16. fejezet - Golyósorsós pozícionáló szabályozásának tervezése és szimulációja

Tartalom
16.1. Matematikai modell előállítása
16.1.1. A hajtó részrendszer modellje
16.1.2. A hajtott részrendszer modellje
16.1.3. A hajtómű modellje
16.1.4. A teljes szakasz modellje
16.2. Szimulációs modell
16.3. A modell egyszerűsítése a számított eredmények alapján
16.4. Szabályozás tervezése
Szakirodalom

A 9. fejezet fejezetben szereplő golyósorsós mozgásátalakító matematikai modell struktúrájának előállítására mutatunk egyet a lehetséges módszerek közül.

A matematikai modell (átviteli függvény) paraméterezéséhez katalógusból válogatott adatokat használunk.

A matematikai modellel adott rendszer dinamikai (idő- és frekvenciatartománybeli) vizsgálata után szabályozót tervezünk, az ilyen jellegű valóságos rendszerekkel szemben támasztott irányítási célok figyelembe vételével. Elsődleges elvárás természetesen a stabilitás, mégpedig aperiodikus viselkedéssel, túllendülések nélküli, gyors és pontos (hibamentes) alapjel követéssel.

16.1. Matematikai modell előállítása

A rendszer felépítése a figyelembe vett fizikai jellemzőkkel
16.1. ábra - A rendszer felépítése a figyelembe vett fizikai jellemzőkkel


A vázlat nem géprajzi, hanem a működést szemlélteti. Ugyanakkor érdekes konstrukciós probléma a vezetékek rögzítése a keretben, és a tengely csapágyazása. Erről a 11. fejezet fejezet elején találunk rövid ismertetést. A rendszer működését ábrázoló „műszaki vázlat” alapján elkészíthetjük a struktúragráfot.

A rendszer vázlata alapján készített struktúragráf
16.2. ábra - A rendszer vázlata alapján készített struktúragráf


Az ábrán (és a további modellekben) szereplő fizikai mennyiségek:

u [V]

feszültség

R [Ω]

ellenállás

L [H=Vs/A]

induktivitás

nv1=KM [Nm/A=Vs/rad]

 az elektrodinamikai energiaátalakító (váltó) ún. motorállandója

Ω [rad/s]

szögsebesség

J [kg m2]

tehetetlenség

B [Ns/rad]

transzlációs mechanikai rendszerben értelmezett csillapítási tényező

K [Nm/rad]

torziós rugómerevség

nt = i

a hajtómű mint energiaátalakító (transzformátor) állandója

nv2=h/2π [m/rad]

a forgó és haladó mozgás közötti energiaátalakító (váltó) állandója

m [kg]

tömeg

b [Ns/m]

transzlációs mechanikai rendszerben értelmezett csillapítási tényező

Ugyan már a vázlatban is alkalmaztunk elhanyagolásokat (például a tengelykapcsolóban fellépő veszteséget elhanyagoljuk, Bt → 0), de modellünk még mindig igen összetett. Az energiatárolók száma: egy villamos (L), összevonással két torziós rugalmas (K), négy torziós tehetetlenség (J), valamint egy transzlációs mechanikai (m). Összesen nyolc energiatárolót számolhatunk össze, sőt ha külön részmodellként kezeljük a rugalmasságokat, még magasabb rendű rendszermodellt kapunk. Eddigi – legalább részrendszerenként értelmezhető – domináns póluspárokra vonatkozó ismereteinket és tapasztalatainkat megerősítik a konkrét katalógusadatok (fizikai mennyiségek) helyettesítésével számított matematikai modellek.

Az összevonható mennyiségek és az egyes részegységek sajátságai figyelembe vételével egyszerűsíthetjük a gráfot és két részrendszerre bonthatjuk.

Az alábbi konstrukciós adottságokból indulunk ki:

 • a DC motor induktivitása mint energiatároló a rendszerben lévő többi tárolóhoz képest gyors dinamikájú (nagyságrendekkel kisebb időállandójú), ezért elhanyagoljuk.

 • a hajtómű KH rugómerevsége nagy, ezért Ωm és Ω1 szögsebességek azonosak. A motor mechanikai paraméterei közül a Bm csapágycsillapítást és a Jm tehetetlenséget a hajtómű hasonló, de nagyobb értékű paramétereivel összevonva vesszük figyelembe (B1, B2 csillapítások és J1, J2 tehetetlenségek). Az egyszerűbb jelölés miatt a továbbiakban Je és Be paraméterekkel számolunk, de tudjuk, hogy:

 • A hajtómű módosítása legyen olyan nagy értékű, hogy az Ω2 kimenő szögsebesség értékét a terhelés ingadozása nem befolyásolja. A hajtómű kimenetét ezért az Ω2 jelű generátorként vesszük figyelembe, mint a második részrendszer gerjesztését. A motor-hajtómű egység lehetséges modell-formáiról szól a 8. fejezet fejezet. A példában a 8.1.1. szakasz fejezetben bemutatott változatot alkalmazzuk, a tulajdonságok részletes leírását ott találjuk meg.

 • A golyósorsó és mechanikai környezete összes rugómerevségét egyetlen eredővel, Ko-val vesszük figyelembe. A részletes modellezés a 11. fejezet fejezetben látható. Az itt bemutatott példa a 11.2. szakasz fejezetben van részletesebben leírva, az „Elsőrendű motor és hajtómű egységgel” bekezdésben.

A két alrendszer egyszerűsített impedancia modellje
16.3. ábra - A két alrendszer egyszerűsített impedancia modellje


A fenti ábrán a bal oldali részrendszer a motort és a hajtómű hajtott oldalát tartalmazza, a második részrendszer tartalmazza a hajtott részrendszert.

A két részrendszer matematikai modelljét célszerű az átviteli függvényt eredményező hálózati (más néven impedancia) módszerrel, esetleg csomóponti vagy hurokmódszerrel előállítani, hiszen a sorba kapcsolt részrendszerek eredő átviteli függvénye az összetevők átviteli függvényének szorzata.

Az átviteli függvényes felírás miatt az időfüggvényként adott jeleket Laplace-operátoros tartományba transzformáljuk. Ha a csomóponti módszert (vagy a hurokmódszert) választjuk, szintén transzformálnunk kell a jeleket, sőt a modell jellegétől függően integráljukat és deriváltjukat. (A második részrendszer modelljét csomóponti módszerrel állítjuk elő.)

16.1.1. A hajtó részrendszer modellje

A hajtó alrendszer elhanyagolás nélküli impedanciahálózat modellje
16.4. ábra - A hajtó alrendszer elhanyagolás nélküli impedanciahálózat modellje


Az impedancia a keresztváltozó és az átmenő változó hányadosaként írható fel Laplace-operátoros tartományban.

 • a villamos rendszer általános impedanciája így

 • a rotációs mechanikai általános impedanciája így

Az egyes impedanciák:

 • a villamos oldalon

  • a disszipatív elem impedanciája

  • az induktív energiatárolót elhanyagoljuk, (impedanciája egyébként )

 • a mechanikai oldalon

  • a disszipatív elem impedanciája

  • az energiatároló impedanciája

  • a párhuzamosan kapcsolt elemek eredő impedanciája:        

A rendszerben forrásként jelenik meg a villamos motorra kapcsolt Uk feszültség. A visszahatásból származó Mt terhelő nyomatékot elhanyagoljuk.

A hajtó alrendszer elhanyagolás és összevonás utáni impedanciahálózat modellje
16.5. ábra - A hajtó alrendszer elhanyagolás és összevonás utáni impedanciahálózat modellje


Az elektrodinamikai energiaátalakító (váltó) egyenletei

(16.1)

(16.2)

ahol M [Nm] a forgatónyomaték, I [A] a villamos áram, Ω [rad/s] a szögsebesség, U [V] a feszültség és KM [Nm/A=Vs/rad] az energiaátalakító állandója.

A váltó egyenleteivel felírhatjuk a villamos résznek megfeleltethető mechanikai impedanciát

(16.3)

Mivel a forgatónyomaték felel meg a villamos áramnak, a feszültségforrást szögsebesség forrással helyettesíthetjük. Így az egyszerűsített modellt villamos feszültségosztó analógiájaként szögsebesség osztóként (keresztváltozó osztóként) modellezhetjük.

A hajtó alrendszer egyszerűsített és mechanikai szögsebesség osztóként előállított impedancia hálózat modellje
16.6. ábra - A hajtó alrendszer egyszerűsített és mechanikai szögsebesség osztóként előállított impedancia hálózat modellje


A szögsebesség-osztó egyenlete és egyben a hajtó részrendszer átviteli függvénye

(16.4)

Egyszerűsítve

(16.5)

Időállandós alakra átírva (és a szögsebességgel helyettesített feszültséget visszaírva) látszik a modell jellege (elsőrendű, azaz P-T1)

(16.6)

16.1.2. A hajtott részrendszer modellje

Oktatási célból a hajtott rendszer átviteli függvényét időtartományból kiindulva, csomóponti egyenletek felhasználásával határozzuk meg. Ezt azért tesszük, mert a 11. fejezet fejezetben, ahol a golyósorsós szakasz tervezését és méretezését találjuk, az átviteli függvényt impedancia módszerrel határoztuk meg. A két módszer lépései és munkaigénye így összehasonlíthatóvá válnak.

A hajtott alrendszer struktúragráf modellje
16.7. ábra - A hajtott alrendszer struktúragráf modellje


A stuktúragráf alapján a csomóponti egyenletek:

(16.7)

(16.8)

Az egyes passzív elemekre vonatkozó összefüggések idő- és Laplace-operátoros tartományban (a deriválásnál zérus kezdeti értéket feltételezve):

 • a rotációs mechanikai rendszerben (figyelembe véve, hogy )

  • az egyik energiatároló (torziós rugó) egyenlete:

  • a másik energiatároló egyenlete:

  • a passzív elem egyenlete:

 • a transzlációs mechanikai rendszerben (figyelembe véve, hogy )

  • az energiatároló (tömeg) egyenlete:

  • a passzív elem egyenlete:

A csomóponti egyenletekbe helyettesítjük a Laplace-operátoros tartománybeli összefüggéseket:

(16.9)

(16.10)

Átrendezve

(16.11)

(16.12)

Az rotációs-transzlációs mechanikai energiaátalakító (transzformátor) egyenletei

(16.13)

(16.14)

Behelyettesítve a váltóegyenleteket

(16.15)

(16.16)

Mindkét egyenletből kifejezve az M forgatónyomatékot az átviteli függvény meghatározására alkalmas egyenletet kapunk (egyik változó kimenő jel, azaz a v sebesség V(s) Laplace-transzformáltja, a másik a bemenő jel, az Ω2(s) szögsebesség).

(16.17)

A változókat csoportosítva és együtthatóikat s-hatványai szerint rendezve

(16.18)

Az egyenlet mindkét oldalát s-sel szorozva

(16.19)

A hajtott részrendszer átviteli függvénye

(16.20)

Átrendezve

Időállandós alakra átírva látszik a modell jellege (másodrendű, azaz P-T2)

(16.21)

16.1.3. A hajtómű modellje

A hajtómű egyszerűsített modellje az i áttételnek megfelelő arányos (P) taggal állítható elő, a hajtó részrendszer Ωm szögsebességét és hajtott rendszer Ω2 szögsebességét felhasználva az átviteli függvény felírásához.

(16.22)

16.1.4. A teljes szakasz modellje

A kapott három átviteli függvény (G1 hajtó részrendszer, Gi hajtómű és G2 hajtott részrendszer) soros eredőjeként (szorzataként) állítható elő a bemenő Uk feszültség és a mozgatott rendszer v sebessége közötti kapcsolat.

(16.23)

Mivel számunkra nem a sebesség, hanem az elmozdulás lényeges, az x elmozdulás és v sebesség közötti összefüggést is figyelembe kell vennünk (a sebesség az elmozdulás idő szerinti deriváltja).

(16.24)

Ezzel a x elmozdulás és az Uk feszültség között felírható átviteli függvény

(16.25)

Behelyettesítve

(16.26)

A rendszer harmadrendű integráló (I-T3) típusú

(16.27)

16.2. Szimulációs modell

A matematikai modell előállításához és a szabályozó tervezéséhez konkrét komponensek kiválasztása és a szükséges paraméterek behelyettesítése után kapott átviteli függvényt használunk.

16.1. táblázat - Az átviteli függvény számításához használt értékek

Elektromechanikus energiaátalakító (váltó) állandója

KM = 0,022 Nm/A

Hajtómű áttétele

i = 134

Motor ellenállása

R = 2,05 Ω

A motor és hajtómű tehetetlenségi nyomatéka

Je = 13*10-7 kg/m2

A motor és hajtómű csillapítási tényezője

Be = 5*10-5 Ns/rad

A golyósorsó menetemelkedése

h = 0,002 m

A mozgatandó tömeg

m = 1,35 kg

Az anya és orsó közötti csillapítási tényező

b = 2*10-4 Ns/m

Az orsóra számított eredő torziós rugómerevség

Ko = 2,107 Nm/rad

Az orsó csillapítási tényezője

Bo = 3,5*10-3 Ns/rad

Az orsó tehetetlenségi nyomatéka

Jo = 1,2*10-6 kg/m2


A GNU GPL licenc által szabályozott hozzáférésű Maxima (http://maxima.sourceforge.net/) számítógépes algebra rendszerrel számoljuk a katalógusadatok alapján az átviteli függvény együtthatóit. A Maxima rendszer hivatalos dokumentációja [16.4.] mellett az interneten igen sok oktatóanyag és mintapélda található. A COMA (COntrol engineering with MAxima) szabályozástechnikai számításokat megkönnyítő kiegészítő [16.5.] angol és német leírása mellett mintapéldákat is letölthetünk.

Az átviteli függvény együtthatóinak meghatározása wxMaxima programmal:

A National Instruments cég LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) szoftvercsomagja (http://www.ni.com/labview/) 2009-es verziójában, a Control Design and Simulation Module (http://www.ni.com/labview/cd-sim/) elemkészletével készült az átviteli függvény szimbolikus leképezése. A LabVIEW és a kiegészítő használatában a [16.1.], [16.2.], [16.3.] hivatalos források mellett szintén találhatunk interneten hozzáférhető segédanyagokat és mintapéldákat.

Az áttekinthetőség érdekében a G1(s), Gi(s) átviteli függvények soros eredőjéhez szükséges számláló és nevező együttható képletek külön szerepelnek a hajtott részrendszer G2(s) átviteli függvény előállításához szükséges összefüggésektől.

A két – szimbolikus átviteli függvényével adott – sorba kapcsolt rendszer eredőjét előállító programrészletet könnyen elkészíthetjük a Control Design & Simulation/Control Design/Model Interconnection/CD Series.vi használatával.

Az átviteli függvény előállítása a hajtó rendszer+hajtómű G1(s)*Gi(s) és a hajtott rendszer G2(s) szimbolikusan adott átviteli függvényének soros eredőjeként
16.8. ábra - Az átviteli függvény előállítása a hajtó rendszer+hajtómű G1(s)*Gi(s) és a hajtott rendszer G2(s) szimbolikusan adott átviteli függvényének soros eredőjeként


A sebesség-elmozdulás átalakításhoz szükséges integrálást 1/s átviteli függvényével, az előzőleg kapott átviteli függvénnyel szintén sorba kapcsolva vesszük figyelembe. A későbbiekben erre „szakasz integrálással” néven hivatkozunk.

Valamennyi szimuláció SI mértékegységekkel történt. A soron következő, „.vi” fájlokkal megjelenített diagramokon az alábbi SI prefixum jelöléseket látjuk:

        u: mikro;        n: nano;        m: mili

Az átviteli függvény szimbolikus megadása a sebesség-elmozdulás átalakításhoz szükséges integrátorral („szakasz integrálással” átviteli függvény számítása)
16.9. ábra - Az átviteli függvény szimbolikus megadása a sebesség-elmozdulás átalakításhoz szükséges integrátorral („szakasz integrálással” átviteli függvény számítása)


A „szakasz integrálással” átmeneti- és súlyfüggvénye és a zérus-pólus térkép a pólusok paramétereivel (csillapítási tényezők, sajátfrekvenciák és komplex számsíkbeli koordináták)
16.10. ábra - A „szakasz integrálással” átmeneti- és súlyfüggvénye és a zérus-pólus térkép a pólusok paramétereivel (csillapítási tényezők, sajátfrekvenciák és komplex számsíkbeli koordináták)


A későbbiek szempontjából fontos megjegyeznünk, hogy az integrátor nélküli szakaszban nincs konjugált komplex gyökpár, azaz a szakasz nem lengő jellegű.

A következő ábrán a „szakasz integrálással” frekvenciatartománybeli leképezései szerepelnek.

A „szakasz integrálással” Bode-diagrampárja és Nyquist-diagramja
16.11. ábra - A „szakasz integrálással” Bode-diagrampárja és Nyquist-diagramja


A szakasz dinamikai tulajdonságainak szemléletes ábrázolása miatt érdemes az integrálás nélkül is ábrázolni a jellegzetes idő- és frekvenciatartománybeli diagramokat. A sebesség-elmozdulás konverzió miatt szükséges integrálást a programunk előlapján lévő kapcsolóval vehetjük figyelembe. A megoldás az alábbi programrészleten látható, az előlapi logikai (Boolean adattípusú) kapcsoló neve „Integráló tag?”, az elágazás (Case struktúra) igaz (True) lapján a konstansként összeállított integráló tag és a G1(s)·Gi(2) G2(s) integráló nélküli szakasz soros eredője. A hamis (False) lapon az integráló hatást nem vesszük figyelembe, a G1(s)·Gi(2) G2(s) átviteli függvényt vezetjük tovább.

Az integrálás figyelembe vétele a szakasz átviteli függvényében az előlapi („”Integráló tag?) gomb logikai értéke alapján
16.12. ábra - Az integrálás figyelembe vétele a szakasz átviteli függvényében az előlapi („”Integráló tag?) gomb logikai értéke alapján


Az alábbi ábrákon az integráló hatás nélküli átviteli függvény és az idő- és frekvenciatartománybeli leképezései szerepelnek.

A szakasz (integrálás nélküli) átviteli függvény adatai
16.13. ábra - A szakasz (integrálás nélküli) átviteli függvény adatai


A szakasz (integrálás nélküli) jellegzetes időfüggvényei és pólusai
16.14. ábra - A szakasz (integrálás nélküli) jellegzetes időfüggvényei és pólusai


A szakasz (integrálás nélküli) frekvenciatartománybeli leképezései
16.15. ábra - A szakasz (integrálás nélküli) frekvenciatartománybeli leképezései


16.3. A modell egyszerűsítése a számított eredmények alapján

A szabályozó tervezéshez vizsgáljuk meg a szakasz hajtó részrendszerének egyetlen, valamint a hajtott részrendszer két pólusát (és a belőlük számítható időállandókat). Az átviteli függvényből (TF, Transfer Function) a zérus-pólus-erősítés (ZPK, Zero-Pole-Gain) matematikai modellt a Control Design & Simulation/Control Design/Model Conversion/CD Convert to Zero-Pole-Gain model.vi használatával kapjuk. A három időállandót egyszerűen számíthatjuk a pólusokból.

G1 egyetlen és G2 két valós pólusának (és ebből az időállandó) számítása, majd a pólusoknak megfelelő időállandójú egységnyi erősítésű egytárolós arányos tagok előállítása ZPK modellként
16.16. ábra - G1 egyetlen és G2 két valós pólusának (és ebből az időállandó) számítása, majd a pólusoknak megfelelő időállandójú egységnyi erősítésű egytárolós arányos tagok előállítása ZPK modellként


A pólusokból számított időállandóakkal megrajzolhatjuk a három, egységnyi erősítésűnek választott elsőrendű rendszer alább látható átmeneti függvényét.

16.2. táblázat - Az integráló hatás nélküli szakasz átviteli függvény pólusai és a megfelelő időállandók

pólusa

időállandója

G1

-220,075 +0 i

4,544E-3

G2 egyik

-1680,06 +0 i

5,952E-4

G2 másik

-938,163 +0 i

1,066E-3


A harmadrendű szakasz három jellemző időállandójának megfelelő, egységnyi erősítésűnek választott elsőrendű rendszer átmeneti függvénye
16.17. ábra - A harmadrendű szakasz három jellemző időállandójának megfelelő, egységnyi erősítésűnek választott elsőrendű rendszer átmeneti függvénye


A szabályozótervezéshez figyelembe vehető elhanyagolást az átmeneti függvények ábrázolása alapján is indokolhatjuk. Az alábbiakban a két „lassú” pólusú másodrendű rendszert hasonlítjuk össze a háromtárolós modellel és feltüntetjük a szabályozásba nem bevont „gyors” pólus dinamikáját, szintén átmeneti függvényen.

A harmadrendű szakasz, a másodrendű közelítés és az elhagyott elsőrendű rész átmeneti függvénye
16.18. ábra - A harmadrendű szakasz, a másodrendű közelítés és az elhagyott elsőrendű rész átmeneti függvénye


Az elhanyagoláshoz szükséges számításokat a wxMaxima munkafüzetben is elvégezzük és ebben ábrázoljuk az eredeti és az elhanyagolás utáni rendszer átmeneti függvényének különbségét.

A harmadrendű szakasz egyszerűsítése másodrendűvé és az elhanyagolás létjogosultsága wxMaxima programmal:

Az elhanyagolás indoklását alátámaszthatjuk a három elsőrendű rendszer Bode-diagramjával is. Az alábbi diagramokon látszik, hogy a két „lassú” pólus („G1 pólusa” és „G2 egyik pólusa”) között nincs jelentős eltérés (az időállandók viszonya durván 4,3). A „gyors” pólusnak („G2 másik pólusa”) megfelelő töréspont viszont hozzávetőleg egy dekáddal jobbra esik az előzőektől.

A harmadrendű szakasz időállandóinak megfelelő három elsőrendű tag Bode-diagramja
16.19. ábra - A harmadrendű szakasz időállandóinak megfelelő három elsőrendű tag Bode-diagramja


E megfontolás alapján a szakaszt a G1(s) hajtó rész, a Gi(s) hajtómű és a G2(s) hajtott rész domináns időállandót tartalmazó elsőrendűvé? (csak a gyors pólust hagytuk el, tehát másodrendű lett a szakasz) egyszerűsített modelljével közelítjük.

A „gyors” pólus elhanyagolását megvalósító LabVIEW programrészlet
16.20. ábra - A „gyors” pólus elhanyagolását megvalósító LabVIEW programrészlet


A „gyors” pólus elhanyagolása és a kapott átmeneti függvény a kiindulási harmadrendűhöz hasonlítva
16.21. ábra - A „gyors” pólus elhanyagolása és a kapott átmeneti függvény a kiindulási harmadrendűhöz hasonlítva


16.4. Szabályozás tervezése

Először szabályozó nélkül (tulajdonképpen egységnyi átviteli tényezőjű P-szabályozóval), a szabályozási kör visszacsatoló ágában szintén egységnyi átviteli tulajdonságot feltételezve vizsgáljuk az egyszerűsített másodrendű rendszert.

A visszacsatoló ágban lévő egységnyi átvitel megfelelően közelíti az egyébként szabályozási körökben használatos érzékelő és jelátalakító dinamikai tulajdonságait.

A másodrendű szakasz és egységnyi erősítésű arányos szabályozó: átviteli függvények
16.22. ábra - A másodrendű szakasz és egységnyi erősítésű arányos szabályozó: átviteli függvények


A másodrendű szakasz és egységnyi erősítésű arányos szabályozó: frekvenciatartománybeli diagramok (szakasz, szabályozó és felnyitott kör Bode-diagram, felnyitott kör Nyquist-diagram)
16.23. ábra - A másodrendű szakasz és egységnyi erősítésű arányos szabályozó: frekvenciatartománybeli diagramok (szakasz, szabályozó és felnyitott kör Bode-diagram, felnyitott kör Nyquist-diagram)


A szabályozás minőségét a tartalékok (fázis- és erősítési tartalék), a zárt kör átmeneti függvénye, valamint a szakasz és a zárt pólusaival értékelhetjük.

A másodrendű szakasz és egységnyi erősítésű arányos szabályozó: tartalékok ábrázolása a felnyitott kör Bode-diagramján, a zárt kör átmeneti függvénye, valamint a szakasz és a zárt kör pólusai
16.24. ábra - A másodrendű szakasz és egységnyi erősítésű arányos szabályozó: tartalékok ábrázolása a felnyitott kör Bode-diagramján, a zárt kör átmeneti függvénye, valamint a szakasz és a zárt kör pólusai


A kapott eredményekből – főleg a zárt kör átmeneti függvényéből – látszik, hogy az egységnyi erősítésű P-szabályozóval

 • ugyan a kívánt aperiodikus beállást érjük el,

 • nincs maradó követési hiba a szakasz melletti (a sebesség-elmozdulás konverzió miatt szükséges) integrálás miatt, azonban

 • a szabályozás rendkívül lassú!

Az arányos szabályozó erősítését növelve a vágási körfrekvencia jobbra tolódik, a zárt kör gyorsul. 100-szoros erősítésű arányos szabályozót választva az eredmény az alábbi ábrán látható.

A másodrendű szakasz és százszoros erősítésű arányos szabályozó: tartalékok ábrázolása a felnyitott kör Bode-diagramján, a zárt kör átmeneti függvénye, valamint a szakasz és a zárt kör pólusai
16.25. ábra - A másodrendű szakasz és százszoros erősítésű arányos szabályozó: tartalékok ábrázolása a felnyitott kör Bode-diagramján, a zárt kör átmeneti függvénye, valamint a szakasz és a zárt kör pólusai


Az elméleti – pontosabban szimulációs – vizsgálódást folytatva, az arányos szabályozó erősítését 10000-re választva tovább gyorsíthatjuk a rendszert. Az alábbi ábrán látható, hogy a szakasz másodrendű részének dinamikáját még mindig nem tudtuk eléggé megközelíteni.

A másodrendű szakasz és tízezerszeres erősítésű arányos szabályozó: tartalékok ábrázolása a felnyitott kör Bode-diagramján, a zárt kör átmeneti függvénye, valamint a szakasz és a zárt kör pólusai
16.26. ábra - A másodrendű szakasz és tízezerszeres erősítésű arányos szabályozó: tartalékok ábrázolása a felnyitott kör Bode-diagramján, a zárt kör átmeneti függvénye, valamint a szakasz és a zárt kör pólusai


Próbálkozzunk az erősítés további növelésével! AZ előző érték 20-szorosát, vagyis 2000000-szoros erősítést választva még mindig nem értük el a szakasz gyorsaságát, viszont a rendszerünk lengő beállást mutat. Az erősítés további növelése fokozza a lengési hajlamot. A golyósorsós pozícionáló esetében lengéseket semmiképpen nem engedhetünk meg, így a legegyszerűbb arányos szabályozónál összetettebb struktúrára lesz szükségünk.

A másodrendű szakasz és kétmilliószoros erősítésű arányos szabályozó: tartalékok ábrázolása a felnyitott kör Bode-diagramján, a zárt kör átmeneti függvénye, valamint a szakasz és a zárt kör pólusai
16.27. ábra - A másodrendű szakasz és kétmilliószoros erősítésű arányos szabályozó: tartalékok ábrázolása a felnyitott kör Bode-diagramján, a zárt kör átmeneti függvénye, valamint a szakasz és a zárt kör pólusai


Válasszunk PD-jellegű töréspontáthelyező algoritmust (azaz párhuzamosan kapcsolt arányos és megvalósítható differenciáló tulajdonságú tagból álló szabályozót)!

(16.28)

A szabályozó (1+TAs) gyöktényezőjével „semlegesítjük” a szakasz kisebb  törésponti körfrekvenciájú (vagyis nagyobb időállandójú) elsőrendű komponensét. A TB időállandó reciprokának megfelelő töréspontot és az Ac erősítést úgy választjuk meg, hogy a zárt kör továbbra is aperiodikusan követi az egységugrás alapjelet és gyorsasága legyen összemérhető a szakasz integrálás nélküli, másodrendűként közelített részével.

A másodrendű szakasz PD-jellegű töréspontáthelyezővel (Ac=2*106 és TB=0,0005): szakasz, szabályozó és felnyitott kör Bode-diagram
16.28. ábra - A másodrendű szakasz PD-jellegű töréspontáthelyezővel (Ac=2*106 és TB=0,0005): szakasz, szabályozó és felnyitott kör Bode-diagram


A másodrendű szakasz PD-jellegű töréspontáthelyezővel (Ac=2*106 és TB=0,0005): tartalékok ábrázolása a felnyitott kör Bode-diagramján, a zárt kör átmeneti függvénye, valamint a szakasz és a zárt kör pólusai
16.29. ábra - A másodrendű szakasz PD-jellegű töréspontáthelyezővel (Ac=2*106 és TB=0,0005): tartalékok ábrázolása a felnyitott kör Bode-diagramján, a zárt kör átmeneti függvénye, valamint a szakasz és a zárt kör pólusai


A PD-jellegű töréspontáthelyező további hangolásával (erősítés növelése, töréspont további jobbra mozgatása) elérhetjük a szabályozó lehetőségeinek határát. Ekkor célszerű olyan PID-jellegű struktúrát választani, amiben nincs soros integráló hatás, hiszen az a szakaszban már van. Így a szakasz másodrendűen közelített részében lévő pólusok áthelyezését biztosító szabályozó struktúrát választunk.

A választott PID-jellegű struktúra a kettős töréspontáthelyező algoritmus. A szakasz két töréspontját (pólusát) a szabályozó két (a TA és TC időállandónak megfelelő) zérusa kompenzálja, az előírt dinamikai tulajdonságokat biztosító felnyitott szabályozási körbeli gyököket pedig a szabályozó (TB és TD időállandónak megfelelő) zérusai adják. Az AC erősítési tényezővel biztosíthatjuk, hogy a vágási körfrekvencia az előírt stabilitási és gyorsasági feltételeket biztosítsa. A szakaszban lévő integráló tulajdonság miatt az ugrásszerű alapjelet a szabályozás mindenképpen hiba nélkül követi.

(16.29)

A szakasz (egyszerűsített) átviteli függvény két elsőrendű és egy integráló tag soros eredőjeként felírva

(16.30)

A felnyitott kör átviteli függvénye a szabályozó Gc(s) és a szakasz Gs(s) átviteli függvényének soros eredője (szorzata)

(16.31)

Először vizsgáljuk meg a szakasz T1 és T2 időállandójának megfelelő pólust közömbösítő, nem megvalósítható szabályozó átviteli függvényt.

A szakasz nullától különböző pólusait kompenzáló másodrendű zérus polinommal adott szabályozó: átviteli függvények
16.30. ábra - A szakasz nullától különböző pólusait kompenzáló másodrendű zérus polinommal adott szabályozó: átviteli függvények


A másodrendű szakasz és a szakasz pólusait kompenzáló másodrendű zérus polinommal adott szabályozó: szakasz, szabályozó és felnyitott kör Bode-diagram
16.31. ábra - A másodrendű szakasz és a szakasz pólusait kompenzáló másodrendű zérus polinommal adott szabályozó: szakasz, szabályozó és felnyitott kör Bode-diagram


Ezzel a – hangsúlyozottan nem megvalósítható – szabályozóval a felnyitott kör integráló, a zárt kör egytárolós arányos jellegű. A zárt kör előírt dinamikáját biztosító – a vágási körfrekvencia reciprokaként értelmezhető – zárt kör időállandót a szabályozó megfelelő értékű erősítésével lehetne beállítani.

A szabályozó megvalósíthatóságához elengedhetetlen, hogy átviteli függvényében a számláló polinom fokszáma ne legyen alacsonyabb a nevező polinom fokszámánál. Ha az előző ábrákon látható módon a szabályozó zérusaival semlegesítjük a szakasz nullától különböző pólusait, a szabályozó pólusaival definiálhatjuk a felnyitott kör és természetesen ezen keresztül a kör zárt pólusait.

A szakasz integráló jellegét figyelembe véve úgy kell a pólusokat áthelyeznünk, hogy az előírt gyorsaságot biztosító vágási körfrekvenciától elegendően messze jobbra essenek a felnyitott kör töréspontjai a Bode-diagramon.

A másodrendű szakasz kettős töréspontáthelyezővel: szakasz, szabályozó és felnyitott kör Bode-diagram
16.32. ábra - A másodrendű szakasz kettős töréspontáthelyezővel: szakasz, szabályozó és felnyitott kör Bode-diagram


A másodrendű szakasz kettős töréspontáthelyezővel: tartalékok ábrázolása a felnyitott kör Bode-diagramján, a zárt kör átmeneti függvénye, valamint a szakasz és a zárt kör pólusai
16.33. ábra - A másodrendű szakasz kettős töréspontáthelyezővel: tartalékok ábrázolása a felnyitott kör Bode-diagramján, a zárt kör átmeneti függvénye, valamint a szakasz és a zárt kör pólusai


A szabályozó paramétereit folyamatosan változtatva és futtatva a szimulációs programot tovább tudjuk alakítani a zárt kör válaszát, hogy a célul kitűzött zárt rendszer dinamikai sajátságokat elérhessük.

Szakirodalom

[16.1.] LabVIEW 2009 Help http://www.ni.com/pdf/manuals/371361f.zip.

[16.2.] LabVIEW Control Design User Manual, June 2009 http://www.ni.com/pdf/manuals/371057g.pdf.

[16.3.] LabVIEW 2009 Control Design and Simulation Module Help http://www.ni.com/pdf/manuals/371894d.zip.

[16.4.] Maxima, a Computer Algebra System: Documentation http://maxima.sourceforge.net/documentation.html.

[16.5.] Haager, Wilhelm. COMA, Control Engineering with Maxima és Regelungstechnik mit Maxima http://www.austromath.at/daten/maxima/zusatz/Control_Engineering_with_Maxima.pdf.