A. függelék - Léptető motoros robothajtás logikai áramköreinek vizsgálata

Tartalom
A.1. A Léptető motorok
A.2. A manipulátor felépítése
A.3. Manipulátor logikai áramkörei
A.4. Kézi vezérlési mód
A.5. Számítógépes vezérlési mód
A.6. Használati utasítás a számítógépes vezérlési módhoz
A.6.1. Alaphelyzet definiálás
A.6.2. Mozgatás alaphelyzetbe
A.6.3. Kézi vezérlés
A.6.4. Pályatanítás
A.6.5. Tanult pálya ismétlése
A.7. Mérési feladatok

A mérés célja:

A tanszékünk egy léptető motoros hajtással ellátott robot manipulátorral rendelkezik. E robot manipulátorral több hallgatói mérés foglalkozik. Jelen mérés során a hallgatók magával a léptető motorral, annak működési tartományával, a léptető motoros hajtás logikai áramköreivel és számítógépes illesztésével ismerkednek meg.

A.1. A Léptető motorok

A léptető motorok felépítésük szerint többféleképpen csoportosíthatók:

A forgórész lehet:

 • kiváló pólusú, lágyvasas

 • állandó mágneses

 • hibrid

A mágneses mező lehet:

 • radiális

 • axiális (tárcsamotorok)

A gerjesztés lehet:

 • unipoláris

 • bipoláris

A léptető motorok működésének lényegét a kiváló pólusú, lágyvasas forgórészű ún. változó reluktanciájú, radiális mezejű unipoláris motorok példáján mutatjuk be.

Tekintsük a 9-1. ábrán vázolt léptető motort:

A léptető motor működési elve
A.1. ábra - A léptető motor működési elve


Az állórészen a kerület mentén egyenletesen kiosztott póluson m (m=3) számú fázistekercs helyezkedik el. Egy fázistekercs kettő, egymással átlósan szemben lévő póluson elhelyezett részből áll. A tekercsek egyik kivezetése közösítve van. E közös pont potenciáljához képest kapcsoljuk a tápfeszültséget ki és be a fázistekercs másik kivezetésén. A fázistekercsekben mindig csak egy irányban folyhat az áram, így az állórész egy-egy pólusában a fluxus ki-be kapcsolható, de iránya nem változtatható meg. Ezért nevezzük ezt a kapcsolást unipolárisnak.

Az egymás mellett lévő fázistekercsek mágneses tengelyei által bezárt szög 2π/m . A lágyvasból készült forgórészen N r ( N r =4 ) számú kiálló pólus található. Az állórész fázisok és a forgórész pólusainak száma különböző, azaz

N r <>m

( 9.1 )

Kapcsoljunk egyenfeszültséget az I-es fázistekercsre, azaz a léptető motorok terminológiáját használva gerjesszük az I-es fázistekercset. Ha ekkor a rotor az 9-1. ábrán feltüntetett (1)-es pozícióban van, azaz a rotor 1. pólusa az I-es fázistekercs mágneses tengelyének irányában áll, a kialakuló mágneses mező az ábrán feltüntetett radiális irányú lesz. (Az erővonal képet csak a légrésben tüntettük fel, és a 2. és 4. póluson keresztül záródó szórt fluxusokat elhanyagoltuk.) A forgórészre ható nyomaték zérus, a forgórész egyensúlyi helyzetben van.

Gerjesszük ezután egyidejűleg az I-es és II-es fázis tekercseket. (9-1. ábra_b és 9-1. ábra_c) A II-es kapcsoló zárása után, feltételezve, hogy a villamos tranziensek igen rövid idő alatt lezajlanak, a fluxus kép az 9-1. ábra_b ábrának megfelelően alakul. A forgórészre az óramutató járásával ellentétes irányú nyomaték hat, aminek következtében a forgórész mozogni kezd, és az elektromechanikai tranziensek lezajlása után az 9-1. ábra_c ábrának megfelelő egyensúlyi helyzetet veszi fel. (Az erővonalakat rugalmas szálaknak tekintve, érzékelhető a nyomaték keletkezése.) Az I-es fázistekercset kikapcsolva az új egyensúlyi helyzet az 9-1. ábra_d ábrának megfelelően alakul. A továbbiakban a III-as fázis tekercsgerjesztésével, és a II-es fázistekercs kikapcsolásával a forgórész tovább mozgatható.

Fentiek alapján könnyen belátható, hogy a gerjesztések folyamatos és ciklikus változtatásával a forgórész meghatározott nagyságú szögelfordulás kvantumokból összetevődő mozgásba kezd. A szögelfordulás egysége, a lépésszög: az 1-es és 3-as állapotokhoz tartozó egyensúlyi rotor pozíció szögkülönbsége.

A gerjesztést a sorrendben következő fázistekercsre átkapcsolva a rotor egy lépést tesz meg. A közbülső, a két fázistekercs együttes gerjesztéséhez tartozó elmozdulás szokásos elnevezése: fél lépés. (nagyobb nyomaték érdekében számos alkalmazásban egyidejűleg mindig két fázistekercsre kapcsolnak gerjesztést.) Az egy körülforduláshoz szükséges lépések száma:

s=m N r = 360 / θ s

( 9.2 )

ahol θ s a lépésszög.

A pólusok száma konstrukciós okok miatt nem növelhető tetszőleges mértékben. Kis lépésszögű léptető motorok alakíthatók ki az állórész pólusok és a forgórész fogazásával. (ld. 9-2. ábra) A hullámhajtóművekhez hasonlóan a működési elv lényege abban áll, hogy az állórészen és a forgórészen a fogak száma eltér egymástól. Mindig az éppen gerjesztett pólus alatt kerülnek a fogak közelítőleg fedésbe. A fogszám különbözőségéből adódóan a gerjesztetlen pólusok alatt a szemben lévő fogak egymáshoz képest elcsúsznak, így a lépésszög nagyságát a forgó- és az állórész fogszám viszonya határozza meg.

Tipikus lépésszög értékek, illetve a hozzájuk tartozó lépésszámok láthatók a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.ban.

lépésszög

1,8°

2,5°

7,5°

15°

30°

lépésszám

200

144

48

24

12

Kis lépésszögű léptető motor
A.2. ábra - Kis lépésszögű léptető motor


A forgórészen lágyvas helyett állandó mágnest alkalmazva egyrészt a léptető motorok nyomatéka megnövelhető, másrészt a motor léptethetővé válik a gerjesztés polaritásának cseréjével.

Bipoláris léptető motort a gerjesztő tekercsek polaritásának ciklikus cseréjével késztetünk mozgásra. Tekintsük az ábrát, ahol egy kétfázisú léptető motor táplálását látjuk. Tegyük fel, hogy T 1 , T 6 , T 3 és T 8 tranzisztor vezet. Egy lépés megtételéhez a T 3 és T 8 tranzisztorokat kell kikapcsolni, és helyettük a T 4 és T 7 tranzisztorokat kell bekapcsolni. A következő lépéshez T 1 és T 6 tranzisztorokat kapcsoljuk ki, majd a T 2 és T 5 tranzisztorokat kapcsoljuk be. A ciklust folytatva a negyedik lépés után jutunk vissza az eredeti gerjesztési állapotba.

Léptetőmotoros hajtás elektronikája
A.3. ábra - Léptetőmotoros hajtás elektronikája


A léptető motorok alkalmazásával visszacsatolás nélküli, egyszerű pozíciószabályozó körök építhetők. A forgó rész adott számú lépés-parancsra az alaphelyzetéhez képest adott mértékben fordul el.

A maximálisan megengedhető lépés-frekvenciát a motor forgó részének (és a terhelésnek) a forgási tehetetlensége, a motor villamos nyomatéke és a terhelő nyomaték együttesen határozzák meg. A maximális lépésfrekvencia túllépése esetén a motor lépést téveszt. A terhelő nyomaték és a lépés-frekvencia közti kapcsolatot a motor dinamikus jelleggörbéjével adják meg (ld. 9-4. ábra). A jelleggörbe két tartományból áll:

 • A start-stop tartományon belül a motor forgó része álló állapotból M terhelő nyomaték ellenében f frekvenciájú, adott számú lépést képes megtenni lépés tévesztés nélkül.

 • A gyorsítási tartomány a már forgó, stacionárius üzemben dolgozó motorra adja meg a megengedhető terhelő nyomaték – lépés – frekvencia értékpárok halmazát.

Működési tartományok
A.4. ábra - Működési tartományok


A.2. A manipulátor felépítése

A manipulátor mechanikája öt részre tagolható (lásd. 9-5. ábra). A manipulátor mozdulatlan része a törzs. A törzshöz a törzsízülettel kapcsolódik a váll. A vállhoz a vállízülettel a felkar, a felkarhoz a könyökízülettel az alkar csatlakozik. Az alkarhoz a csuklóízület kapcsolja a megfogót. A csuklóízületet két független kúpkerék alkotja. A két kúpkerék egyidejű és megfelelő irányú mozgatása a megfogó egymástól független billenő és csavaró mozgását teszi lehetővé. A megfogó három nyitható-zárható rugalmas ujjból áll.

A mozgatást hat négyfázisú unipoláris léptető motor végzi. Egy lépés során a motor tengelye 7,5°-ot fordul el. Az áttételek miatt egy lépés a manipulátoron a következő elmozdulásokat eredményezi:

törzsízület:0,2314°/lépés

vállízület:0,162°/lépés

könyökízület:0,162°/lépés

csuklóízület:0,2314°/lépés

ujjízület:0,0655°/lépés

A fenti sorrendben jelöljük ízületi változókat q i -vel és az ízületek távolságát b i -vel! (A csuklóízülethez két változó tartozik). A robotmanipulátor Denavit-Hartenberg féle leírási mód szerinti geometriai paramétereit a 9.2. táblázatban közöljük.

A.1. táblázat -

tag

0

1

2

3

4

5

α i [ ° ]

-

0

q 2

q 3

q 4

0

ϑ i [ ° ]

-

q 1

0

0

0

q 5

a i [ mm ]

0

0

0

0

0

0

b i [ mm ]

160

80

190

190

0

80


A geometriára illetve az inverz geometriai feladatra vonatkozó részletek a [3]-ban találhatók.

Robotkar felépítése
A.5. ábra - Robotkar felépítése


A.3. Manipulátor logikai áramkörei

A manipulátor mozgatását négyfázisú unipoláris léptető motorok végzik. A motor katalógusadatai szerint e léptető motorok minden lépésénél két-két fázistekercsre kell gerjesztést kapcsolni. Jelöljük a fázistekercseket Q A , Q B , Q C , és Q D betűkkel továbbá jelentse az 1 logikai szint azt, hogy az adott tekercsre gerjesztést kapcsolunk és a 0 logikai szint azt, hogy az adott tekercsre nem kerül gerjesztés. A léptető motorok előre- illetve hátraforgatásához szükséges gerjesztési állapotokat a 9.3. táblázat foglaltuk össze.

Előreforgás

1.   állapot

1

0

1

0

2.      állapot

1

0

0

1

3.      állapot

0

1

0

1

4.      állapot

0

1

1

0

Hátraforgás

Ha egy motort előre akarunk forgatni, akkor 9.3. táblázatban az egymás alatt elhelyezkedő soroknak megfelelő gerjesztéseket kell a léptető motorok fázistekercseire kapcsolni. A forgásirány-váltás a táblázat fordított sorrendű kiolvasásával érhető el.

Megjegyzés:

 1. Az adott léptető motor is vezérelhető fél lépésekkel (lásd 9.4. táblázat). A robottal szerzett tapasztalataink szerint egy lépésen belül a két fél lépés nagysága nem azonos, mivel a motor nyomatéka kisebb akkor, amikor csak egy fázistekercsre kapcsolunk gerjesztést. Kisebb terhelés (könnyebb szerkezet) illetve nagyobb nyomatékú léptető motor mellett a két fél lépés nagysága megegyezne.

A.2. táblázat -

Előreforgás

 

 

1.   állapot

1

0

1

0

 

           

2.      állapot

1

0

0

0

   

3.      állapot

1

0

0

1

   

4.      állapot

0

0

0

1

   

5.      állapot

0

1

0

1

   

6.      állapot

0

1

0

0

   

7.      állapot

0

1

1

0

   

8.      állapot

0

0

0

0

   

   

Hátraforgás

 

 1. A mérések során kétfázisú bipoláris léptető motorral is találkozunk. A négyfázisú unipoláris és a kétfázisú bipoláris léptető motort vezérlő logikai áramkör azonos, csak a 9.3. táblázat értelmezése a következő:

Q A és Q B jelentése: az egyik fázistekercs két kivezetése

Q C és Q D jelentése: a másik fázistekercs két kivezetése (ld. 9-3 ábra)

Az 1 jelentése: az adott kivezetést a pozitív sínhez kell kapcsolni

A 0 jelentése: az adott kivezetést a negatív sínhez kell kapcsolni.

Az elektronika feladata a léptető motorok táplálása, megfelelő sorrendű gerjesztések kapcsolása a fázistekercsekre. Mindez két szinten valósul meg. Először egy logikai áramkör kimenetei TTL szintű jelekkel írják elő azt, hogy melyik motor, melyik tekercseire kerüljön gerjesztés, majd a TTL szintű jeleket mind feszültségben, mind teljesítményben felerősítve kapcsoljuk a léptető motorok fázistekercseire. (lásd 9-6. ábra) Bár az ábrán külön nem tüntettük fel, a logikai áramkörök működtetéséhez 5V, a léptető motor működtetéséhez 12-20V tápfeszültség szükséges.

A léptető motorok nyílt-hurkú vezérlést tesznek lehetővé. Tapasztalataink szerint csak külső akadályokkal való ütközéskor történik lépéstévesztés.

A robotmanipulátor mozgása alapvetően két módon történhet:

 • a kézivezérlő dobozban található kapcsolók segítségével

 • egy számítógépes programmal

Vezérlőáramkör
A.6. ábra - Vezérlőáramkör


A.4. Kézi vezérlési mód

Ebben az üzemmódban a robotmanipulátor nem programozható, csak manipulátorként működtethető. Minden motorhoz két kapcsolót rendelünk, az egyik az órajelet kapcsolja, a másik a forgásirányt írja elő. E kapcsolók az ún. kézivezérlő dobozban helyezkednek el. A kézivezérlési módban minden motort a 9-7. ábran látható kapcsolás működteti.

A működési elv magyarázatához a 9.3. táblázatból indulhatunk ki. A 9.3. táblázatot tanulmányozva a következőket figyelhetjük meg:

 • minden jel periódikusan változik;

 • Q A és Q B valamint Q C és Q D jelek egymásnak inverzei;

 • Q A -hoz képest a Q C jel egy negyed periódussal marad el vagy siet a forgásiránytól függően.

Mivel egy ciklus négy állapotból áll, ezért az órajel frekvenciáját a ciklus frekvenciájának legalább kétszeresére kell választani.

Tekintsük a 9-7. ábrat. Az órajelet az ICS jelű áramkör állítja elő. Az órajel a K 2 kapcsolón keresztül jut az IC1b jelű felfutóél által vezérelt D tároló órajel bemenetére. Az órajelből a D tároló frekvencia felezéssel állítja elő a Q C és Q D jeleket.

Léptető motor logikai áramköre
A.7. ábra - Léptető motor logikai áramköre


Ha egymás mellé írjuk az órajelet és a Q C értékeit, akkor észre vehetjük, hogy e két jel kizáró vagy művelettel összekapcsolva egy a Q C -hez képest negyed periódussal időben késő Q A jelet ad eredményül.

(ld. 9.5. táblázat) A könnyebb megértés kedvéért a 9.5. táblázat jeleinek időfüggvényét is megrajzoltuk.

Q C

C P

Q C XOR C P = Q A '

1

0

1

0

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

Ha a motor előreforog, akkor Q A ' megegyezik Q A -val, ha hátraforog, akkor Q A ' -t invertálva nyerjük Q A -t. Az előreforgásnak a logikai nulla, a hátraforgásnak a logikai egy szintet feleltetjük meg, így ha az irányjel (a 9-7. ábran SDIR) értéke nulla, akkor az IC 2 C jelű XOR kapu egyszerűen átengedi a Q A ' jelet, ha az irányjel értéke logikai egy, akkor XOR kapu invertálja a Q A jelet.

Q A jelet az IC 2 d XOR kapu segítségével invertálva kapjuk a Q B jelet.

A XOR kapu működése
A.8. ábra - A XOR kapu működése


Az irányváltást szinkronizálni kell. (ld. 9-7. ábran) DIR az irányváltó kapcsoló jele és SDIR a szinkronizált irányjel). A 9-7. és a 9-8. ábraból kitűnik, hogy a Q A jel mindig csak az órajel lefutó élére változhat, ezért az iránykapcsoló jelét lefutóél által vezérelt D tárolón vezetjük keresztül.

Egy IC tokban általában két db egybites tároló illetve négy db kétbemenetű kapu van. Ez magyarázza az IC 2 a és az IC 1 a használatát. Az IC 2 a XOR kapu invertálja az órajelet, ezért az IC 1 a D tároló az eredeti órajel élére ír be.

Összefoglalásként a

Logikai áramkör működése
A.9. ábra - Logikai áramkör működése


9-9. ábra az idő függvényében ábrázoltuk a fent említett jeleket. Az ábrán feltüntetett esetben a léptető motor hét lépést halad előre, majd irányt vált és három lépést hátraforog. Figyeljük meg, hogy az irányváltáskor egy lépés kimarad, csökkentve ezzel a lépéstévesztés veszélyét!

A C kondenzátor és az R ellenállás a kezdeti érték beállítására szolgálnak. A bekapcsolást követően a C kondenzátor feszültsége ugrásszerűen nem változhat, és amíg a kondenzátor az R ellenálláson keresztül fel nem töltődik, addig az a D tároló RESET bemenetére törlő jelet kapcsol. Tehát a bekapcsolást követően

Q D =1 Q C =0SDIR=1

A feszültség illetve a teljesítmény illesztését az IC3 és IC4 áramkör végzi. (Beszerzési nehézségek miatt a léptető motoros méréseknél az IC3 és IC4 áramköröket tranzisztor kapcsolókkal váltottuk ki, ennek természetesen lényegesen nagyobb a helyigénye.)

Logikai áramkör működése
A.10. ábra - Logikai áramkör működése


A.5. Számítógépes vezérlési mód

A jelen mérésben a robotmanipulátort egy PIO-n keresztül egy ZX Sinclair Spectrum számítógéphez csatlakoztatjuk. A számítógép egyidejűleg 8 bitnyi információ kiadására képes, ezért egyetlen OUTPUT utasítással csak egyetlen motor léptetésére adhatunk ki parancsot. Az illesztő áramkör (ld. 9-10. ábra) dekódoló feladatot lát el.

Tekintsük a 9-10. ábrat, ahol a nyolc adatvonal közül a felső négy helyiérték ( A 7 ... A 4 ) közeli a motor következő lépésének megfelelő gerjesztési állapotot jelent. E négy vezeték 6 db párhuzamosan kapcsolt négybites D tároló memória elemhez csatlakozik (ld. 9-10. ábra

IC5…IC10). Az A 3 ... A 1 vezetékek tartalma határozza meg azt, hogy az A 7 ... A 4 vezetéken érkezett információ melyik D tárolóba íródjon be. Az A 3 ... A 1 adatok 1/8-as demultiplexer (9-10. ábra IC4) cím bemeneteire kerülnek. A demultiplexer kimenetei szolgálnak a D tárolók órajeléül. Az A O adatbit gondoskodik az illesztőáramkör engedélyezéséről. Alaphelyzetben A O értéke 1 és akkor vált nullára, amikor érvényes adat érkezett a számítógép felől a PIO kimenetére. Ez egyrészt engedélyezi az IC1 és IC2 háromállapotú meghajtó áramkörökön az A 7 ... A 1 adatok áthaladását, másrészt ez a lefutóél az IC 3 a monostabil multivibrátor 1 jelű bemenetére kerülve azt a 4 jelű kimenetén egy 500 ns nagyságú impulzus kiadására kényszeríti, amely impulzus a demultiplexer működését engedélyezi az 500 ns alatt. Ki kell hangsúlyozni, hogy a monostabil multivibrátor az A O adat lefutó élének hatására ad engedélyező impulzust a demultiplexer számára, ezért a manipulátor felé küldött minden érvényes adat előtt az A O vonal értékét logikai egyre kell állítani.

A robot illesztése a számítógéphez
A.11. ábra - A robot illesztése a számítógéphez


A manipulátor mozgatásához a számítógép által kiadott kódot a következő módon kell meghatározni. A számítógépnek nyilván kell tartania minden léptető motor pillanatnyi gerjesztési állapotát, ami egy táblázat segítségével történik. Mivel a Q A , Q B , Q C és Q D értékét a felső négy helyiértéken adjuk meg, ezért a számítógép nem a korábban közölt 9.2. táblázatot őrzi, hanem helyette a 9.6. táblázatban megadott értékeket. (a % jel szokásosan a bináris számokat jelöli, a decimális számoknál nem használunk megkülönböztető jelzést).

Lépés

Bináris

Decimális

1.

1010 0000

160

2.

1001 0000

144

3.

0101 0000

80

4.

0110 0000

96

A vezérlő program rendelkezik egy hat elemű vektorral. E vektor egy-egy eleme egy-egy léptető motorhoz van hozzárendelve és értéke a gerjesztési állapotnak megfelelően egy és négy között változhat. Például, ha e vektorból kiolvastuk, hogy a 3. léptető motor az 1. lépésnek megfelelő gerjesztési állapotban van és előre akarjuk forgatni azt egy lépéssel, akkor két output utasítást kell kiadni. Az output utasítással kiadandó két értéket a következőképpen kell meghatározni:

% xxxxxxx1: tetszőleges páratlan szám, amely A O értékét 1-re állítja be

% 1001 011 0 = 144 + 2*3 = 150

Ha ugyanezt a léptető motort hátra kívánjuk forgatni, akkor a másodiknak kiadandó érték a következő lenne:

% 0110 011 0 = 96 + 2*3 = 102

A PIO működésének részleteire nem tértünk ki, erre vonatkozó információ a 2. ajánlott irodalomban található. Feltétlenül meg kell azonban jegyeznünk hogy a PIO B/A C/D és CE és CE ¯ bemeneteit rendre a Z80 címbusz A 5 , A 6 és A 7 jelű vonalára kötöttük és a PIO-nak az A jelű portját használjuk a harmadik üzemmódban, minden bitet kimenetbe állítva. Ennek megfelelően - a bekapcsolást követően - két értéket kell küldeni a PIO inicializálása érdekében a CA=95 parancscímre, először 255-öt majd 0-t, továbbá a léptető motorok mozgatásához a fent említett kódokat a DA=31 adatcímre kell küldeni.

A.6. Használati utasítás a számítógépes vezérlési módhoz

A program Z80 assembly nyelven íródott és a ROBOT 1 cartrige-on található. Az indításhoz elegendő a cartrige-t a drive-ba helyezni és kiadni a RUN parancsot. Az indítást követően a képernyőn megjelenik a főmenü, ami a következő választási lehetőséget nyújtja a számunkra:

Alaphelyzet definiálás

Mozgatás alaphelyzetbe

Kézi vezérlés

Pályatanítás

Tanult mozgás ismétlése

A főmenüben valamely menüpont kezdő betűjének leütésével közölhetjük a programmal választásunkat.

A.6.1. Alaphelyzet definiálás

A léptető motorok használata szükségtelenné teszi a robotmanipulátorról történő visszacsatolást. A számítógép a kiadott lépéseket számlálva állandóan jegyzi a robotmanipulátor relatív pozícióját a bekapcsolást követő illetve e menüponttal definiált helyzetéhez képest.

Az alaphelyzet definiálása úgy történik, hogy a főmenüben az ’a’ betűt nyomjuk le, ekkor a program lekapcsolja a gerjesztést valamennyi gerjesztő tekercsről, így a robotmanipulátor kézzel mozgathatóvá válik. A robotmanipulátort célszerű a fehér fogaskerekeinek forgatásával az alaphelyzetbe hozni. A beállítás végét a ’space’ billentyű leütésével jelezzük a program számára. Ekkor a program visszakapcsolja a megfelelő tekercsekre a gerjesztést, (ami egy kis elmozdulást eredményezhet) és visszatér a főmenühöz. Ha e menüponttal külön nem definiálunk alaphelyzetet, akkor a program a robotmanipulátornak a bekapcsolás pillanatában elfoglalt helyzetét tekinti alaphelyzetnek.

A.6.2. Mozgatás alaphelyzetbe

E parancs visszatéríti a robotmanipulátort az előző paranccsal definiált pozícióba.

A.6.3. Kézi vezérlés

E menüpont lehetőséget nyújt a felhasználó számára a robotmanipulátor mozgatásának begyakorlására. Minden léptető motorhoz két-két billentyű van rendelve. Az 1 … 6 számokat jelölő billentyűkkel előre, az alattuk levő Q … Y billentyűkkel hátra mozgathatjuk az egyes léptető motorokat a következő táblázat szerint:

előre

hátra

törzs

1

Q

váll

2

W

könyök

3

E

bal csukló

4

R

jobb csukló

5

T

nyitás

zárás

megfogó

6

Y

Egyszerre több léptető motort is mozgathatunk és a mozgás mindaddig tart, amíg az adott billentyűt lenyomva tartjuk.

A számítógép ekkor a robotmanipulátornak csak a pillanatnyi pozícióját őrzi meg, de azt nem, hogy az adott pozícióba milyen pályán haladva jutott el.

Visszatérés a főmenühöz a „0” billentyű leütésével történik.

A.6.4. Pályatanítás

A főmenüből a „P” billentyű leütésével jutunk e menüpontba. A bejelentkezés után a következő kérdésre kell válaszolni:

új pálya (U) folytatás (F)

Ha új pálya tanítását kezdjük (U betű leütése), akkor a program az alaphelyzetbe viszi a robotmanipulátort, ellenkező esetben (F betű leütése) a robotmanipulátor a memóriában mozgássorozat utolsó pontjának megfelelő pozíciót veszi fel.

Ezt követően a mozgatás a kézivezérléshez hasonlóan az 9.7. táblázatban felsorolt billentyűk leütésével történik, de a kézivezérléssel szemben a program a robotmanipulátor pillanatnyi pozíciója mellett a pálya bizonyos (ld. később) pontjainak a koordinátáit is eltárolja, így a mozgássorozat ismételhetővé válik.

A program akkor tárolja el egy pont koordinátáit, ha:

 • valamelyik léptető motor mozgásirányt változtat (önmagában az nem irányváltás, ha egy léptető motor leáll és újra elindul, csak akkor, ha ezt az ellenkező irányba teszi);

 • valamelyik léptető motor ± 100 lépésnél többet tett meg az utolsó tárolt pályaponthoz képest;

 • az M betű leütésével erre külön parancsot adunk.

 • Visszatérés a főmenühöz a ’0’ billentyű leütésével történik.

A.6.5. Tanult pálya ismétlése

A főmenüben a T leütését követően a program először az alaphelyzetbe juttatja a robotmanipulátort, majd végigviszi a pálya tanítás során eltárolt pályapontokon. E művelet befejeztével ismét a főmenü jelenik meg a képernyőn.

Ellenőrző kérdések

 1. Ismertesse a léptető motorok működési elvét!

 2. Mi a különbség az unipoláris és a bipoláris léptető motorok között?

 3. Hogyan alakítható ki kislépésszögű léptető motor? Soroljon fel néhány tipikus lépésszöget!

 4. A léptető motorok dinamikus jelleggörbéi milyen tartományokra bonthatók?

 5. A kézivezérlés üzemmódban hogyan gondoskodunk a kezdeti értékek beállításáról?

 6. Miért van szükség az irányjel szinkronizálására?

 7. A számítógépes vezérlési módban milyen kódot kell kiadni, ha az 5. léptető motort a 3. gerjesztési állapotból előre szeretnénk forgatni egy lépéssel?

A.7. Mérési feladatok

9 . 8 feladat A léptető motor vezérlésére motor vezérlésére használt logikai áramkörök működésének vizsgálata

Az SN 7486 XOR és az SN 7474 D tároló felhasználásával állítsa össze a léptető motor 9.4 fejezetben megismert vezérlő áramkörét! Az áramkör Q A , Q B , Q C és Q D kimeneteit a kapcsoló panelon található egyszerű kétállású kapcsolók egyikét! (Az irányjel prellmentesítésről a vezérlő áramkör gondoskodik ld. 9.4 fejezet.) Az órajel előállításához használja az SN 7476 J K tárolóelemet, amelyből alakítson ki T tárolót! Az így kialakított T tároló órajelbemenetét kösse össze a kapcsoló panelon található monostabil multivibrátor kimenetével!

Figyelje meg az áramkör működését különös tekintettel az irányváltásokra! Rajzolja le a Q A , Q B , Q C , Q D , Q A , DIR és SDIR jelek időfüggvényét, ha a léptető motor két lépést halad előre és három lépést hátra!

9 . 9 feladat A léptető motor határfrekvenciájának kimérése

Az előző feladatban összeállított vezérlőáramkört ki kell egészíteni egy számláló és egy komparátor áramkörrel (ld. 9-11. ábra). A 9-11. ábran látható áramkör használata a következő: először a kapcsolók segítségével beállítjuk a kívánt lépésszámot, majd a K 2 kapcsolóval töröljük a számláló értékét végül beíró jelet adunk a D tárolónak a K 1 kapcsoló segítségével. Így a D tároló kimenetén logikai 1 jelenik meg, ezért az órajel áthalad az ÉS kapun. Az ÉS kapun áthaladó órajel egyrészt a léptető motort, másrészt a számlálót működteti. Amikor a számláló regiszter értéke eléri a beállított lépésszámot, akkor a komparátor áramkör egy felfutóélt generál, amely él hatására a D tároló törlődik, ezért az

Határfrekvencia mérésére szolgáló áramkör
A.12. ábra - Határfrekvencia mérésére szolgáló áramkör


Az ÉS kapu nem enged át magán több órajelet.

A léptető motor kikapcsolt állapotában állítsa a tengelyen elhelyezett mutatót a bejelölt pozícióba, kapcsolja be a léptető motor tápfeszültségét és állítsa be a léptető motor egy körülfordulásának megfelelő lépésszámot! Az órajel frekvenciáját 100 – 400 Hz között változtatva keresse meg azt a legkisebb értéket, amelynél a léptető motor lépést téveszt! Az előző mérést ismételje meg a léptető motor tengelyét különböző (0 – 16 Ncm tartományba eső) nyomatékkal terhelve! A mérési eredményeket ábrázolja megfelelő koordinátarendszerben!

9 . 10 feladat A számítógép és a léptető motoros hajtás illesztésének vizsgálata

Kapcsolja össze a számítógépet a PIO egységgel! A méréshez használja a PIO A portját! A PIO TTL szintű jelet ad ki, így az A port négy legnagyobb helyiértékű bitje ( A 4 , A 5 , A 6 , A 7 ) átveszi az előző mérésekben használt vezérlő áramkör kimeneteinek szerepét (ld. 9-12. ábra). Az A 1 , A 2 és A 3 kivezetést kapcsolja össze a hétszegmenses kijelző alsó három helyiértékű bemenetével! Az A O kivezetést a kapcsoló panel egyik LED-jével jelenítse meg! Inicializálja a PIO-t a következő paranccsal:

OUT 95,255

OUT 95,0

Adja ki a következő parancsokat és figyelje meg a léptető motor mozgását:

OUT 31,160

OUT31,144

OUT 31,80

OUT 31,96

OUT 31,160

Léptetőmotoros hajtás illesztése számítógéphez
A.13. ábra - Léptetőmotoros hajtás illesztése számítógéphez


Írjon BASIC nyelvű programot, amely tetszőleges sorszámú léptető motort tetszőleges számú lépéssel előre- illetve hátraforgat!

Megjegyzés:

 1. Ebben a mérésben az engedélyező bitnek nincs szerepe.

 2. A léptető motor sorszámát a hétszegmenses kijelző mutatja.

9 . 9 feladat

Kapcsolja össze a robotmanipulátor a számítógéppel! Indítsa el a robotvezérlő programot és a robotmanipulátort vezesse végig a mérésvezető által meghatározott pályán!

A mozgás többszöri ismétlésével figyelje meg a robotmanipulátor ismétlési pontosságát!

Ajánlott irodalom:

[ 1 ] Tahaski Kenjo:Stepping motors and their microprocessor controls (Oxford 1983.)

[ 2 ] Korondi Péter: Microprocesszorok I. (Előadási segédlet 1988.)

[ 3 ] Korondi Péter: Robotvezérlő program ismertetése (Oktatási segédlet 1988.)