3. fejezet - Robotok statikai jellemzése

A robotok mechanikai szempontból történő leírásának következő fontos eleme a statikai jellemzés, amelynek során a nyugalomban lévő robotokban ébredő erőkkel és forgatónyomatékokkal foglalkozunk. Ezt az indokolja, hogy sok esetben ismernünk kell, mekkora csuklóerők illetve nyomatékok szükségesek ahhoz, hogy a robot egy adott munkadarabot nyugalmi helyzetben meg tudjon tartani. A statikai leírást a 3.1. ábra segítségével követhetjük nyomon.

3.1. ábra -


A kartagok, csuklók és koordináta rendszerek sorszámozása illetve indexelése az eddigi konvencióknak megfelelő. Írjuk fel először a nyugalomban lévő i‑edik kartagra az erők egyensúlyát kifejező egyenletet! Legyen az i‑edik kartag tömege m i , jelöljük továbbá az i‑edik kartag által az i‑edik kartagra kifejtett erőt f i 1, i ‑vel az i‑edik kartag által az (i+1)‑edikre kifejtett erőt pedig f i , i + 1 ‑gyel. Ekkor a következő egyenletet írhatjuk fel

 

f i 1, i f i , i , + 1 + m i g = 0 , ( i = 1... n ) .

(3.1)

Ha a csuklókban ébredő forgatónyomatékokat (az erők leírásához hasonló indexelést alkalmazva) N i 1, i ‑vel illetve N i , i + 1 ‑gyel jelöljük, továbbá az 5. ábrán látható irányvektorokat figyelembe vesszük, akkor a forgatónyomatékok egyensúlyát az alábbi egyenlet fejezi ki

 

N i 1, i N i , i + 1 ( r i 1, i + r i , C i ) × f i 1, i + ( r i , C i ) × ( f i , i + 1 ) = 0 , ( i = 1... n ) .

(3.2)

Ha a kiszemelt i‑edik kartag a legutolsó vagyis az n‑edik, akkor is alkalmazhatjuk a fenti két egyenletet, azzal a kikötéssel, hogy a környezetet formálisan (n+1)‑edik kartagként vesszük számításba. Az utolsó kartag által a környezetre kifejtett erőket és forgatónyomatékokat együttesen a továbbiakban egy hatelemű F vektorral fejezzük ki, azaz

 

F = [ f n , n + 1 N n , n + 1 ] .

(3.3)

Bevezetjük továbbá az ún. ekvivalens csuklónyomatékok (angolul: equivalent joint torques) fogalmát. Az i‑edik csukló ekvivalens csuklónyomatéka erő, vagy nyomaték dimenziójú leehet. Nagysága egyenlő annak az erőnek vagy nyomatéknak a nagyságával, amelyet az i‑edik csukló aktuátora fejt ki a csuklótengely irányában, illetve a tengely körül. Az egyes csuklok ekvivalens csuklónyomatékaiból egy n (általában hat) elemű vektort képezhetünk

 

τ = [ τ 1 τ 2 ... τ n ] T .

(3.4)

A τ vektor egyes elemei a korábbi jelölésekkel a következőképpen fejezhető ki

Keressünk kapcsolatot a (3.3) egyenlettel definiált F és a (3.4) egyenlettel definiált τ vektor között! Állításunk a következő

 

τ = J T F ,

(3.7)

ahol J a korábbiakban bevezetett Jacobi‑mátrix.

A bizonyításhoz a virtuális munka elvét fogjuk felhasználni. Ha a rendszer eredetileg egyensúlyban van, akkor az egyensúlyhelyzetből az adott geometriai kényszereknek eleget tevő virtuális elmozdulásokkal kimozdítva a rendszeren végzett eredő munka zérus.

Tegyük fel ezek után, hogy a robotot valamekkora virtuális elmozdulásoknak vetjük alá, amit kifejezhetünk egyrészt a végpont

 

δ p = [ δ x e δ φ e ] ,

(3.8)

másrészt a csuklókoordináták

 

δ q = [ δ q 1 δ q 2 ... δ q n ] T

(3.9)

elmozdulás vektorával.

Valamennyi erő és forgatónyomaték hatását figyelembe véve a végzett virtuális munka a következőképpen írható fel, azaz

 

δ W = τ 1 δ q 1 + ... + τ n δ q n f n , n + 1 T δ x e N n , n + 1 T δ φ e ,

 

amelyből

 

δ W = τ T δ q F T δ p = τ T δ q F T J δ q = ( τ T F T J ) δ q ,

 

továbbá

 

δ W = ( τ J T F ) T δ q .

(3.10)

A levezetés során figyelembe vettük, hogy δ p = J δ q . Mivel az (3.10)‑ben felírt δ W virtuális munka tetszőleges δ q virtuális elmozdulásra zérus kell, hogy legyen, ez csak akkor teljesülhet, ha

 

τ J T F = 0 .

(3.11)

A (3.11) összefüggést átrendezve valóban a bizonyítani kívánt (3.7) összefüggéshez jutunk.

A továbbiakban tovább fejlesztjük eredeti robotmodellünket. Mindeddig ugyanis – első közelítésként – feltételeztük, hogy a robot kartagjai ideális merev testek, csuklói és beavatkozó szervezi, azaz aktuátorai pedig kotyogásmentesek (holtjáték), továbbá feltételeztük azt is, hogy súrlódásmentesek. E feltételezések egyike sem külön teljesül igazából a valóságos robotoknál.

Modellünk pontosítása során elsőként a csuklókban elhelyezett aktuátorok korlátozott merevségének hatását fogjuk figyelembe venni. Szabályozástechnikai szempontból ugyanis döntő jelentőségű, hogy ha valamelyik q i csuklókoordináta az előírt értéktől valamekkora Δ q i értékkel eltér, akkor erre a szabályozóval ellátott aktuátor egy megfelelő Δ τ i csuklónyomaték változással reagáljon. Egyelőre lineáris közelítést fogunk alkalmazni, ami az esetek többségében elfogadható eredményt ad.

Minden egyes csuklóra tehát egy

 

Δ τ i = k i Δ q i ,

(3.12)

alakú lineáris összefüggést írunk fel, ahol k i tényezők egyfajta „rugóállandókként” értelmezhetők. A k i tényezőkből képezhetünk egy

 

K = diag ( k 1 , k 2 ,..., k n )

(3.13)

diagonális mátrixot, amelyet csuklómerevségi mátrixnak nevezünk.

Most arra a kérdésre keressük a választ, hogyan érvényesül az ekvivalens csuklónyomatékok megváltozásának ( Δ τ ‑nak) a hatása a robot és a környezet közötti kölcsönhatást kifejező F vektor megváltozásában. Az (3.7) összefüggés most értelemszerűen

 

Δ τ = J T Δ F

(3.14)

alakban lesz érvényes. Másfelől a (3.12) és (3.13) egyenletek alapján írhatjuk, hogy

 

Δ τ = K Δ q ,

(3.15)

ha kihasználjuk, továbbá a jól ismert Δ p = J Δ q összefüggést. Ha a (3.12) egyenlettel definiált k i együtthatók egyike sem zérus (ami működésképes, szabályozott hajtásokkal ellátott robotoknál nyílván valóan fönnáll), akkor a K diagonális mátrix invertálható. A (3.12) - (3.15) egyenletek felhasználásával végül is a következő eredményt írhatjuk fel

 

Δ p = C Δ F ,

(3.16)

ahol

 

C = J K 1 J T

(3.17)

a robot úgynevezett végpontra vonatkoztatott engedékenységi (angolul: compliance) mátrixa.

A C engedékenységi mátrixról jegyezzük meg, hogy az – K csuklómerevségi mátrixszal ellentétben – általában nem diagonális mátrix. Ez abból adódik, hogy a robot egyetlen csuklójának mozgása is a végpont több szabadságfokú mozgását eredményezheti.