9. fejezet - Rugalmassági modulus meghatározása interferometrikus úton

Tartalom
9.1. Történeti előzmények
9.2. Elméleti alapok
9.3. A fény hullámtermészete
9.4. A szuperpozíció elve
9.5. A fényinterferencia
9.6. A jelenség
9.7. Interferencia komparátor
9.8. Elrendezés a rugalmassági modulus meghatározásához
9.9. Befalazott tartó deformációs állapotának meghatározása
9.10. A mérés kivitelezése
9.11. Ellenőrző kérdések:
Felhasznált irodalom

9.1. Történeti előzmények

A tizenkilencedik század második felében a fizikusok érdeklődésének középpontjába került az éter elv, a műszaki feltételek és a méréstechnika fejlődése lehetővé tette, hogy a Föld éterbeli mozgásának jellemzőit mérésekkel próbálják meghatározni. Albert Michelson és Edward Morley a mai Case Western Reserve University-n 1887-ben kísérleti elrendezést épített, melynek elsődleges célja volt kimérni a Földnek az éterhez, illetve az abszolút térhez viszonyított sebességét [9.1.] . A kísérlet lelkét a Michelson által szerkesztett és kivitelezett, róla elnevezett Michelson-interferométer adta. A kísérlet maga pedig Michelson–Morley-kísérlet néven vonult be a fizika történetébe. A történethez hozzátartozik, hogy a vizsgálatot először 1881-ben Michelson egyedül végezte el, amit 1887-ben Morley segítségével megismételt.

Albert Abraham Michelson (1852 – 1931)
9.1. ábra - Albert Abraham Michelson (1852 – 1931)


Egy eredeti elgondolás alapján a Michelsonról elnevezett interferométerben a forrásból kilépő fényt egymásra merőleges nyalábokra osztották egy nyalábosztó segítségével, majd ezeket a sugarakat különböző utakon bejáratva újra egyesítették, interferenciajelenséget hozva létre. A sugárutakban beállított úthosszkülönbség a felfogott interferenciaképben jelent meg. Feltételezték, hogy a Föld éterben végzett mozgása folytán az egymásra merőleges sugarak sebessége különbözik, így az interferométer elforgatásával, az úthosszkülönbségek is megváltoznak, így a felfogott interferenciában a csíkok eltolódását kellet volna megfigyelni, és a változásból akár a Föld éterhez képesti sebességét is kiszámíthatták volna.

A kísérleti elrendezés vázlata Michelson és Morley eredeti publikációjából [9.2.]
9.2. ábra - A kísérleti elrendezés vázlata Michelson és Morley eredeti publikációjából [9.2.]


Michelson kiváló érzékű kísérleti fizikus volt, javasolt berendezése is erről árulkodik. A mérést terhelő zajok kiiktatása célából az interferométert egy betontömbre helyezte, amely higanyágyon úszott, és a könnyű elforgatást biztosító csapágyazás is biztosítva lett így. Az úthosszakat számtalan tükör és több nyalábosztó beiktatásával növelte meg. A kísérlet eredményeként semmilyen eltolódás sem volt detektálható az interferenciaképben [9.5.] . A kísérlet eredménye az éter létezésének elméletének felülvizsgálatára alapvető hatással volt és komoly lökést adott a speciális relativitáselmélet megfogalmazásának. Maga az elrendezés annyira szellemesnek bizonyult, hogy ma is az egyik legszélesebb körben alkalmazott méréstechnikai interferometrikus elrendezés.

9.2. Elméleti alapok

A hullámoptika összefüggéseivel leírható interferencia, mint jelenség már régóta

ismert, fizikai magyarázata kidolgozott. A méréstechnikai alkalmazás szintén komoly hagyományokkal rendelkezik, mint mérési módszer számtalan olyan helyen nyert alkalmazást, ahol a mérendő méretek a fény hullámhosszával vethetők össze [9.7.] , elvárt hogy a mérés gyors és érintésmentes legyen. Az indukált emisszió elvén működő lézer fényforrások újabb lehetőséget kínálnak az interferometria fejlődéséhez és széleskörű elterjedéséhez.

A alábbiakban az interferometria jelenségének hullámoptikai leírását és egy

Michelson interferométert működését tárgyaljuk, valamint egy annak segítségével megvalósítható anyagjellemzőre vonatkozó mérést ismertetünk.

9.3. A fény hullámtermészete

A hullámoptika eszköztárával, a fény hullámtermészetével értelmezhető jelenségeket tárgyaljuk. A fényt periodikus olyan hullámként értelmezzük, melyben egy vagy több fizikai mennyiség időben és térben periodikusan változik. A hullámoptikába tartozó jelenségek nagy részének magyarázatához alkalmazhatók az általános hullámtan fogalmai, törvényszerűségei.

Egy homogén, izotróp és állandó közegben az x irányban haladó monokromatikus síkhullám az alábbi egyenlettel írható le:

 

Ψ = A sin [ ω ( t x c ) + α ]

 

Ahol:       

 

Ψ

- az optikai hullámfiiggvény;

 

A

- a fényhullám amplitúdója

 

ω

- a körfrekvencia

 

t

- az idő

 

x

- a helykoordináta

 

α

- a fázisállandó

 

c

- a terjedési vagy fázissebesség

Homogén és izotróp közegben:

 

c = ν λ

 

vákuumban

 

c = ν λ

 

ahol

 

c

- fénysebesség vákuumban

 

c

- fénysebesség közegben

 

ν

- a rezgésszám vagy frekvencia (független a közegtől)

 

λ , λ

- a hullámhossz

A közeg vákuumra vonatkozó törésmutatójára érvényes, hogy

 

n = c c = λ λ

 

Érvényes továbbá, hogy

 

ω = 2 π ν

 

Ezek után a következő hozható:

 

Ψ = A sin [ 2 π ( ν t n x c ) + α ]

 

melyben az n x szorzatot optikai úthossznak nevezzük.

9.4. A szuperpozíció elve

Két vagy több fényhullám együtthaladásakor vagy találkozásakor a fényhullámok szuperpozíciójának elve alapján olyan hullám jön létre, amelynek hullámfüggvénye az egyes hullámfüggvények összege [9.6.] , [9.7.] .

 

Ψ = Ψ 1 + Ψ 2

 

A fény intenzitása, ahogy az egy általános hullám esetében is igaz, arányos az

amplitúdó négyzetével.

 

I A 2

 

9.5. A fényinterferencia

Fényinterferencia lép fel két egyenlő frekvenciájú fényhullám találkozásakor, és a fényintenzitásoknak maximuma illetve minimuma van azokon a helyeken, amelyeken a két hullám közötti fáziskülönbség a n -nek páros illetve páratlan számú többszöröse.

Tehát maximuma van, ha

 

δ = 0, ± 2 π , ± 4 π ...

 

és minimuma van, ha

 

δ = ± π , ± 3 π ...

 

9.6. A jelenség

Ha a tér egy adott helyén két interferenciára képes hullám találkozik, akkor a szuperpozíció elve alapján [9.7.] :

 

Ψ = Ψ 1 + Ψ 2

 

Felhasználva a hullámfüggvényt

 

Ψ 1 = A 1 sin [ 2 π ( ν t n 1 s 1 c ) + α 1 ]

 

és

 

Ψ 2 = A 2 sin [ 2 π ( ν t n 2 s 2 c ) + α 2 ]

 

Behelyettesítve

 

Ψ = A 1 sin [ 2 π ( ν t n 1 s 1 c ) ] cos α 1 + A 1 cos [ 2 π ( ν t n 1 s 1 c ) ] sin α 1 + + A 2 sin [ 2 π ( ν t n 2 s 2 c ) ] cos α 2 + A 2 cos [ 2 π ( ν t n 2 s 2 c ) ] sin α 2

 

A megfelelő átalakítások után

 

Ψ = sin ( 2 π ν t ) ( A 1 cos α 1 * + A 2 cos α 2 * ) + cos ( 2 π ν t ) ( A 1 sin α 1 * * + A 2 sin α 2 * * )

 

Ahol

 

α 1 * = 2 π n 1 s 1 c α 1 α 2 * = 2 π n 2 s 2 c α 2 α 1 * * = 2 π n 1 s 1 c α 1 α 2 * * = 2 π n 2 s 2 c α 2

 

Továbbá

 

α 1 * = α 1 * * α 2 * = α 2 * *

 

Mindezek alapján

 

Ψ = sin ( 2 π ν t ) ( A 1 cos α 1 * + A 2 cos α 2 * ) + cos ( 2 π ν t ) ( A 1 sin α 1 * + A 2 sin α 2 * )

 

Legyen

 

Ψ = A [ sin ( 2 π ν t ) cos α + cos ( 2 π ν t ) sin α ]

 

Ekkor

 

A 1 cos α 1 * + A 2 cos α 2 * = A cos α A 1 sin α 1 * + A 2 sin α 2 * = A sin α

 

Négyzetre emelés, összeadás és egyszerűsítés után

 

A 2 = A 1 2 + 2 A 1 A 2 cos ( α 1 * α 2 * ) + A 2 2

 

Ahol

 

α 1 * α 2 * = 2 π n 1 s 1 n 2 s 2 λ ( α 1 α 2 )

 

Behelyettesítve

 

A 2 = A 1 2 + A 2 2 + 2 A 1 A 2 cos ( 2 π n 1 s 1 n 2 s 2 λ ( α 1 α 2 ) )

 

Az amplitúdó és az intenzitás közötti arányosság alapján

 

I = I 1 + I 2 + 2 I 1 I 2 cos ξ

 

Ahol

 

ξ = 2 π n 1 s 1 n 2 s 2 λ ( α 1 α 2 )

 

A fáziskülönbség.

Két koherens forrás esetén a két fázisállandó azonos, így

 

α 1 α 2 = 0

 

Így a fáziskülönbség időben állandó [9.8.] , [9.9.]

 

ξ = 2 π n 1 s 1 n 2 s 2 λ = 2 π Δ λ

 

Ahol

 

Δ = n 1 s 1 n 2 s 2

 

9.7. Interferencia komparátor

Az interferencia komparátor egy Michelson típusú interferométer, mely elsősorban mérőhasábok kalibrációjára szolgál [9.7.] . Az ábrán látható, úgynevezett Kösters-típusú interferencia komparátor spektrál lámpát alkalmaz fényforrásként, melynek spektrumából monokromatikus sávot egy interferenciaszűrő vagy monokromátor választ ki. A referenciatükör mellet a másik tükör szerepét maga a vizsgált mérőhasáb tükröző felülete, illetve egy üveghasáb, melyre a mérendő mérőhasáb van feltapasztva, látja el. Mivel a mérőhasáb hossza a fény hullámhossza közötti kapcsolat miatt az üveghasábról és a mérőhasáb felületéről reflektálódó hullámok nem azonos fázisban interferálnak, az interferencia csíkok nem folytonosak. E csíkok fáziseltolódásából a hullámhossz ismeretében a mérőhasáb mérete számítható.

Interferencia komparátor sematikus vázlata [9.3.]
9.3. ábra - Interferencia komparátor sematikus vázlata [9.3.]


9.8. Elrendezés a rugalmassági modulus meghatározásához

A koherens fényforrásból (lézer) kilépő fényt egy optikai rendszer – a nyalábtágító távcső – a mérés céljaira alkalmas síkhullámokká alakítja. Az osztótükör (esetleg osztóprizma) a hullámokat osztva, azok egy részét a referenciatükörre, másik részét a rugalmassági modulusérték meghatározására kijelölt rúdra szerelt tükörre irányítja. E tükrökről visszaverődő hullámok az osztóelem túloldalán újra egyesülve interferenciajelenséget hoznak létre, mely megfelelő eszközökkel (kamera, fényképezőgép) rögzíthető.

Elrendezés a rugalmassági modulus meghatározásához
9.4. ábra - Elrendezés a rugalmassági modulus meghatározásához


Ha a vizsgált jelű rudat, mely anyaga rugalmassági modulusának megha­tározása a cél, ismert erőterhelés éri, az deformálódik, lehajlik, s vele együtt fordul a rászerelt tükör is. Ennek következtében, a nyalábosztó elem túloldalán újra egyesülő hullámok egymáshoz képesti szöge módosul úgy, hogy ez arányos a lehajlás szögével.

A rugalmassági modulus meghatározására szolgáló mérési elrendezés, baloldalt látható a He-Ne gázlézer, ami a koherens hullámok forrása, mellette a lézernyalábtágító távcső
9.5. ábra - A rugalmassági modulus meghatározására szolgáló mérési elrendezés, baloldalt látható a He-Ne gázlézer, ami a koherens hullámok forrása, mellette a lézernyalábtágító távcső


Mivel a lehajlás szöge, ami az interferenciacsíkokból meghatározható, függ a keresett rugalmassági modulustól, illetve az erőterheléstől, annak helyétől, illetve a rúd másodrendű nyomatékától, amik viszont ismertek, így a rugalmassági modulus könnyen 'meghatározható.

A megjelenítőn megfigyelhető interferencia jelenség
9.6. ábra - A megjelenítőn megfigyelhető interferencia jelenség


9.9. Befalazott tartó deformációs állapotának meghatározása

Ha egy külső erő vagy erőpár munkát végez egy tartón, akkor ezt a W munkát a külső erők munkájának nevezzük. Ez a munka a tartóban U belső energia formájában tárolódik. Ha a rugalmas tartót F n erőkből és M k nyomatékú erőpárokból álló egyensúlyi erőrendszer terheli, akkor a test deformálódik, tehát az erők támadáspontja elmozdul, a nyomatékok síkjai elfordulnak. Ha az F i erő elmozdulás vektora és ennek az erő irányába eső összetevője f i , akkor az erő munkája

 

W i = 1 2 F i f i

 

Hasonlóan az M j nyomatékú erőpár munkája

 

W j = 1 2 M j φ j

 

Az így meghatározható munkák szuperpozíciójával az egész – a tartót terhelő – erőrendszer munkája

 

  W = 1 2 i = 1 n F i f i + 1 2 j = 1 k M j φ j

 

A fenti összefüggés természetesen csak akkor érvényes, ha a testre ható külső erőrendszer a terhelés folyamán egyensúlyi rendszert alkot. Ez statikailag határozott tartók esetén érvényesül, s ilyenkor a reakcióerők támadáspontjainak nincs elmozdulása, tehát azok külső munkája nullával egyenlő. Ha az i -edik erő nagyságát d F i -vel megváltoztatjuk, akkor a külső erők munkája megváltozik és a d F i erőt tartalmazó rendszer munkája

 

W + W F i d F i

 

lesz. Ha a terheletlen tartóra csak a d F i erőt visszük fel, akkor annak munkája

 

1 2 d F i d f i

 

lesz. A tartóra ható terhelések munkája W és a d F i erő munkája pedig

 

f i d F i .

 

Mivel ezen erő támadáspontjának elmozdulása f i , így

 

W + f i d F i = W + W F i d F i

 

Ebből felírható a Castigliano tétel, mely szerint [9.4.]

 

f i = W F i

 

illetve hasonló gondolatmenet alapján

 

φ j = W M j

 

Tekintsük a következő statikailag határozott koncentrált erővel terhelt befalazott tartót.

 

A befalazott tartó modellje
9.7. ábra - A befalazott tartó modellje


A tartóra ható külső erők munkája

 

W = 1 2 I E 0 1 M 2 ( x ) d x

 

Alkalmazva a fentebb levezetett Castigliano tételt

 

φ = [ W M 0 ] M 0 = 0 = 1 I E 0 1 M 2 M ( x ) M 0 ( x ) d x

 

ahol

 

M ( x ) = M 0 + F 0 x

 

és

 

M ( x ) M 0 = 1

 

Behelyettesítve és a műveleteket elvégezve

 

φ = l I E [ M 0 + F 0 l 2 ]

 

Ha M 0 = 0 , akkor

 

φ = F l 2 2 I E

 

A tartó keresztmetszete
9.8. ábra - A tartó keresztmetszete


Ha a tartó téglalap keresztmetszetű, akkor a vízszintes tengelyére vett inerciájára érvényes

 

I x = y 2 d A = 0 a d x 0 b y 2 d y = a b 3 3

 

A Steiner tétel alapján [9.4.]

 

I x = I u A t 2

 

tehát

 

I x = a b 3 1 2

 

9.10. A mérés kivitelezése

A lézeres forrás bekapcsolása, a hullámfront és az interferenciajelenség beállítása után különböző terhelések mellett mérjük a megjelenítőn az interferenciacsíkok paramétereit, például periódushosszukat. Minden egyes terhelési állapothoz tartozó valóságos interferenciacsík mérethez meghatározható a forrás hullámhossza alapján az interferáló hullámfrontok egymáshoz képesti szöge, amiből számítható a tartóra szerelt tükör szöghelyzete is. A különböző terhelési állapotok közötti erőterhelés különbség hatására fellépő tartólehajlás szögkülönbségek arányából a másodrendű nyomaték és a koncentrált erő helye alapján számítható a rugalmassági modulus.

9.11. Ellenőrző kérdések:

  1. Mi volt a Michelson–Morley-kísérlet célja?

  2. A Michelson–Morley-kísérlet eredményeként semmilyen eltolódás sem volt detektálható az interferenciaképben. Milyen következtetés vonható le ebből?

  3. Hogyan épül fel a Michelson típusú interferométer?

  4. Két vagy több fényhullám együtthaladásakor vagy találkozásakor a fényhullámok egymásrahatását a szuperpozíciójának elve írja le. Mit mond ki az az elv?

  5. Hogyan működik és mire használható az interferencia komparátor?

  6. Hogyan működik a rugalmassági modulus meghatározására szolgáló elrendezés?

  7. Mi a lézer szerepe a mérési elrendezésben?

  8. A különböző terhelési állapotok közötti erőterhelés különbség hatására fellépő tartólehajlás szögkülönbségek arányából a másodrendű nyomaték és a koncentrált erő helye alapján hogyan számítható a rugalmassági modulus?

Felhasznált irodalom

[9.1.] Horváth , Dezső. Elképesztő kísérletek és elméletek a fizikában. Fizikai Szemle. 201. o. 2012/06..

[9.2.] Michelson , Albert A. és Morley , Edward W.. Ont he Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether . American Journal of Science. No. 203., VOL. XXXIV.. pp. 333-345. 1887.

[9.3.] Leinweber , P.. Hosszméréstechnikai zsebkönyv. Műszaki Könyvkiadó. Budapest . 1960.

[9.4.] Muttnyánszky , Á.. Szilárdságtan. Tankönyvkiadó. 1964.

[9.5.] Gamow , G. és Cleveland , J. M.. Fizika. Gondolat Kiadó. 1977.

[9.6.] Budó , Á. és Mátrai , T.. Kísérleti fizika III. Tankönyvkiadó. 1977.

[9.7.] Bevezetés a modern optikába. 4. köt.. Richter , Péter.. Műegyetemi Kiadó. 1998.

[9.8.] Hariharan , P.. Basics of Interferometry. Academic Press. 2006.

[9.9.] Nussbaum , A. és Phillips , R.A.. Modern optika mérnököknek és kutatóknak. Műszaki Könyvkiadó. 1982.