13. fejezet - Szervopneumatikus rendszer szakaszának modellje

Tartalom
13.1. A munkahenger modellezési problémái
13.2. A szervopneumatikus pozícionáló rendszer bemutatása
13.3. A munkahenger, mint szakasz modellje
13.3.1. A munkahenger mozgásegyenlete
13.3.2. Kamrák nyomás viszonyainak vizsgálata a munkahengerben [13.1.], [13.2.], [13.6.]
13.3.2.1. A nyomás változása hőmérsékletváltozás hatására
13.3.2.2. A nyomás változása a térfogatváltozás hatására
13.3.2.3. A nyomás változása az anyagmennyiség változásának hatására
13.3.3. A nyomáskülönbség hatására fellépő tömegáramok meghatározása [13.3.]
13.3.4. A szervoszelep modellje
13.4. A szervopneumatikus rendszer állapottér modellje
Szakirodalom

13.1. A munkahenger modellezési problémái

A 6.2. szakasz fejezetben a pneumatikus munkahenger modelljének egyszerűsített változata már bemutatásra került, amely modell elsősorban a fordító váltó típusú rendszerek modellezésének bemutatását tartotta szem előtt. A valós rendszer működését pontosabb közelítéssel leíró összefüggések ettől természetesen részben eltérnek, hiszen más célból kerültek megfogalmazásra, felírásra. A pneumatikus munkahengerekkel felépített rendszerre jellemző nehéz pozícionálhatóság több tényező eredménye, amelyek a hatékony működtetés szempontjából nem elhanyagolhatóak. A modellezés során mechatronikai szemszögből több rendszertípust (mechanikai egyenes vonalú, fluid, villamos, termikus) egy berendezésen belül egyszerre alkalmazunk, mely a műszaki ismereteink alapján megalapozott elhanyagolásokkal együtt is összetett rendszerleírást eredményez. A szervopneumatikus rendszer modelljéhez alapvetően két úton is eljuthatunk. Az egyik, a 6.2. szakasz fejezetben bemutatott út, amikor a rendszert eleve átgondoltan linearizált energiatárolókból és disszipatív elemekből építjük fel. A másik úton a mechanika, termodinamika, áramlástan alapösszefüggéseit felhasználó egyenletrendszerből kiindulva jutunk el a rendszer matematikai modelljének felírásáig, bemutatva az egyes összefüggések nemlineáris jellegét.

13.2. A szervopneumatikus pozícionáló rendszer bemutatása

A szabályozott szakasz bármely dugattyúrudas, vagy dugattyúrúd nélküli hengerre érvényes, amelyekbe a beáramló tömegáram szabályozását proporcionális szervo szelepek végzik. A szervopneumatikus pozícionálás elvi felépítését az alábbi ábra szemlélteti.

A rendszer felépítése a figyelembe vett fizikai jellemzőkkel
13.1. ábra - A rendszer felépítése a figyelembe vett fizikai jellemzőkkel


A modellezés szempontjából elsődleges fontosságú a szabályozott szakasz, amibe jelenleg a beavatkozó szervet is (jelen esetben a szelepet) beleértjük. A rendszerben a szelepek feszültségének állításával befolyásoljuk a szervoszelepeken átáramló levegő mennyiségét. A munkahengerbe áramló levegő hatására a munkahenger kamrái között nyomáskülönbség jön létre, mely a munkahenger dugattyújára erőt fejt ki. Amennyiben a nyomáskülönbségből fakadó erő a súrlódás leküzdéséhez elegendő, a dugattyú elmozdul. A modell felírása során kapcsolatot kívánunk teremteni a szelepet vezérlő feszültség (u) és a munkahenger dugattyújának elmozdulása (x) között.

13.3. A munkahenger, mint szakasz modellje

A szervopneumatikus rendszerek döntő többségében a munkavégző elem egy dugattyúrúd nélküli munkahenger, melynek felépítése az alábbi ábrán látható. Ez a típus modellezés szempontjából a dugattyúrudas kivitelű munkahengerekhez képest éppen a dugattyúrúd hiánya miatt előnyös, hiszen ebben az esetben a dugattyú kamranyomásokkal terhelt keresztmetszete mindkét oldalt azonos nagyságú.

Dugattyúrúd nélküli munkahenger felépítése [13.4.]
13.2. ábra - Dugattyúrúd nélküli munkahenger felépítése [13.4.]


A munkahengert két változó térfogatú kamraként modellezzük, melynek elmozduló falait a dugattyú egy-egy oldala alkotja. A rendszer leírásához meg kell határoznunk az összefüggéseket a dugattyú mozgása, a kamrákban lévő levegő állapotváltozói, és a kamrákba beáramló levegő tömegáramai közt.

A rendszer felépítése a figyelembe vett fizikai jellemzőkkel
13.3. ábra - A rendszer felépítése a figyelembe vett fizikai jellemzőkkel


A pneumatikus rendszer modellezése során szereplő fizikai mennyiségek:

x

[m]

pozíció

v

[m/s]

sebesség

a

[m/s2]

gyorsulás

l

[m]

munkahenger lökethossz

m

[kg]

mozgatott tömeg

F

[N]

erő

p

[Pa]

nyomás

k

[N/m]

rugómerevség

T

[K]

hőmérséklet

A

[m2]

dugattyú keresztmetszet

A sz

[m2]

szelep átömlési keresztmetszet

m ˙ a

[kg/s]

tömegáram

Q

[J]

közölt hőmennyiség

W f,1→2

[J]

térfogati munka

ρ

[kg/m3]

sűrűség

v g

[m/s]

gáz áramlási sebesség

c

[J/(kg*K)]

fajlagos hőkapacitás

κ

[-]

adiabatikus kitevő

R

[J/(mol*K)]

specifikus gázállandó

V ˙

[m3/s]

térfogatáram

α

[-]

átömlési tényező

Ψ

[-]

tömegáram paraméter

u

[V]

feszültség

13.3.1. A munkahenger mozgásegyenlete

Elsőként írjuk fel a mozgásegyenletet a dugattyúra, mely az erők egyensúlyi egyenletének felírásával történik. A felíráshoz valamely irány pozitív előjelű kijelölése szükséges, azaz példának okáért a jobbra haladó mozgásirány legyen pozitív előjellel jelölve. Ez akkor teljesül, ha az „a” oldali kamranyomás a „b” oldali kamranyomásnál legalább annyival nagyobb erőt fejt ki a dugattyúra amekkora a súrlódás leküzdéséhez szükséges. Az ezen felüli erőkülönbség a dugattyú –és a mozgatott tömeg- gyorsítására fordítódik.

m d x ¨ = F a F b F s

(13.1)

A dugattyú a illetve b oldalán levő nyomásból származó dugattyúra ható erő Fa és Fb:

F a = A   p a

(13.2)

F b = A   p b

(13.3)

a dugattyú sűrített levegővel érintkező felülete az a illetve b kamrarészben, pa, és pb a kamrákban uralkodó nyomás.

A rendszer dinamikus viselkedését a súrlódás, különösen a közeg –sűrített levegő- összenyomhatósága miatt, nagymértékben befolyásolja. A súrlódás leírására az egyszerűbb esetekben a kvázi statikus súrlódási modellek alkalmazhatóak, amikor is a mozgás iránya gyakran változik, a dugattyú mozgásának sebessége pedig nem túl nagy. A modellek közül az egyik legegyszerűbb a Coulomb súrlódás, mely két szilárd test között lép fel és egy konstans nagyságú, a mozgás irányával ellentétes irányba ható erővel írható le. Fontos megjegyezni, hogy míg a mechanikai rendszerek nagy részében a Coulomb súrlódás a felületek közötti normálerő és a köztük jelentkező súrlódási együtthatóból az F C = μ d i n   F N összefüggéssel felírható, addig a pneumatikus rendszereknél a súrlódást jelentős részben a dugattyú tömítésének hengercsőbe feszülése okozza, mely az összeszerelés pillanatától jellemzi a munkahengert. Ez ahhoz vezet, hogy a súrlódás Coulomb összetevője (FC) az imént említett összefüggéssel nem számítható. A súrlódás leírását tovább nehezíti, hogy a legtöbb munkahengerben ajakos tömítés található, melyeknél - a tömítés alakja miatt- a kamrában uralkodó nyomás az ajakos részt a hengercsőnek feszíti, így egy nyomástól is függő súrlódási erőt okoz. Ha utóbbitól eltekintünk a Coulomb súrlódás összefüggése:

F s = s i g n ( x ˙ ) F C

(13.4)

A jelenség egy másik megközelítése a viszkózus súrlódás, mely főként a folyadékokra jellemző, az anyag belső súrlódását írja le. A viszkózus súrlódási erő egyenesen arányos a mozgás sebességével, iránya azzal ellentétes:

F s = b   x ˙

(13.5)

ahol b a folyadékra jellemző csillapítási tényező.

Az említett két súrlódási modell eredője még mindig nem ad pontos közelítést a nulla körüli sebességek esetében, arra jó közelítéssel a Stribeck-féle modell alkalmazható, melyet a következő egyenlet ír le:

F S t r ( x ˙ , x ¨ ) = { s i g n ( x ˙ ) F s t a t ( | x ˙ | x ˙ k r i t x ˙ k r i t ) 4       h a     ( | x ˙ | x ˙ k r i t ) ( s i g n ( x ˙ ) = s i g n ( x ¨ ) ) 0                                                                                                                           e g y é b   e s e t b e n

(13.6)

ahol Fstat a tapadási súrlódási, vagy álló helyzetben fellépő maximális súrlódási erő. x ˙ k r i t az a kritikus sebesség, mely alatt az akadó csúszás jelensége figyelhető meg. Ezt legegyszerűbben úgy képzelhetjük el, mintha egy rugó segítségével mozgatnánk a testet: ha elkezdjük húzni a rugót állandó sebességgel, a test nem mozdul, amíg a rugón keresztül átadódó erő el nem éri az Fstat-ot, eközben a rugó nyúlik. Amikor átlépjük a maximális súrlódási erőt, akkor mivel a csúszási súrlódási együttható kisebb, mint a tapadási, nagyobb sebességgel indul el a test, mint amivel a rugót húzzuk, így elkezdi behozni lemaradását, kvázi utoléri azt. A rugó megnyúlása, ezáltal a rugón keresztül átadódó erő csökken, aminek következtében a test újra megáll, és a jelenség kezdődik elölről. Ezt a jelenséget hívják akadozó-csúszási súrlódásnak (stick-slip). Az akadozó csúszás kevésbé érvényesül, ha nagyobb sebességgel mozgatjuk a testet, illetve egy kritikus sebesség ( x ˙ k r i t ) felett a hatása elhanyagolható. Ezt a tendenciát írja le a fenti Stribeck-féle modell. A határsebességet az alábbi képlet írja le:

x ˙ k r i t = F N ( μ s t a t μ d i n ) k   m = F s t a t F d i n k   m

(13.7)

Ahol k a mozgatott rendszer rugóállandója, m a tömege. FN a felületeket összeszorító normál erő, mely egy állandónak tekinthető a dugattyúhoz csatolt rendszer tömegét és az összeszerelés szorító erejét  leíró erőből, és egy változó, a munkahenger kamrájában lévő nyomástól (mely a dugattyún lévő tömítőgyűrűt a kamra oldalához szorítja), a kamrában lévő hőmérséklettől, és emiatt (a dugattyú sokáig egy helyben áll akkor letapad) időtől függő erőből áll.

Stribeck súrlódási modell - súrlódó erő a sebesség függvényében
13.4. ábra - Stribeck súrlódási modell - súrlódó erő a sebesség függvényében


13.3.2. Kamrák nyomás viszonyainak vizsgálata a munkahengerben [13.1.], [13.2.], [13.6.]

A munkahengert, két változó térfogatú kamraként modellezzük. A modellezés szempontjából a kamrák nyomásának az idő függvényében leírt változása lényeges. A folyamatok végiggondolásával belátható, hogy egy kamrában a nyomás változását az alábbi módokon következhet be:

 1. a kamra térfogata változik (dugattyú elmozdul)

 2. a kamrában található anyagmennyiség változik (a kamrába sűrített levegőt juttatunk, vagy engedünk ki)

 3. a kamra falán keresztül a kamrában található gáz és a környezet között hőcsere megy végbe (a termikus folyamat időállandója az előző két változáshoz képest nagyobb - hatását lényegesen lassabban fejti ki-, így -a modellezést némileg egyszerűsítve- ezzel a továbbiakban nem számolunk, azaz adiabatikus folyamatot feltételezünk).

A fejezetrészben az említett folyamatok részletes leírására kerül sor.

A nemlineáris modellel kapcsolatban az alábbi kikötéseket, egyszerűsítéseket tesszük meg:

 • A kamrában adiabatikus folyamatok mennek végbe, így a hőátadást a kamrák és a környezet között elhanyagoljuk,

 • A kamrában lévő gáz ideális,

 • A kialakuló áramlások egy dimenziósak,

 • stacionáriusak.

Pneumatikus tartály (kapacitás), állapotváltozókkal
13.5. ábra - Pneumatikus tartály (kapacitás), állapotváltozókkal


A gáz állapotváltozóinak meghatározásához, alábbi egyenleteket használjuk fel. Mivel a leírás a szakirodalomban több helyen részletes bemutatásra kerül, itt csak az egyenletek rövid magyarázattal kerülnek bemutatásra:

 • Állapotegyenlet (itt m a gáz tömegét jelöli):

  p V = m R T

  (13.8)

    p ρ = R T

  (13.9)

 • Termodinamika I. Főtétele zárt rendszer esetén, ahol Q a közölt hőmennyiség; Wf a térfogati munka:

  0 = Q 1 2 + W f ,1 2

  (13.10)

  Ahol d Q = c m d T ; c =   { c p   f a j h ő   i z o b á r   á l l a p o t v á l t o z á s   e s e t é n     c v   f a j h ő   i z o c h o r   á l l a p o t v á l t o z á s   e s e t é n ,

  melyre érvényes:   δ W f = V d p

 • A specifikus gázállandó:

  R = c p c v

  (13.11)

 • Az adiabatikus kitevő:

  κ = c p c v

  (13.12)

A kamrában lévő levegő nyomásviszonyait, a nyomást leíró függvény változásának vizsgálatával érthetjük meg:

p ( m ( t ) , V ( t ) , T ( t ) ) t = p T T ˙ + p V V ˙ + p m m ˙

(13.13)

Az egyes tagok vizsgálatára a következő fejezetrészben kerül sor.

13.3.2.1. A nyomás változása hőmérsékletváltozás hatására

p T T ˙ = p ˙ T

A nyomás megváltozását írja le a hőmérsékletváltozás hatására, miközben a térfogat és a gáz tömege állandó. A térfogat és a tömeg állandóságából következik, hogy hőmérsékletváltozás csak hőközlés útján jöhet létre. Mivel adiabatikus folyamatváltozást tételeztünk fel, ettől a tagtól, ahogy a bevezetőben már említésre került, a továbbiakban eltekintünk.

13.3.2.2. A nyomás változása a térfogatváltozás hatására

p V V ˙ = p ˙ V

Írja le a nyomás megváltozását a térfogatváltozás hatására, miközben a kamrában lévő hőmérséklet és a gáz tömege állandó. A térfogat megváltozását, a munkahenger dugattyújának elmozdulása okozza. A dugattyú munkáját felírva a rendszerre (mely a tömeg állandóságából következően zártnak tekinthető), az energiaegyenlet (13.10) (izochor folyamatváltozás esetében):

m c v d T = p d V

(13.14)

Felhasználva az ideális gáz állapotegyenletét (13.8) és a szorzatfüggvények deriváltjára vonatkozó szabályt:

c v d ( p V R ) = c v R ( p d V + V d p ) = p d V

(13.15)

Rendezve, és behelyettesítve az izochor és izobár fajhők közti összefüggést (13.12) az alábbi alakot kapjuk:

c v V d p = c p p d V

(13.16)

Az adiabatikus kitevőre vonatkozó összefüggést (13.12) behelyettesítve:

V d p = κ p d V

(13.17)

Ez alapján a nyomás megváltozása:

p ˙ V = κ V p V ˙

(13.18)

13.3.2.3. A nyomás változása az anyagmennyiség változásának hatására

p m m ˙ = p ˙ m

A gáz nyomásának megváltozását írja le a tömeg változásának hatására, miközben a kamra térfogata, és a gáz hőmérséklete állandó. Mivel a kamra térfogata állandó, a tömegváltozás a sűrűség megváltozását eredményezi:

d m = V d ρ

(13.19)

mivel V állandó, így:

p m = d p d ρ 1 V

(13.20)

Az állapotegyenletből (13.13) kifejezve p-t, behelyettesítve az adiabatikus állapotváltozásra vonatkozó egyenletbe, megkapjuk a nyomás változását a sűrűség függvényében:

p ( ρ ) = p 0 ρ 0 κ ρ κ

(13.21)

Ezt a sűrűség szerint deriválva:

d p d ρ = κ p 0 ρ 0 κ ρ κ ρ  

(13.22)

A (13.21) egyenletet (13.22)-be helyettesítve:

d p d ρ = κ p ρ  

(13.23)

A gáztörvényt (13.9) behelyettesítve kapjuk:

d p d ρ = κ R T

(13.24)

Tehát a nyomás megváltozása a tömegváltozás hatására:

p ˙ m = m ˙ V κ R T

(13.25)

(13.18) és (13.25) felhasználásával a nyomás változása a munkahengerben:

p ˙ = p ˙ m + p ˙ V = κ V R T m ˙ κ V p V ˙

(13.26)

Felhasználható, hogy a térfogatváltozás a dugattyú mozgásából adódik (a henger keresztmetszete nem változik):

V ˙ = A x ˙

(13.27)

Behelyettesítve (13.26)-ba:

p ˙ V = κ ( R T m ˙ A x ˙ p )

(13.28)

Az összefüggések levezetése után most már figyelembe vehető, hogy a dugattyú jobbra történő elmozdulása - a feltételezett pozitív irányt szem előtt tartva - a bal oldali kamra térfogatának növelésével, míg a jobb oldalinak csökkenésével jár. Az összefüggésben V0a és V0b a két kamra holtterének térfogatát, illetve l a munkahenger lökethosszát jelöli.

V a = V 0 a + A x

(13.29)

V b = V 0 b + A ( l x )

(13.30)

Ugyan általában a gáz az egyik kamrába befelé, míg a másikból kifelé áramlik, ez csak a szelepmodell során lesz figyelembe véve. Itt mindkét kamra töltését leíró egyenlet látható. A munkahenger bal oldali kamrájára:

p a ˙ ( V 0 a + A x ) = κ ( R T a m ˙ a A x ˙ p a )

(13.31)

A jobb oldali kamrájára:

p ˙ b ( V 0 b + A ( l x ) ) = κ ( R T b m ˙ b + A x ˙ p b )

(13.32)

13.3.3. A nyomáskülönbség hatására fellépő tömegáramok meghatározása [13.3.]

A munkahenger modelljének leírásához meg kell határoznunk az egyes kamrákba be, illetve kiáramló levegő tömegáramát, mely a szelep viselkedése leírásához döntő fontosságú. A rendszer viselkedésére tett kikötések a kamrák nyomásviszonyait vizsgáló fejezetben leírtakkal azonosak. A felíráshoz a továbbiakban felhasználjuk:

 • a gázok áramlásának leírására a Bernoulli egyenletet:

v 2 2 v 1 2 2 = p 1 p 2 d p ρ ( p )

(13.33)

 • valamint az adiabatikus állapotváltozásra vonatkozó egyenletet:

T 2 T 1 = ( p 2 p 1 ) κ 1 κ

(13.34)

A tömegáram meghatározásához először a Bernoulli egyenletet (13.33) az áramvonal mentén a kamrából kiáramló gázra kell felírni, feltételezve, hogy a kamrában lévő gáz kvázistatikus állapotban van, így annak sebessége zérus.

v 2 2 = p 1 p 2 d p ρ ( p )

(13.35)

Az 1-es indexszel a kamrában lévő állapotokat, 2-es indexszel a kiáramló gáz állapotváltozóit jelöljük. Az állapotegyenletből (13.9) kifejezve p-t, behelyettesítve az adiabatikus állapotváltozásra vonatkozó egyenletbe (13.34), megkapjuk a sűrűség változását a nyomás függvényében:

ρ ( p ) = ρ 0 p 0 1 κ p 1 κ

(13.36)

ahol p0 a légköri nyomás, illetve ρ0 a légköri nyomáson a levegő sűrűsége. (13.36)–t behelyettesítve (13.35)-be, majd elvégezve az integrálást:

v 2 2 = κ κ 1 p 1 1 κ ρ 1   [ p 1 1 κ ] p 1 p 2

(13.37)

A behelyettesítéseket elvégezve, egyszerűsítve, kifejezve v-t megkapjuk a kamrából kiáramló gáz átlagsebességét:

v = 2 κ κ 1 p 1 ρ 1 ( 1 ( p 2 p 1 ) κ 1 κ )

(13.38)

Feltételezve, hogy a kiáramló gáz sűrűsége a kiáramlási pontnál időben állandó (stacionárius az áramlás), a tömegáram számítására az alábbi (13.40) összefüggést használhatjuk, valamint, hogy a térfogatáram kiszámítására (13.39) összefüggés érvényes:

V ˙ = A s z v

(13.39)

m ˙ = A s z v ρ

(13.40)

m ˙ = A s z ρ 2 2 κ κ 1 p 1 ρ 1 ( 1 ( p 2 p 1 ) κ 1 κ )

(13.41)

A sűrűségváltozásra vonatkozóan (13.36)–t behelyettesítve a kifejezést alakítsuk át az alábbi formára:

m ˙ = A s z κ κ 1 ( p 2 p 1 ) 2 κ ( 1 ( p 2 p 1 ) κ 1 κ ) 2 ρ 1 p 1

(13.42)

Az összefüggést megvizsgálva a szakirodalom a (13.42) összefüggés első gyökjel alatti részét tömegáram paraméternek nevezi, melyet a továbbiakban Ψ-vel jelöljük

Ψ = κ κ 1 ( p 2 p 1 ) 2 κ ( 1 ( p 2 p 1 ) κ 1 κ )

(13.43)

Ψ –t p2/p1 nyomásviszony függvényében ábrázolva, ahol p2 a kilépő oldali illetve p1 a belépő oldali nyomásértéket jelöli.:

Átömlési tényező Ψ(f),f=p2/p1 ; (κ=1.4) esetén
13.6. ábra - Átömlési tényező Ψ(f),f=p2/p1 ; (κ=1.4) esetén


Amint azt láthatjuk, a függvénynek maximuma van. A szélsőérték meghatározásához írjuk fel a függvény deriváltját, majd az alábbi egyenletet megoldva:

( p 2 p 1 ) d ( p 2 p 1 ) = 0

(13.44

( p 2 p 1 ) 1 κ + 1 ( 1 + κ 2 ( p 2 p 1 ) 1 κ 1 ) 1 p 2 p 1 ( 1 κ ) κ κ 1 ( ( p 2 p 1 ) 2 κ ( p 2 p 1 ) 1 + κ κ ) = 0 )

Az egyenletnek csak a középső tényezője lehet zérus, melyből:

( p 2 p 1 ) 1 κ κ = 1 + κ 2

(13.45)

Tehát a kritikus nyomásviszony, ideális kétatomos gáz (κ=1.4) esetén

( p 2 p 1 ) k r i t i k = ( 2 κ + 1 ) κ κ 1 = 0.5283

(13.46)

A kritikus nyomás kialakulásának megértéséhez vizsgáljuk meg a kiáramló gáz sebességét a kritikus nyomásnál, (13.38)-ba behelyettesítve a (13.9) gáztörvényt:

v = 2 κ κ 1 R T 1 ( 1 ( 2 κ + 1 ) κ ( κ 1 ) ( κ 1 ) κ )

(13.47)

A kilépő gáz hőmérsékletét megkapjuk, ha az adiabatikus állapotváltozásra vonatkozó (13.34) összefüggésbe behelyettesítjük a kritikus nyomás (13.46) értékét.

T 1 = κ + 1 2 T 2

(13.48)

Ezt (13.48) behelyettesítve a sebességképletbe (13.47) azt kapjuk, hogy a kiáramlási sebesség megegyezik a gázban a hang adott hőmérsékletre vonatkozó terjedési sebességével.

v = 2 κ κ 1 R κ + 1 2 T 2 κ 1 κ + 1   = κ R T 2 c v p d V = c p p d V

(13.49)

Ahogy elkezdjük növelni a nyomást a tartályban (vagy a külső nyomást csökkenteni), a nyomáskülönbség által áramlás alakul ki, melynek sebessége a nyomásviszonyoktól függ. A kritikus nyomásviszonyt elérve azt tapasztaljuk, hogy a kiáramlási sebesség és a kilépő gáz állapotváltozói nem változnak. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a gázokban a nyomásváltozás nyomáshullámként jön létre, mely nyomáshullám terjedési sebessége éppen a hangsebességgel egyenlő, így ha a kilépő gáz sebessége eléri a hangsebességet, a nyomásváltozás nem képes átlépni a kiáramlási keresztmetszetet, a nyomásviszony változása tehát nem tudja módosítani a nyomásmegoszlást a kamra és a kilépési pont között.

Tehát a kritikus nyomásviszony fölött az a tömegáram paraméter állandó marad. A számítások egyszerűsítése végett a paramétert a különböző szakirodalmakban alkalmazott alábbi közelítő függvénnyel közelítjük:

Ψ ' ( p 2 p 1 ) = Ψ 0 1 ( p 2 p 1 p k r i t 1 p k r i t ) 2

(13.50)

Valós átömlési tényező Ψ, és a közelítő függvénye Ψ’; pkrit =0,5; κ=1,4
13.7. ábra - Valós átömlési tényező Ψ, és a közelítő függvénye Ψ’; pkrit =0,5; κ=1,4


A tömegáram alakulása a munkahenger kamráinál:

m ˙ = A s z 2 ρ 1 p 1 Ψ ( p 2 p 1 )

(13.51)

A sűrűségtől való függés, a gáztörvény (13.9) felhasználásával megszüntethető:

m ˙ = A s z p 1 2 R T 1 Ψ ( p 2 p 1 )

(13.52)

A tömegáramok számításánál a veszteségek (súrlódás, hő) és az áramlási keresztmetszet geometriai sajátosságai következtében korrekciós együtthatót kell alkalmazzunk, mely α átömlési tényezővel kerül számításra. Ez a korrekciós együttható empirikus módon, az alábbi összefüggés érvényességét szem előtt tartva kerül meghatározásra, melyre a szakirodalomban [13.5.] találunk mérési eljárást, becsült értékeket

m ˙ = α A s z p 1 2 R T 1 Ψ ( p 2 p 1 )  

(13.53)

13.3.4. A szervoszelep modellje

Az alkalmazások jelentős részében egy szervoszelep a tolattyú fordítása, vagy lineáris mozdítása révén szabályozza a munkahenger kamráiba beáramló, illetve az onnan kiáramló tömegáramokat. A szelep a bemenő feszültség alapján változtatja a tolattyú szöghelyzetét vagy pozícióját, mely a szelep átömlési keresztmetszetére van hatással. A tömegáramokat az átömlési keresztmetszetek változása, és a szelep egyes kamráiban uralkodó nyomások befolyásolják. A szelep modelljét az alábbi ábra segítségével érthetjük meg jobban.

Szelep modell, tömegáramokkal
13.8. ábra - Szelep modell, tömegáramokkal


A szelep alsó középső csatlakozójához kötjük a tápnyomást (továbbiakban ptáp, a másik két alsó csatlakozó a leszellőzést biztosítja. A rendszerből távozó levegő nyomását p0-val jelöljük.

A munkahenger levegőellátását a szelep a tápnyomáson keresztül a felső csatlakozókon biztosítja. Az ábrának megfelelően mind a két kamra esetében a kamrát töltő tömegáram ( m ˙ a és m ˙ b ) pozitív. Ugyan fizikai értelemben az ábrán látható szelepkonstrukció esetében ez, hogy egyszerre töltsük mindkét kamrát, nem lehetséges, azonban a tolattyú elmozdulásának megfelelő nyitási keresztmetszetek miatt m ˙ 1 m ˙ 4 tömegáramok értékei az egyik kamra tömegáramra negatív előjelet eredményeznek, melyet az alábbi összefüggések írnak le:

m ˙ a = m ˙ 2 m ˙ 1

(13.54)

m ˙ b = m ˙ 3 m ˙ 4

(13.55)

A tömegáramok számítása az előző fejezetrészben tárgyalt módon a tartályból való kiáramlás képletével történik. Miszerint:

m ˙ 1 = α 1 A s z 1 p a 2 R T a Ψ ( p 0 p a )

(13.56)

m ˙ 2 = α 2 A s z 2 p t á p 2 R T 0 Ψ ( p a p t á p )

(13.57)

m ˙ 3 = α 3 A s z 3 p t á p 2 R T R Ψ ( p a p t á p )

(13.58)

m ˙ 4 = α 4 A s z 4 p b 2 R T 0 Ψ ( p a p t á p )

(13.59)

A szelep tolattyúja másodrendű csillapított rendszerként működik, ahol a rendszer energiatárolóit a tolattyú tehetetlensége, valamint a súrlódásból és kamranyomás ellenállásából adódó csillapítás alkotja.

Matematikailag az alábbi differenciálegyenlettel írható fel, ahol xsz a tolattyú elmozdulása, a Fsz szelep tekercse által a tolattyúra kifejtett erő, mely a szervo-szelepet szabályozó feszültségtől u függ:

x ¨ s z + 2   ζ   ω   x ˙ s z + ω 2 x s z = k s z ω 2 F s z

(13.60)

ahol ω a rendszer körfrekvenciája ξ a csillapítás foka.

A szi szelep geometriai kialakításától függően feltételezzük, hogy a szelep csatlakozójának átömlési keresztmetszete közelítően egyenesen arányos a tolattyú elmozdulásával xsz.

13.4. A szervopneumatikus rendszer állapottér modellje

Az alábbi fejezetrészekben levezetett összefüggések numerikus szimulációval minden további nélkül használhatóak, a munkahenger dugattyújának pozíciója a szelep működtetésének függvényében meghatározható. A rendszer modellezésének szempontjából legfontosabb összefüggések a mozgásegyenlet (13.1) valóságos működést minél jobban megközelítő súrlódási modellel felírt összefüggése, illetve a kamrák nyomásának kialakulása (13.31) (13.32). Amennyiben munkaponti linearizálást használunk, illetve élünk néhány egyszerűsítési lehetőséggel, a rendszer működését leíró legfontosabb négy állapotjelzőhöz köthető modellt kapunk (az állapottér modell részletesebb leírás az 1. fejezet és 5. fejezet fejezetekben található). A mozgásegyenlet ezúttal csak viszkózus súrlódást figyelembe véve:

m d v d t p a A + p b A + b v = 0

(13.61)

A nyomás kialakulást leíró egyenletek amennyiben a kamrák holtterétől eltekintünk:

  p a ˙ = κ A p a A x x ˙ + κ R T a A x m a ˙

(13.62)

  p b ˙ = κ A p b A ( l x ) x ˙ + κ R T b A ( l x ) m b ˙

(13.63)

Az utóbbi egyenletekből (13.61), (13.62) és (13.63) Látszik, hogy az állapotjelzők (a rendszer működését leíró energiatárolók töltöttségi állapotát leíró állapotjelzők) vektora, kiegészítve a pozícióval a következő:

x _ = [ x v p a p b ]

(13.64)

Az állapottér modell főegyenlete:

x _ ˙ = [ 0 1 0 0 0 b m A m A m 0 A 32 0 0 0 A 42 0 0 ] x _ + [ 0 0 0 0 B 31 0 0 B 42 ] [ m a ˙ m b ˙ ]

(13.65)

ahol a nyomás kialakulását leíró összefüggések nem csak egy változótól függenek, ezért kezelésük a hagyományos módon nem lehetséges. Így a rendszermátrixban jelölt összefüggések:

A 32 = κ A p a A x = κ p a x

(13.66)

A 42 = κ p b l x

(13.67)

a bemeneti mátrix esetében:

B 31 = κ R T a A x

(13.68)

B 42 = κ R T b A ( l x )

(13.69)

Az állapottér modell segédegyenletével határozható meg a keresett változó, esetünkben a pozíció értéke. Ez közvetlenül a kimeneti mátrix egyszerű felírásából kaphat, hiszen a pozíció az egyik állapotjelző is:

y _ = [ 1 0 0 0 ] x _ + [ 0 0 0 0 ] u _

Fontos kihangsúlyozni, hogy ez a felírás csak minden egyes pontban linearizált esetre igaz, továbbá jelen állapottér modell a szelep működését leíró nyitási keresztmetszet, illetve áramlási karakterisztikáit nem tartalmazza! Ezzel együtt látható, hogy a működés szempontjából legfontosabb összefüggés a mozgásegyenlet. A nyomások kialakulását leíró összefüggésekkel jelen a felírás csak becslést ad a dugattyú mozgására.

A rendszer működésének valósághű modellezésére, a fejezetben leírtaknak megfelelően, csak teljes körűen megalkotott, és a valós paraméterek (súrlódási együttható, nemlineáris karakterisztikák) identifikációval történő meghatározása után nyílik lehetőség.

Szakirodalom

[13.1.] Lajos, Tamás. Az áramlástan alapjai. Budapest . 1992.

[13.2.] Oswatitsch, K.. Grundlagen der Gasdynamik. Springer-Verlag. 1976.

[13.3.] Grollius, Horst-W. Grundlagen der Pneumatik. Carl Hanser Verlag. 2012.

[13.4.] Modular Pneumatic Linear Drive Systems catalouge. Hoerbiger-Origa.

[13.5.] Szente, Viktor. Pneumatikus teljesítmény-átviteli rendszerek áramlástani jellemzői Ph. D. értekezés. Budapest. 2008.

[13.6.] Murrenhoff, Hubertus. Grundlagen der Fluidtechnik: Teil 2: Pneumatik. Shaker Verlag. 2006.