1. fejezet - Bevezetés

Tartalom
1.1. Jelölési és rövidítési jegyzék

A jegyzet először áttekintést ad az irányítási alapokról, ez az áttekintés szerves folytatása a Rendszertechnika jegyzetnek, és jelölései megegyeznek azzal. Ugyancsak előzménynek tekinthető a Robotmechanizmusok és Digitális szervohajtások jegyzet.

1.1. Jelölési és rövidítési jegyzék

Különböző tudományterületen a jelölésekre különböző konvenciók léteznek, e tananyag több területet fog át és így szinte lehetetlen tekintettel lenni minden, időnként egymásnak ellentmondó konvencióra, így előfordul, hogy egy betű különböző fejezetekben mást és mást jelent. Ahol lehetséges, ott indexeléssel próbáljuk feloldani ezt az ellentmondást. Igyekszünk azt a konvenciót tartani, hogy a változókat kisbetűvel, a konstansokat nagybetűvel, a skaláris mennyiségeket dőlt betűvel és a vektorokat vastag betűvel jelöljük. Kivételt olyan esetekben teszünk, ahol a szakirodalom is többé-kevésbé egységesen eltér ettől a konvenciótól. A numerikus példákban számítógéppel számított eredményeket közlünk, amelyek a tizedespont és nem tizedes vesszőt használnak.

A rövidítéseknél mindig az angol megfelelőt használjuk, mert ezeket önálló jelentéssel bíró magyarrá váló jövevény szakszavaknak tekintjük, így a magyar kiejtés és magyar ragozás szabályai szerint használjuk.

rendszerre jellemző mátrix

  • állapottér-modellben rendszermátrix

  • gráfelméletben csomóponti (vagy adjacencia) mátrix

Fourier-sorokban a fázis tolás nélküli i-edik szinuszos felharmonikus amplitúdója

polinom együtthatója

mágneses indukció vektor

rendszerre jellemző mátrix

  • állapottér-modellben bemeneti mátrix

  • gráfelméletben hurokmátrix

Fourier-sorokban a fázis tolás nélküli i-edik koszinuszos felharmonikus amplitúdója

polinom együtthatója

rendszerre jellemző mátrix

  • állapottér-modellben kimeneti mátrix

Fourier-sorokban a fázis tolásos i-edik koszinuszos felharmonikus amplitúdója

eltolási vektor

rendszerre jellemző mátrix

  • állapottér modellben a bemenet követlen hatása a kimenetre

egy rendszer zavaró jele (disturbance) folytonos időben

indexben: diszkrét idejű rendszerre utal

Elektromos térerősség vektor

folytonos idejű skalár időfüggvény

olyan folytonos idejű skalár időfüggvény, amelynek az Értelmezési tartománya

folytonos idejű skalár időfüggvény értéke időpillanatban

folytonos idejű skalár időfüggvény Fourier-transzformáltja

folytonos idejű skalár időfüggvény Fourier-transzformáltjának értéke frekvencia esetén

folytonos idejű skalár időfüggvény Laplace-transzformáltja

folytonos idejű skalár időfüggvény Laplace-transzformáltjának értéke helzettesítéssel

diszkrét idejű skalár időfüggvény

olyan diszkrét idejű skalár időfüggvény, amelynek az Értelmezési tartománya

diszkrét idejű skalár időfüggvény értéke a K-adik lépésben

frekvencia

mágneses térerősség vektor

i

  • indexben és index nélkül: a futó sorszám,

  • indexszel: áramerősség

jképzetes egység

diszkrét időlépések

természetes számok halmaza

egy racionális törtfüggvény i-edik pólusa

valós számok halmaza

Laplace operátor

taz idő

T0a vizsgálat kezdő időpontja, általában T0=0

TKa K-dik időlépés

Tsa mintavételezési időlépés

Thaz időkéseltetés nagysága

Tpiracionális törtfüggvénnyel leírható rendszer i-dik pólusához tartozó töréspont reciproka

Tziracionális törtfüggvénnyel leírható rendszer i-dik zérusához tartozó töréspont reciproka

index nélkül, vagy sorszámra utaló indexszel: egy rendszer beavatkozó jele folytonos időben

index nélkül, vagy sorszámra utaló indexszel: egy rendszer beavatkozó jele diszkrét időben

egy nem sorszámra utaló indexszel: egy feszültség

egy rendszer átmeneti függvénye (ugrásválasza)

egy rendszer súly függvénye (impulzusválasza) folytonos időben

egy rendszer súly függvénye (impulzusválasza) diszkrét időben

egy rendszer állapotváltozója folytonos időben

egy rendszer állapotváltozója diszkrét időben

X0az állapotváltozó kezdeti értéke, ha az állapot

X-0az állapotváltozó kezdeti értékének baloldali határértéke, ha az állapotváltozónak szakadása van a időpillanatban

X+0az állapotváltozó kezdeti értékének jobboldali határértéke, ha az állapotváltozónak szakadása van a időpillanatban

egy rendszer kimenőjele folytonos időben

egy rendszer kimenőjele diszkrét időben

egy racionális törtfüggvény i-edik zérusa

egészszámok halmaza

pozitív egészszámok halmaza

negatív egészszámok halmaza

0 vagy 1 értéket felvevő változó

diszkrét idejű egységimpulzus

folytonos idejű egységimpulzus (Dirac-impulzus)

permittivitás

diszkrét idejű egységugrás

folytonos idejű egységugrás

mátrixok sajátértéke

permeabilitás

körfrekvencia

egy motor szögsebességeánek folytonos idejű időfüggvénye

ARMAautoregresszív mozgó átlag

BIBO(Bounded Input Bounded Output)

EMFelektromotoros erő (Elektric Motive Force)

FIRvéges impulzusválaszú (Finite Impulse Response)

IIRvégtelen impulzusválaszú (Infinite Impulse Response)

MIMO több bemenetű több kimenetű rendszer (Multiple Input Multiple Output)

MISO több bemenetű egy kimenetű rendszer (Multiple Input Single Output)

MMFmagnetomotoros erő (Magneto Motive Force)

LPVlineáris változó paraméterű rendszer (Linear Parameter Varying)

LTI lineáris időinvariáns rendszer (Linear Time Invariant).

LTVlineáris idő variáns (időben változó) rendszerek (Linear Time Varying).

SIMOegy bemenetű több kimenetű rendszer (Single Input Multiple Output)

SISOegy bemenetű egy kimenetű rendszer (Single Input Single Output)