és egyéb olyan fémek számára, melyek exotermikusan reagálnak a vágógázzal. Nagy vágási sebességeket értek el ily módon olyan mérsékelt lézerteljesítménnyel, amely különben nem lenne elég a vágatban levő anyagmennyiség megolvasztás utáni eltávolítására. A lágyacél és a rozsdamentes acél vágása alatt a vágásszéleken képződő rétegek megolvadt oxid és sávozódás kialakulását mutatják. Ezek a vágási sebességtől függenek, és mikor az exotermikus reakció nagyobb sebességgel megy végbe, mint az átlagos vágási sebesség, szakaszos vágás következik be.

A vágás beindításához a teljesítmény olyan kezdeti küszöbszintjére van szükség, amely a vágási tartományból jövő hődiffúzió mértékétől és ebből következően az anyag geometriájától függ. A küszöbszint függ az oxidrétegek jelenlététől is. Abszorbens rétegeket alkalmaznak a nagy reflektivitású anyagok küszöbének csökkentésére. A fémek abszorpciója nagy a közeli infravörösben, és a nagy teljesítményű, folytonos üzemű YAG-lézer potenciálisan igen alkalmas a fémmegmunkálási eljárásokhoz, mivel rövidebb hullámhossza következtében kisebb nyalábátmérőre fókuszálható. Az argonionlézerek alkalmazása a vékonyrétegekre korlátozódik.

Potenciális alkalmazási terület a fémlemezek vágása 6 mm vastagság alatt, pl. a lágyacél, a rozsdamentes acél, nikkelötvözetek és titán esetében. A fő alkalmazási terület a repülőgép- és a gépjárműipar. A lézeres vágás alkalmazása különösen kedvező a repülőgépváz és a motor kipufogócsövéhez felhasznált fémlemezek vágására, amikor a szükséges alkatrészek kis száma drágává teszi vágószerszámok felhasználását, és az alkalmazott anyagok nagy részét csak nehezen lehetne a hagyományos módszerekkel vágni. Ezzel rokon alkalmazási terület a háromdimenziós, sajtolt darabok vágása és trimmelése a sugárhajtóműveknél és a hajtóműkamra károsodást szenvedett részeinek a kivágása. Ezeknek az alkalmazásoknak nagy része már túl van a fejlesztés stádiumán, és korlátozott számban fel is használják a repülőgépiparban (7.9. ábra - Lézeres vágógép ).

Lézeres vágógép
7.9. ábra - Lézeres vágógép


7.1.7. Hegesztés

A lézersugaras hegesztés során egy fókuszált, nagy energiasűrűségű lézersugarat használnak a hegesztendő alapanyagok felhevítéséhez. A lézersugaras hegesztés nagy hegesztési sebesség elérését teszi lehetővé. A koncentrált hőbevitelnek köszönhetően az így készített varrat hőhatásövezete kisebb, mint a hagyományos eljárásokkal készített varraté. Lézersugaras hegesztési technológiához védőgázra, gázlézerek esetén rezonátorgázra is szükség van. A varrat minőségére és a hegesztési folyamat termelékenységére a hegesztési védőgáz nagymértékben hatással van, ezért különösen fontos ennek megfelelő kiválasztása.

A lézersugaras hegesztés elsősorban vékonyabb anyagok hegesztésére alkalmas, főleg ponthegesztésre vagy pontsorok készítésére. A technológia nagy előnye, hogy a hegesztőkészülék és a munkadarab között nincs szükség közvetlen érintkezésre, ezért a lézersugaras hegesztés jól használható ott, ahol a mechanikus alakváltozásokat vagy a kémiai szennyeződéseket el kell kerülni.

A hatásfok növelésére és a lézerberendezés megfelelő működéséhez a lézerberendezést folyamatosan hűteni kell (levegővel, vízzel, folyékony nitrogénnel). A rezonátorból kilépő lézersugárzást lencserendszeren keresztül kis átmérőjű lézersugárra fókuszálják, ezzel válik nagy intenzitásúvá, így gyakorlatilag minden fém megömleszthető.

A megömlesztett réteg hőmérséklete nem haladhatja meg a hegesztett fém forráspontját, ami a legtöbb esetben 105–110 W/cm2 teljesítménysűrűséggel érhető el. Ez a teljesítménysűrűség még jóval a lézersugárral elérhető maximum alatt van. Ha túl nagy energiát közlünk, akkor hegesztés helyett fúrás jön létre.

A hegesztésnek két fő típusa van: a hővezetés által korlátozott és a mély behatolású (7.10. ábra - A lézeres hegesztés fő típusai).

A lézeres hegesztés fő típusai
7.10. ábra - A lézeres hegesztés fő típusai


A hegesztési zóna mélység-szélesség aránya a hővezetés korlátozta hegesztéseknél 3:1, míg a mély behatolású hegesztéseknél 10:1 vagy még nagyobb. A hővezető képesség által korlátozott hegesztéshez impulzus- és folytonos üzemű lézereket alkalmaznak, a hegesztett zóna mélységét a felső felületről történő hővezetés korlátozza. Az ilyen hegesztésekre a varrat mindkét oldalán megtalálható hőérintett zóna jellemző, amely a tényleges hegesztési mélységhez képest nagy.

A legtöbb fém abszorpciója a hőmérséklettel együtt nő, és olvadt, ill. gőzfázisban nagyobb, mint szilárd állapotban. Ennek eredményeképpen könnyen lehet instabil állapotot elérni. A változó geometria hatással van a hődisszipációra és ennek következtében a hegesztési körülményekre is.

Az abszorbeált teljesítmény hatását az anyagban megszabják az anyag hőtulajdonságai (hővezető képesség, hőkapacitás, olvadáspont, elgőzölési hőmérséklet, látens hő stb.), valamint a sűrűség és a geometria (amelyek a hővezetést befolyásolják az anyagban). Vizsgálták a pulzált, a Q-kapcsolt és a folytonos lézerek hatására fellépő hőátadási folyamatot. Az anyag elgőzölögtetési hőkapacitása és forrásponti hőkapacitása közötti különbség fontos feltétele a hegesztési eljárásoknak: a nagy különbség a teljesítményben nagyobb tűrést enged meg.

Fúrásnál és néhány hegesztési eljárásnál az alkalmazható maximális teljesítményt az anyag robbanásszerű kilökődése és az anyag fölött képződő gőz korlátozza. Igen nagy teljesítményeken plazma is kialakulhat. A gőz és a plazma kialakulása deformálja a lézersugarat és csökkenti a hatékonyságot.

Reprodukálható minőségű hegesztéshez igen stabil lézerműködésre van szükség. A lézer kimenő teljesítményének és módusszerkezetének változása – amely pl. a szilárdtestlézerek gerjesztésére használt kisülési csövek fényingadozásainak és a belső melegedésnek a következménye – a hegesztési körülmények változását idézi elő, különösen impulzuslézerek esetén.

A fémek hegeszthetőségének mértéke bizonyos fokig egy arányként is felfogható: az olvadásponton a szilárd halmazállapotú anyag teljes megolvasztásához szükséges energia és az olvadáspont eléréséhez szükséges energia hányadosaként.

Hegesztés CO2-lézerforrással

A lézernyaláb lézerplazmát hoz létre, amely a védőgázzal kölcsönhatásban gondoskodik a jó minőségű hegesztési varrat előállításáról. Védőgázként elsősorban héliumot alkalmaznak, de argon, nitrogén és különféle gázkeverékek is használatosak. Egy 5 kW-os CO2-lézerforrással max. 8-10 mm mély varrat készíthető, 10:1-es mélység-szélesség viszony mellett.

A CO2-lézerekkel hővezetéses hegesztést lehet végezni különféle fémekből készített fóliákon és vékony lemezeken is. Olyan hegesztési tartomány alakul ki, amelynek nagyobb a szélessége, mint a mélysége.

Folyamatos CO2-lézereket használtak mély behatolású hegesztéshez is, ahol a hőközlés a hegesztés mélysége mentén megy végbe, és így olyan hegesztési varrat keletkezik, amelynek nagyobb a mélysége, mint a szélessége. A CO2-lézerrel készített mély behatolású hegesztés során rendszerint nem alkalmaznak töltőanyagot. A hegesztendő felületek között a szoros illeszkedés a kívánatos, azonban kielégítő tompahegesztéseket értek el 0,5 mm-es közepes távolsággal, 6 mm vastag rozsdamentes acélban, 8 kW lézerteljesítmény mellett, ahol az aberrációk által korlátozott nyalábátmérő 1 mm volt. Megfelelő semleges gáz koaxiális árnyékoló sugara alkalmazható, ha a levegőt ki kell zárni. Készítettek tompahegesztéseket 2,4 mm vastagságig nikkelötvözetekben is, 6:1 behatolási aránnyal, 700 W teljesítményű lézer alkalmazásával, kb. 25 mm/min hegesztési sebességgel, ami az elektronsugaras hegesztéssel is összemérhető. Ugyancsak elértek már az elektronsugaras hegesztéshez hasonlítható, 10:1 relatív mélységű, mély behatolású varratokat is, néhány kW teljesítményszint mellett, 20 mm vastagságig terjedő, kis széntartalmú acélban és rozsdamentes acélban.

A fémhegesztési alkalmazásokat korlátozza a nagy teljesítményű, folytonos üzemű lézerek drága beszerezhetősége. Kisebb a korlátozás a hernyóvarrat hegesztése és ebből következően a lézer teljesítménye vonatkozásában. A gyakorlatban általában 1 mm szélességű hernyóvarratok hegesztésére van szükség.

Kb. 8 kW teljesítménynél a munkadarab feletti ionizáció lép fel a gőzfelhőben, ami a beeső sugárzás nagy részét elnyeli, és megakadályozza, hogy elérje a munkadarabot. A gőzfelhőt azonban könnyen el lehet távolítani egy segédgázsugárral.

A műanyagok nagy felületi abszorpciója 10,6 µm-en a CO2-lézer alkalmazását teszi kívánatossá hőre lágyuló műanyagok hegesztéséhez. A hagyományos termikus módszerekkel hegeszthető műanyagok nagy része lemez vagy fólia alakban CO2-lézerrel is hegeszthető. Prizma alakú reflektor lehetővé teszi, hogy mindkét felületet egyidejűleg melegítsék.

A CO2-lézerforrásokat főleg a gépjárműiparban és annak beszállítói körében alkalmazzák.

Hegesztés szilárdtestlézer-forrással (Nd:YAG/YVO4 vagy fiberlézer)

A szilárdtestlézer-források előnye a CO2-lézerforrásokkal szemben, hogy finomabb megmunkálást tesznek lehetővé, valamint a nyalábvezető rendszerük flexibilis (robotkarok segítségével is irányítható). A szilárdtestlézer-források a hullámhosszuk miatt nem lépnek kölcsönhatásba a védőgázokkal, ezért leggyakrabban argont használnak. Jellemzően 300–4000 W teljesítményű berendezések dolgoznak az elektronika, a finommechanika és az autóipar területén.

A lézersugaras hegesztés főbb jellemzői, a hagyományos eljárásokkal összehasonlítva:

 • koncentrált energiabevitel

 • csekély vetemedés

 • nagy megmunkálási sebesség

A lézersugaras hegesztéseket védőgáz alatt, általában heganyag használata nélkül végzik. A technológia többek között ötvözött és ötvözetlen acélok, Ni és ötvözetei, Al és ötvözetei, könnyűfémek, műanyagok tompa, illetve sarokvarratainak elkészítésére alkalmas.

Egy tartófülnek a megmunkált hengerhez való hozzáhegesztésére alkalmazott plazmaívet, semleges gázt, elektronsugarat és impulzus-rubinlézert hasonlítottak össze egymással. A lézersugaras hegesztés okozta a legkisebb torzulást. Egy csövet forrasztottak vékony falú hengerhez rubinlézerrel. A lézersugaras hegesztés elhanyagolható mértékű karbidkiválást okozott. Más példákban hőmérséklet-érzékeny indikátort tartalmazó szelence hegesztését és különböző hőelempároknak különféle anyagokhoz való hozzáhegesztését említik. Készítettek pszeudohegesztéseket is, ahol a rögzítő csapok és szegecsek tetejét vagy a csavarmenetet olvasztották, ill. folyatták meg, hogy mechanikai kötés keletkezzék valamely alkatrész helyhez rögzítéséhez.

A lézerek különféle, az elektronsugaras eljárásokhoz hasonló előnyöket nyújtanak a folyamatos hegesztési eljárások számára. Jó hegesztési varratkiképzés érhető el, mivel itt nem jelentkeznek az ívhegesztésnél rendszerint fellépő varratrontó hatások. A kifáradási tulajdonságok is jók, mivel nincs alávágás, ami az elektronsugaras eljárásnál előfordulhat. (Ez talán annak tulajdonítható, hogy megvan a lehetőség védőgáz alkalmazására, ami elősegíti a kielégítő oxidációt, hogy kis felületi feszültség alakuljon ki a varrat alsó felületén.) A fűtő mechanizmus is egyszerűbb és jobban szabályozható, mint az ívhegesztésnél vagy az elektronsugaras hegesztési eljárásnál. A sugárzás egyetlen hullámhosszon történik, így a beeső sugárzás könnyen kiszűrhető, zavaró hatása az érzékelőre kiküszöbölhető, ami lehetővé teszi az automatizált hegesztési folyamatokban való alkalmazását. A hegesztési terület hozzáférhetősége vonatkozásában kevésbé igényes, mint az ívhegesztő pisztoly. Nincs szükség vákuumkamrára, ezért könnyen illeszthető a folyamatos termeléshez és a nagyméretű szerkezetekhez.

7.1.8. Lézersugaras ötvözés, felrakó hegesztés

A lézersugár a munkadarab felületét kis területen megolvasztja. A megolvasztott anyagba tetszőleges összetételű és mennyiségű ötvöző vagy felrakó anyagot juttatnak por alakban, védőgáz alatt. A lézersugárral olyan felületötvözés is végezhető, ami a hagyományos metallurgiai eljárásokkal nem érhető el. Alkalmas speciális felületi tulajdonságokkal rendelkező rétegek előállítására, illetve nagyméretű alkatrészek anyaghiányának pótlására.

A felrakó hegesztés leggyakoribb alkalmazásai:

 • elkopott, törött szerszámok, öntőformák anyaghiányának – leggyakrabban éleknél történő – javítása feltöltő hegesztéssel a mikron tartományban (az eszköz élettartamának növelése)

 • alkatrészek, mintadarabok, prototípusok precíz kialakítása, anyaghiányának pótlása

 • meglévő gravírozások, pl. termékazonosítók, sorozatszámok lefedése (az adott eszköz köszörülés után újragravírozható)

 • polírozott felületek javítása

Ügyelni kell a minimális munkatávolságra (a munkadarab és a lézerfej védőüveg közötti távolság), mivel a hegesztéskor keletkező kifröccsenő anyagdarabkák a munkadarab és a lézervédő üveg felületét szennyezik. A hegesztéskor ez elkerülhetetlen, viszont minimalizálható a bevitt energia mennyiségének gondos megválasztásával.

A cross-jet megakadályozza a szennyeződés megtapadását a védőüvegen, és visszahullását a munkadarab felületére. Léteznek már olyan cross-jet kialakítások, melyek 3 bar nyomású sűrített levegővel szinte elvágják a hegesztéskor kialakuló fröcskölődést, szennyező gázfelhőt. A cross-jet kialakítása közvetlenül a védőüveg alatt célszerű.

A cross-jet mellett érdemes nagy elszívási teljesítménnyel rendelkező mobil elszívó berendezést is kialakítani. Javasolt egy csapda is a forró, repülő anyagdarabkák miatt. A csapdában egy fémháló van, amelyben a forró anyagdarabkák fennakadnak. Az elszívó csonkot a lézerfejet mozgató robotra is lehet szerelni, vagy a munkatérben külön fix felfogatással is rögzíthető.

7.1.9. Lézersugaras profilkövető rendszerek

A legtöbb gyártási eljárásban viszonylagos mozgásra van szükség a lézer és a munkadarab között. Az alkalmazástól függően különféle módszereket lehet alkalmazni a lézer és a munkadarab közötti viszonylagos mozgás programozásához. Kézi módszerek használatosak a kis termelékenységű alkalmazásokhoz, gyakrabban van azonban szükség automatizált eljárásokra azért, hogy a lézer leghatékonyabb kihasználása biztosítva legyen. Ismétléses fúráshoz, impulzusos hegesztéshez és mikroelektronikai alkalmazásokhoz rendszerint számjegyvezérlésű rendszereket használnak. Az egyéb módszerekkel szemben fennálló előnyök között említhető az illeszthetőség más számjegyvezérlésű rendszerekhez és a programozás rugalmassága. Többnyire kielégítő a pontvezérlő rendszer.

A vágáshoz és a folyamatos hegesztéshez, valamint egyes mikroelektronikai alkalmazásokhoz, mint pl. a karcoláshoz, folyamatos útszabályozó rendszerekre van szükség, és követelmény az állandó sebességgel való működés is, hogy egyenletes vágatszélességet és egyenletes hő befolyásolta zónát lehessen biztosítani.

Egyenes vonalú és köríves számjegyvezérlésű rendszereket lehet alkalmazni az olyan alakzatokhoz (kontúr), amelyeket egyszerű mértani idomokkal lehet közelíteni, a bonyolultabb, szabálytalan profilokhoz azonban folyamatos útrendszerekre van szükség. A maximális működési sebességet az alakzat bonyolultsági foka, valamint a rendszer számítóképessége korlátozza. A vonalkövetők sebességénél nagyobb üzemelési sebességek és 0,025 mm-nél kisebb értéken belüli helyzetpontosság is elérhető.

Az egyik lehetőség a munkadarab mozgatása, ekkor a lézer és a lézersugár rögzített. Ez különösen folyamatos in-line trimmelési eljárásokhoz alkalmas, ahol a szükséges vágásirány azonos a munkadarab mozgásával. A profilt lehet követni a lézernek vagy a lézersugárnak a munkadarab mozgására merőleges irányban történő mozgatásával.

A munkadarabot mind az x, mind az y irányban lehet mozgatni a profil követésére. Ezt alkalmazzák a kartonvágó szerszámkészítő gépekben. A munkadarab tehetetlensége korlátozza a maximális sebességet és a még követhető profil bonyolultsági fokát. 2 mm-es sugárív követésére a maximális sebesség átlagosan kb. 10 m/min-ra korlátozódik. A mozgó munkadarabos rendszer hátránya a nagy munkadarabokhoz szükséges nagy padlófelület.

A másik módszer a lézer mozgatása a munkadarabhoz képest.

Mozgó tükörrendszereket is lehet alkalmazni egy-vagy két tengelyen a relatív mozgás biztosítására a sugár és a munkadarab között. Itt nagyfokú pontosságra és merevségre van szükség. Az úthossz változása és ebből adódóan a sugárnyaláb átmérőjének változása a lencseoptikánál a foltméret és a teljesítménysűrűség változását idézik elő a fókuszban, ezért konstans úthosszúságú rendszerekre lehet szükség. Használható két síktükör is a sugár kitérítésére az x és az y koordinátákban, vagy pedig egyetlen, nagy fókusztávolságú gömbtükröt is lehet alkalmazni a sugáreltérítésre, ha egy lencsét helyeznek a tükör és a lézer közé, hogy a sugárnyalábot a fókuszban tartsa a munkadarab felületén. Olyan nagy fókusztávolságú szférikus tükörre van szükség, amely a munkadarab maximális méreteinek a felével mérhető össze. A lencserendszer, mely a tükör mozgásához van csatolva, a nyalábot automatikusan fókuszálva tartja, miközben áthalad a munkadarabon.

Fotodektoros optikai vonalkövetők alkalmazhatók a vágási út vonalrajzának a követésére. Pantográf rendszerrel meg lehet oldani a nagyítást vagy kicsinyítést. Sok alkalmazási területen kielégítő a 0,125 mm-en belüli követési pontosság. Második jelet lehet kapni a vastag és a vékony vonalak megkülönböztetésével. Ilyen rendszer alkalmazható bonyolult körvonalak vágására konstans sebesség mellett, ahol nincs szükség folyamatos vágásra, és ahol nem kell oldalról behatolni a lemezbe. Alkalmazható pont-pont rendszerhez is. A vonalkövetési sebesség elérheti a 10 m/min nagyságrendet. A rendszer tehetetlensége szabályozza a maximális sebességet és azt a minimális sugarat, amely a túllengés nélküli követéshez szükséges.

7.2. Lézeres anyagmegmunkálás alapjai

2007-ben >48000 lézeres anyagmegmunkáló berendezést adtak el a világban, ami az összes nem lézerdióda eladások több mint 39%-a, árát tekintve 2,1 milliárd dollárnál többet költöttek ezekre, ami a piaci részesedés ~71 %-a.

Ipari lézereladások 2007-ben

(forrás Laser Focus World, 2008. január)

7.11. ábra - Ipari lézereladások 2007-ben


Az eladott db számot összegezve ~18300 db CO2 lézer, ~12200 db szilárdtest lézer (hagyományos illetve LD gerjesztésű) kelt el anyagmegmunkálás céljára, de árát tekintve tekintélyes helyen áll az excimer lézer is.

7.3. Ipari megmunkálásokra használt lézerek

 1. CO 2 lézer a CO2 molekula vibrációs szintjei között működik, a legnagyobb teljesítményű gázlézer (>100 kW gázdinamikus rendszerű), legnagyobb a hatásfoka is (15-20%). Vibrációs szintekre szuperponálódó rotációs átmenetek között a 9,6 és 10,6 μm körül 40-40 vonalon működőképes.

  Felhasználástól, teljesítményigénytől függően különböző konstrukciók vannak, gáz-átáramoltatásos rendszerek (lassú v. gyors áramlású), zárt rendszerek, hullámvezető, transzverzális áramlású és kisülésű (atmoszférikus, gázdinamikus). Az áramoltatás szerepe a disszociációs termékek eltávolítása (pl. CO) és a hűtés.

  1. lassú áramoltatású rendszer (7.12. ábra - Lassú gázáramoltatású CO2 lézer tipikus felépítése)

   Lassú gázáramoltatású CO2 lézer tipikus felépítése
   7.12. ábra - Lassú gázáramoltatású CO2 lézer tipikus felépítése


   Tipikus működési paraméterek: 20 l/perc gázáramlási sebesség (10-20 torr nyomású CO2, He, N2 keverék 1-2cm-es átmérőjű üvegcsőben, a nyomás és az átmérő szorzata állandó optimális működéshez), 7 l/perc a hűtőfolyadék sebessége, optimális gázhőmérséklet 20oC, elérhető teljesítmény 30-50 W/m. Nagy teljesítményhez hosszú rendszer kell.

   Kis teljesítményigényű felhasználások: ellenállások trimmelése, kerámia-vágás, vékony (<1mm) vastag fémlemezek vágása, (lézeres sebészet).

  2. Gyors áramoltatású rendszer

   A gázsebesség a kisülési zónában 50 m/s, 0,5-1 kW/m elérhető, táplálás: DC, AC vagy RF. Az áramoltatott gázt hőkicserélővel hűtik és gondoskodnak a CO→CO2 visszaalakításáról. Szinte zárt rendszer, viszonylag kicsi a gázfogyasztás. 1-3kW-os rendszereket használnak néhány mm vastag fémek vágásához.

  3. Zárt rendszerek

   A CO→CO2 regenerálásról gondoskodni kell, különben néhány perc alatt megszűnik a lézerműködés, ha a gáz nem áramlik. 1% H2O hozzáadása: CO*+OH→CO2*+H vagy 300oC Ni katód mint katalizátor alkalmazásával az élettartam >10000 óra, ~ 60W/m elérhető.

   Tipikus felhasználások: ~1W-os teljesítményű méréstechnikai célokra, ~10W-os mikrosebészet, mikromegmunkálás.

  4. Transzverzális áramoltatású rendszer (7.13. ábra - Transzverzális kisülésű és áramoltatású CO2 lézer tipikus felépítése)

   Transzverzális kisülésű és áramoltatású CO2 lézer tipikus felépítése
   7.13. ábra - Transzverzális kisülésű és áramoltatású CO2 lézer tipikus felépítése


   Jó a hűtés, nagyobb nyomáson működik (~100torr), ezért is kell a keresztirányú kisülés. Elérhető teljesítmény 1-20kW, mely a legkülönbözőbb fémmegmunkálásokra (hegesztés, felületi keményítés, felületi ötvözés, stb.) elegendő.

   Rosszabbak a nyaláb optikai tulajdonságai, mint a gyors áramoltatású longitudinális rendszereké, ezért vágási feladatokra inkább azokat alkalmazzák.

 2. Szilárdtest lézerek

  Lámpás (η = 1-3%) vagy lézerdióda gerjesztésű (η ~ 10%), cw vagy impulzusban működő lézerek. Legelterjedtebben használják a Nd:YAG lézert, melynek jellemző hullámhossza 1,06μm.

  Anyagmegmunkálásra használt típusok:

   

  fúrás

  50-100W átlagteljesítményű impulzuslézer, melynek paraméterei:

  E p= 5-10J, τp= 1 - 10ms, f= 10 - 100Hz

   

  hegesztés

  2kW üvegszálba csatolva (emiatt kellemesebb a használata, mint a CO2 lézeré)

  Frekvenciakétszerezett 532 nm-es ~10W-os kialakítású Nd-YAG komoly versenytársa az Ar-ion lézernek. Létezik frekvencia-háromszorozott és négyszerezett változata is, az előbbinek 355nm, az utóbbinak 266nm a hullámhossza. A rövidebb hullámhosszú szilárdtest lézer komoly versenytársa az UV hullámhosszon működő igen drága excimer lézereknek.

  Számos Nd – YAG - hoz hasonló egyéb kristályos rendszert is használnak, főbb fajtáik is hullámhosszuk:

   

  Er (erbium) - YAG

  2,94µm

   

  Ho (holmium) - YAG

  2,1µm

   

  Nd - YAP

  1,079µm

   

  Nd - YLF

  1,047, 1,053, 1,31 - 1,32µm

 3. Excimer lézerek

  Az excimer szó az excited dimer (gerjesztett kettős) angol szavakból származik, kétatomos gerjesztett molekula egy nemesgázatom (Kr, Ar vagy Xe) és egy halogénatom (F vagy Cl) együttese. A két atom csak gerjesztett állapotában marad együtt egy rövid időre (5-15 ns a gerjesztett állapot tipikus élettartama), alapállapotban a molekula nem stabil, azonnal szétesik összetevőire. A 7.14. ábra - KrF molekula lézerműködésre alkalmas átmenete ábra a KrF molekula energiáját mutatja az atomtávolság függvényében.

  KrF molekula lézerműködésre alkalmas átmenete
  7.14. ábra - KrF molekula lézerműködésre alkalmas átmenete


7.4. Félvezető lézerek

2007-ben 827 millió félvezető lézert adtak el a világban (forrás: Laser Focus World, 2008. február). Összehasonlításképpen az eladott nem félvezető lézerek száma 2007-ben ~ 123 ezer volt (Laser Focus World, 2008. január).

7.4.1. Félvezető lézerek működése

A félvezető lézerek működése eltér az eddig tárgyalt lézerfajtákétól. Nem individuális anyagi részecskék (atomok, ionok, molekulák vagy szilárdtestben lévő adalékrészecskék) energiaállapotai közötti átmeneteken működnek, hanem a félvezető anyag kollektív elektronállapotai (sáv – sáv) között. Az elérhető hatásfok (η ≥ 0,3), a kisfeszültségű és alacsony áramú működés, tápegységgel, optikával együtt is kis méret indokolja elterjedésük növekedését.

A félvezetők a szilárdtestek azon csoportjába tartoznak, ahol a legfelső betöltött sáv (a vegyérték sáv) és a következő lehetséges energiasáv (a vezetési sáv) közötti energiatartomány (a tiltott sáv) szélessége kisebb 3eV-nál. Gerjesztetlen félvezetőben T = 0K-en a vezetési sáv üres. Gerjesztés hatására a vezetési sávba elektronok kerülnek, melyek a gerjesztést követően a sávon belül gyorsan elfoglalják (10-13s alatt) a legalacsonyabb lehetséges energiaszinteket. Hasonló átrendeződés zajlik a vegyértéksávban is. A tiltott sáv közelében kialakuló inverz betöltöttség és a fénykibocsátásos rekombináció biztosítja a félvezető lézer működését (7.15. ábra - A félvezető lézer működése).

A félvezető lézer működése
7.15. ábra - A félvezető lézer működése


A valóságban a félvezetők sávszerkezete sokkal összetettebb. Az elektronenergiák megengedett értéke függ az elektronok momentumától. A vezetési sávból a vegyértéksávba fénykibocsátással csak olyan elektronátmenet lehetséges, amikor az elektron impulzusa gyakorlatilag változatlan marad, mivel a foton impulzusa (|p foton | = hν/c = h/λ) nagyságrendekkel kisebb az elektron impulzusánál. Emiatt csak olyan félvezetők alkalmasak lézerműködés megvalósítására, ahol a vezetési sáv alja és a vegyérték sáv teteje azonos elektronimpulzusnál van, ezek a direkt sávú félvezetők. A (7.16. ábra - Si (indirekt), GaAs (direkt) és InP (direkt) sávszerkezete) ábrán három különböző félvezető anyag (Si – indirekt sávú, GaAs és InP) valódi sávszerkezetét láthatjuk (az energia az elektron x irányú impulzusa helyett az x irányú hullámszám, 2π/λ függvényében látható).

Si (indirekt), GaAs (direkt) és InP (direkt) sávszerkezete
7.16. ábra - Si (indirekt), GaAs (direkt) és InP (direkt) sávszerkezete


A Si tiltott sáv szélessége kisebb, mint a másik két félvezető anyagé, mégsem lehetséges Si alapú félvezető lézert előállítani az indirekt sávszerkezet miatt. A (7.1. táblázat - Lézeműködésre alkalmas direkt sávú félvezetők adatai ) táblázatban néhány lézerműködésre alkalmas direkt sávú félvezető anyag sávszélességét, illetve a sáv-sáv átmenet hullámhosszát adjuk meg.

7.1. táblázat - Lézeműködésre alkalmas direkt sávú félvezetők adatai

Félvezető anyag

Sávszélesség [eV]

λ [µm]

GaAs

1,428

0,868

InP

1,351

0,918

Ga0,7Al0,3As

 

0,65 – 0,9

In1-xGaxAsyP1-y

 

0,9 – 1,7

PbxSn1-xTe

 

6,3 – 30

GaN

3,39

0,366


Az első félvezető lézert nyitó irányban előfeszített p – n átmenetű GaAs-ből készítették (szerkezetét mutatja a 7.17. ábra - Első működő félvezető lézer szerkezete). Az n típusú réteg elektrontöbblete a vezetési sáv alján helyezkedik el, a p típusú elektronhiánnyal (lyuk többlettel) rendelkező rétegben pedig a vegyérték sáv teteje marad betöltetlen, a két réteg atomi szintű érintkezése egyenirányító hatást eredményez. Ha a p és n vezetési típust mutató tartományokra V feszültséget kapcsolunk, ennek hatására a legfelső betöltött szintek (p rétegnél vegyérték sávban, n rétegnél vezetési sávban)  távolsága az előfeszítés nélküli közel azonos szinthez képest eltávolodik a ΔE =eV –nak megfelelően. Ezt mutatja a 7.18. ábra - p – n átmenet (Ec a vezetési sáv alja, Ev a vegyérték sáv teteje, d az átmeneti tartomány szélessége). Feszültségmentes állapotban (a)ábra) a határfelületnél tértöltési tartomány alakul ki. Nyitó irányú feszültség rákapcsolásával a b) ábra szerinti átrendeződés alakul ki. Az átmeneti tartományban elektronok injektálódnak az n típusú rétegből a vezetési rétegbe, és lyukak – elektronhiány – a vegyértéksávba, ami biztosítja az inverzió fennmaradását. Az átmeneti aktív tartomány szélessége (d) µm nagyságrendű.

Első működő félvezető lézer szerkezete
7.17. ábra - Első működő félvezető lézer szerkezete


A hasított kristálytani felületek tökéletes sík-párhuzamos rezonátort képeznek, merőleges beesés esetén a felületek reflexiója a félvezető anyagok nagy törésmutatója miatt 30 – 40%.

p – n átmenet (Ec a vezetési sáv alja, Ev a vegyérték sáv teteje, d az átmeneti tartomány szélessége)
7.18. ábra - p – n átmenet (Ec a vezetési sáv alja, Ev a vegyérték sáv teteje, d az átmeneti tartomány szélessége)


A 7.17. ábra - Első működő félvezető lézer szerkezete szerinti konstrukciójú GaAs lézer 1,4 – 1,5V-os előfeszítéssel impulzusban szobahőmérsékleten működőtt. Tipikus méretei: hossza 250-500 µm, szélesség 100-200µm. A lézerműködéshez az erősítési feltételnek teljesülnie kell, ami a korai kialakítású eszközöknél szobahőmérsékleten csak nagy küszöbáram, illetve áramsűrűség ( 105A/cm2) esetén teljesült.

A szobahőmérsékleti folyamatos működtetéshez csökkenteni kellett a fényveszteséget az eszközben, illetve meg kellett akadályozni a diffúziós töltéshordozó elvándorlást az aktív rétegből. Ehhez bonyolultabb szerkezetű, heteroátmenetes lézert kellett építeni. A heteroátmenet akkor jön létre, ha olyan félvezető anyagokat érintkeztetünk atomi közelségben, amelyeknél a tiltott sáv nagysága különbözik. Két ilyen heteroátmenettel rendelkező kettős heteroszerkezetű GaAlAs-GaAs lézer felépítését mutatja a 7.19. ábra - Kettős heteroszerkezetű GaAlAs-GaAs lézer.

Kettős heteroszerkezetű GaAlAs-GaAs lézer
7.19. ábra - Kettős heteroszerkezetű GaAlAs-GaAs lézer


A nagyon vékony GaAs aktív réteget mindkét oldalról GaAlAs határoló réteg veszi körül. A két réteg típusa rendre n és p (7.19. ábra - Kettős heteroszerkezetű GaAlAs-GaAs lézer/a ábra) Ha mindkét rétegre nyitó irányú feszültséget kapcsolunk, akkor mindkettő injektálni kezd a GaAs-be. Mivel mind az n-, mind a p-típusú GaAlAs-ben nagyobb a tiltott sáv szélessége, mint az aktív réteget alkotó GaAs-é, az elektronok összegyűlnek az aktív rétegben és létrejön az inverz betöltöttség. Ha az aktív réteg vastagságát kellően vékonyra választjuk, akkor már viszonylag alacsony áramsűrűség mellett is létrejön az inverz betöltöttség. Az 7.19. ábra - Kettős heteroszerkezetű GaAlAs-GaAs lézer/b. ábra a töltések, a 7.19. ábra - Kettős heteroszerkezetű GaAlAs-GaAs lézer/c. ábra az erősítés eloszlását szemlélteti. Tekintettel arra, hogy a GaAlAs kémiailag is más tulajdonságú anyag, így a törésmutatója is eltér a GaAs törésmutatójától. Ezt szemlélteti a 7.19. ábra - Kettős heteroszerkezetű GaAlAs-GaAs lézer/d. ábra. A fenti hatások figyelembevételével alakul ki a kimenő fény intenzitás-eloszlása, ezt szemlélteti a 7.19. ábra - Kettős heteroszerkezetű GaAlAs-GaAs lézer/e. ábra.

A GaAlAs optikai tulajdonságai különböznek a GaAs-étől. Az elrendezés szempontjából a törésmutató különbözőségének van döntő jelentősége. A GaAs törésmutatója ugyanis 6 %-kal nagyobb, mint a GaAlAs-é. Ezáltal a keletkező fény az aktív rétegben koncentrálódik. Így tehát a GaAlAs nagyobb sávszerkezetével az elektronokat, kisebb törésmutatójával pedig a fényt koncentrálja az aktív rétegbe (7.19. ábra - Kettős heteroszerkezetű GaAlAs-GaAs lézer/d-e. ábrák).

A küszöbáram csökkentéséhez szükséges az aktív tartomány oldalirányú behatárolása, mely vagy növeli a töltéshordozó-koncentrációt szigetelő rétegek beépítésével, vagy fénykoncentrációt eredményez kisebb törtésmutatójú rétegek beépítésével, csökkentve ezáltal a fényveszteséget.

A félvezető lézerek típikus teljesítmény–áram karakterisztikáját mutatja a 7.20. ábra - Félvezető lézer tipikus teljesítmény-áram karakterisztikája. A küszöbáram alatt is van fénykibocsátás, de az eszköz viselkedése a LED viselkedéséhez hasonló. A küszöbáram feletti lineáris szakasz meredekségét meg szokták adni a lézerdióda adatlapján.

Félvezető lézer tipikus teljesítmény-áram karakterisztikája
7.20. ábra - Félvezető lézer tipikus teljesítmény-áram karakterisztikája


A hullámhosszal összemérhető emittáló felület miatt a félvezető lézerekből kilépő nyaláb erősen divergens, a divergencia szöge általában különbözik az átmenettel párhuzamos és merőleges irányban (7.21. ábra - Félvezető lézerekből kilépő nyaláb). A kilépő nyaláb általában asztigmatikus, elliptikus Gauss-nyaláb.

Félvezető lézerekből kilépő nyaláb
7.21. ábra - Félvezető lézerekből kilépő nyaláb


A félvezető lézerek tipikus sávszélessége néhányszor 10nm (néhány THz), a működési áramtól függően 5 – 10 módus működik. Bonyolultabb kialakítással lehetséges keskeny sávszélességű, akár egy módusban működő félvezető lézert is előállítani.

A hullámhossz a p n átmenet hőmérsékletétől függ, annak növekedésekor a keletkező sugárzás hullámhossza is növekszik. A változás általában nem folyamatosan megy végbe, hanem diszkrét ugrásokban jelentkezik. A hullámhossz stabilizálására többféle elektromos, termikus és optikai módszer van. A hőmérséklet és az öregedés hatására a lézerdióda fény - áram-karakterisztikájának meredeksége csökken. A munkaponti körülmények megváltoztatásával egy ideig visszaállítható az eredeti kimenő teljesítmény. Szabályozó jelként a lézerdiódával egybeépített fénydióda kimenő jele szolgál. Erre az áramkörre mutat példát a 7.22. ábra - Lézerdióda meghajtó áramkör. Az áramkörben lévő Zener-dióda az R f és az R v ellenálláson a feszültséget 1,5 V környékén stabilizálja. Ha a működés során az I M lecsökken, ez I B növekedéséhez kell, hogy vezessen. Ez a lézeren átfolyó áram növekedését, azaz a kimenő teljesítmény növelését jelenti. Igen fontos a zaj és tüskeszerű ingadozásoktól mentes táplálás.

Lézerdióda meghajtó áramkör
7.22. ábra - Lézerdióda meghajtó áramkör


A lézerdiódák kezelésük során fokozott óvatosságot igényelnek, a MOS, CMOS eszközöknél szokásos földelt munkateret és eszközöket kell alkalmazni, kerülendő az elektrosztatikus feltöltődés.

7.4.2. Félvezető lézerek felhasználási területei

 1. Optikai adatátvitel – a félvezető lézerpiac 33% - át tette ki 2005-ben (eladott lézerek összárának hányada). Csak az Internet forgalom minden félévben megduplázódik. Egyre nagyobb átviteli kapacitásra van igény, amit a sűrű hullámhossz-osztásos multiplexeléssel lehet megvalósítani (az optikai szálban egymáshoz közeli hullámhosszakon van adatátvitel, Pirelli – 32, Ciena 40, Lucent 80λ). Ehhez speciális kialakítású, drága lézerekre van szükség, az ár néhány 100 dollártól néhány ezer dollárig terjed.

  Két fő felhasználási terület:

  • jelátvitel, ehhez 1310 és 1550 nm- es lézerek szükségesek, ezeken a hullámhosszakon minimális az üvegszál vesztesége (2,5 Gbit/s közvetlen modulálhatóság, néhányszor 10 Gbit/s külső rezonátoros modulálás),

  • a több száz km-es adatátvitelhez szükséges fényerősítő beiktatása (erbiummal adalékolt üvegszál), ennek gerjesztéséhez kellenek 980 és 1480nm-es lézerek.

 2. Optikai adattárolásra fordított kiadás a lézerpiac 54%-a volt 2005-ben. Négy fő felhasználási terület van:

  7.2. táblázat - Optikai adattárolás adatai

  Felhasználási terület

  Lézertípus

  Tipikus ár

  Audio CD illetve CD ROM*

  780 nm, 5 mW*

  ≤ 1 USD*

  CD-R, CD-RW, Mini Disc

  780 nm, 30 mW

  ~ 2 USD

  DVD, DVD ROM (RW)

  650 nm, 5 mW (30 mW)

  ~ 1,1 USD(5 USD)

  Blue-ray disc

  405 nm

   

  * Az audio CD és CD-ROM alkalmazásokhoz ma már olcsón integrált optikai fej (lézer, detektor és optika egybeépítve) kapható kb. kevesebb, mint 3 dollárért (gyártók: Sony, Sharp, Matsushita).

 3. Nagy teljesítményű félvezető lézer alkalmazások a 750-980 nm-es, 1 W-nál nagyobb teljesítményű lézereket érinti. Ezek lehetnek diszkrét lézerek, vagy lézerdióda sorok 20, 40, vagy akár 60 W (100W) teljesítménnyel, száloptikás fénykivezetéssel is egybeépítve. Az 1 W teljesítményű diszkrét lézerek tipikus ára 200 dollár alatt van, az 50 W-os dióda soroké nagy tételben 2000 USD. Fő alkalmazási területek:

  • nyomtatás (itt versengenek más típusú lézerekkel, mint az Ar-ion, dióda gerjesztésű szilárd test lézerek),

  • anyagmegmunkálás, lehetséges alkalmazások: forrasztás, hőkezelés, vágás, mikrohegesztés, műanyaghegesztés, markírozás, stb. A lehetséges technológiák kidolgozása még csak kezdeti stádiumban van, mivel sokfajta alkalmazásra ezidáig még csak nem is gondolhattak a más típusú lézeres berendezések nagy ára miatt (a hagyományosan anyagmegmunkálásra használt berendezések főként CO2 illetve szilárd test lézerrel működnek).

  • orvosi alkalmazás, pl. szemészet, bőrgyógyászat (szörzet eltávolítás), fotodinamikus terápia (PDT, elsősorban nagy teljesítményű piros lézerek), általános sebészet

  • szilárd test lézerek gerjesztése évről évre növekvő mértékben.

7.5. Fény-anyag kölcsönhatása megmunkáláskor

A megmunkálandó felületre érkező fény egy része reflektálódik, egy része elnyelődik, egy része behatol az anyagba (7.23. ábra - Felülethez érkező elektromágneses hullám.). A folyamatok egymáshoz képesti aránya függ az anyagfajtától, a hullámhossztól és a fény intenzitásától.

Felülethez érkező elektromágneses hullám.
7.23. ábra - Felülethez érkező elektromágneses hullám.


A fény hatására az elektronok rezgésbe jönnek, a fékezési sugárzás ellentéte fordul elő, az energiatöbbletet kisugározza az elektron ill. a kristályrács rezgési állapota növekszik, ami nem más, mint a hőmérséklet növekedése.

Ha az elnyelt energia megfelelően nagy, a rezgés "széttépi" a szerkezetet → megolvad az anyag, ha még nagyobb, elgőzölög, ekkor még mindig képes energiaelnyelésre, de csak kevéssé, mert kötött állapotú elektronok korlátozottan képesek az energia felvételére. Megváltozik a helyzet, ha kialakul a plazma állapot, amikor nagysűrűségű szabad töltéshordozók vannak jelen.

Az elnyelés mértéke és a reflexió összefüggenek. Fémekben a kvázi szabad elektronok széles energiatartományban képesek elnyelni és egyúttal rezgésbe jönni, fényt kibocsátani. Ezért a behatolás csak 1-2 atomátmérő nagyságrendű.

Merőleges beesésnél a reflexió a komplex törésmutató függvénye:

 

(7.3)

az így számolt reflexió tökéletesen sík tiszta anyagra igaz merőleges beesésre! A 7.24. ábra - Néhány fém hullámhosszfüggő reflexiója merőleges beesésre néhány fém így számolt reflexiójának hullámhosszfüggését mutatja. A (7.3. táblázat - Néhány anyag komplex törésmutatója és reflexiója 1,06µm - en) táblázatban pedig megadjuk néhány anyag komplex törésmutatóját és a számított reflexiót 1,06µm hullámhosszra.

Néhány fém hullámhosszfüggő reflexiója merőleges beesésre
7.24. ábra - Néhány fém hullámhosszfüggő reflexiója merőleges beesésre


Az elnyelés ill. behatolás mértéke alapján függ n” – től illetve a β tényezőtől.

7.3. táblázat - Néhány anyag komplex törésmutatója és reflexiója 1,06µm - en

anyag

n”

n’

R

Al

8,5

1,75

0,91

Cu

6,93

0,15

0,99

Fe

4,44

3,81

0,64

Mo

3,55

3,83

0,57

Ni

5,26

2,62

0,74

Pb

5,40

1,41

0,84

Sn

1,60

4,70

0,46

Ti

4,0

3,8

0,63

W

3,52

3,04

0,58

Zn

3,48

2,88

0,58

üveg

0

1,5

0,04


Csökkenő hullámhosszal nő az elnyelés mértéke és jelentősen csökken a reflexió. Azonban a hullámhosszfüggésen kívül figyelembe kell venni az anyag hőmérsékletváltozását is, u.i. magasabb hőmérsékleten felerősödik a kristályrezgés és az elektron kevésbé tudja energiáját fénykibocsátással leadni, azaz csökken az anyagok reflexiója. Ezt mutatja a 7.25. ábra - Néhány fém reflexiója a fém hőmérséklete függvényében.

Néhány fém reflexiója a fém hőmérséklete függvényében
7.25. ábra - Néhány fém reflexiója a fém hőmérséklete függvényében


7.6. A lézeres megmunkálás előnyei

VÁGÁS: nincs mechanikus igénybevétel, nagy a pozicionálási pontosság, nagy a megmunkálási sebesség, csekély a termikus zóna, a geometria bonyolultságával nő a termelékenység, jó a felületi minőség.

HEGESZTÉS: kitűnő minőségű, keskeny varratok, csekély a megolvasztott zóna, nagy hegesztési sebesség, minimális maradó feszültségek, óriási energiasűrűség, változó geometria esetén, változtatható behatolási mélység.

HŐKEZELÉS: átlagosan ötszörös kopásállóság, élettartam növelés érhető el, dinamikus hőterhelések valósíthatók meg, nagy korrózióállóság érhető el kérgesítéssel, felületkeményítéssel, kompozit rétegek állíthatók elő, kitűnő felületi érdesség.

MARKÍROZÁS: nincs mechanikus igénybevétel,  szabályozható mélység, tetszőleges ábrák, számok, feliratok, az áruk kész állapotban feliratozhatók, tartós, pontos, esztétikus.

GAZDASÁGOSSÁGI- SZEMPONTOK: magasabb minőségi munkák érhetők el, jelentősen nő a termelékenység, csökken az anyag- és feldolgozási költség, minimális hulladék keletkezik, utólagos megmunkálás nem szükséges, automatizált gyártásba integrálható, megbízható on-line, minőség-ellenőrzés, rugalmasan kihasználható perifériák.

8. fejezet - Lézerek orvosi alkalmazása

Az orvosi alkalmazások a lézerfelhasználásokat tekintve a második helyen állnak. A 8.1. ábra - Orvosi lézer eladások mutatja a 2004-ben orvosi célra eladott lézertípusok tájékoztató adatait (forrás: Laser Focus World, January 2005).

Orvosi lézer eladások
8.1. ábra - Orvosi lézer eladások


A dollárérték és/vagy a darabszám alapján is a hagyományos gerjesztésű szilárdtest lézerek állnak az első helyen, őket követik a “hideg vágás”-ra alkalmas excimer lézerek, amelyek igen drága eszközök. Az eladott darabszámot tekintve a zárt rendszerű CO2 lézerek felhasználása is számottevő.

Röviden áttekintjük az eddigiekben nem tárgyalt (az ipari megmunkálás fejezetben sem), de az orvosi gyakorlatban fontos lézerek tulajdonságait.

8.1. Néhány orvosi alkalmazásra használt, eddig nem tárgyalt lézer

 1. Gázlézerek

  1. Ar - ion lézer

   A nemesgázion-lézerek közé tartozik, melyek a színkép látható és közeli ultraibolya tartományában sugároznak. Az argonlézer a He-Ne lézernél kb. százszor-ezerszer nagyobb teljesítményt sugároz. Felépítése (8.2. ábra - W-os teljesítményű Ar-ion lézer tipikus felépítése) is jóval bonyolultabb annál. Fényerősítő közege kis nyomású argongáz. A gerjesztéshez 30 - 50A szükséges (a lézer felső szintje az alapállapottól > 35eV - ra van, az Ar atom ionizációs szintje pedig ~ 16 eV). A nagy áramterhelés miatt a lézercső kapillárisa grafitból vagy berillium-oxid kerámiából készül, amelyek megfelelő hővezetésű és az ionbombázással szemben jó ellenálló képességgel is rendelkező anyagok. Erős vízhűtésre, tengelyirányú mágneses térre és a rezonátoron belül egy prizmára is szükség van, az utóbbi nélkül egyszerre több vonalon működik. Ez utóbbival lehet a kívánt működési hullámhosszat kiválasztani, mivel a fényerősítés egyidejűleg több színképvonalon is fellép. A vonalak az 540-450 nm zöld-kék tartományba esnek.

   W-os teljesítményű Ar-ion lézer tipikus felépítése
   8.2. ábra - W-os teljesítményű Ar-ion lézer tipikus felépítése


   A legerősebb az 515 nm zöld és a 488 nm kékeszöld átmenet, ahol több W teljesítmény is elérhető. A fényerősítés keletkezésében döntő szerepük van az erősáramú kisülés elektronjainak, melyek ionizálják az argonatomok egy részét, majd különböző gerjesztett ionállapotokba hozzák.

   Szokásos folytonos teljesítménye 1 – 20W. Kisebb teljesítményekhez (< W) léghűtés is elegendő. Hatásfoka kicsi (< 0,001), de a kisülési árammal folyamatosan növekszik. Egyik fontos felhasználása, hogy fényével festéklézert lehet gerjeszteni, s íly módon a lézerműködés hullámhosszát folyamatosan változtatni lehet. Az argonlézerrel pumpált festéklézerrel a lézerek szinte minden előnyős tulajdonságával rendelkezik (kiváló koherencia, nagy teljesítmény, hangolhatóság, ultrarövid impulzusok, stb.).

   Az argonion-lézer orvosi felhasználása igen széles körű, mind a diagnosztikában, mind a terápiában alkalmazásra kerül. Egyéb felhasználásai: tudományos célokra (pl. fény - anyag kölcsönhatási folyamatok vizsgálata), lézernyomtató, show műsorok.

  2. Kr - ionlézer

   Legerősebb vonala 647,1nm - es piros, de a 454 - 799nm - es tartományban több vonalon is működik. 2,5W teljesítményű "fehér" koherens fény kibocsátására alkalmas.

  3. Fémgőzlézerek, pl. He-Cd

   A lézerátmenet a fémgőzion megfelelő nívói között történik. A fém a fémtartályból melegítéssel kerül a kisülésbe, s így a kisülés kikapcsolásakor lecsapódik valahol a rendszer hideg pontján. Így a fémtartályban folyamatosan csökken a Cd mennyisége, kb. 1g fém fogy 1000 óra alatt. Legismertebb vonalai a 325 és 441,6nm - es UV és kék vonal. Tipikus folyamatos teljesítménye 50 - 100mW.

   Főleg azokon a területeken használják, ahol UV illetve kék közepes folytonos teljesítményre van szükség, mint pl. lézernyomtatóknál, holográfiában, orvosi gyakorlatban diagnosztikára.

  4. Cu és Au gőzlézerek

   A fémgőzön kívül mindkét gázkisülés 25 - 50torr Ne gázt is tartalmaz.

   A réz esetén a fémet 1500C - ra kell felmelegíteni, hogy a kisülésben megfelelő arányban legyenek Cu - atomok. A Cu - lézerek tipikus működési adatai: ~ 40 W átlagteljesítmény, 50ns impulzushossz 20kHz ismétlődési frekvenciával. Az 510,5nm - es zöld hullámhosszán 1% a hatásfoka. Így a zöld hullámhosszon a legnagyobb hatásfokkal működő lézer. A zöldön kívül ismert az 578,2nm - es sárga hullámhossza is. Felhasználása főleg tudományos célra történik, de van ipari alkalmazása is (pl. nagysebességű fényképezés, ellenállás értékének beállítása).

   Az aranylézer esetén a fémet 1650C - ra kell felmelegíteni. Az Au - lézer ismert hullámhosszai: 628 és 312nm - es vonalak. Egyre elterjed­tebben használják daganatok fotodinamikus kezelésére.

 2. Festéklézerek

  A működési hullámhossz megváltoztatása először a 60-as évek végén sikerült a festéklézerek alkalmazásával (ma már erre a színcentrumos lézerek és az alexandrit lézer is alkalmas). A festéklézerek aktív anyaga szerves festékanyagok híg oldata. Az oldószer lehet víz, etanol stb., festékanyagként pedig eddig mintegy 200 különféle festéktípust dolgoztak ki (xantének, kumarinok, akridinek stb.). A működési tartomány felöleli a közeli ultraibolya, a látható és a közeli infravörös tartományt. A festékmolekulák rendszerint bonyolultak, részben planáris, részben gyűrűs felépítésűek. Erősen abszorbeálnak és jól fluoreszkálnak. A festéklézer-berendezés felépítése általában egyszerű (8.3. ábra - Festéklézer tipikus felépítése). A hangolást rendszerint az egyik tükröt helyettesítő optikai rács forgatása biztosítja. A hangolási tartomány egy festékanyagra mintegy 50nm.

  Festéklézer tipikus felépítése
  8.3. ábra - Festéklézer tipikus felépítése


  Pumpálásra vagy gyors villanólámpa, vagy más impulzuslézer rövid fényimpulzusait használjak, leggyakrabban N2-lézert. Argon-ion lézerrel folyamatos üzemű lézerműködés is megvalósítható, ehhez azonban a festékoldatot folyamatosan áramoltatni kell.

  A festéklézerek egyik legfontosabb orvosi alkalmazási területe a kőzúzás, melyet  villanó lámpával pumpált festéklézerrel jó eredménnyel lehet végezni. A mikroprocesszoros vezérlés kizárja a perforáció veszélyét, ha ugyanis a roncsoló lézerimpulzus lágy részt ér el, a készülék önműködően leáll. A lézerhatásnak az a lényege, hogy bizonyos teljesítménysűrűség felett a kő felületén dielektromos átütés lép fel, kicsiny plazmabuborékok keletkeznek. A plazmaképződést fényfelvillanás jelzi, amelyet erős, fémes csengésű hang kisér. A plazmabuborék oszcillációja mechanikus lökéshullámot kelt, amely szétroncsolja a követ.

8.2. Fény-anyag kölcsönhatása - orvosi alkalmazások

Hasonlóan az ipari felhasználásokhoz, az orvosi felhasználások is a fény és az élő szövet kölcsönhatásán alapulnak, mely kölcsönhatás alapvetően két tényezőtől függ: az alkalmazott lézerfény tulajdonságaitól (hullámhossz, teljesítmény, megvilágítás ideje és módja, azaz impulzus, vagy folyamatos) és a szövet fajtájától (víztartalom, összetétel, szóródási és felszíni tulajdonságok).

Mivel az élő szövetek víztartalma a 70%-ot meghaladja, elsődleges fontosságú a víz fényabszorpciós tulajdonsága. A különböző szövetek egyéb fontos anyagokat (pl. fehérjéket, mint hemoglobin, bilirubin, melanin, keratin, protein, stb.) tartalmaznak. A (8.4. ábra - A víz lineáris abszorpciós együtthatójának hullámhosszfüggése) ábrán a víz a (8.5. ábra - A vér két jellemző alkotórészében a lineáris abszorpciós együttható hullámhosszfüggése) ábrán pedig a vér abszorpciós spektrumát láthatjuk a hullámhossz függvényében. Látható, hogy a víz UV-ban (excimer lézerek hullámhosszán) és infrában (az Er-YAG 2,9µm és a CO2 lézerek hullámhosszán) nyel el jelentősen, míg a vér elnyelése 600 nm felett lecsökken.

A víz lineáris abszorpciós együtthatójának hullámhosszfüggése
8.4. ábra - A víz lineáris abszorpciós együtthatójának hullámhosszfüggése


A vér két jellemző alkotórészében a lineáris abszorpciós együttható hullámhosszfüggése
8.5. ábra - A vér két jellemző alkotórészében a lineáris abszorpciós együttható hullámhosszfüggése


A lézerfény testszövettel való kölcsönhatásait a következőképpen osztályozhatjuk (az egyes folyamatok teljesítmény- és megvilágítás-igényét az 8.6. ábra - Lézeres gyógyászati eljárások teljesítmény- és megvilágítási idő igénye mutatja).

Lézeres gyógyászati eljárások teljesítmény- és megvilágítási idő igénye
8.6. ábra - Lézeres gyógyászati eljárások teljesítmény- és megvilágítási idő igénye


Hőhatások

 • Fotokoaguláció

  A szövet olyan hőmérsékletre hevül, amely irreverzibilis kémiai változásokat okoz, helyi égést és hegesedést eredményez.

 • Fotovaporizáció

  A szövet olyan hőmennyiséget abszorbeál a hő terjedéséhez képest jóval rövidebb idő alatt, ami a sejteken belüli, és a sejtek közötti folyadékokat elpárologtatja, magával ragadva a szilárd részeket. Az eredmény olyan szövetmetszés, amelynél a vérerek kauterizációja miatt viszonylag csekély a vérzés.

 • Biostimuláció

  A szövetben csak reverzibilis kémiai folyamatok játszódnak le.

Ionizáló hatás

 • Zúzás (fotodiszrupció)

  A szövet molekulái a lézernyaláb hatására ionizálódnak, melynek következtében akusztikus lökőhullám keletkezik, ami szétzúzza a szövetet.

Fotokémiai hatások

 • Fotoabláció

  A szövet rövid impulzusidejű ultraibolya sugárzás hatására elpárolog.

 • Fotodinamikus terápia

  Az intravénásan bevitt fotoszenzitív anyag (hematoporfirin derivatív) szelektíven koncentrálódik a metabolikusan aktív daganatszövetben. A megfelelő hullámhosszúságú lézerfény hatására a szelektíven feldúsult szövetben cytotoxikus anyag szabadul fel, amely elpusztítja a daganatszövetet.

A lézerfény által okozott szöveti hatás nagymértékben függ a szövet felmelegedésétől, ezért a szöveti károsodás elkerüléséhez rövid idejű és nagyenergiájú fotonokból álló lézerfényt kell használni (UV fényű fényfprrások előnyben: pl. excimer lézerek, hasonlóan az ipari megmunkálásoknál említett “hideg” vágáshoz).

A szöveti kölcsönhatások a következők:

 

45o - ig

lokális hevítés, reverzibilis a folyamat, nincs szövetkárosodás

 

60o - nál

enzimális változások, ödéma képződés

 

100o - nál

elpárolog a szövetek víztartalma, koaguláció, nekrózis

 

150o - nál

megindul a szenesedés (karbonizáció)

 

300o - nál

a teljes szövet elpárolog (evaporizáció)

A (8.1. táblázat - A legfontosabb orvosi lézer alkalmazások) táblázatban összefoglaljuk a legfontosabb orvosi lézeralkalmazásokat.

8.1. táblázat - A legfontosabb orvosi lézer alkalmazások

Lézer-típus

λ [nm]

Folyt. CW imp. P

Szöveti hatás

Orvosi terület

Tipikus alkalmazás

Exci-mer

193-308

P nagyon rövid

Fotoabláció igen kis termikus károsítással

Szemészetszívsebészet

Szaruhártya sebészet, érplasztika

Ar-ion

488-514

CW

 

 

P

 

Koagulációsérült terület vaporizációja

Bőrgyógy.

gasztroent. nőgyógyászat fül, orr, gége

szemészet

Vérzéscsillapítás

tetoválás eltávolítása

 

retina visszavarrás

szivárványhártya kimetszés, glaukóma

Festék

400-1000

CW

 

P

Érzékenyítő triggerelése

Szelektív abszorpció

Plazmakeltés

Onkológia

Bőrgyógyászat

Urológia

Fotodinamikus terápia

Vérzéscsillapítás

kőtörés

Nd:

YAG

1060

CW

 

 P

 

Térfogati melegítés

 

Plazmakeltés

 

gasztroent.

általános seb.

urológia

szemészet

Vérpangás, daga­natok kezelése

epehólyag eltávolítás, kőtörés

daganat roncsolás

 

CO2

10,6 µm

CW vagy hosszú P

Precíz vágás

sebészet

Szöveteltávolítás, lézeres sebészet


Ajánlott irodalom:

[8.1.] Katzir , A.. Optical fibers in medicine. SPIE Optical Engineering Press . 1990.

[8.2.] Gáspár , Lajos és Kásler , Miklós. Laserek az orvosi gyakorlatban. Springer.

9. fejezet - Rugalmassági modulus meghatározása interferometrikus úton

9.1. Történeti előzmények

A tizenkilencedik század második felében a fizikusok érdeklődésének középpontjába került az éter elv, a műszaki feltételek és a méréstechnika fejlődése lehetővé tette, hogy a Föld éterbeli mozgásának jellemzőit mérésekkel próbálják meghatározni. Albert Michelson és Edward Morley a mai Case Western Reserve University-n 1887-ben kísérleti elrendezést épített, melynek elsődleges célja volt kimérni a Földnek az éterhez, illetve az abszolút térhez viszonyított sebességét [9.1.] . A kísérlet lelkét a Michelson által szerkesztett és kivitelezett, róla elnevezett Michelson-interferométer adta. A kísérlet maga pedig Michelson–Morley-kísérlet néven vonult be a fizika történetébe. A történethez hozzátartozik, hogy a vizsgálatot először 1881-ben Michelson egyedül végezte el, amit 1887-ben Morley segítségével megismételt.

Albert Abraham Michelson (1852 – 1931)
9.1. ábra - Albert Abraham Michelson (1852 – 1931)


Egy eredeti elgondolás alapján a Michelsonról elnevezett interferométerben a forrásból kilépő fényt egymásra merőleges nyalábokra osztották egy nyalábosztó segítségével, majd ezeket a sugarakat különböző utakon bejáratva újra egyesítették, interferenciajelenséget hozva létre. A sugárutakban beállított úthosszkülönbség a felfogott interferenciaképben jelent meg. Feltételezték, hogy a Föld éterben végzett mozgása folytán az egymásra merőleges sugarak sebessége különbözik, így az interferométer elforgatásával, az úthosszkülönbségek is megváltoznak, így a felfogott interferenciában a csíkok eltolódását kellet volna megfigyelni, és a változásból akár a Föld éterhez képesti sebességét is kiszámíthatták volna.

A kísérleti elrendezés vázlata Michelson és Morley eredeti publikációjából [9.2.]
9.2. ábra - A kísérleti elrendezés vázlata Michelson és Morley eredeti publikációjából [9.2.]


Michelson kiváló érzékű kísérleti fizikus volt, javasolt berendezése is erről árulkodik. A mérést terhelő zajok kiiktatása célából az interferométert egy betontömbre helyezte, amely higanyágyon úszott, és a könnyű elforgatást biztosító csapágyazás is biztosítva lett így. Az úthosszakat számtalan tükör és több nyalábosztó beiktatásával növelte meg. A kísérlet eredményeként semmilyen eltolódás sem volt detektálható az interferenciaképben [9.5.] . A kísérlet eredménye az éter létezésének elméletének felülvizsgálatára alapvető hatással volt és komoly lökést adott a speciális relativitáselmélet megfogalmazásának. Maga az elrendezés annyira szellemesnek bizonyult, hogy ma is az egyik legszélesebb körben alkalmazott méréstechnikai interferometrikus elrendezés.

9.2. Elméleti alapok

A hullámoptika összefüggéseivel leírható interferencia, mint jelenség már régóta

ismert, fizikai magyarázata kidolgozott. A méréstechnikai alkalmazás szintén komoly hagyományokkal rendelkezik, mint mérési módszer számtalan olyan helyen nyert alkalmazást, ahol a mérendő méretek a fény hullámhosszával vethetők össze [9.7.] , elvárt hogy a mérés gyors és érintésmentes legyen. Az indukált emisszió elvén működő lézer fényforrások újabb lehetőséget kínálnak az interferometria fejlődéséhez és széleskörű elterjedéséhez.

A alábbiakban az interferometria jelenségének hullámoptikai leírását és egy

Michelson interferométert működését tárgyaljuk, valamint egy annak segítségével megvalósítható anyagjellemzőre vonatkozó mérést ismertetünk.

9.3. A fény hullámtermészete

A hullámoptika eszköztárával, a fény hullámtermészetével értelmezhető jelenségeket tárgyaljuk. A fényt periodikus olyan hullámként értelmezzük, melyben egy vagy több fizikai mennyiség időben és térben periodikusan változik. A hullámoptikába tartozó jelenségek nagy részének magyarázatához alkalmazhatók az általános hullámtan fogalmai, törvényszerűségei.

Egy homogén, izotróp és állandó közegben az irányban haladó monokromatikus síkhullám az alábbi egyenlettel írható le:

 

 

Ahol:       

 

- az optikai hullámfiiggvény;

 

- a fényhullám amplitúdója

 

- a körfrekvencia

 

- az idő

 

- a helykoordináta

 

- a fázisállandó

 

- a terjedési vagy fázissebesség

Homogén és izotróp közegben:

 

 

vákuumban

 

 

ahol

 

- fénysebesség vákuumban

 

- fénysebesség közegben

 

- a rezgésszám vagy frekvencia (független a közegtől)

 

- a hullámhossz

A közeg vákuumra vonatkozó törésmutatójára érvényes, hogy

 

 

Érvényes továbbá, hogy

 

 

Ezek után a következő hozható:

 

 

melyben az szorzatot optikai úthossznak nevezzük.

9.4. A szuperpozíció elve

Két vagy több fényhullám együtthaladásakor vagy találkozásakor a fényhullámok szuperpozíciójának elve alapján olyan hullám jön létre, amelynek hullámfüggvénye az egyes hullámfüggvények összege [9.6.] , [9.7.] .

 

 

A fény intenzitása, ahogy az egy általános hullám esetében is igaz, arányos az

amplitúdó négyzetével.

 

 

9.5. A fényinterferencia

Fényinterferencia lép fel két egyenlő frekvenciájú fényhullám találkozásakor, és a fényintenzitásoknak maximuma illetve minimuma van azokon a helyeken, amelyeken a két hullám közötti fáziskülönbség a -nek páros illetve páratlan számú többszöröse.

Tehát maximuma van, ha

 

 

és minimuma van, ha

 

 

9.6. A jelenség

Ha a tér egy adott helyén két interferenciára képes hullám találkozik, akkor a szuperpozíció elve alapján [9.7.] :

 

 

Felhasználva a hullámfüggvényt

 

 

és

 

 

Behelyettesítve

 

 

A megfelelő átalakítások után

 

 

Ahol

 

 

Továbbá

 

 

Mindezek alapján

 

 

Legyen

 

 

Ekkor

 

 

Négyzetre emelés, összeadás és egyszerűsítés után

 

 

Ahol

 

 

Behelyettesítve

 

 

Az amplitúdó és az intenzitás közötti arányosság alapján

 

 

Ahol

 

 

A fáziskülönbség.

Két koherens forrás esetén a két fázisállandó azonos, így

 

 

Így a fáziskülönbség időben állandó [9.8.] , [9.9.]

 

 

Ahol

 

 

9.7. Interferencia komparátor

Az interferencia komparátor egy Michelson típusú interferométer, mely elsősorban mérőhasábok kalibrációjára szolgál [9.7.] . Az ábrán látható, úgynevezett Kösters-típusú interferencia komparátor spektrál lámpát alkalmaz fényforrásként, melynek spektrumából monokromatikus sávot egy interferenciaszűrő vagy monokromátor választ ki. A referenciatükör mellet a másik tükör szerepét maga a vizsgált mérőhasáb tükröző felülete, illetve egy üveghasáb, melyre a mérendő mérőhasáb van feltapasztva, látja el. Mivel a mérőhasáb hossza a fény hullámhossza közötti kapcsolat miatt az üveghasábról és a mérőhasáb felületéről reflektálódó hullámok nem azonos fázisban interferálnak, az interferencia csíkok nem folytonosak. E csíkok fáziseltolódásából a hullámhossz ismeretében a mérőhasáb mérete számítható.

Interferencia komparátor sematikus vázlata [9.3.]
9.3. ábra - Interferencia komparátor sematikus vázlata [9.3.]


9.8. Elrendezés a rugalmassági modulus meghatározásához

A koherens fényforrásból (lézer) kilépő fényt egy optikai rendszer – a nyalábtágító távcső – a mérés céljaira alkalmas síkhullámokká alakítja. Az osztótükör (esetleg osztóprizma) a hullámokat osztva, azok egy részét a referenciatükörre, másik részét a rugalmassági modulusérték meghatározására kijelölt rúdra szerelt tükörre irányítja. E tükrökről visszaverődő hullámok az osztóelem túloldalán újra egyesülve interferenciajelenséget hoznak létre, mely megfelelő eszközökkel (kamera, fényképezőgép) rögzíthető.

Elrendezés a rugalmassági modulus meghatározásához
9.4. ábra - Elrendezés a rugalmassági modulus meghatározásához


Ha a vizsgált jelű rudat, mely anyaga rugalmassági modulusának megha­tározása a cél, ismert erőterhelés éri, az deformálódik, lehajlik, s vele együtt fordul a rászerelt tükör is. Ennek következtében, a nyalábosztó elem túloldalán újra egyesülő hullámok egymáshoz képesti szöge módosul úgy, hogy ez arányos a lehajlás szögével.

A rugalmassági modulus meghatározására szolgáló mérési elrendezés, baloldalt látható a He-Ne gázlézer, ami a koherens hullámok forrása, mellette a lézernyalábtágító távcső
9.5. ábra - A rugalmassági modulus meghatározására szolgáló mérési elrendezés, baloldalt látható a He-Ne gázlézer, ami a koherens hullámok forrása, mellette a lézernyalábtágító távcső


Mivel a lehajlás szöge, ami az interferenciacsíkokból meghatározható, függ a keresett rugalmassági modulustól, illetve az erőterheléstől, annak helyétől, illetve a rúd másodrendű nyomatékától, amik viszont ismertek, így a rugalmassági modulus könnyen 'meghatározható.

A megjelenítőn megfigyelhető interferencia jelenség
9.6. ábra - A megjelenítőn megfigyelhető interferencia jelenség


9.9. Befalazott tartó deformációs állapotának meghatározása

Ha egy külső erő vagy erőpár munkát végez egy tartón, akkor ezt a munkát a külső erők munkájának nevezzük. Ez a munka a tartóban belső energia formájában tárolódik. Ha a rugalmas tartót erőkből és nyomatékú erőpárokból álló egyensúlyi erőrendszer terheli, akkor a test deformálódik, tehát az erők támadáspontja elmozdul, a nyomatékok síkjai elfordulnak. Ha az erő elmozdulás vektora és ennek az erő irányába eső összetevője , akkor az erő munkája

 

 

Hasonlóan az nyomatékú erőpár munkája

 

 

Az így meghatározható munkák szuperpozíciójával az egész – a tartót terhelő – erőrendszer munkája

 

 

 

A fenti összefüggés természetesen csak akkor érvényes, ha a testre ható külső erőrendszer a terhelés folyamán egyensúlyi rendszert alkot. Ez statikailag határozott tartók esetén érvényesül, s ilyenkor a reakcióerők támadáspontjainak nincs elmozdulása, tehát azok külső munkája nullával egyenlő. Ha az -edik erő nagyságát -vel megváltoztatjuk, akkor a külső erők munkája megváltozik és a erőt tartalmazó rendszer munkája

 

 

lesz. Ha a terheletlen tartóra csak a erőt visszük fel, akkor annak munkája

 

 

lesz. A tartóra ható terhelések munkája és a erő munkája pedig

 

 

Mivel ezen erő támadáspontjának elmozdulása, így

 

 

Ebből felírható a Castigliano tétel, mely szerint [9.4.]

 

 

illetve hasonló gondolatmenet alapján

 

 

Tekintsük a következő statikailag határozott koncentrált erővel terhelt befalazott tartót.

 

A befalazott tartó modellje
9.7. ábra - A befalazott tartó modellje


A tartóra ható külső erők munkája

 

 

Alkalmazva a fentebb levezetett Castigliano tételt

 

 

ahol

 

 

és

 

 

Behelyettesítve és a műveleteket elvégezve

 

 

Ha , akkor

 

 

A tartó keresztmetszete
9.8. ábra - A tartó keresztmetszete


Ha a tartó téglalap keresztmetszetű, akkor a vízszintes tengelyére vett inerciájára érvényes

 

 

A Steiner tétel alapján [9.4.]

 

 

tehát

 

 

9.10. A mérés kivitelezése

A lézeres forrás bekapcsolása, a hullámfront és az interferenciajelenség beállítása után különböző terhelések mellett mérjük a megjelenítőn az interferenciacsíkok paramétereit, például periódushosszukat. Minden egyes terhelési állapothoz tartozó valóságos interferenciacsík mérethez meghatározható a forrás hullámhossza alapján az interferáló hullámfrontok egymáshoz képesti szöge, amiből számítható a tartóra szerelt tükör szöghelyzete is. A különböző terhelési állapotok közötti erőterhelés különbség hatására fellépő tartólehajlás szögkülönbségek arányából a másodrendű nyomaték és a koncentrált erő helye alapján számítható a rugalmassági modulus.

9.11. Ellenőrző kérdések:

 1. Mi volt a Michelson–Morley-kísérlet célja?

 2. A Michelson–Morley-kísérlet eredményeként semmilyen eltolódás sem volt detektálható az interferenciaképben. Milyen következtetés vonható le ebből?

 3. Hogyan épül fel a Michelson típusú interferométer?

 4. Két vagy több fényhullám együtthaladásakor vagy találkozásakor a fényhullámok egymásrahatását a szuperpozíciójának elve írja le. Mit mond ki az az elv?

 5. Hogyan működik és mire használható az interferencia komparátor?

 6. Hogyan működik a rugalmassági modulus meghatározására szolgáló elrendezés?

 7. Mi a lézer szerepe a mérési elrendezésben?

 8. A különböző terhelési állapotok közötti erőterhelés különbség hatására fellépő tartólehajlás szögkülönbségek arányából a másodrendű nyomaték és a koncentrált erő helye alapján hogyan számítható a rugalmassági modulus?

Felhasznált irodalom

[9.1.] Horváth , Dezső. Elképesztő kísérletek és elméletek a fizikában. Fizikai Szemle. 201. o. 2012/06..

[9.2.] Michelson , Albert A. és Morley , Edward W.. Ont he Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether . American Journal of Science. No. 203., VOL. XXXIV.. pp. 333-345. 1887.

[9.3.] Leinweber , P.. Hosszméréstechnikai zsebkönyv. Műszaki Könyvkiadó. Budapest . 1960.

[9.4.] Muttnyánszky , Á.. Szilárdságtan. Tankönyvkiadó. 1964.

[9.5.] Gamow , G. és Cleveland , J. M.. Fizika. Gondolat Kiadó. 1977.

[9.6.] Budó , Á. és Mátrai , T.. Kísérleti fizika III. Tankönyvkiadó. 1977.

[9.7.] Bevezetés a modern optikába. 4. köt.. Richter , Péter.. Műegyetemi Kiadó. 1998.

[9.8.] Hariharan , P.. Basics of Interferometry. Academic Press. 2006.

[9.9.] Nussbaum , A. és Phillips , R.A.. Modern optika mérnököknek és kutatóknak. Műszaki Könyvkiadó. 1982.

10. fejezet - Az emberi test adatainak mérése

A test pontjai térbeli helyzetének pontosabb mérésére szolgáló, egyre inkább terjedő eszközök az optikai elveken működő 3D-s letapogató berendezések.

10.1. A 3D-s letapogató berendezés

Az elv az, hogy (10.1. ábra - A mérőkeret elve/a ábra) számítógéppel vezérelten mozgatott mérőkeretére fényképezőgépeket és lézer vonalsugárzókat szerelünk. A cél az, hogy a vonalsugárzók által megvilágított testfelületről készített (10.1. ábra - A mérőkeret elve/b ábra) képek feldolgozásával megállapítható legyen a testfelület pontjainak térbeli helyzete.

A módszer lényege, hogy a lézer vonalsugárzók a test felületének vízszintes síkokkal képzett metszetét világítják meg. Az így adódó testkontúrt a lézerek síkja felett adott távolságra elhelyezett, a lézerek által kijelölt sík és a test függőleges súlyponti vonala metszéspontjára néző fényképezőgépek rögzítik. A kontúr pontjainak térbeli helyzete a kontúr síkjának magasságából, a fényképek feldolgozásával megállapítható.

A mérőkeret elve
10.1. ábra - A mérőkeret elve


10.1.1. A mérőberendezés vezérlése

A berendezés kézzel és soros kommunikációval is vezérelhető. A 9600,N,8,1 formátumban küldött ASC parancsok

 

(10.1)

formátumúak. Az első S karakter a parancs kódja, az xx yy zz üzenet karakterek és a záró 2 byte CC CC egy 16 bites (hexa) checksumma. A készülék

 

(10.2)

üzenettel válaszol.

10.1.2. Kamerák

A bemutatott berendezés Basler SCOUT scA1000-30 1/3" CCD FireWire.B Monochrome Camera ipari video kamerákkal működik (10.2. ábra - A Basler kamera [10.1.] ).

A Basler kamera [10.1.]
10.2. ábra - A Basler kamera [10.1.]


10.1.2.1. Az objektívek kiválasztása

Az optikai rendszernek megfelelő minőségű képet kell előállítani a detektoron: látószög, felbontás, kontraszt, geometriai hibák és mélységélesség szempontjából.

10.1.2.1.1. A testszkennerhez alkalmazott kameraobjektív látószöge

Mivel vertikális irányban az 1400 mm távolságban lévő tárgysík 1000 mm szélességű részét kell leképezni, így az ez irányú látószög hozzávetőlegesen 40 foknak felel meg. Figyelembe véve a kamera detektorméretét (1/3) az alábbi C-menetes kamera objektívek jöhetnek számításba. Az alkalmazott objektív a Computar M0814-MP2, melynek felépítését és képét az 10.3. ábra - A Computar objektív [10.2.] mutatja. A paraméterek a (10.4. ábra - Objektív paraméterek) ábrán láthatók.

A Computar objektív [10.2.]
10.3. ábra - A Computar objektív [10.2.]


Objektív paraméterek
10.4. ábra - Objektív paraméterek


10.1.2.1.2. Optikai szűrés

A színszűrők alatt olyan optikai elemeket értünk, amelyek elnyelik a rájuk eső fény egy részét. Az elnyelés illetve áteresztés adott hullámhosszakon, vagyis színeken történik. A szűrők tipikus alkalmazásai, amik itt is fontosak: kontraszt növelése, jel-zaj viszony javítása. Készülhetnek üvegből, folyadékból vagy zselészerű anyagokból, az utóbbiak előnye a rugalmasság. Áteresztőképességük szerint szokták őket osztályozni:

 • rövidhullámhosszú áteresztő (short-wavelength pass),

 • hosszúhullámhosszú áteresztő (long-wavelength pass),

 • sávszűrő (bandstop),

 • sáváteresztő (bandpass, passband),

 • monokromatikus szűrő (monochromatic), stb.

 • stb.

Lézerfény szűréséhez értelemszerűen a monokromatikus szűrő a legalkalmasabb, ami egy nagyon kis sávszélességű sáváteresztő szűrő, de lehet alkalmazni sáváteresztő szűrőt, ha a digitális szűrés megfelelő kompenzációt biztosít. A szűréshez a lézer fényt kiemelő szűrők alkalmaznak.

10.1.3. A lézer vonalsugárzók

Sokféle lézer létezik, de emberek 3D szkennelésének támogatására nem mindegyik alkalmas vagy célszerű. Mivel a berendezés lézersugárzókkal működik. Itt a megfelelő képminőség mellett a szemek védelmére is gondolni kell. A feladatra tökéletesen megfelelnek a kisméretű félvezető lézerek, ugyanis csak „megvilágítás” céljára kerülnek a szerkezetbe, vagyis nem vágásra hegesztésre kell használni őket, így a milliwattos nagyságrendű teljesítmény elegendő. Fontos, hogy minél kisebb veszélyt jelentsenek az emberi szemre, és kis távolságra kell vetíteniük.

A lézerpointerek pontszerű nyalábot bocsátanak ki, a vonalsugárzókból egy síkfelületre vonal vetül. Ahogy már említettem egy egyszerű vonalsugárzó és pointer között az a különbség, hogy a vonalsugárzóban van egy optikai elem, ami vonallá „tágítja” a pontot. Ezeknek a lencséknek van egy FAN szöge, amely azt adja meg, hogy milyen széles a lézercsík. Ugyanazon teljesítményű lézerforrás biztonságosabb, ha nagyobb FAN szögű lencse van előtte.

Az optikai elem optikai és geometriai tulajdonságától függően a lézervonal egyenlő (10.5. ábra - Lézervonal sugárzó optikája, egyenlő intenzitás (International Society for Photogrammetry Reconstruction for Scoliosis Screening 2006 Dresden)), illetve gaussi intenzitásúak lesz (10.6. ábra - Lézervonal sugárzó optikája, gaussi intenzitás). Ezeknek a lencséknek van egy FAN szöge, amely azt adja meg, hogy milyen széles a lézercsík. Ugyanazon teljesítményű lézerforrás biztonságosabb, ha nagyobb FAN szögű lencse van előtte.

Lézervonal sugárzó optikája, egyenlő intenzitás (International Society for Photogrammetry Reconstruction for Scoliosis Screening 2006 Dresden)
10.5. ábra - Lézervonal sugárzó optikája, egyenlő intenzitás (International Society for Photogrammetry Reconstruction for Scoliosis Screening 2006 Dresden)


Lézervonal sugárzó optikája, gaussi intenzitás
10.6. ábra - Lézervonal sugárzó optikája, gaussi intenzitás


Zöld lézert választottunk, mert a test felülete ezt jobban reflektálja, mint a pirosat.

10.1.4. A lézeres letapogató berendezés felépítése, működése

A berendezés vezérlését a videó felvételek készítését a megfelelő szintazonosításokkal egyetlen integrált szoftver végzi. Nem elég, hogy párhuzamosan négy kamera felvételét kell rögzíteni, hanem még szinkronizálni is kell a kiemelt képeket. A vezérlő szoftver

GeniCam XML alapú szabvány interface, a Basler FireWire kameráival a kapcsolatot a GeniCam API biztosítja. Ez lehetővé teszi, hogy adott jelre exponáljon a kamera, ezért egy elektronikus érzékelő minden kamerának párhuzamosan, a keret adott magasságpozícióiban adja az expozíciós jelet. A 3D letapogató berendezés részleteit a (10.7. ábra - A 3D letapogató) ábrán látható montázst mutatja.

A 3D letapogató
10.7. ábra - A 3D letapogató


10.2. A mérések matematikai modellje

A leképezés matematikai modelljét felállíthatjuk a [10.3.] alapján.

10.2.1. Kamera modell

Egy egyszerű, de jó kamera modell a pinhole (tűlyuk) kamera modell. A tűlyuk egy képzeletbeli fal, a közepén egy kisméretű lyukkal. A fal minden fénysugarat blokkol, kivéve azokat, amelyek a tűlyukon keresztül haladnak. Egy igazi tűlyuk kamera igazából nem túl jó, mert a gyors exponálásokhoz nem kap elegendő fényt. Ezért vannak lencsék a szemünkben, és a kamerákban, hogy több fénysugár érkezzen be, mint ami egy kisméretű lyukon keresztül lehetséges. Cserébe a lencsék torzítják a képet. Egy kamera paraméterei két fő csoportba oszthatók:

 • Intrinsic: A kamera belső felépítését leíró paraméterek.

 • Extrinsic: A kamera világbeli helyzetét leíró paraméterek.

10.2.1.1. Intrinsic paraméterek

Fókusz távolság: f x , f y A kamera pozíció és a kép távolsága pixelekben kifejezve. Azért van két fókusztávolság, mert a pixelek az olcsóbb kamerákon téglalap alakúak lehetnek a négyzet helyett.

 • Optikai középpont (principle point): c x , c y A kamerában lévő képalkotó chip optikai tengely menti középpontja pixelekben. Ez általában nem a kép középpontja, mert a kamera gyártásakor a chip kicsit arrébb csúszhat.

 • Lencse torzítás: Két fő komponense van:

  • Radiális: k1, k2, k3 Főleg a kép széleihez közel vehető észre, az optikai középpontnál ennek a mértéke 0. Ez okozza a hordó, vagy párna torzítást. Az optikai középpont körüli Taylor sorba fejtett számtani sor első 2, vagy 3 párosadik együtthatójával jellemezhető. A 3. együttható nagy látószögű kamerák esetében érdekes.

  • Tangenciális: p0, p1 Az okozza, hogy a gyártás során a lencse nem lesz teljesen párhuzamos a képsíkkal. A középpontos vetítés ezekkel a paraméterekkel a következő módon írható le (x, y a kamera képére vetített pont, X, Y , Z a pont világbeli pozíciója, a kamera az origóban van, és a ~Z tengely irányába néz, 10.8. ábra - Intrinsic kamera paraméterek):

    

   (10.3)

   Ugyanez mátrixos formában is felírható, az eredmény homogén koordinátákban lesz:

    

   (10.4)

A térbeli pontok a lencse által torzított pozíciói pixel koordinátákban (x, y). Ezeket normalizált kamera koordinátákba (x, y) kell alakítani első lépésként a torzítás kiküszöbölésére. Az x = 0 és y = 0 pont az optikai középpont, és a (10.8. ábra - Intrinsic kamera paraméterek) ábrán a z = f helyett a z = 1 síkon vannak ezek a pontok.

Intrinsic kamera paraméterek
10.8. ábra - Intrinsic kamera paraméterek


 

(10.5)

A radiális torzítás okozta elmozdulás (10.9. ábra - Radiális torzítás) a következő módon határozható meg (r az optikai középponttól való távolság, azaz

 

(10.6)

A tangenciális torzítás okozta elmozdulás a következő módon határozható meg:

 

(10.7)

Ezek alapján a pont igazi pozíciója normalizált kamera koordinátákban:

 

(10.8)

Radiális torzítás
10.9. ábra - Radiális torzítás


10.2.1.2. Extrinsic paraméterek

 • Pozíció: ~t a kamera világbeli pozíciója

 • Orientáció: R a kamera világbeli nézeti iránya. Több fajta módon leírható:

  • Bázis vektorokkal: Ez egy 3 × 3 forgatás mátrix, amely a kamera koordináta-rendszerből a világ koordináta rendszerbe transzformál, azaz a mátrix oszlopai a kamera koordináta rendszer világbeli bázis vektorai.

    

   (10.9)

  • Csavaró-Billento-Forduló forgatással: Bármely orientáció előállítható három egymás utáni forgatással. Az (_, _, ) csavaró-billentő-forduló (roll, pitch, yaw) szögekkel megadott orientációba a következő mátrix visz át:

    

   R = R z (γ)R y (β)R x (α)

    

   Az R x , R y , R z mátrixok az ~x, ~y, ~z tengely körüli forgatások:

    

   (10.10)

   Ennek a megadási formának az az előnye, hogy 9 változó helyett 3 változóval ugyanazt le lehet írni.

  • Tengely körüli forgatással: Az orientáció egy tengellyel (~r egység vektor), és a tengely körüli óramutató járásával ellentétes irányú forgatás szögével (_) is megadható. A Rodrigues képlettel lehet mátrixos formára alakítani az így megadott orientációt (I 3 × 3 egység mátrix) [10.4.] :

    

   (10.11)

   Tömörebben egy vektorral is megadható az orientáció, ahol a vektor nagysága a forgatás mértéke, a vektor iránya pedig a forgatási tengely. A két extrinsic paraméter leírható együtt egy 3 × 4-es mátrixban:

    

   (10.12)

10.2.1.3. Kamera kalibrálás

A kalibrálás során az intrinsic és extrinsic paramétereket kell meghatározni. A feladat megoldására a szabadon használható, komoly matematikai hátteret mozgató [10.7.] programkönyvtárak kínálnak függvényeket. Az Intel által fejlesztett nyílt forráskodú OpenCV ehhez tartalmaz függvényeket.

A cvCalibrate2 függvénnyel meg lehet határozni egyszerre az intrinsic, és extrinsic paramétereket. Bemenete egy síkbeli objektum néhány képbeli és világbeli pontja több nézetből (10.10. ábra - Kalibrálás több nézetből). A síkbeli objektum egy sakktábla, amelynek belső sarkai megtalálására az OpenCV szintén tartalmaz függvényt. Minden nézetre vissza lehet kapni az extrinsic paramétereket a sakktáblához képest. Mivel a világ origója nem a sakktábla környékén van, ezért a cvFindExtrinsicCameraParams2 függvénnyel a már ismert intrinsic paramétereket felhasználva meghatározható a kamera helye (~t0), és orientációja (amely a Rodrigues képlettel alakítható mátrixszá, R0), és a következő összefüggés világ koordinátákból ( ~ P o ) kamera koordinátákba visz át ( ~ P c ):

 

(10.13)

Kalibrálás több nézetből
10.10. ábra - Kalibrálás több nézetből


Ennek azonban fordítottja kell. Mivel az R0 mátrix forgatás mátrix, ezért az inverze a transzponáltja, azaz a kamera bázis vektorai az R0 mátrix sorai. A kamera pozíció pedig:

 

(10.14)

10.2.2. A pont helyének meghatározása

Több módszer is alkalmazható egy pont világbeli pozíciójának meghatározásához.

10.2.2.1. Síkból síkba történő transzformáció

Ha a pontok végig egy síkon vannak, akkor alkalmazható egy 2D-s perspektivikus vetítés, amely a kamera kép 2D-s síkjából a pontok 2D-s síkjába visz át (10.11. ábra - Perspektivikus vetítés). A módszer előnye, hogy elég hozzá egy kamera is, hátránya, hogy a pontok csak egy síkban lehetnek, így a síkok helyzete ismert kell, legyen.

Perspektivikus vetítés
10.11. ábra - Perspektivikus vetítés


A mérőkeret kameráinak egymáshoz viszonyított helyzete egy mérési sorozatban nem változik. Kameráink lencserendszerén torzítást nem volt tapasztalható, az egyenesek egyenesek maradtak.

10.2.2.2. A perspektivikus leképezés

A (10.1. ábra - A mérőkeret elve/b) ábrán látható, hogy a mérőkeret adott pozíciójában a vonalsugárzók a testfelület egy vízszintes síkban fekvő görbéjét világítják meg. A fényképen a síkgörbe pontjai egyértelműen meghatározhatók a képfeldolgozás eszközeivel. A testfelület pontkoordinátáinak méréséhez a fényképfelvételek alapján a pontok eredeti helyzetét kell meghatározni. A fényképezőgépek által megvalósított perspektivikus leképezés a teret síkba vetíti, így a tér megvilágított síkgörbéjének síkját is síkba vetíti – a kamerák szinguláris elhelyezésétől eltekintve – kölcsönösen egyértelmű leképezéssel. A perspektivikus vetítés homogén koordináták használatával homogén lineáris transzformáció [10.5.] . A síkot síkba leképező perspektivikus vetítés síkbeli négyszöget síkbeli négyszögbe transzformál, így a (10.12) mátrixának nyolc független koordinátája van. Ez azt jelenti, ha ismerjük egy négyszög geometriájú test sarokpontjainak koordinátáit a térben, és a sarkok képének helyét a fényképen, akkor erre a nyolc független koordinátára nyolc lineáris egyenlet írható fel, melyek megoldásaként a fényképről a tér kitüntetett síkjára vetítő perspektivikus leképezés meghatározott. Ezt bármely képpontra alkalmazva meghatározható a pont eredeti helye a vonalsugárzók síkjában.

 

(10.15)

Ha a (10.12. ábra - Síkbeli perspektivikus leképezés) ábrának megfelelően egy négyszög alakú tárgy sarokpontjainak koordinátái , és a kép sarokpontjának koordinátái (i=0, 1, 2, 3) akkor a transzformáció mátrixos alakja:

 

(10.16)

Síkbeli perspektivikus leképezés
10.12. ábra - Síkbeli perspektivikus leképezés


A (10.15) formula szerint felírt (10.16) lineáris egyenletrendszer megoldása éppen a transzformációs mátrix elemeit adja [10.5.] .

 

ahol, i=0, 1, 2, 3

(10.17)

10.2.2.3. A mérőberendezés kalibrációja

Mivel a lézersugárzók és a kamerák egymáshoz viszonyított helyzete nem változik, valamint a pontossági igényeink figyelembevételével a kamerák radiális torzítása elhanyagolhatónak bizonyult, a mérőberendezések kalibrációja elvégezhető. A kalibráció vizsgálatához végül a letapogató minden mérés végén rögzíti egy síkban elhelyezkedő négy led helyzetét. Mivel a ledek képi és valós pozíciója ismert a kalibráció az elvégezhető.

A kalibrációs elv alapján készített mérések megfelelőek, problémát okoz azonban az, hogy a geometria könnyen előforduló, apró változásánál is (valamelyik kamera helyzete megváltozik) újra kell kalibrálni, ami a mérések lebonyolíthatóságát rontja. Ennek kiküszöbölésére szolgál egy sötétre festett kalibráló lap és annak négy sarkába négy kigyújtható led fényforrás (10.13. ábra - A gyártáselőkészítő lézeres letapogató berendezés). Minden méréskor a kamera felvételeinek utolsó frame-je a kalibráló lap kép kigyújtott ledekkel rögzített képeit tartalmazza. A tényleges mérés során a ledek nem világítanak. Így minden méréshez a saját kalibrációját rögzíthetjük és a ledek helyzetéből és képeiből a kalibráció mérésenként automatikusan elkészíthető.

A gyártáselőkészítő lézeres letapogató berendezés
10.13. ábra - A gyártáselőkészítő lézeres letapogató berendezés


10.3. Az emberi test felületi pontjainak meghatározása

A mérő software két jól elkülönülő részből áll. Az egyik a keret vezérlését, a triggerelt képek feldolgozását és mentését végzi, a másik a kalibrációt és a pontok térbeli helyzetének meghatározását.

A mérésvezérlő program feladata a teljes rendszer vezérlése és a mérési adatok tárolása. A program a felelős a kamerák inicializálásáért, a mozgató rendszer engedélyezéséért, a mozgó rész fel-, le mozgatásáért és a lézerek és ledek ki-, bekapcsolásáért.

Megjeleníthető és menthető a fényességi hisztogramm, beállíthatók az expozíciós idők és a vágási küszöbszintek.

A program képes az előnézeti kép megjelenítésére akár az összes kameraképet mutatva, akár egy kiválasztott kamera képét 1:1 méretben megjelenítve. Megvizsgálhatjuk a kalibrációs pontokat is.

A mérés során egy web kamerával fényképet készítünk, majd elindul a mérés.

A program képes az adatokat további feldolgozásra menteni is az alábbi formátumban

 • frame száma

 • x,y - fehér pixelek koordinátái (és intenzitása)

 • -1,-1 frame vége

 • -1 file vége

A program képes beolvasni az előző fejezetben specifikált mérési eredményt is és azokat akár szintenként megjeleníti (10.14. ábra - A program input adatai).

A program input adatai
10.14. ábra - A program input adatai


A modellező program feladata az előző fejezetben ismertetett mérésvezérlő program által szolgáltatott eredmények feldolgozása, kalibráció végzése, a pontok térbeli pozícióinak számítása, a pontok térbeli megjelenítése, valamint az eredmények más rendszerekbe való továbbításának biztosítása.

A síkmetszetek pontjai a mérőkeret aktuális magassági adatával kiegészítve, térbeli pontfelhőt eredményeznek.

A fentiek alapján a keretet a mérés nulla szintjét képező dobogótól kezdve meghatározott lépésekkel felfelé mozgatva, a felületi pontok koordinátái szintenként számíthatók. A felületi pontok magassági (z) koordinátáját a keretvezérlés magassági adata szolgáltatja, az x- és y-koordinátákat a képfeldolgozásból határozhatjuk meg. A mozgatási lépések hossza attól függ, hogy a kamerákból mely képeket vesszük ki.

A kalibráció alapján a pontfelhő megjeleníthető szintenként (10.15. ábra - Szintenként a térbeli pontok), illetve teljes egészében (10.16. ábra - A kerettel történő mérés eredményeként adódó pontfelhő ).

Szintenként a térbeli pontok
10.15. ábra - Szintenként a térbeli pontok


A kerettel történő mérés eredményeként adódó pontfelhő
10.16. ábra - A kerettel történő mérés eredményeként adódó pontfelhő


10.3.1. Testrészek keresése

Az emberi test szerkezete olyan, hogy a zárt körvonallal jellemezhető testrészek száma a föld szintjén, a kézfej végénél, a lábtő, a hónalj és a fejtető magasságában ugrásszerűen változik. (10.17. ábra - A test alapméretei).

A test alapméretei
10.17. ábra - A test alapméretei


A testrészek automatikus elkülönítéséhez a mérőkeret fényképezőgépei által rögzített pontok adatait használhatjuk. A kalibráció alapján, a meghatározott képpontokból számíthatók a síkmetszetpontok valós x és y koordinátái, amelyek a z koordinátával kiegészítve a térben szolgáltatják a testfelület pontjait. A pontfelhő pontjait szintenként vizsgálhatva, első lépésben meghatározható az adott szinten az összes pont súlypontja, ez a koordináta-rendszer origója. A síkban az x és y koordináta-tengelyek iránya megegyezik a kalibráció során rögzített tengelyekkel. Az adott x koordinátával bíró pontok darabszámára – az x tengelynek a képen látható intervallumát 200 részre osztva – hisztogramot készíthető (10.18. ábra - A felületi pontok számának hisztogramja az x-koordináta függvényében, egy adott szinten ).

A hisztogram nem nulla területei az esetek többségében elkülönülnek egymástól, és csoportokat alkotnak. A 10.18. ábra - A felületi pontok számának hisztogramja az x-koordináta függvényében, egy adott szinten alapján az alábbi esetekkel találkozhatunk:

 • A lábak környékén két csoportot találunk.

 • A lábtő alatt a lábtőhöz közel a kezek (karok) is csoportot alkotnak, így ott a csoportok száma három, illetve négy, hiszen nem biztos, hogy a karok egyforma hosszúak, illetve a tartás is okozhat eltérést.

 • A lábtő felett a hónaljmagasságig a csoportok száma három.

 • A hónalj felett a csoportok száma egy.

A felületi pontok számának hisztogramja az x-koordináta függvényében, egy adott szinten
10.18. ábra - A felületi pontok számának hisztogramja az x-koordináta függvényében, egy adott szinten


A testrészek elkülönítésére a fenti módszer nem minden esetben használható. Egyrészt a test elfordulhat a kalibrált tengelyekhez képest, másrészt a lábtő, illetve a hónalj környékén a testrészek összeérhetnek. Ezért a kritikus magasságokban meghatározhatóak az adott sík pontjainak súlyponti tehetetlenségi tengelyei, és az így meghatározott koordináta-rendszerben az x-tengely mentén elkészül a tengelytől mért átlagos távolság közelítő lépcsősfüggvénye. (10.19. ábra - A felületi pontok súlyponti x-tengelytől való távolságának hisztogrammja az x-koordináta függvényében, egy adott szinten ) A lépcsősfüggvénynek a hónaljak, illetve a lábtő környékén lokális minimuma lesz, melynek alapján a hónaljmagasság a jobb- és a baloldalon, valamint a lábtőmagasság meghatározható.

A felületi pontok súlyponti x-tengelytől való távolságának hisztogrammja az x-koordináta függvényében, egy adott szinten
10.19. ábra - A felületi pontok súlyponti x-tengelytől való távolságának hisztogrammja az x-koordináta függvényében, egy adott szinten


Az így kialakuló csoportok meghatározzák, hogy mely pontok, mely testrészekhez tartoznak. A 10.20. ábra - A felületi pontok csoportosítása testrészek szerint a test pontjainak testrész szerinti csoportosítását mutatja.

A felületi pontok csoportosítása testrészek szerint
10.20. ábra - A felületi pontok csoportosítása testrészek szerint


10.3.2. Képfeldolgozás a térben

A csoportosított testpontokon további, képfeldolgozás jellegű tevékenységek végezhetők, hogy a környezetből érkező zavaró fényeffektusokat kiszűrjük.

Első lépésben csak azokat a térbeli pontokat vesszük figyelembe, amelyeknek a test tengelyétől (az összes pont függőleges súlyponti tengelye) való távolsága nem haladja meg a 0,75 métert. Erre a mérendő személy beállításakor ügyelni kell.

Miután előzőleg már meghatározott az, hogy melyik pont melyik testrészhez tartozik, a térben folytatható a képfeldolgozási tevékenység. Ennek célja a hibás pontok kiszűrése. Minden szinten minden csoportnak meghatározható a súlypontja (S), a pontok súlyponttól számított távolságának várható értékét (M) és szórását (D). A testrészeknél csak azokat a pontokat kell figyelembe venni, amelyeknek az S súlyponttól való távolságuk eltérése az M várható távolságtól nem haladja meg a D szórás megadott többszörösét. A többszöröző érték (szor) a kísérleti számítások alapján testrészenként változtatható. A lábnál, a karnál és a törzsnél kisebb (szor=2), a vállrésznél nagyobb (szor=4). A fej környékén ez az érték kisebb, mint egy (szor=0,8). Ennek oka, hogy a hajszálak szétszórják a sugarakat, ez azonban nem befolyásolja a mérést, hiszen a frizurát nem mérünk (10.21. ábra - A testrészek szűrése).

A testrészek szűrése
10.21. ábra - A testrészek szűrése


10.3.3. A felületi görbék közelítése

A felvételeken – az alkalmazott felbontás mellett – a megvilágított felületi görbék képének szélessége 6-8 pixel.

A görbe pontjai meghatározhatók lennének képfeldolgozási eszközökkel is, azonban a felületi görbéket trigonometrikus regresszióval, Fourier-sorok szeleteivel közelítetve további szűrés végezhető. A közelítő függvény független változója a ponthoz tartozó φ szög, amely a pont és a ponthalmaz súlypontja által meghatározott egyenes és az x tengely által bezárt szög, közvetlenül számítható a ponthalmaz súlypontjából és az aktuális pontból.

A közelítő függvény tehát a pontok a ponthalmaz súlypontjától mért távolságát (R) a φ szög függvényében határozza meg (10.18). A Fourier-sor első 2*n+1 tagját veszem csak figyelembe. A közelítéskor a „fokszámot” – a Fourier sorból figyelembe vett tagok számát (n) – a különböző testrészek esetén a geometriai jellegzetességek alapján határoztam meg; értéke a láb esetén 6, a törzs esetén 12, a karok esetén 6, a váll részen 12, a nyakon 6 esetében bizonyult a legjobbnak.

 

(10.18)

A kérdéses Fourier-együtthatók meghatározását a legkisebb négyzetek módszerével végzem. Ha az aktuális szinten az N darab mért felületi pont távolsága és szöge (Rkk) k=1…n, akkor az ai, bi együtthatók a (10.19) függvény minimumaként adódnak. A minimum meghatározásához egy lineáris egyenletrendszert kell megoldani.

 

(10.19)

A 10.22. ábra - Combkeresztmetszetek Fourier közelítése a fentiek szerint meghatározott közelítő görbét mutatja a comb egy keresztmetszetében.

Combkeresztmetszetek Fourier közelítése
10.22. ábra - Combkeresztmetszetek Fourier közelítése


Kérdés, hogy mekkora hibája a 6-8 pixel széles lézervonal regressziós közelítésének.

10.3.4. A modell mozgásának kiszűrése

A test imbolygása és a karok akaratlan lengése azt okozza, hogy a különböző szinteken készített felvételek a testrészeket nem azonos helyzetben rögzítik, azaz a felvételeken a test vízszintes szeletei egymáshoz képest elcsúszott helyzetűek lesznek. Ennek kiküszöbölésére minden testrészen meghatározható az adott szint súlypontja és a szomszédos szintek súlypontjainak átlaga közti T i távolságot (10.20). A szintek közti eltérés szűrhető.

 

(10.20)

A szűrés hatására a mozgásból eredő pontatlanság (10.23. ábra - Kar mérés közbeni mozgásából eredő hiba eltávolítása bal oldala) megszűnt, mint ahogyan az a 10.23. ábra - Kar mérés közbeni mozgásából eredő hiba eltávolítása ábra jobb oldalán látható. A mérések tapasztalatai azt mutatták, hogy a módszer alkalmas a felvételek hibáinak kiküszöbölésére.

Kar mérés közbeni mozgásából eredő hiba eltávolítása
10.23. ábra - Kar mérés közbeni mozgásából eredő hiba eltávolítása


10.3.5. Pontossági analízis

A pontosság megállapítása céljából ismert átmérőjű hengert helyezhető a mérőeszköz különböző pozícióiba. A feldolgozáskor a mért személy lábára jellemzően használt (n=6) közelítés alkalmazható. A henger átmérője 10,2 mm.

A mérés és a közelítés pontosságát egyetlen mérésen belül a középponti szög függvényében 10.24. ábra - A mért és a névleges átmérő a középponti szög függvényében a centrumban mutatja.

A kalibráló eszköz középpontjától mért távolságot tekintve különböző helyeken ellenőrző mérések eredményekei a (10.25. ábra - A mérés hibája a kalibrációs koordináta-rendszer z tengelyétől mért távolság függvényében) ábrán láthatók.

Az ellenőrző mérésekből megállapítható, hogy a választott felbontás mellett, az alkalmazott kalibrációs eljárással a mérések abszolút hibája átmérőben 1 mm alatt marad.

A mért és a névleges átmérő a középponti szög függvényében a centrumban
10.24. ábra - A mért és a névleges átmérő a középponti szög függvényében a centrumban


A mérés hibája a kalibrációs koordináta-rendszer z tengelyétől mért távolság függvényében
10.25. ábra - A mérés hibája a kalibrációs koordináta-rendszer z tengelyétől mért távolság függvényében


Hivatkozások

[10.1.] „http://www.baslerweb.com,” [Online]. .

[10.2.] www.computar.com. [Online]. .

[10.3.] Ahmed , A. F. M.T.. Differential methods for nonmetric calibration of camera lens distortion.. In Proceedings CVPR. pp. 477–482. 2001.

[10.4.] Haug , E.. Computer-Aided Analysis and Optimization of Mechanical Systems Dynamics.. Springer-Verlag.. 1984.

[10.5.] Szirmay-Kalos , László. Háromdimenziós grafika, animáció és játékfejlesztés. ComuterBooks. Budapest . 2003.

[10.6.] Kim , B. J. C. H. D.K.. A Palanar Perspective Image Matching using Point Correspondesand Rectangle-to-Quadrilateral Mapping,. Fifth IEE Southwest Symposium on Image Analysis and Interpretation. 2002.

[10.7.] „http://opencv.willowgarage.com/documentation/camera_calibration_and_3d_reconstruction.html,” [Online].