A. függelék - CIE szótár

A CIE színekkel és látással kapcsolatos kifejezéseinek megnevezései és definíciói angol és magyar nyelven

Angol fogalom

Angol definíció

Magyar fogalom

Magyar definíció

CIE

acronym of the International Commission on Illumination, derived from the French name: Commission Internationale de l’Eclairage

Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság, CIE

A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság francia nevéből (Commission Internationale de l’Eclairage) képezett betűszó

background, single stimulus

region surrounding the stimulus subtending approximately 10º

háttér, elsődleges inger

Az ingert körülvevő, mintegy 100 kiterjedésű környezet

CIE 1964 standard colorimetric observer

ideal observer whose colour-matching properties correspond to the CIE colour-matching functions , , adopted by the CIE in 1964

See also ISO 11664-1:2007(E)/CIE S 014-1/E:2006 Colorimetry - Part 1: CIE Standard Colorimetric Observers

CIE 1964 szabványos színmérő észlelő

Az az ideális észlelő, amelynek színinger-megfeleltető tulajdonságai megegyeznek az

, , CIE színinger-megfeleltető függvényekkel.

Lásd még az ISO 11664-1:2007(E)/CIE S 014-1/E:2006 Colorimetry - Part 1: CIE Standard Colorimetric Observers szabványban.

CIE 1976 uniform-chromaticity-scale diagram

uniform chromaticity scale diagram produced by plotting in rectangular coordinates v′ against u′, quantities defined by the equations:

u′ = 4 X / (X + 15Y + 3Z) = 4x / (-2x + 12y + 3)

v′ = 9 Y / (X + 15Y + 3Z) = 9y / (-2x +12y + 3)

where X, Y, Z are the tristimulus values in the CIE 1931 or 1964 standard colorimetric systems, and x, y are the corresponding chromaticity coordinates of the colour stimulus considered

Equivalent term: “CIE 1976 UCS diagram”

NOTE        This diagram is a modification of, and supersedes, the CIE 1960 UCS diagram in which v was plotted against u in rectangular coordinates. The relationships between the 2 pairs of coordinates are:

        u′ = u;  v′ = 1,5 v.

CIE 1976 szabványos színességi skálájú diagram

Az alábbi összefüggések szerint számított

u' és v' derékszögű koordinátákkal értelmezett egyenletes színességi skálájú diagram:

u¢ = 4 X / (X + 15Y + 3Z) = 4x / (-2x + 12y + 3)

v¢ = 9 Y / (X + 15Y + 3Z) = 9y / (-2x +12y + 3)

ahol X, Y, Z a kiválasztott színinger színinger-összetevői a CIE 1931 vagy a CIE 1964 kiegészítő rendszerben és x, y a megfelelő színességi koordináták.

Egyenértékű fogalom: CIE 1976 UCS diagram.

MEGJEGYZÉS:

 A korábban használt u és v és az új u' és v' koordinátapár közötti összefüggés:

        u¢ = u;  v¢ = 1,5 v.

CRI (abbreviation)

See “colour rendering index”

CRI

(rövidítés)

Lásd „színvisszaadási index”

fovea centralis

See “fovea”

fovea centralis

lásd “fovea”

GRL (abbreviation)

See “glare rating limit”

GRL

(rövidítés)

lásd „Káprázási határ”

object colour

colour perceived as belonging to an object

tárgy szín

egy tárgyhoz tartozó színészlelet

object mode (of colour appearance)

colour seen as ascribed to an object

tárgyszín szemlélet

(színészlelet)

tárgyszín szemléletű színmegjelenés

spectral chromaticity coordinates [r(λ), g(λ), b(λ); x(λ), y(λ), z(λ); r10(λ), g10(λ), b10(λ); x10(λ), y10(λ), z10(λ)]

chromaticity coordinates of monochromatic stimuli

Spektrumszín koordináták[r(λ), g(λ), b(λ); x(λ), y(λ), z(λ); r10(λ), g10(λ), b10(λ); x10(λ), y10(λ), z10(λ)]

Monokromatikus színingerek színinger koordinátái

visual field

See “field of vision”

Látótér

lásd „látómező”

psychophysical colour

specification of a colour stimulus in terms of operationally defined values, such as the tristimulus values

NOTE 1        When the meaning is clear from the context the term “colour” can be used alone.

NOTE 2        In German, “Farbe” is often used instead of “Farbempfindung”. The use of “Farbe” in the sense of “Farbvalenz” should be avoided. It is only when the sense is obvious from the context, or when “Farbempfindung” and “Farbvalenz” are equally suitable, that “Farbe” may be used in the sense of “Farbvalenz”.

See also “colour”

(pszihofizikai) szín

színingerek meghatározása a színészlelés mechanizmusa alapján, pl tristimulusos módon

1. MEGJEGYZÉS:

amennyiben a „szín” szó a szövegkörnyezet alapján világosan érthető, önmagában is alkalmazható.

2. MEGJEGYZÉS:

A német nyelvben gyakran használják a „Farbe” szót a „Farbempfindung” helyett. A “szín” szó használata “Farbvalenz” értelemben viszont  kerülendő. Ez csak akkor elfogadott, ha a szövegkörnyezet alapján teljesen egyértelmű a jelentése, vagy ha a   “Farbempfindung” és a “Farbvalenz”  egyformán megfelelő, akkor használható a “Farbe” szó “Farbvalenz“értelemben.

Lásd még “colour”, azaz “szín”

lightness (of a related colour)

brightness of an area judged relative to the brightness of a similarly illuminated area that appears to be white or highly transmitting

NOTE        Only related colours exhibit lightness.

viszonylagos világosság, relatív világosság

adott felület világossága egy hozzá hasonlóan megvilágított, fehérnek vagy nagyon fényáteresztőnek látszó felületnek a világosságához képest.

MEGJEGYZÉS:

 Csak viszonyított színnek lehet „világosság”-a

CIE 1976 u′, v′ chromaticity difference [Δc]

difference between 2 colour stimuli, defined as the Euclidean distance between the points representing them nt he u′, v′ chromaticity diagram and calculated as equation:

Δc = [(Δu′)2 + (Δv′)2]1/2

CIE 1976 u′, v′

szerinti színkülönbség

[ Δ c]

két színinger különbsége a színingerek színpontjainak Euclidesi távolságaként értelmezve az u’, v’ színezeti diagramban a következő formula szerint:

Δc = [(Δu′)2 + (Δv′)2]1/2

eight degree geometry

irradiation or measurement of reflecting materials at 8° to the normal, at one azimuth angle

NOTE 1        This geometry is used to substitute the 0° directional geometry in many practical applications of reflection measurements, as it permits differentiation between specular component included and excluded measurements

NOTE 2        This geometry is restricted to measurements using an integrating sphere as described in CIE 15 Colorimetry

See also CIE 15 Colorimetry (section 5)

8°-os geometria

Fényvisszaverő anyagok sugárzása vagy mérése a felület normálisához képest 80-os szögben, egy bizonyos azimutszög irányában

1. MEGJEGYZÉS:

Ez a geometria helyettesítheti a 0 °-os geometriát reflexiós mérések esetén, mivel lehetővé teszi a tükrös komponens kizárását.

2. MEGJEGYZÉS:

Ez a geometria nem alkalmazható a CIE 15 Kolorimetria című fejezetben leírt integráló gömbbel történő mérésnél

Lásd még: CIE 15  Colorimetry (5. rész)

amplitude of fluctuation of the luminous flux (of a source run on alternating current)

relative amplitude of the periodic fluctuation of the luminous flux as measured by the ratio of the difference between the maximum and the minimum instantaneous luminous flux, Φ max and Φ min respectively, to the sum of both of these values:

Unit: 1

NOTE 1        This ratio is usually expressed in % and is then known under the expression “percent flicker” which, however, should be deprecated.

NOTE 2        Another means sometimes used by the lighting industry to characterize the fluctuation in light output is “flicker index”, which is defined by the ratio of 2 areas deduced from the diagram representing the variation of the instantaneous flux over a period of time; the area of the diagram above the average value is divided by the total area under the curve (this total area is the product of the average value and the given period of time).

a fényáram ingadozás amplitudója (változóárammal táplált fényforrás)

periodikus fényáram ingadozás relatív amplitudója a fényáram maximális és minimális értéke különbségeként  mérve, (Φ max and Φ min ), és viszonyítva ugyanezen értékek összegéhez:

Egysége: 1

1. MEGJEGYZÉS:

Ezt az értéket gyakran %-ban szokták megadni, és “fikker százalék”-nak szokták nevezni, de ez már elavult elnevezés.

2. MEGJEGYZÉS:

Másrészt a világítástechnikai szakmában “flicker index” néven  gyakran a fény fluktuációjának két terület arányával történő jellemzésére használják olymódon, hogy a fényáram változások diagramján az átlagértéket osztják a teljes görbe alatti területtel (a teljes görbe alatti terület  az átlag és az adott időtartam szorzata).

Abney phenomenon

change of hue produced by decreasing the purity of a colour stimulus while keeping its dominant wavelength and luminance constant

Abney jelenség

A színezet megváltozása, ha a színérzékelési inger színinger-tisztasága csökken, míg ez alatt domináns hullámhossza és fénysűrűssége állandó.

Abney's law

empirical law stating that if 2 colour stimuli, A and B, are perceived to be of equal brightness and 2 other colour stimuli, C and D, are perceived to be of equal brightness, then the additive mixtures of A with C and B with D will also be perceived to be of equal brightness

NOTE        The validity of Abney's law depends strongly on the observing conditions.

Abney- törvénye

Az a tapasztalati törvény, amely szerint, ha az A és B színinger egyforma világosságú, valamint a C és a D színinger is egyforma világosságú, akkor az A és a C, valamint a B és a D additív színinger keveréke is egyforma világosságú.

MEGJEGYZÉS:

 Az Abney törvény érvényessége jentősen függ a megfigyelési körülményektől.

adaptation

process by which the state of the visual system is modified by previous and present exposure to stimuli that may have various luminance values, spectral distributions and angular subtenses

NOTE        Adaptation to specific spatial frequencies, orientations, sizes, etc. is recognized as being included in this definition.

adaptáció

Az a folyamat, amely során a látórendszer tulajdonságai alkalmazkodnak az egymást követő — fénysűrű­ségben, spektrális eloszlásban és látószögben különböző — fényingerekhez.  

MEGJEGYZÉSEK:

Használatosak a világosra adaptált és sötétre adaptált kifejezések, az elsőt mondják, ha a fénysűrűség legalább néhány kandela per négyzetméter, a másodikat pedig; ha a fénysűrűség néhány század kandela per négyzetméternél kisebb.

A térbeli frekvenciákra, irányítottságokra, méretekre stb. való adaptáció beletartozik ebbe a definícióba.       

adaptation, state of

state of the visual system after an adaptation process has been completed

NOTE        The terms “light adaptation” and “dark adaptation” are also used, the former when the luminances of the stimuli are of at least 10 cd·m-2, and the latter when the luminances are of less than some hundredths of a cd·m-2.

adaptációs állapot

a látórendszer állapota, amikor egy adaptációs folyamat teljesen befejeződött

MEGJEGYZÉS:

 Használatos a „világos adaptáció” és a „sötét adaptáció” kifejezés is, az előbbi akkor, ha az inger világossága legalább 10 cd·m-2, és az utóbbi akkor, ha kevesebb, mint néhány század CD·m-2.

white, adapted

colour stimulus that an observer who is adapted to the viewing environment would judge to be perfectly achromatic and to have a luminance factor of unity

NOTE        The colour stimulus that is considered to be the adapted white may be different at different locations within a scene.

fehér adaptációs színészlelet

olyan színinger, amelyet egy, a környezethez adaptált megfigyelő tökéletesen fehérnek és a világossági tényezőjét egységnyinek ítél meg.

MEGJEGYZÉS az adaptációs fehérnek tekintett színinger a látvány különböző területein különböző lehet.

adapted white

See “white, adapted”

Fehér adaptációs pont

Lásd „fehérpont,adaptációs

(színmegjelenítési modellnél)”

adaptive colour shift

change in the perceived colour of an object caused solely by change of chromatic adaptation

adaptációs színeltolódás

Egy tárgy színének csak a kromatikus adaptáció megváltozása által okozott változása.

adaptive colorimetric shift

mathematical adjustment in chromaticity and luminance factor of an object colour stimulus to correct for a change in chromatic adaptation

adaptációs színeltolódás

A szín inger színének vagy világosságának matematikai korrekciója a szín adaptáció megváltoztatása céljából

accommodation

adjustment of the dioptric power of the crystalline lens by which the image of an object, at a given distance, is focused on the retina

akkomodáció

A szemlencse törőerejének megváltozása, aminek következtében egy adott távolságban lévő tárgy képe a retinán képződik le.

achromatic colour

1.        in the perceptual sense: perceived colour devoid of hue

NOTE        The colour names white, grey and black are commonly used or, for transmitting objects, colourless and neutral.

2.        in the psychophysical sense: see “achromatic stimulus”

akromatikus szín

Észlelet értelemben: színészlelet, amelynek nincs színezete.

Megnevezésében általában a fehér, szürke és fekete vagy fényáteresztő tárgyakra vonatkozóan a szín­telen és semleges neveket használják.

achromatic stimulus

stimulus that, under the prevailing conditions of adaptation, gives rise to an achromatic perceived colour

NOTE        In the colorimetry of object colours, the colour stimulus produced by the perfect reflecting or transmitting diffuser is usually considered to be an achromatic stimulus for all illuminants, except for those whose light sources appear to be highly chromatic.

akromatikus színinger

Olyan színinger, amely — általános adaptációs feltételek mellett — akromatikus színészleletet hoz létre.

MEGJEGYZÉS:

A tárgy színének észlelésében a tökéletesen visszaverő vagy áteresztő testet minősítik akromatikusnak minden sugárzáseloszlásra, kivéve, ha a sugárzás eloszlás nagyon kromatikusnak látszik.

reference colour stimuli

set of 3 colour stimuli on which a trichromatic system is based

NOTE 1        These stimuli are either real colour stimuli or theoretical stimuli which are defined by linear combinations of real colour stimuli; the magnitude of each of these 3 reference colour stimuli is expressed in terms of either photometric or radiometric units, or more commonly by specifying the ratios of their magnitudes or by stating that a specified additive mixture of these stimuli matches a specified achromatic stimulus.

NOTE 2        In the CIE standard colorimetric systems, the reference colour stimuli are represented by the symbols [R], [G], [B]; [X], [Y], [Z]; [R10], [G10], [B10] and [X10], [Y10], [Z10].

szín észlelési alap ingerek

Az a három színinger, amelyen a trikromatikus rendszer alapul.

1. MEGJEGYZÉS:

Ezek valós vagy elméleti színingerek, az elmélet i színingereket  valós színingerek lineáris kombinációjával értelmezik; a három alapszíningert fotometriai vagy radiometriai egységekben fejezik ki; szokásos csak értékeik arányát megadni, vagy úgy értel­ mezni azokat, hogy a három alapszíninger meghatározott additív keveréke egy adott akromatikus színinger legyen.

2. MEGJEGYZÉS:

 Az alapszíningerek jelei a CIE színmérő rendszerekben [R], [G], [B]; [X], [Y], [Z] és [X10], [Y10], [Z10].

basic colour names

group of eleven colour names found  in anthropological surveys to be in wide use in fully developed languages: white, black, red, green, yellow, blue, brown, grey, orange, purple, pink

alapszínek neve

antropológiai megfigyelések alapján meghatározott 11 szín megnevezés, amelyeket a legfejlettebb nyelvekben széles körben alkalmaznak: fehér, fekete, vörös, zöld, sárga, kék, barna, szürke, narancs , lila, rózsaszín

unique hue

hue that cannot be further described by the use of hue names other than its own

Equivalent term: “unitary hue”

NOTE        There are 4 unique hues: red, green, yellow and blue forming 2 pairs of opponent hues: red and green, yellow and blue.

alapszínezet

Színezet, amelyet csak a saját színezetének megfelelő névvel szabad leírni.

azonos értelemben: „ős szín”

MEGJEGYZÉS:

 4 „ős szín” van: vörös, zöld, sárga, kék, melyek két kiegészítő színpárt alkotnak: vörös és zöld, sárga és kék.

unitary hue

See “unique hue”

alapszínezet

 

alychne

surface in tristimulus space that represents the locus of colour stimuli of zero luminance

NOTE         This surface passes through the origin of the space. It intersects any chromaticity diagram in a straight line which is also called the alychne; this line lies wholly outside the domain of chromaticities bounded by the spectrum locus and the purple boundary.

alychne

A nulla fénysűrűségű színingereket tartalmazó felület a trikromatikus színtérben.

MEGJEGYZÉS:

Ez a felület átmegy a trikromatikus tér kezdőpontján. Bármely színinger-diagrammal való metszete egyenes vonal, ennek szintén alychne a neve; ez a vonal teljesen kívül fekszik a spektrumgörbe és a btborvonal által értelmezett színesség tartományán.

anomalous trichromatism

See NOTE 1 to “defective colour vision”

anomális trichromatizmus

Lásd az „anomális trichromatizmus” címszónál az 1. MEGJEGYZÉS-t.

aperture colour

perceived colour for which there is no definite spatial localisation in depth, such as that perceived as filling a hole in a screen

apertura színészlelet

Színészlelet, amelynek nincs a térben mélységbeli kiterjedése, amint ez például egy ernyőn lévő nyílás esetében érzékelhető.

Bezold-Brücke phenomenon

change of hue produced by changing the luminance (within the range of photopic vision) of a colour stimulus while keeping its chromaticity constant

NOTE 1        With certain monochromatic stimuli, hue remains constant over a wide range of luminances (for a given condition of adaptation). The wavelengths of these stimuli are sometimes referred to as “invariant wavelengths”.

NOTE 2        With increasing intensity, below 500 nm hues shift more toward blue, and above 500 nm hues shift more toward yellow (reds become yellower with increasing brightness).

Bezold-Brücke jelenség

A színezet megváltozása, ha a színérzékelési inger fénysűrűsége megváltozik (a fotopos látási tarto­mányban), míg a színessége állandó.

1. MEGJEGYZÉS:

Vannak monokromatikus szín ingerek, amelyek színezete állandó marad széles fénysűrűségi tartományban (egy adott adaptációs állapotban). Ezeknek a színérzékelési ingereknek a hullámhosszait invariáns hullámhosszaknak nevezik.

2. MEGJEGYZÉS:

 Növekvő intenzitás esetén, 500 nm hullámhossz alatti színeknél a kék felé tolódik, 500 nm-en túl a sárga felé tolódik (a vörösek sárgásabbá válnak növekvő világosság esetén).

purple stimulus

stimulus that is represented in a chromaticity diagram by a point lying within the triangle defined by the point representing the specified achromatic stimulus and the 2 ends of the spectrum locus which correspond approximately to the wavelengths 380 nm and 780 nm

NOTE        Purple is a hue which is not represented in the hues of the spectrum.

bíbor színinger

olyan színinger, amelynek színpontja a színességi diagram monokromatikus színeket ábrázoló vonalának 380 nm-nél és 780 nm-nél található végpontjait összekötő egyenesen található.

MEGJEGYZÉS:

 a bíbor szín nem található meg a spektrum színek (monokromatikus színek) között.

purple boundary

line in a chromaticity diagram, or the plane surface in a tristimulus space, that represents additive mixtures of monochromatic stimuli of wavelengths approximately 380 nm and 780 nm

bíborvonal

olyan vonal a színességi diagramban illetőleg a tristimulusos színtér egy sík felületén, amely a közelítőleg 380 nm-es és a 780 nm-es monokromatikus ingerek additív keverésével áll elő.

CIE 1931 standard colorimetric observer

ideal observer whose colour-matching properties correspond to the CIE colour-matching functions , , adopted by the CIE in 1931

CIE 1931 szabványos színmérő észlelő

Az az ideális észlelő, amelynek színinger- megfelel tető tulajdonságai megegyeznek az , , CIE színinger-megfeleltető függvényekkel.

CIE 1931 standard colorimetric system [X, Y, Z]

system for determining the tristimulus values of any spectral power distribution using the set of reference colour stimuli [X], [Y], [Z] and the 3 CIE colour-matching functions , , adopted by the CIE in 1931

NOTE 1        is identical to V(λ) and hence the tristimulus values Y are proportional to values of luminance.

NOTE 2        This standard colorimetric system is applicable to centrally-viewed fields of angular subtense between about 1° and about 4° (0,017 rad and 0,07 rad).

NOTE 3        The CIE 1931 standard colorimetric system can be derived from the CIE 1931 RGB colorimetric system using a transformation based on a set of 3 linear equations. The CIE 1931 RGB system is based on 3 real monochromatic reference stimuli.

See also CIE 15 Colorimetry

CIE 1931 szabványos színmérő rendszer [X, Y, Z]

Olyan trikromatikus rendszer, amely a CIE által elfogadott [X], [Y], [Z] alapszíningereken és az , , színinger- megfeleltető függvényeken alapul (lásd a CIE 15. sz. kiadványát), és amely alkalmas tetszőleges spektrális teljesítmény- eloszlások színinger-összetevőinek meghatározására.

1. MEGJEGYZÉS:

Az megegyezik a V(l) láthatósági függvénnyel és ennek következtében a Y színinger-összetevő arányos a fénysűrűséggel.

2. MEGJEGYZÉS:

Ezt a színmérő rendszert kell használni a központi látásra a látómező 1° és kb. 4° (0,017 és 0,07 rad) között területén.

3. MEGJEGYZÉS:

A CIE 1931 szabványos színmérő rendszer a CIE 1931 RGB színmérő rendszerből származtatható, 3 lineáris egyenleten alapuló transzformáció által. A CIE 1931 RGB színmérő rendszer 3 tényleges monokromatikus referencia színingeren alapul. Lásd még CIE 15 Colorimetry.

CIE 1964 uniform colour space

3-dimensional, approximately uniform colour space produced by plotting in rectangular coordinates U*, V*, W* quantities defined by the equations:

W* = 25 Y1/3 - 17

U* = 13 W* (u - un)

V* = 13 W* (v - vn)

NOTE 1        Y, u, v describe the colour stimulus considered, and un, vn describe a specified white achromatic stimulus, where u = u′, ; , .

See also “CIE 1976 uniform chromaticity scale diagram”

NOTE 2         The difference between 2 stimuli, ΔE*, is defined as the Euclidean distance between the points representing them in U*V*W* space and calculated as:

ΔE* = [(ΔU*)2 + (ΔV*)2 + (ΔW*)2]1/2.

NOTE 3        This colour space is obsolete (except that it is still used in the calculation of colour rendering index). The currently recommended object colour spaces are CIELAB and CIELUV.

CIE 1964 egyenletes színtér

3-dimenziós, közelítőleg egyenletes színtér, amely a z U*, V*, W* mennyiségek derékszögű koordinátarendszerében az alábbi egyenletekkel definiálható:

W* = 25 Y1/3 - 17

U* = 13 W* (u - un)

V* = 13 W* (v - vn)

1. MEGJEGYZÉS:

Y, u, v a megfelelő színingert, míg

; , .

a fehér  akromatikus  ingert írja le.

Lásd még “CIE 1976 egyenletes skálázású színességi diagram”.

2. MEGJEGYZÉS:

Két inger ΔE* különbsége az U*V*W* térben Euklidesi különbségként értelmezhető az alábbiak szerint:

ΔE* = [(ΔU*)2 + (ΔV*)2 + (ΔW*)2]1/2.

3. MEGJEGYZÉS:

Ez a színtér már elavult, (kivéve a színvisszaadási index számítására alkalmazzák). A jelenleg ajánlott színtér a CIELAB és a CIELUV.

CIE 1964 standard colorimetric system [X10, Y10, Z10]

system for determining the tristimulus values of any spectral power distribution using the set of reference colour stimuli [X10], [Y10], [Z10] and the 3 CIE colour-matching functions , , adopted by the CIE in 1964

NOTE 1        This standard colorimetric system is applicable to centrally-viewed fields of angular subtense greater than about 4° (0,07 rad).

NOTE 2         When this system is used, all symbols that represent colorimetric measures are distinguished by use of the subscript 10.

See also CIE 15 Colorimetry

CIE 1964 szabványos színmérő rendszer

[X10, Y10, Z10]

Olyan trikromatikus rendszer, amely a CIE által elfogadott [X10], [Y10], [Z10]  alap színingereken és az , ,  színinger-megfeleltető függvényeken alapul (lásd a CIE 15. sz. kiadványát), és amely alkalmas tetszőleges spektrális teljesítmény eloszlások színinger-összetevőinek meghatározására.

1. MEGJEGYZÉS:

Ezt a CIE színmérő rendszert kell használni, ha a centrális látás látómezeje nagyobb, mint kb, 4° (0,07 rad).

2 MEGJEGYZÉS:

Ha ezt a rendszert használják a színmérésben, minden mennyiséghez ki kell írni a 10 indexet.

A Y10 értékek nem arányosak a fénysűrűséggel.

Lásd még CIE 15 Colorimetry

CIE 1974 special colour rendering index [Ri]

measure of the degree to which the psychophysical colour of a CIE test colour sample illuminated by the test illuminant conforms to that of the same sample illuminated by the reference illuminant, suitable allowance having been made for the state of chromatic adaptation

See also CIE 13 Method of Measuring and Specifying Colour Rendering of Light Sources

CIE 1974 egyedi színvisszaadási

index [Ri]

Mérőszám annak jellemzésére, hogy egy adott CIE tesztelő színmintának a vizsgált fényforrással kapott színe hogyan egyezik meg ugyanazon mintának referencia sugárzáseloszlással történő megvilágítás ha­tására kapott színével, figyelembe véve a kromatikus adaptációt.

Lásd még CIE 13 Method of Measuring and Specifying Colour Rendering of Light Sources

CIE 1974 general colour rendering index [Ra]

mean of the CIE 1974 special colour rendering indices for a specified set of 8 test colour samples

See also CIE 13 Method of Measuring and Specifying Colour Rendering of Light Sources

CIE 1974 általános színvisszaadási index

Nyolc meghatározott CIE 1974 tesztelő színmintára számított CIE 1974 egyedi színvisszaadási index átlaga.

CIE 1976 L*a*b* colour difference [ ]

difference between 2 colour stimuli defined as the Euclidean distance between the points representing them in the L*a*b* space and calculated as:

= [(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2]1/2

Equivalent term: “CIELAB colour difference”

See also CIE 15 Colorimetry

See also ISO 11664-4:2008(E)/CIE S 014-4/E:2007 Colorimetry - Part 4: CIE 1976 L*a*b* Colour Space

CIE 1976 L*a*b* színkülönbség

Két színinger közötti különbség, amely az L*, a*, b* koordinátarendszerben értelmezett térbeli távolság és amelyet a következő egyenlet szerint lehet számítani:

= [(DL*)2 + (Da*)2 + (Db*)2]1/2

MEGJEGYZÉS:

A CIE 1976 a, b színezeti különbséget a következőképpen lehet számítani;

CIE 1976 a,b színezeti különbség;

Lásd még:  CIE 15 Colorimetry

Lásd még: ISO 11664-4:2008(E)/CIE S 014-4/E:2007 Colorimetry - Part 4: CIE 1976 L*a*b* Colour Space

CIE 1976 L*a*b* colour space

3-dimensional, approximately uniform colour space produced by plotting in rectangular coordinates L*, a*, b* quantities defined by the equations:

L* = 116 f (Y/Yn) - 16

a* = 500 [f (X/Xn) - f (Y/Yn)]

b* = 200 [f (Y/Yn) - f (Z/Zn)]

where       

        f (X/Xn) = (X/Xn)1/3        if (X/Xn) > (6/29)3

        f (X/Xn) = (841/108) (X/Xn) + 4/29

        if (X/Xn) ≤ (6/29)3

and

        f (Y/Yn) = (Y/Yn)1/3        if (Y/Yn) > (6/29)3

        f (Y/Yn) = (841/108) (Y/Yn) + 4/29        if (Y/Yn) ≤ (6/29)3

and        f (Z/Zn) = (Z/Zn)1/3

        if (Z/Zn) > (6/29)3

        f (Z/Zn) = (841/108) (Z/Zn) + 4/29

        if (Z/Zn) ≤ (6/29)3

and X, Y, Z describe the colour stimulus considered

and Xn, Yn, Zn describe a specified white achromatic stimulus.

Equivalent term: “CIELAB colour space”

NOTE        Approximate correlates of lightness, chroma and hue may be calculated as follows:

CIE 1976 lightness

L* = 116 f (Y/Yn) - 16

where

        f (Y/Yn) = (Y/Yn)1/3        if (Y/Yn) > (6/29)3

        f (Y/Yn) = (841/108) (Y/Yn) + 4/29

        if (Y/Yn) ≤ (6/29)3

CIE 1976 a, b chroma

= ( a*2 + b*2)1/2

CIE 1976 a, b hue angle

hab = arctan (b*/a*)

See also CIE 15 Colorimetry

See also ISO 11664-4:2008(E)/CIE S 014-4/E:2007 Colorimetry - Part 4: CIE 1976 L*a*b* Colour Space

CIE 1976 L*a*b* színtér

Megközelítően egyenletes, háromdimenziós színtér, amelynek L*a*b* derékszögű koordinátáit a köv. egyenletek határozzák meg:

L* = 116 f (Y/Yn) - 16

a* = 500 [f (X/Xn) - f (Y/Yn)]

b* = 200 [f (Y/Yn) - f (Z/Zn)]

ahol

        f (X/Xn) = (X/Xn)1/3

        ha (X/Xn) > (6/29)3

        f (X/Xn) = (841/108) (X/Xn) – 4/29

        ha (X/Xn) ≤ (6/29)3

és

        f (Y/Yn) = (Y/Yn)1/3

        ha (Y/Yn) > (6/29)3

        f (Y/Yn) = (841/108) (Y/Yn) + 4/29   ha

(Y/Yn) ≤ (6/29)3

és        f (Z/Zn) = (Z/Zn)1/3

        ha (Z/Zn) > (6/29)3

        f (Z/Zn) = (841/108) (Z/Zn) + 4/29

        ha (Z/Zn) ≤ (6/29)3

és X, Y, Z a választott színingert határozza meg

és Xn, Yn, Zn  a meghatározott fehér akromatikus színingert határozza meg

MEGJEGYZÉS:

A világossági tényezővel, krómával és színezettel megközelítően megfelelő mennyiségek:

CIE 1976 világossági tényező:

L* = 116 f (Y/Yn) - 16

ahol

        f (Y/Yn) = (Y/Yn)1/3

        ha (Y/Yn) > (6/29)3

        f (Y/Yn) = (841/108) (Y/Yn) +4/29

        ha (Y/Yn) ≤ (6/29)3

CIE 1976 a, b króma

= ( a*2 + b*2)1/2

CIE 1976 a, b színezeti szög

hab = arctan (b*/a*)

Lásd még:  CIE 15 Colorimetry

Lásd még:  ISO 11664-4:2008(E)/CIE S 014-4/E:2007 Colorimetry - Part 4: CIE 1976 L*a*b* Colour Space

CIE 1976 L*u*v* colour difference [ ]

difference between 2 colour stimuli, defined as the Euclidean distance between the points representing them in the L*u*v* space and calculated as equation:

= [(ΔL*)2 + (Δu*)2 + (Δv*)2]1/2

Equivalent term: “CIELUV colour difference”

See also CIE 15 Colorimetry

See also ISO 11664-5:2009(E)/CIE S 014-5/E:2009 Colorimetry - Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour Space and u', v' Uniform Chromaticity Scale Diagram

CIE 1976 L*u*v* színkülönbség

Két színinger közötti különbség, amely az L*u*v* koordinátarendszerben értelmezett térbeli távolság és amelyet a (3) egyenlet szerint kell számítani:

= [(DL*)2 + (Du*)2 + (Dv*)2]1/2

Azonos meghatározás a CIE 1976 u,v színezeti különbség, amelyet a következőképpen lehet számítani:

CIE 1976 u,v színezeti különbség:

Dhuv = huv,1 - huv,0.

L. a CIE 15.2 sz. kiadványát.)

CIE 1976 L*u*v* colour space

3-dimensional, approximately uniform colour space produced by plotting in rectangular coordinates L*, u*, v* quantities defined by the equations:

L* = 116 f (Y/Yn) - 16

u* = 13 L* ()

v* = 13 L* ()

where

                f (Y/Yn) = (Y/Yn)1/3         if (Y/Yn) > (6/29)3

        f (Y/Yn) = (841/108) (Y/Yn) + 4/29        if (Y/Yn) ≤ (6/29)3

and Y, u′, v′ describe the colour stimulus considered

and Yn, , describe a specified white achromatic stimulus

Equivalent term: “CIELUV colour space”

NOTE         Approximate correlates of lightness, saturation, chroma, and hue may be calculated as follows:

CIE 1976 lightness

L* = 116 f (Y/Yn) - 16

where

        f (Y/Yn) = (Y/Yn)1/3        if (Y/Yn) > (6/29)3

        f (Y/Yn) = (841/108) (Y/Yn) + 4/29        if (Y/Yn) ≤ (6/29)3

CIE 1976 u, v saturation

        suv = 13 [()2 + ()2]1/2

CIE 1976 u, v chroma

        = ( u*2 + v*2)1/2 = L* suv

CIE 1976 u, v hue angle

        huv = arctan [() / ()]= arctan (v*/ u*)

See also CIE 15 Colorimetry

See also ISO 11664-5:2009(E)/CIE S 014-5/E:2009 Colorimetry - Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour Space and u', v' Uniform Chromaticity Scale Diagram

CIE 1976 L*u*v* színtér

Megközelítően egyenletes, három dimenziós színinger tér, amelynek L*, u*, v* derékszögű koordinátáit a következő egyenletek határozzák meg:

L* = 116 f (Y/Yn) - 16

u* = 13 L* ()

v* = 13 L* ()

ahol

        f (Y/Yn) = (Y/Yn) 1/3 ha (Y/Yn) > (6/29)3

        f (Y/Yn) = (841/108) (Y/Yn) + 16/116 ha (Y/Yn) ≤ (6/29)3

és Y, u¢, v¢  a kiválasztott színinger

és Yn, ,  a fehér akromatikus színingert határozza meg

Egyenértékű definició: „CIELUV színtér”

MEGJEGYZÉS:

A világossági tényezőnek, a telítettségnek, krómának és színezetnek megközelítően megfelelő mennyiségek a következők:

CIE 1976 világossági tényező:

L* = 116 f (Y/Yn) - 16        ,

ahol

        f (Y/Yn) = (Y/Yn)1/3        ha (Y/Yn) > (6/29)3

        f (Y/Yn) = (841/108) (Y/Yn) + 4/29        ha (Y/Yn) ≤ (6/29)3

CIE 1976 u,v telítettség:

        suv = 13 [()2 + ()2]1/2

CIE 1976 u,v króma:       

        = ( u*2 + v*2)1/2 = L* suv

CIE 1976 u,v színezeti szög:       

        huv = arctan [() / ()]= arctan (v*/ u*)

Lásd még a CIE 15.2 sz. kiadványát

Lásd még

 ISO 11664-5:2009(E)/CIE S 014-5/E:2009 Colorimetry - Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour Space and u', v' Uniform Chromaticity Scale Diagram

CIE colour-matching functions

functions , , , in the CIE 1931 standard colorimetric system or , , , in the CIE 1964 standard colorimetric system

See also “CIE standard colorimetric observer”, “CIE 1931 standard colorimetric observer” and “CIE 1964 standard colorimetric observer”

See also CIE 15 Colorimetry

See also ISO 11664-1:2007(E)/CIE S 014-1/E:2006 Colorimetry - Part 1: CIE Standard Colorimetric Observers

CIE 1976 színegyeztető függvény

A CIE 193 1 színmérő rendszerében a , , függvényeknek a CIE 1964 kiegészítő színmérő rendszerben megfelel az , , függvény

Lásd még „CIE szabványos színmérő észlelő”, „CIE 1931 szabványos színmérő észlelő”, „CIE 1964 szabványos színmérő észlelő”. Lásd még a CIE 15. sz. kiadványát). Lásd még az ISO 11664-1:2007(E)/CIE S 014-1/E:2006 Colorimetry – 1 Rész:CIE Szabványos színmérő észlelő

CIE 1976 UCS diagram

See “CIE 1976 uniform chromaticity scale diagram”

CIE 1976 UCS diagram

Lásd „CIE 1976 szabványos színességi skálájú diagram”

CIE standard deviate observer

standard observer whose colour-matching functions deviate from those of the CIE standard colorimetric observer in a defined manner

NOTE 1        The defined deviations can be applied to the CIE 1931 standard colorimetric observer or the CIE 1964 standard colorimetric observer.

NOTE 2         The use of the standard deviate observer is intended to generate differences that are typical of those that occur when colour matches are made by different real observers whose colour vision is classified as normal.

See also CIE 80-1989

CIE szabványostól eltérő észlelő

Olyan színmérő észlelő, akinek a színmegfeleltető függvényei eltérnek a CIE szabványos színmérő észlelő színmegfeleltető függvényeitől.

1. MEGJEGYZÉS:

Az adott eltérést a CIE 1931 szabványos színmérő észlelőhöz vagy a CIE 1964 szabványos színmérő észlelőhöz képest lehet értelmezni.

2. MEGJEGYZÉS:

A CIE szabványostól eltérő észlelő fogalom alkalmazásához célszerű a szabványos színmérő észlelő és az adott különböző normál színmérő észlelők különbségét képezni.

CIE standard colorimetric observer

standard colorimetric observer defined by the CIE colour-matching functions

See also “CIE colour-matching functions”

CIE szabványos színmérő észlelő

Az a CIE szabványos színmérő észlelő, akinek színlátása a CIE színmegfeleltető függvények alapján van meghatározva. Lásd még „CIE színmegfeleltető függvények”.

CIELAB colour space

See “CIE 1976 L*a*b* colour space”

CIELAB színinger

Lásd „CIE 1976 L*a*b* színtér”

CIELAB colour difference [ ]

See “CIE 1976 L*a*b* colour difference”

CIELAB színinger különbség

Lásd „CIE 1976 L*a*b* színkülönbség”

CIELUV colour space

See “CIE 1976 L*u*v* colour space”

CIELUV színinger

Lásd „CIE 1976 L*u*v* színtér”

CIELUV colour difference [ ]

See “CIE 1976 L*u*v* colour difference”

CIELUV színinger különbség

Lásd „CIE 1976 L*u*v* színkülönbség”

cones

photoreceptors in the retina containing light-sensitive pigments capable of initiating the process of photopic vision

csapok

Azok a retinában lévő, fényérzékeny pigmenteket tartalmazó fényérzékelő receptorok, amelyek lehetővé teszik a világosban (fotopos) látást.

D illuminant

See “daylight illuminant”

D megvilágítás

szabványos nappali fény

Lásd „nappali fény”

deutan

See NOTE 2 to “defective colour vision”

deután

Lásd 2. MEGJEGYZÉS a „színtévesztés”-nél

deuteranomaly

See NOTE 3 to “defective colour vision”

deuteranomál

Lásd 3. MEGJEGYZÉS a „színtévesztés”-nél

deuteranopia

See NOTE 4 to “defective colour vision”

deuteranópia

Lásd 4. MEGJEGYZÉS a „színtévesztés”-nél

dichromatism

See NOTE 5 to “defective colour vision”

dikromatizmus

Lásd 5. MEGJEGYZÉS a „színtévesztés”-nél

equivalent veiling luminance (for disability glare)

luminance that, when added by superposition to the luminance of both the adapting background and the object, makes the luminance threshold or the luminance difference threshold the same under the two following conditions: (1) glare present, but no additional luminance; (2) additional luminance present, but no glare

egyenértékű fátyol fénysűrűség

Az a fénysűrűség, amelyet mind az adaptáció állapotát meghatározó háttér fénysűrűségéhez, mind a tárgy fénysűrűségéhez hozzá kell adni, hogy a rontó káprázás nélküli fénysűrűség-különbség küszöbér­téke megegyezzék a rontó káprázás állapotát jellemző tényleges küszöbértékkel.

equivalent contrast (of a task)

luminance contrast of a visibility reference task having equal visibility at the same luminance level as that of the task considered

See also “contrast”

Egyenértékű kontraszt

Egy olyan referencia látványnak a kontrasztja, amely ugyanolyan kontrasztúnak látszik, mint az adott látvány.

Lásd még: „kontraszt”

uniform point source

See NOTE to “point source”

egyenletes fénysűrűségű égbolt

Lásd a MEGJEGYZÉS-t a „Pontszerű fényforrás”-nál

UCS diagram

See “uniform chromaticity scale diagram”

UCS diagram

Lásd „egyenletes színességi skálájú diagram”

uniform chromaticity scale diagram

2-dimensional diagram in which the coordinates are defined with the intention of making equal distances represent as nearly as possible equal steps of colour discrimination of colour stimuli of the same luminance throughout the diagram

Equivalent term: “UCS diagram”

egyenletes színinger tér

olyan 2-dimenziós diagram, amelynek koordinátáit úgy definiálják, hogy azokon azonos megvilágítás mellett egyenlő távolságokhoz lehetőség szerint azonos színkülönbségi lépések tartozzanak az egész diagramban

Egyenértékű definició: „UCS diagram”

conventional retinal illuminance

product of the luminance in a specified direction and the apparent area of the pupil (natural or artificial) seen from that direction

Unit: cd, cd⋅m-2⋅mm2, troland

Egyezményes retina megvilágítás

Adott irányból és a természetes vagy mesterséges pupilla adott területén át érkező megvilágítás.

Mértékegysége:  cd, cd⋅m-2⋅mm2, troland

primary light source

surface or object emitting light by a transformation of energy

elsődleges fényforrás

Olyan felület  vagy  test, amely energia átalakulás eredményeként fényt bocsát ki.

resultant colour shift

combined illuminant colour shift and adaptive colour shift

eredő színérzéklet eltolódás

A sugárzáseloszlás és a kromatikus adaptáció okozta szín eltolódás kombinációja.

resultant colorimetric shift

combined illuminant colorimetric shift and adaptive colorimetric shift

eredő színmérési eltolódás

A sugárzás eloszlás okozta és az adaptációs színmérési eltolódás eredője (vektora).

perceptual attribute correlate

fundamental uni-variate colour description or metric

érzékelés szerinti jellemző

alapvetően egyváltozós színmeghatározás vagy mértékegység

hemeralopia

anomaly of vision in which there is a pronounced inadequacy or complete absence of scotopic vision

Equivalent term: “night blindness”

Farkasvakság, hemeralópia

Látási rendellenesség; a szkotopos látás nagyon gyenge vagy teljesen hiányzik.

veiling luminance (for disability glare)

luminance that superimposes on the retinal image and reduces the contrast by stray light in the eye

Unit: cd·m-2

fátyol fénysűrűség

Megvilágítás, amely hozzáadódik a retinális képhez, és ez által csökkenti a szembe érkező fény kontrasztját.

Mértékegysége: cd·m-2

veiling glare (imaging)

light, reflected from an imaging medium, that has not been modulated by the means used to produce the image

NOTE 1        Veiling glare lightens and reduces the contrast of the darker parts of an image.

NOTE 2        The veiling glare is sometimes referred to as “ambient flare”.

fátyolkáprázás (képalkotó rendszeré)

reflektált fény, amely nem hordozza a képi információt

1. MEGJEGYZÉS:

A fátyolkáprázás megvilágítja  a kép sötét részeit és ezáltal csökkenti a kép kontrasztját.

2. MEGJEGYZÉS:

 A  fátyolkáprázást szokták háttér fátyolnak is nevezni.

veiling reflections

specular reflections that appear on the object viewed and that partially or wholly obscure the details by reducing contrast

fátyolreflexió

Olyan tükrös reflexió, amely a szemlélt tárgyon jelenik meg és részben vagy teljesen elhomályosítja a részleteket, lecsökkentve a kontrasztot.

white point, adopted (colour appearance model)

computational reference white point (the white point used in the computation, e.g. the adopted white point or the display illuminant white point) used by a colour appearance model

NOTE 1        A white point used by a colour appearance model is an adopted white point.

NOTE 2        The adopted white point may or may not be the adapted white point, and one of the most common applications of an adopted white point is to achieve an optimally reproduced device white. For example, an adopted white point corresponding to a given medium may be used in place of an adapted white point in order that no colorants are used to create a white.

NOTE 3        The concept of adopted white point applies to both colour appearance models and reproduction models.

fehérpont, adaptációs

(színmegjelenítési modellnél)

számítástechnikai referencia-fehér pont (A számításokhoz alkalmazott fehér pont, például a képen kijelölt fehér pont, vagy a képernyő egy világos, fehér pontja) amelyet a színmegjelenítési modellhez használunk.

1. MEGJEGYZÉS:

Felvett vagy névleges fehér pont egy fehér pont, amelyet a színmegjelenítési modellnél használunk.

2. MEGJEGYZÉS:

 A felvett vagy névleges fehér pont lehet az a fehér pont, amelyhez adaptálunk, és a felvett vagy névleges fehér pont leginkább szokásos alkalmazása az optimális reprodukciós fehér pont elérése.

3. MEGJEGYZÉS:

A felvett vagy névleges fehér pontot egyaránt alkalmazzák a szín megjelenítési modellnél és a reprodukciós modellnél.

conspicuity

1.        quality of an object or a light source to appear prominent in its surroundings

2.        quality of a sign to attract (attention conspicuity) or gain (search conspicuity) the driver’s attention

feltűnőség

1.        Olyan felület vagy fényforrás, amelynek megjelenése kiemelkedik a háttérből

2.        Egy olyan jel minőségét jellemzi, amelynek fel kell kelteni a gépkocsi vezető figyelmét, vagy amely segíti, hogy megkeressen valamit.

surface colour

colour perceived as belonging to a surface from which the light appears to be diffusely reflected or radiated

felület szín

Színészlelet, amely egy olyan felülethez tartozik, amely a fényt diffúzan veri vissza, vagy diffúzan bocsátja ki.

light

1.        characteristic of all sensations and perceptions that is specific to vision

2.        radiation that is considered from the point of view of its ability to excite the human visual system

NOTE 1        This term has 2 meanings that should be clearly distinguished. When necessary to avoid confusion between these 2 meanings the term “perceived light” may be used in the first sense.

NOTE 2        Light is normally, but not always, perceived as a result of the action of a light stimulus on the visual system.

Fény(észlelet)

1.        A látási rendszerrel kapcsolatos minden észlelésnek és érzékelésnek univerzális és alapvető jel­lemzője.

2.        minden olyan elektromágneses sugárzás, amely az emberi látó rendszerrel érzékelhető

1. MEGJEGYZÉS:

Ez a definició két gondolatot tartalmaz, amelyeket világosan meg kell különböztetni.

Ha szükséges, az első értelemben az  "érzékelt fény" kifejezést lehet használni.

2. MEGJEGYZÉS:

A fény általában – bár nem mindig - a fényinger hatása a látási rendszerre.

flicker index

See NOTE 2 to “amplitude of fluctuation of the luminous flux”

Fényáram ingadozási index

Lásd 2. MEGJEGYZÉS „a fényáram ingadozásának amplitudója”-nál

source

object that produces light or other radiant flux

fényforrás, sugárforrás

felület, amely fényt vagy más sugárzást bocsát ki.

luminance threshold

lowest luminance of a stimulus which enables it to be perceived

Unit: cd·m-2

NOTE         The value depends on field size, surround, state of adaptation, methodology, and other viewing conditions.

Fénysűrűség küszöb

A legkisebb érzékelhető fénysűrűség. Mértékegysége: cd·m-2

MEGJEGYZÉS:

Ez az érték függ a látómező méretétől, a környezettől, az adaptációs állapottól és a látás más körülményeitől,

light pollution

generic term indicating the sum total of all adverse effects of artificial light

fényszennyezés

általános kifejezés amely a  mesterséges fény  káros hatásainak összegét jelenti

photopic vision

vision by the normal eye in which cones are the principle active photoreceptors

NOTE 1        Photopic vision normally occurs when the eye is adapted to levels of luminance of at least 5 cd·m-2.

NOTE 2        Colour perception is typical of photopic vision.

fotopikus látás

(nappali látás)

a normál szem látása, amely szemben alapvetően a csapok vannak aktív állapotban

1. MEGJEGYZÉS:

A nappali látás akkor áll fenn, ha a szem a legalább 5 cd·m-2 megvilágításhoz alkalmazkodik

2. MEGJEGYZÉS:

A színes látás a nappali látásra jellemző

man-made sky glow

that part of the sky glow which is attributable to man-made sources of radiation (e.g. artificial outdoor lighting)

NOTE        Man-made sky glow includes radiation that is emitted directly upwards and radiation that is reflected from the surface of the Earth.

Fényszennyezés

Az égbolt sugárzásának azon része, amelyet az ember által létrehozott fényforrások okoznak (például mesterségs kültéri világítás).

MEGJEGYZÉS:

 Fényszennyezésnek nevezzük azt a sugárzást, amely egyenesen felfelé irányul, és azt is, amelyet a Föld felszíne ver vissza.

foveola

central region of the fovea which contains no blood vessels

NOTE 1        The foveola subtends an angle of about 0,017 rad (1º) in the visual field.

NOTE 2        The central area of the foveola, subtending an angle of about 0,003 rad (0,2º), contains no blue cones.

foveola

A látógödör középső, legmélyebb része, amelyben csak csapok vannak.

1. MEGJEGYZÉS:

A foveola a látótérnek kb. 0,017 rad (1°) látószögnyi része.

2. MEGJEGYZÉS:

A foveola középső részén mintegy 0,003 rad (0,2º) területen nem találhatók kékérzékeny receptorok.

vertical illuminance [Ev,v; Ev]

illuminance on a vertical plane

Unit: lx = lm·m-2

függőleges megvilágítás

[Ev,v; Ev]

Megvilágítás a függőleges síkban

Mértékegysége: lx = lm·m-2

fusion frequency

See “critical flicker frequency”

Fúziós frekvencia

A fényinger változásának az a frekvenciája, amely fölött villogás nem érzékelhető.

Grassmann’s laws

3 empirical laws that describe colour-matching properties of additive colour mixtures of colour stimuli:

to specify a colour match, 3 independent variables are necessary and sufficient,

for an additive mixture of colour stimuli, only their tristimulus values are relevant, not their spectral compositions,

in an additive mixture of colour stimuli, if one or more components of the mixture are gradually changed, the resulting tristimulus values also change gradually

NOTE        Grassman’s laws do not hold for all observing conditions.

Grassmann törvények

Az additív színinger keverés színinger-megfeleltető tulajdonságait leíró három tapasztalati törvény. Ezek a következők:

  • A színingerek megfeleltetésének jellemzésére három egymástól független változó szükséges és elegendő.

  • Az additív színinger keveréskor csak a színingerek színinger-összetevői számítanak és nem a színingerek spektrális összetétele.

  • Ha a színingerek additív színinger keverésében egy vagy több összetevő színingert folyamatosan változ­tatnak, akkor a keletkező színinger- összetevők is folyamatosan változnak.

MEGJEGYZÉS:

A Grassmann törvények nem érvényesek tetszőleges megfigyelési feltételek mellett.

threshold increment (disability glare)

measure of disability glare expressed as the percentage increase in contrast required between an object and its background for it to be seen equally well with a source of glare present

Unit: 1

NOTE        Increasing values of threshold increment correspond to increasing disability glare.

határnövekmény

(rontó káprázás)

A rontó káprázás mértéke, egy tárgy (amely a káprázás forrása) és a háttér közötti kontraszt növekedésének százalékában kifejezve,

Mértékegysége: 1

MEGJEGYZÉS:

A határnövekmény növekedésének nagysága megfelel a rontó káprázás növekedésének

Helmholtz-Kohlrausch phenomenon

change in brightness of perceived colour produced by increasing the purity of a colour stimulus while keeping its luminance constant within the range of photopic vision

NOTE        For related perceived colours, a change in lightness can also occur when the purity is increased while keeping the luminance factor of the colour stimulus constant.

Helmholtz-Kohlrausch jelenség

A színészlelet világosságának megváltozása, állandó fénysűrűség mellett, a fotopos látás tartományá­ban, ha a színinger tisztasága növekszik.

MEGJEGYZÉS:

A nem izolált színészlelet relatív világossága megváltozhat, ha a színinger tisztaság megnövekedik, míg a színérzékleti inger fénysűrűségi tényezője állandó.

defective colour vision

anomaly of vision in which there is a reduced ability to discriminate between some or all colours

NOTE 1        Anomalous trichromatism: Form of trichromatism in which colour discrimination is less than normal.

NOTE 2        Deutan: Adjective denoting deuteranopia or deuteranomaly.

NOTE 3        Deuteranomaly: Defective colour vision in which discrimination of the reddish and greenish contents of colours is reduced, without any colours appearing abnormally dim.

NOTE 4        Deuteranopia: Defective colour vision in which discrimination of the reddish and greenish contents of colours is absent, without any colours appearing abnormally dim.

NOTE 5        Dichromatism: Defective colour vision in which all colours can be matched using additive mixtures of only 2 matching stimuli.

NOTE 6        Monochromatism: Defective colour vision in which all colours can be matched using only a single matching stimulus.

NOTE 7        Protan: Adjective denoting protanopia or protanomaly.

NOTE 8        Protanomaly: Defective colour vision in which discrimination of the reddish and greenish contents of colours is reduced, with reddish colours appearing abnormally dim.

NOTE 9        Protanopia: Defective colour vision in which discrimination of the reddish and greenish contents of colours is absent, with reddish colours appearing abnormally dim.

NOTE 10 Tritan: Adjective denoting tritanopia or tritanomaly.

NOTE 11        Tritanomaly: Defective colour vision in which discrimination of the bluish and yellowish contents of colours is reduced.

NOTE 12        Tritanopia: Defective colour vision in which discrimination of the bluish and yellowish contents of colours is absent.

Színtévesztés, színvakság, (hibás színlátás)

Látási rendellenesség, amikor bizonyos színekre vagy valamennyi színre csökken az egyén megkülönböztető képessége.

1. MEGJEGZÉS:

 Anomális trikromatizmus, (anomális trichromázia),  színtévesztés: A trikromatizmus egyik változata, amelynél a szín megkülönböztető képesség a normál színlátóénál kisebb.

2. MEGJEGZÉS:

Deuteranomália: színtévesztés amelyben a színek vöröses és a zöldes tartalma közötti különbség csökkent, anélkül, hogy a többi szín fakóbbnak látszana, és ezt a zöld színre érzékeny receptor (deuteros) hibája okozza.

3. MEGJEGZÉS:

Deuteranópia, színvakság: Színlátási hiba, amelyben a színek vöröses és zöldes tartalma hiányzik, helyettük sárga szín látható, anélkül, hogy bármelyik szín abnormálisan fakónak tűnne, és ezt a zöld színre érzékeny receptor (deuteros) hibája okozza.

4. MEGJEGZÉS:

Protanomália: Színtévesztés amelyben a színek vöröses és a zöldes tartalma közötti különbség csökkent, anélkül, hogy a többi szín fakóbbnak látszana, és ezt a vörösre érzékeny receptor (protos) hibája okozza.

5. MEGJEGZÉS:

Protanópia: Színlátási hiba, amelyben a színek vöröses és zöldes tartalma hiányzik, helyettük sárga szín látható, anélkül, hogy bármelyik szín abnormálisan fakónak tűnne, és ezt a vörösre érzékeny receptor (protos) hibája okozza.

6. MEGJEGZÉS:

Tritanomália: Színtévesztés amelyben a színek kékes és a zöldes tartalma közötti különbség csökkent, anélkül, hogy a többi szín fakóbbnak látszana, és ezt a kékre érzékeny receptor (tritos) hibája okozza.

7. MEGJEGZÉS:

Tritanópia: Színlátási hiba, amelyben a színek kékes és zöldes tartalma hiányzik, helyettük türkiz szín látható, anélkül, hogy bármelyik szín abnormálisan fakónak tűnne, és ezt a kékre érzékeny receptor (tritos) hibája okozza.

8. MEGJEGZÉS:

A tritanomália és a tritanópia rendkívül  ritka.

9. MEGJEGZÉS:

Deutan: közös kifejezés a deuteranópia  és a  deuteranomália megnevezésére.

10. MEGJEGYZÉS:

Protan: közös kifejezés a protanópia  és a  protanomália megnevezésére.

11. MEGJEGZÉS:

Tritan: közös kifejezés a tritanópia  és a  tritanomália megnevezésére.

12. MEGJEGZÉS:

Dikromatizmus, dikromázia: Színlátási hiba, amelyben bármely szín egyeztethető mindössze két alapszín additív keverékével (l. Színvakság, 3., 5., 7. MEGJEGYZÉS).

13. MEGJEGZÉS:

Monokromatizmus: Színlátási hiba, amelyben bármely szín egyeztethető egyetlen alapszínnel.

monochromatism

See NOTE 6 to “defective colour vision”

Színvakság (hibás színlátás)

l. Színvakság

Lásd13. MEGJEGYZÉS a „Színtévesztés, színvakság” címszónál

invariant wavelengths

See NOTE 1 to “Bezold-Brücke phenomenon”

Invariáns hullámhossz

Lásd 1. MEGJEGYZÉS. a „Bezold-Brücke jelenség” címszónál

       

directional effect

See “Stiles-Crawford effect (of the first kind)”

Irányított emissziós tényező

Lásd  “Stiles-Crawford effektus” első esete”

unrelated colour

colour perceived to belong to an area seen in isolation from other colours

izolált színészlelet

Más színektől elkülönített felület által kiváltott színészlelet,

field of vision

extent of space in which objects are visible to an eye in a given position

Equivalent term: “visual field”

NOTE 1        In the horizontal plane meridian the field of vision extends to nearly 190° with both eyes open, the area seen binocularly is about 120°, and the area seen by one eye only is about 154°.

NOTE 2        The extent of the field of vision tends to diminish with age.

Látótér

Az a térrész, amely egy szem számára egy

adott pozícióban látható

1. MEGJEGYZÉS:

A horizontális síkban a látótér két nyitott szemmel eléri a közel 190 fokot, binokulárisan pedig közel 120 fok, míg egy szem látótere csak körülbelül 154 fok.

2. MEGJEGYZÉS:

A látótér nagysága a korral kismértékben csökken

glare

condition of vision in which there is discomfort or a reduction in the ability to see details or objects, caused by an unsuitable distribution or range of luminance, or by extreme contrasts

See also “disability glare”, “discomfort glare”

káprázás

A látás kényelmetlensége és/vagy a tárgyak felismerhetőségének a csökkenése, a fénysűrűség szokatlan eloszlásának vagy szokatlan értékének, illetve a térben vagy időben fellépő igen erős kontrasztnak a következtében.

glare rating limit [RG,L]

maximum allowed value given by the CIE Glare Rating system

Unit: 1

See also CIE 112-1994 Glare Evaluation System for Use within Outdoor Sports- and Area Lighting

Abbreviation: “GRL”

Káprázás korlátozási határ

A CIE által meghatározott megengedett káprázási határérték

Mértékegysége: 1

Lásd még: CIE 112-1994 „Káprázás kiértékelési rendszer” kültéri és sport megvilágítás esetére

Rövidítés: [RG, L]

dim (adjective)

adjective used to describe low levels of brightness

kisfényű

a világosság alacsony szintjére használatos megnevezés

binary hue

hue that can be described as a combination of 2 unitary hues

NOTE        For example: orange is a yellowish-red or reddish-yellow; violet is reddish-blue, etc.

kombinált színezet, kombinált szín

Színezet észlelete, amelyet két-két alapszínezet nevének felhasználásával lehet leírni. Például: a narancs sárgás-piros vagy pirosas-sárga; az ibolya pirosas-kék stb.

complementary  wavelength (of a colour stimulus) [λc]

wavelength of the monochromatic stimulus that, when additively mixed in suitable proportions with the colour stimulus considered, matches the specified achromatic stimulus

Komplementer hullámhossz (szín ingeré)

Annak a monokromatikus színingernek a hullámhossza, amely megfelelő arányban additívan keverve a kiválasztott színingerrel a meghatározott akromatikus színingernek felel meg.

complementary colour stimuli

set of 2 colour stimuli for which it is possible to reproduce the tristimulus values of a specified achromatic stimulus by a suitable additive mixture of these 2 stimuli

Komplementer színinger

Két olyan színinger, amelynek additív keverésével elő lehet állítani egy meghatározott, akromatikus színin­ger összetevőit.

contrast

1.        in the perceptual sense: assessment of the difference in appearance of 2 or more parts of a field seen simultaneously or successively (hence: brightness contrast, lightness contrast, colour contrast, simultaneous contrast, successive contrast, etc.)

2.        in the physical sense: quantity intended to correlate with the perceived brightness contrast, usually defined by one of a number of formulae which involve the luminances of the stimuli considered: for example by the proportional variation in contrast near the luminance threshold, or by the ratio of luminances for much higher luminances

kontraszt

1.        Szubjektív: a látómezőkét vagy több, egyidejűleg vagy egymás után látott része közötti megjelenésbéli különbség értékelése (így van: világosságkontraszt, relatív világosságkontraszt, színkontraszt, szimultán kontraszt, szukcesszív kontraszt stb.).

2.        Objektív: a világosságkontraszt objektív megfelelője a fénysűrűségkontraszt, amely például a fénysűrűség-küszöb közelében a DL/ L, sokkal nagyobb fénysűrűségek esetében az L1/L2 képlettel határozható meg.

contrast sensitivity [Sc]

reciprocal of the least perceptible (physical) contrast, usually expressed as L/DL, where L is the average luminance and DL is the luminance difference threshold

Unit: 1

NOTE         The value of Sc depends on a number of factors including the luminance, the viewing conditions and the state of adaptation.

Kontraszt érzékenység

[Sc]

A még észlelhető (objektív) kontraszt reciproka, általában L/DL alakban kifejezve, ahol

L az átlagos fénysűrűség és

DL a fénysűrűség-különbség küszöbértéke.

Mértékegysége: 1

MEGJEGYZÉS:

 Sc értéke függ a fénysűrűségtől és a látási körülményektől, beleértve az adaptációs állapotot is.

visual contrast threshold

smallest contrast, produced at the eye of an observer by a given object, which renders the object perceptible against a given background

NOTE        For meteorological observations, the object must be rendered recognizable, and hence a higher threshold is to be expected. The value of 0,05 has been adopted as the basis for the measurement of meteorological optical range.

kontraszt küszöbértéke

az a legkisebb kontraszt, amelyet egy megfigyelő észlel egy adott tárgyon,

adott háttér mellett

proximal field

immediate environment of the colour stimulus considered, extending typically for about 2º from the edge of the colour stimulus considered in all, or most, directions

közvetlen környezet

egy szín inger közvetlen környezete, amely általában a szín inger szélétől 2 fokon belül tetszőleges irányban értendő

critical flicker frequency

for a given set of conditions, the frequency of alternation of stimuli above which flicker is not perceptible

Equivalent term: “fusion frequency”

Kritikus flikker frekvencia

egy inger változásának frekvenciája adott körülmények között, amikor a villózás (flicker) már éppen nem észlelhető

Azonos értelmű meghatározás: „fúziós frekvencia”

chroma

colourfulness of an area judged as a proportion of the brightness of a similarly illuminated area that appears white or highly transmitting

NOTE         For given viewing conditions and at luminance levels within the range of photopic vision, a colour stimulus perceived as a related colour, of a given chromaticity and from a surface having a given luminance factor, exhibits approximately constant chroma for all levels of illuminance except when the brightness is very high. In the same circumstances, at a given level of illuminance, if the luminance factor is increased, the chroma usually increases.

kroma

Egy felület színezetdússága egy hasonlóan megvilágított fehérnek vagy nagyon fényáteresztőnek látszó fel­ületnek a világosságához képest.

MEGJEGYZÉS:

Adott látási körülmények és a fotopos látáshoz tartozó fénysűrűségek mellett egy viszonyított színészleletnek érzékelt, adott színességű és adott fénysűrűségi tényezőjű felülethez tartozó színészlelet krómája minden megvilágítás mellett megközelítően állandó, kivéve ha a világosság igen nagy. Ugyanezen feltételek mellett, adott megvilágítási szinten, ha a fénysűrűségi tényező nő, akkor általában a króma is nő.

chromatic adaptation

visual process whereby approximate compensation is made for changes in the colours of stimuli, especially in the case of changes in illuminants

kromatikus adaptáció

Adaptáció olyan fényingerek következtében, amelyekben azok relativ spektrális eloszlásai okozzák a jellemző hatást, különösen megvilágítás esetén.

chromatic colour

in the perceptual sense: perceived colour possessing hue

NOTE        1.In everyday speech, the word colour is often used in this sense in contradistinction to white, grey or black. The adjective coloured usually refers to chromatic colour.

NOTE        2.        in the psychophysical sense: see “chromatic stimulus”

kromatikus színészlelet

Észlelet értelemben: színészlelet, amelynek van színezete.

1. MEGJEGYZÉS:

A mindennapi szóhasználatban a szín szót gyakran ebben az értelemben használják, szembeállítva a fehérrel, szürkével és feketével. A színes jelző általában kromatikus színészleletre utal.

2. MEGJEGYZÉS:

 Pszihofizikai értelemben: lásd „szín inger”

visual acuity

1.        qualitatively: capacity for seeing distinctly fine details that have very small angular separation

2.        quantitatively: any of a number of measures of spatial discrimination such as the reciprocal of the value of the angular separation in minutes of arc of 2 neighbouring objects (points or lines or other specified stimuli) which the observer can just perceive to be separate

Equivalent term: “visual resolution”

látásélesség

1.        Minőségileg: a szemnek az a tulajdonsága, hogy képes egymástól igen kis látószögre lévő finom részletek megkülönböztetésére.

2.        Mennyiségileg: annak a legkisebb, ívpercben mért látószögnek a reciprok éneke, amely alatt látott két szomszédos tárgyat (pontot vagy vonalat) a szem még elkülönítve képes észlelni.

Azonos értelmű definíció: „a látás feloldása”

visual sensation

response of the visual system to stimulation

látási érzéklet

a látórendszer válasza a látási ingerre

visual task

visual elements of the work being done

NOTE        The main visual elements are the size of the structure, its luminance, its contrast against the background and its duration.

látási feladat

Az elvégzendő feladat látással kapcsolatos elemei

MEGJEGYZÉS:

 A legfontosabb látási elemek egy struktúra mérete, annak világossága vagy kontrasztja a háttérhez képest, és annak időtartama

visual resolution

See “visual acuity”

látóélesség

Lásd: „látás élesség”

fovea

central part of the retina, thin and depressed, which contains almost exclusively cones and forming the site of most distinct vision

Equivalent term: “fovea centralis”

NOTE        The fovea subtends an angle of about 0,087 rad (5º) in the visual field.

Látógödör, fovea

A retina középső, vékony és benyomódott része, amely majdnem kizárólag csapokat tartalmaz és a legélesebb látás helye.

MEGJEGYZÉS:

A látógödőr a látótérnek kb. 0,087 rad (5°) látószögnyi része.

visual angle

angle subtended by an object or detail at the point of observation

NOTE        The SI unit for the angle is rad although it may also be measured in milliradians, degrees, or minutes of arc.

See also “angular subtense”

látószög

egy tárgy láthatóságának kiterjedése a megfigyelési pont körül

MEGJEGYZÉS:

 A szög SI mértékegység radián, és milliradban vagy szögpercben mérhető

visibility (of a sign)

range of visual perception, normally measured in terms of the threshold distance at which a sign becomes visible

látótávolság (meteorológiai)

a látási észlelés mértéke, amely azon távolságban mérhető, amelyben egy tárgy láthatóvá válik

viewing flare

veiling glare that is observed in a viewing environment but not accounted for in measurements made using a prescribed measurement geometry

NOTE        The viewing flare is expressed as a percentage of the luminance of adapted white.

látszólagos fátyolfény

fátyol tükröződés amely egy megjelenítési környezetben figyelhető meg, de nem mutatható ki méréssel az előírt mérési geometria alkalmazásával

MEGJEGYZÉS A látszólagos fátyolfény az adaptációs fehér százalékában van kifejezve

macula lutea

layer of photostable pigment covering parts of the retina in the foveal region

Equivalent term: “yellow spot”

macula lutea

a retina fényérzékeny pigmentekkel borított rétege a foveális régióban

secondary light source

surface or object which is not self-emitting but receives light and re-directs it, at least in part, by reflection or transmission

másodlagos fényforrás

Olyan felület vagy test, amely maga nem bocsát ki fényt, csupán a ráeső fényt vagy annak egy részét áteresztéssel vagy visszaveréssel sugározza tovább.

corresponding colour stimuli

pairs of colour stimuli that have same colour appearance when one is seen in one set of adaptation conditions and the other is seen in a different set

Megfeleltetett színingerek

olyan szín-inger pár, amely azonos színezetűnek látszik, miközben az egyik egy adott adaptációs környezetben, a másik egy attól eltérő adaptációs környezetben látható

appearance

1.        aspect of visual perception by which things are recognized

2.        in psychophysical studies, visual perception in which the spectral and geometric aspects of a visual stimulus are integrated with its illuminating and viewing environment

megjelenés

1.        a vizuális észlelésnek egy formája, amely mellett megfigyeljük a tárgyakat

2.        pszichofizikai szempontból olyan vizuális észlelés, amelyben a vizuális inger tulajdonságai spektrális és geometriai jellemzői együtt hatnak a megvilágító és látszó környezettel

appearance model, single-stimulus

mathematical model which uses information about viewing conditions to estimate the subjective appearance of a coloured patch from colorimetric measurements of that patch and its surround

NOTE        The information about viewing conditions includes the adopted white point.

megjelenési modell (egyetlen inger esetén)

matematikai modell, amely a látvány körülményeinek információját dolgozza fel annak érdekében, hogy színmérés segítségével becslést adjon egy színes foltnak és környezetének a szubjektív színmegjelenéséről

MEGJEGYZÉS  a látvány körülményeinek információja tartalmazza az elfogadott fehér pontot.

uniformity ratio of illuminance (on a given plane)

See “illuminance uniformity”

megvilágítás egyenletessége (egy adott síkban)

Lásd „Megvilágítás egyenletessége”

threshold of illuminance

smallest illuminance (point brilliance), produced at the eye of an observer by a light source seen in point vision, which renders the source perceptible against a background of given luminance, where the illuminance is considered on a surface element that is normal to the incident rays at the eye

Equivalent term: “visual threshold”

NOTE        For visual signalling, the light source must be rendered recognizable, and hence a higher threshold of illuminance is to be expected.

megvilágítás küszöbértéke

az a legkisebb megvilágítás (pontfény), amelyet egy megfigyelő szeme észlel egy olyan fényforrás esetén amely a látótér egy pontjában egy olyan felületeleme, amely merőlegesnek tekinthető a szembe érkező fénysugárra egy adott megvilágítású hatter előtt

Egyenértékű meghatározás: “láthatósági küszöb”

MEGJEGYZÉS:

A fényjelzőberendezéseknél a fényforrásnak kell felismerhetőnek lenni, és így egy magasabb megvilágítási küszöböt kell elfogadni

visual threshold (in point vision)

See “threshold of illuminance”

megvilágítási küszöb

Lásd „megvilágítás küszöbértéke”

illuminant mode (of colour appearance)

colour seen as ascribed to a source of illumination

megvilágítás mód

(a megvilágítás színe)

a fényforrás színének tulajdonított szín

illuminant

radiation with a relative spectral power distribution defined over the wavelength range that influences object colour perception

NOTE         In everyday English this term is not restricted to this sense, but is also used for any kind of light falling on a body or scene.

Megvilágító (sugárzáseloszlás)

sugárzás, amelynek relatív spektrális teljesítmény eloszlása befolyásolja a tárgyak szín észleletét

MEGJEGYZÉS:

 A köznapi szóhasználatban ez a fogalom nem korlátozódik erre az egyetlen esetre, hanem minden olyan esetre alkalmazzák, amikor fény esik egy testre vagy egy látványra

metameric colour stimuli

spectrally different colour stimuli that have the same tristimulus values in a specified colorimetric system

Equivalent term: “metamers”

NOTE 1        The corresponding property is called “metamerism”.

NOTE 2        In German, colours (“Farbvalenzen”) consisting of spectrally identical colour stimuli are described as “unbedingt-gleich”.

metamer színinger, metamer

Olyan spektrálisan különböző színingerek, amelyeknek ugyanazok a színinger-összetevői.

1. MEGJEGYZÉS:

Ezt a tulajdonságot metameriának nevezik.

2. MEGJEGYZÉS:

A németben azokat a színingereket („Farbvalenzen”), amelyek spektrálisan megegyező szín ingerekből állnak, Unbedingt-gleichnek nevezik.

metamers

See “metameric colour stimuli”

metamerek

Lásd „metamer színinger”

metamerism

See NOTE 1 to “metameric colour stimuli”

metamerizmus

Lásd 1. MEGJEGYZÉS  a  „metamer színinger” -nél

metamerism index

degree of colour mismatch, calculated in the form of a colour difference, caused by substituting a test illuminant (observer) of different relative spectral composition (responsivity) for the reference illuminant (observer)

NOTE        The colour difference is evaluated using a CIE colour difference formula and it must be clearly stated which formula has been used.

metameria index

A szín eltérés mértéke, amelyet azon színkülönbségként számolunk ki, amely egy referencia megvilágítás (vagy referencia megfigyelő) és az adott megvilágítás (adott megfigyelő) különbségéből ered

MEGJEGYZÉS:

 A színkülönbséget a CIE színkülönbségi formulából kell meghatározni, és világosan meg kell adni, hogy melyik formulát használtuk.                                                                                                                  

mesopic vision

vision by the normal eye intermediate between photopic and scotopic vision

NOTE        In mesopic vision, both the cones and the rods are active.

See also CIE 191:2010 Recommended System for Mesopic Photometry based on Visual Performance

mezopos látás

A fotopos és a szkotopos látás tartományai közötti látás.

MEGJEGYZÉS:

A mezopos látásban a csapok és a pálcikák egyaránt működnek.

daylight locus

locus of points in a chromaticity diagram that represents the chromaticities of phases of daylight given by the CIE formulae for daylight illuminants (D illuminants) with different correlated colour temperatures

A nappali fény színességi pontjának helye a színességi diagramban

A különböző korrelált színhőmérsékletű természetes fény fázisai színességének a helye egy színinger­ diagramban.

A CIE által meghatározott D65 természetes fény színességének helye különböző korrelált színhőmérsékletek mellett a színességi diagramban.

daylight illuminant

illuminant having the same or nearly the same relative spectral power distribution as a phase of daylight

nappali megvilágítás

Olyan sugárzáseloszlás, amelynek spektrális teljesítmény eloszlása megegyezik, vagy majdnem megegye­zik a természetes nappali fény sugárzáseloszlásával

related colour

colour perceived to belong to an area seen in relation to other colours

nem izolált színészlelet

Más színekhez viszonyított felület által kiváltott színészlelet.

non-selective radiator

thermal radiator whose spectral emissivity is constant with respect to wavelength over the spectral range considered

nem szelektív sugárzás

Olyan hőmérsékleti sugárzó, amelynek spektrális emissziós tényezője konstans egy adott hullámhossz tartományban

readability

measure to characterize the ease of reading

olvashatóság

Olyan mérőszám, amely a könnyű olvashatóságot jellemzi

optimal colour stimuli

object colour stimuli corresponding to objects whose luminance factors have maximum possible values for each chromaticity when their spectral luminance factors do not exceed 1 for any wavelength

NOTE 1        These stimuli correspond, in general, to objects whose spectral luminance factors have values of either unity or 0, with not more than 2 transitions between them.

NOTE 2        The luminance factors and chromaticity coordinates of these stimuli define the boundaries of a colour solid corresponding to non-fluorescent objects.

NOTE 3        For a given luminance factor, these colour stimuli define the maximum purity possible for non-fluorescent objects.

optimális színingerek

Olyan tárgy-színingerek, amelyeket létrehozó spektrális fénysűrűségi tényezők minden színességhez a leg­nagyobbak, de értékük egyetlen hullámhosszon sem nagyobb, mint

1. MEGJEGYZÉS:

 Ezek az optimális színingerek olyan tárgyakhoz tartoznak, amelyek spektrális fénysűrűségi tényezője vagy 0, vagy 2-nél nem nagyobb.

2. MEGJEGYZÉS:

Ezeknek az optimális szín ingereknek a fénysűrűségi tényezői és szín inger-koordinátái határozzák meg a nem fluoreszkáló tárgyakhoz tartozó színtest határait.

3. MEGJEGYZÉS:

Egy meghatározott fénysűrűségi tényezőhöz ezek az optimális színingerek értelmezik a nem fluoreszkáló tárgyak legnagyobb színinger- tisztaságát.

rods

photoreceptors in the retina containing a light-sensitive pigment capable of initiating the process of scotopic vision

pálcikák

Azok a retinában lévő, fényérzékeny pigmenteket tartalmazó fényérzékelők, amelyek lehetővé teszik a sötétben (szkotopos) látást

Planckian locus

locus of points in a chromaticity diagram that represents chromaticities of the radiation of Planckian radiators at different temperatures

Planck sugárzók görbéje

A különböző hőmérsékletű Planck sugárzó színességének pontjai a színességi diagramban

point vision

mode of vision, of an apparently small source of light, in which the luminous sensation is determined only by the illuminance that is produced by the source at the eye of the observer

pontlátás

Olyan látás, melyet egy kicsiny fényforrás vált ki, amelynek fényességét csupán az észlelőben kiváltott fény észlelet alapján határozzuk meg.

uniform colour space

colour space in which equal distances are intended to represent threshold or suprathreshold perceived colour differences of equal size

egyenletes színtér

Olyan színtér, amelyben azonos színkülönbségekhez azonos távolságok tartoznak

protan

See NOTE 7 to “defective colour vision”

protan

Lásd 10. MEGJEGYZÉS a „Színtévesztés, Színvakság, (hibás színlátás)” témánál

protanomaly

See NOTE 8 to “defective colour vision”

protanomália

Lásd 4. MEGJEGYZÉS a „Színtévesztés, színvakság, (hibás színlátás)” témánál

protanopia

See NOTE 9 to “defective colour vision”

protanopia

Lásd 5. MEGJEGYZÉS a „Színtévesztés, színvakság, (hibás színlátás)” témánál

Purkinje phenomenon

reduction in the brightness of a predominantly long-wavelength colour stimulus relative to that of a predominantly short-wavelength colour stimulus when the luminances are reduced in the same proportion from photopic to mesopic or scotopic levels without changing the respective relative spectral distributions of the stimuli involved

NOTE        In passing from photopic to mesopic or scotopic vision, the spectral luminous efficiencies change, the wavelength of maximum efficiency being displaced towards the shorter wavelengths.

Purkinje jelenség

A világosság észlelet csökkenése a főleg hosszú hullámú tartományba eső színingereknél a főleg rövid hullámú tartományba eső színingerekhez viszonyítva akkor, amikor a megvilágítás csökken, és a fotopikus tartományból a mezopikus tartományba ér, miközben a színinger relatív spektrális eloszlása nem változik.

MEGJEGYZÉS:

 A fotopikus látásról mezopikusra vagy a scotopikusra történő áttérés során a spektrális fényhatásfok függvény megváltozik, maximumának hullámhossza rövidebb hullámhosszra kerül át.

basic law of radiometry and photometry

See NOTE 7 to “radiance”

radiometria és fotometria alaptörvénye

Lásd a 7. MEGJEGYZÉS-t a „sugárzás”címszónál

relative colour stimulus function [ɸ(λ)]

relative spectral power distribution of the colour stimulus function

relatív színészlelési függvény

A színinger függvény relatív spektrális teljesítmény eloszlása.

adaptation, incomplete

phenomenon in which the adopted (computational) white in a given viewing environment does not actually appear white to an observer

NOTE        Familiar instances include colour images on newsprint or displays that appear “too yellow or too blue”.

részleges adaptáció

Jelenség, amelynél az adaptációs (számított) fehér egy adott megfigyelési környezetben nem tűnik teljesen fehérnek egy megfigyelő számára

MEGJEGYZÉS:

 hasonló az az eset, amikor a nyomdatechnikában, vagy az újságok színes képein a fehér szín „túl sárgásnak vagy túl kékesnek” tűnik.

retina

membrane situated inside the back of the eye that is sensitive to light stimuli

NOTE         The retina contains photoreceptors and nerve cells that interconnect and transmit to the optic nerve the signals resulting from stimulation of the photoreceptors. The photoreceptors in the human retina are of 3 types: rods and cones, which are responsible for vision, and intrinsically photosensitive retinal ganglion cells (ipRGCs), which play a role in controlling circadian and neuro-endocrine systems.

retina

A szemgolyó belsejének hátsó felületén lévő, fényingerekre érzékeny hártya

MEGJEGYZÉS:

 a retina fényérzékelőket (csapokat és idegvégződéseket) tartalmaz, amelyek a fényérzékelőkben az őket ingerlő fény hatására keletkezett jeleket a látóidegbe vezetik. A humán retina fotoreceptorai 3 félék: pálcikák és csapok, amelyek a látást biztosítják, továbbá olyan fényérzékeny retinális ganglion sejtek (ipRGCs), amelyek szerepet játszanak a circadian és a neuro endokrin rendszer működtetésében.

sRGB colour space

colour space defined by IEC

See also IEC 61966-2-1

RGB színtér

Az IEC által definiált színtér. Lásd még IEC 61966-2-1

disability glare

glare that impairs the vision of objects without necessarily causing discomfort

Rontó káprázás

Olyan káprázás, amely rontja a tárgyak látását anélkül, hogy szükségképpen kényelmetlenséget okozna.

yellow spot

See “macula lutea”

sárgafolt, macula lutea

A látógödör fényérzékeny, sárgán pigmentált rétege.

dark

adjective used to describe low levels of lightness

sötét

Melléknév, a világosság alacsony szintjének a megjelölésére.

spectral

adjective that, when applied to a quantity X pertaining to electromagnetic radiation, indicates:

either that X is a function of the wavelength λ, symbol: X(λ),

or that the quantity referred to is the spectral concentration of X, symbol:

NOTE 1        In the latter case, in French, “spectrique” is preferred to “spectral”.

NOTE 2        Xλ is also a function of λ and in order to stress this, may be written Xλ(λ) without any change of meaning.

NOTE 3        The quantity X can also be expressed as a function of frequency ν, wave number σ, etc.; the corresponding symbols are X(ν), X(σ), etc. and Xν, Xσ, etc.

spektrális;

spektral

Az elektromágneses sugárzásra vonatkozó valamely X mennyiség jelzője, jelentheti, hogy

—   vagy az X a λ,  hullámhossz függvénye, jelölése: X(λ),

—   vagy az X mennyiség spektrális sűrűsége, jelölése:

1. MEGJEGYZÉS:

A „spektrális” szó helyett ajánlható a „spektral” szó alkalmazása

2. MEGJEGYZÉS:

Xλ azt jelenti, hogy X a λ  függvénye. és az  Xλ(λ) írásmód még jobban kiemeli ezt.

3. MEGJEGYZÉS:

Az  X mennyiség lehet a ν frekvencia vagy a σ hullámszám függvénye is, ebben az esetben megfelelő jelölések  X(ν), X(σ), stb lesznek.

chromaticity coordinates, spectral

See “spectral chromaticity coordinates”

spektrális színességi koordináták

 

spectral stimulus

See “monochromatic stimulus”

monokromatikus szín inger

lásd “monochromatic stimulus”

spectrum locus

locus, in a chromaticity diagram or in a tristimulus space, of points that represent monochromatic stimuli

NOTE        In tristimulus space, the spectrum locus is a cone that is called in German “Spektralkegel” (“spectral cone”) or, when including the vectors that represent the purple boundary, “Farbtüte”.

spektrumgörbe

Monokromatikus színingerekhez tartozó pontok helye a színességi-diagramban vagy a trikromatikus színingertérben.

MEGJEGYZÉS:

A spektrum görbéje egy kúp a tristimulusos színingertérben, neve a németben Spektralkegel (spectral cone), vagy ha magába foglalja a bíborvonal által reprezentált vektorokat is németül Farbtüte.

Stiles-Crawford effect (of the first kind)

decrease of the brightness of a light stimulus with increasing eccentricity of the position of entry of the light pencil through the pupil

Equivalent term: “directional effect”

NOTE        If the variation is in hue and saturation instead of in brightness, the effect is called “Stiles-Crawford effect of the second kind”.

Stiles-Crawford effektus

(első esete)

A színinger világosságának csökkenése, ha a pupillán belépő fénynyaláb excentricitása növekszik.

MEGJEGYZÉS:

Ha a változás színezetben és telítettségben van és nem világosságban, akkor ez a második Stiles-Crawford hatás.

illuminant colorimetric shift

change in chromaticity and luminance factor of an object colour stimulus caused by a change in illuminant

Sugárzáseloszlás okozta színmérési eltolódás

Egy színinger színezetének és világosságának megváltozása a megvilágítás megváltozásának hatására

illuminant colour shift

change in the perceived colour of an object caused solely by change of illuminant in the absence of any change in the observer’s state of chromatic adaptation

Sugárzáseloszlás okozta színészlelet eltolódás

Tárgy észlelt színességében és fénysűrűségi tényezőjében bekövetkező változás, amelyet a megvilágítás meg­változása okoz, miközben a megfigyelő színadaptációs állapota változatlan

field colour

colour perceived as not belonging to any object

Szabad színészlelet

Olyan szín észlelet, amelyet semmi nem befolyásol

color (US)

1.        (perceived) colour: see “colour (perceived)”

2.        (psychophysical) colour: specification of a colour stimulus in terms of operationally defined values, such as 3 tristimulus values

Equivalent term used outside US: “colour”

NOTE 1         When the meaning is clear from the context the term “colour” can be used alone.

NOTE 2        In German “Farbe” is often used instead of “Farbempfindung”. The use of “Farbe” in the sense of “Farbvalenz” should be avoided. It is only when the sense is obvious from the context, or when “Farbempfindung” and “Farbvalenz” are equally suitable, that “Farbe” may be used in the sense of “Farbvalenz”.

szín

1. lásd “szín észlelet”

2. lásd „pszihofizikai szín”: egy szín inger definiciója 3 tristimulus érték által

1. MEGJEGYZÉS:

Ha a fogalom egyértelmű, akkor a „szín” szó magában alkalmazható

2. MEGJEGYZÉS:

A német nyelvben gyakran a „Farbe” szót alkalmazzák a “Farbempfindung” helyett.

A  “Farbvalenz” szó kerülendő.

colour

 

szín

A vizuális észlelés (látás) jellemző tulajdonsága, amely a kromatikus vagy akromatikus tartalom bármilyen kombinációjából tevődhet össze.

Ez a jellemző tulajdonság leírható a kromatikus színek neveivel (sárga, narancs, barna, piros, rózsaszín, zöld, kék, bíbor stb.), az akromatikus színek neveivel (fehér, szürke, fekete stb.)> a színeket minősítve úgy, hogy világos, sötét, viszonylag világos, viszonylag sötét stb. vagy a színek neveinek kombiná­ciójával.

A színészlelet függ a színinger spektrális eloszlásától, a színingerhez tartozó terület méretétől, alakjától, szerkezetétől és környezetétől, a személy látási rendszerének adaptációjától, jártasságától a megfigyelés általános és a hasonló feltételei között.

MEGJEGYZÉSEK:

Ha a szövegből a jelentés egyértelmű, akkor a szín szó önmagában használható.

A színészlelet a színes megjelenés különböző módjai szerint jelentkezhet. A színes megjelenés különböző nevei arra valók, hogy jellemezzék a színész leletek közötti kvalitatív és geometriai különbségeket. A színes megjelenés néhány legfontosabb módjának a neveit a 845-02-19, 20, 21 szakaszok ismertetik.

A színes megjelenés további módjai: a vékonyréteg-színészlelet, a térfogat-színészlelet, a sugárzáseloszlás-színészlelet, a test-színészlelet és a Ganzfeld-színészlelet. A színes megjelenésnek ezek a módjai tovább bővíthetők melléknevekkel, amelyek leírják a színek kombinációját vagy azok tér-, vagy időbeli kapcsolatait. A színészleletek közötti, a különböző színes megjelenéskor keletkező, kvalitatív különbségekre vonatkozó fogalmak a 845-02-22, 23, 24, 25 szakaszokban ta­lálhatók.

chromaticity

property of a colour stimulus defined by its chromaticity coordinates, or by its dominant or complementary wavelength and purity taken together

szín(esség)

A színingernek az a tulajdonsága, amelyet vagy a színinger koordinátáival, vagy jellemző hullámhosszával és a színinger tisztaságával lehet jellemezni.

colour difference (perceived)

perceived dissimilarity between 2 colour elements

See also “CIE 1976 L*a*b* colour difference”, "CIE 1976 L*u*v* colour difference”, "CIELAB colour difference”, "CIELUV colour difference”

színkülönbség

2 szín észlelet eltérése

Lásd még: “CIE 1976 L*a*b* színkülönbség”, "CIE 1976 L*u*v* színkülönbség”, "CIELAB színkülönbség”, "CIELUV színkülönbség”

colour atlas

collection of colour samples arranged and identified according to specified rules

színatlasz

Meghatározott szabályok szerint rendezett és megjelölt színes minták gyűjteménye.

chromaticity diagram

plane diagram in which points specified by chromaticity coordinates represent the chromaticities of colour stimuli

NOTE        In the CIE standard colorimetric systems y is normally plotted as ordinate and x as abscissa, to obtain an x, y chromaticity diagram.

színdiagram

Síkban értelmezett diagram, amelyen a színességi koordinátákkal meghatározott pontok képviselik a szí­ningerek színességét.

MEGJEGYZÉS:

A CIE szín ingermérő rendszer x, y színességi diagramjában általában az y az ordinátatengely és az x az abszcisszatengely.

colourfulness

attribute of a visual perception according to which the perceived colour of an area appears to be more or less chromatic

NOTE        For a colour stimulus of a given chromaticity and, in the case of related colours, of a given luminance factor, this attribute usually increases as the luminance is raised except when the brightness is very high.

színezetdússág

A vizuális érzékelés jellemző tulajdonsága, amely szerint egy felület színészlelete többé vagy kevésbé kromatikusnak tűnik.

1. MEGJEGYZÉS:

Egy adott kromatikus színészlelési ingernek, ha adott fénysűrűségi tényezőjű viszonyított színészleletről van szó, ez a jellemző tulajdonsága megnő a fénysűrűségi tényező növekedésével, kivéve, ha a világosság nagyon  nagy.

2. MEGJEGYZÉS:

A francia „cromie" és az angol „chromaticness" kifejezéseket korábban a színezet és a telítettség együttes észlelésének, vagyis az észlelettel korrelált színezetnek a megnevezésére használták.

colour equation

algebraic or vector representation of the match of 2 colour stimuli, of which, for instance, one may be an additive mixture of 3 reference colour stimuli

Example: [C] ≡ X[X] + Y[Y] + Z[Z]

NOTE 1         In this equation, the sign ≡ indicates a colour match and is read as “matches”. The unbracketed symbols represent the amounts of the stimuli indicated by the bracketed symbols: thus R[R] means R units of stimulus [R], and the sign + means an additive mixture of colour stimuli. In such an equation, a minus sign means that the stimulus is added to those on the other side of the equation when the colour match is made.

NOTE 2         The reference stimuli are represented as [R], [G] and [B] in which case the sign ‘≡’, pronounced “matches” should be used. As an alternative the colour equation can be written using boldface Roman letters when the equal sign ‘=’, pronounced “equals” should be used: C = XX + YY + ZZ.

színegyenlet, színingeregyenlet

Két színinger megfeleltetésének algebrai vagy vektoros leírása, ahol az egyik színinger például három alapszín-inger additív keverésének az eredménye  lehet.

Például: C[C] º X[X\ + Y[Y] + Z[Z]

1. MEGJEGYZÉS:

A º jel a színinger megfeleltetését jelenti; jelentése: „megfelel”. A zárójelben lévő mennyiség előtti betű a zárójelesen megadott színinger  mennyiségét mutatja, vagyis az R[R] kifejezésben R-nyit kell venni az [R] színingerből; és a + jel itt a színingerek additív keverését jelenti. Az ilyen egyenletben a minusz  jel azt jelenti, hogy az azt követő színingert az egyenlet másik oldalához kell adni a színingerrel való megfeleltetéskor.

2. MEGJEGYZÉS:

A referencia ingereket [R], [G] és [B] jelöli, és ebben az esetben a ‘≡’ jelen a “megfelel” kifejezést kell érteni. Másik lehetőségként a színinger egyenletet bold görög betűkkel kell írni, és az “=” jelet “egyenlő”-ként kell használni: C=XX+YY+ZZ

colour-matching

action of making a colour stimulus appear the same in colour as a given colour stimulus

NOTE         The French term applies mainly to the adjustment of equality of the fields of a visual colorimeter, whereas the English and German terms apply equally well to the selection of 2 material specimens having the same colour under a given illuminant.

Szín megfeleltető

eljárás, melyben létrehozunk egy színingert, amely színben azonosnak látszik egy adott másik színingerrel

MEGJEGYZÉS:

 a francia meghatározás kifejezetten egy vizuális koloriméter mezőinek egyeztetését alkalmazza, míg az angol és a német meghatározás egyaránt 2 anyag féleség összehasonlításáról beszél, amelyek egyforma színűnek látszanak adott megvilágítás mellett.

colour-matching coefficients

3 values of a set of colour-matching functions at a given wavelength

Formerly: “spectral tristimulus values”.

Szín megfeleltető együtthatók

A 3 szín megfeleltető függvény értéke egy adott hullámhosszon

colour-matching functions (of a trichromatic system)

tristimulus values of monochromatic stimuli of equal radiant power

NOTE 1        The 3 values of a set of colour-matching functions at a given wavelength are called “colour-matching coefficients” (formerly: “spectral tristimulus values”).

NOTE 2         The colour-matching functions may be used to calculate the tristimulus values of a colour stimulus from its colour stimulus functions ɸλ(λ).

        See also CIE 15 Colorimetry

        See also ISO 11664-1:2007(E)/CIE S 014-1/E:2006 Colorimetry - Part 1: CIE Standard Colorimetric Observers

NOTE 3         In the CIE standard colorimetric systems, the colour-matching functions are represented by the symbols , , and , , .

Szín megfeleltető függvények (egy trikromatikus rendszerben)

Az egyenlő sugárzott teljesítményű monokromatikus színingerek színinger-összetevöi.

1. MEGJEGYZÉS:

Az egy adott hullámhosszhoz tartozó három színinger- megfeleltető függvényt színinger megfeleltető együtthatóknak nevezik (régebben spektrális színinger-összetevőknek hívták).

2. MEGJEGYZÉS:

A színinger- megfeleltető függvényekkel ki lehet számítani egy színinger szín inger-összetevőit a  ɸλ(λ).  színinger függvényből

(lásd a CIE 15. sz. kiadványát).

3. MEGJEGYZÉS:

A színinger- megfeleltető függvények jelei a CIE színinger mérő rendszerekben , , és , , .

chromaticity coordinates

ratio of each of a set of 3 tristimulus values to their sum

Unit: 1

NOTE 1         As the sum of the 3 chromaticity coordinates is equal to 1, 2 of them are sufficient to define a chromaticity.

NOTE 2         In the CIE standard colorimetric systems, the chromaticity coordinates are represented by the symbols x, y, z and x10, y10, z10.

szinességi koordináták

A három összetartozó színinger-összetevő mindegyikének és ugyanazon színinger-összetevők összegének a hányadosa.

Megjegyzés :

Mivel a három színességi koordináta összege1, kettő közülük elegendő a színesség jellemzésére.

A színességi koordináták jelei a CIE színinger mérő rendszerekben x, y, z és x10, y10, z10.

colour (perceived)

characteristic of visual perception that can be described by attributes of hue, brightness (or lightness) and colourfulness (or saturation or chroma)

NOTE 1         When necessary, to avoid confusion between other meanings of the word, the term “perceived colour” may be used.

NOTE 2         Perceived colour depends on the spectral distribution of the colour stimulus, on the size, shape, structure and surround of the stimulus area, on the state of adaptation of the observer’s visual system, and on the observer’s experience of the prevailing and similar situations of observation.

NOTE 3        See NOTE 1 and NOTE 2 to “colour”.

NOTE 4         Perceived colour may appear in several modes of colour appearance. The names for various modes of appearance are intended to distinguish among qualitative and geometric differences of colour perceptions. Some of the more important terms of the modes of colour appearance are given in “object colour”, “surface colour” and “aperture colour”. Other modes of colour appearance include film colour, volume colour, illuminant colour, body colour, and Ganzfeld colour. Each of these modes of colour appearance may be further qualified by adjectives to describe combinations of colour or their spatial and temporal relationships. Other terms that relate to qualitative differences among colours perceived in various modes of colour appearance are given in “luminous colour”, “non-luminous colour”, “related colour” and “unrelated colour”.

színészlelet

A színészlelet 3 jellemzővel írható le: színezet, világosság és színezetdússág.

1. MEGJEGYZÉS:

Szükség esetén annak érdekében, hogy elkerüljük a szó téves értelmezését, alkalmazzuk a színészlelet szót.

2. MEGJEGYZÉS:

A színészlelet függ a színinger spektrális eloszlásától, méretétől, alakjától, struktúrájától és környezetétől, továbbá a megfigyelő vizuális rendszerének adaptációs állapotától, és a megfigyelőnek a hasonló helyzetekben szerzett tapasztalatától.

3. MEGJEGYZÉS:

Lásd az 1. és 2. MEGJEGYZÉS-t a colour címszónál

4. MEGJEGYZÉS:

A színészlelet kifejezés a szín megjelenésének különböző lehetőségeit világítja meg. Az eltérő kifejezések igyekeznek különbséget tenni a színészlelet általános és geometriai sajátságai között. A színmegjelenés legfontosabb tulajdonságait fejezik ki a „tárgy szín”, a  „felület-szín”, és az „apertura színészlelet”.

A színes megjelenés további módjai: a vékonyréteg-színészlelet, a térfogat-színészlelet, a sugárzáseloszlás-színészlelet, a test-színészlelet és a Ganzfeld-színészlelet. A színes megjelenésnek ezek a módjai tovább bővíthetők melléknevekkel, amelyek leírják a színek kombinációját vagy azok tér-,vagy időbeli kapcsolatait. A színészleletek közötti, a különböző színes megjelenéskor keletkező, kvalitatív különbségekre vonatkozó fogalmak a 845-02-22, 23, 24, 25 szakaszokban ta­lálhatók.

 

spot colour

single colorant, identified by name, and specified independently from the colour values specified in a trichromatic (colour coordinate) system

színezék megnevezése

egyszerű szín meghatározás, a trikromatikus (szín koordinátás) színrendszertől függetlenül, a szín nevével határozva meg a színt

hue

attribute of a visual perception according to which an area appears to be similar to one of the colours: red, yellow, green, and blue, or to a combination of adjacent pairs of these colours considered in a closed ring

NOTE        Formerly “Farbton” in German. New term is “Buntton”.

Színezet

A vizuális érzékelés jellemző tulajdonsága, amely szerint úgy tűnik, hogy egy felület hasonlít a piros, sárga, zöld és kék színészlelet egyikéhez vagy közülük a kettő kombinációjához.

MEGJEGYZÉS:

A németben régebben; Farbton.

hue quadrature

correlate of hue expressed in terms of the proportions of the unique hues perceived to be present

Színezet arányok

A színészlelet körülírása az alapszínezetek arányával kifejezve.

colour temperature [Tc]

temperature of a Planckian radiator whose radiation has the same chromaticity as that of a given stimulus

Unit: K

NOTE        The reciprocal colour temperature is also used with unit K-1 or MK-1 (where 1 MK-1 = 10-6 K-1) whose previous name “mired” is now obsolete.

Színhőmérséklet (korrelált)

Egy olyan Planck-sugárzónak a hőmérséklete, amely sugárzásának ugyanaz a színessége, mint a kiválasz­tott színingeré. Egysége: K

EGJEGYZÉS:

A reciprok színhőmérséklet megnevezést is használják, egysége K-1.

colour stimulus

visible radiation entering the eye and producing a sensation of colour, either chromatic or achromatic

színinger

A szembe behatoló és kromatikus vagy akromatikus színészlelést létrehozó látható sugárzás.

chromatic stimulus

stimulus that, under the prevailing conditions of adaptation, gives rise to a chromatic perceived colour

NOTE         In the colorimetry of object colours, stimuli having values of purity greater than 0 are usually considered to be chromatic stimuli.

színinger (kromatikus)

Olyan színinger, amely — általános adaptációs feltételek mellett — kromatikus színészleletet hoz létre.

MEGJEGYZÉS:

A tárgy-színészleletek színmérésében, a nullánál nagyobb tisztaságú színingereket általában kromatikus színingereknek minősítik.

tristimulus values (of a colour stimulus)

amounts of the 3 reference colour stimuli, in a given trichromatic system, required to match the colour of the stimulus considered

NOTE        In the CIE standard colorimetric systems, the tristimulus values are represented by the symbols R, G, B; X, Y, Z; R10, G10, B10 and X10, Y10, Z10.

színinger összetevők

Valamely színinger megfeleltetéséhez adott trikromatikus rendszerben szükséges alapszíningerek mennyisége.

MEGJEGYZÉS:

A színinger-összetevők jele a CIE színinger méro" rendszerekben: R, G, B; X, Y, Z and X10, Y10, Z10.

additive mixture of colour stimuli

stimulation that combines on the retina the actions of various colour stimuli in such a manner that they cannot be perceived individually

színingerek additív keveréke

A retina ingerlése több színingerrel úgy, hogy azokat nem lehet külön-külön észlelni.

colour stimulus function [ɸλ(λ)]

description of a colour stimulus by the spectral concentration of a radiometric quantity, such as radiance or radiant power, as a function of wavelength

Színinger-függvény

A színinger megadása valamelyik radiometriai mennyiség — például a sugársűrűség vagy a sugárzott telje­sítmény — spektrális sűrűségének  függvényében.

colour appearance

1.        aspect of visual perception by which things are recognized by their colour

2.        in psychophysical studies: visual perception in which the spectral aspects of a visual stimulus are integrated with its illuminating and viewing environment

színmegjelenés

1.        a látási észlelés egyik fajtája, amelynél a tárgyak a színük által válnak felismerhetővé

2.        pszichofizikai tanulmányokban: látási észlelés, amelyben a színinger spektrális jellemzőjét a megvilágítással és a látott környezettel együtt adják meg

aperture mode (of colour appearance)

colour seen through an aperture which prevents its association with a specific object or source

apertúra szín észlelés

Szín, amely egy apertúrán keresztül látható, amely megakadályozza valamely tárgy vagy fényforrás hatását

colour appearance model

model describing colour appearance, built from descriptors of colour stimuli

NOTE        In image processing the following definition is also used: equations and methodologies for transforming  physically measurable quantities to and from viewing condition specific perceptual attribute correlates.

színmegjelenési modell

a színmegjelenés matematikai modellje a színingert leíró tényezők alapján

MEGJEGYZÉS:

 A képfeldolgozásban az alábbi definíció is használatos: egyenletek és számítási algoritmusok, a fizikailag mérhető mennyiségek és a látás speciális észlelési jellemzői közötti transzformáció céljára

colorimetry

measurement of colour stimuli based on a set of conventions

színmérés

Színek mérése meghatározott megállapodások szerint.

colour space

geometric representation of colour in space, usually of 3 dimensions

színtér

A színingerek geometriai szemléltetése, általában háromdimenziós térben.

MEGJEGYZÉS:

A németben a Vektorraum der Farben olyan színinger  teret jelent, amelyben a színingereket reprezentáló vektorok kezdőpontjai az akromatikus színérzékelési ingerhez tartozó pontban vannak.

white point, colour space

colour stimulus to which colour space values are normalized

NOTE        The colour space white point may or may not correspond to the adapted white point and/or the reference medium white point for a colour image encoding.

színtér fehér pontja

Szín inger, amelyhez a színtér értékeit normalizálják.

MEGJEGYZÉS:

 A színtér fehér pontja nem esik egybe az adaptációs fehér ponttal, vagy színes kép referencia felületének fehér pontjával.

colour solid

part of a colour space which contains surface colours

színtest

A színinger térnek az a része, amely a felületszíneket tartalmazza.

colorimetric purity [pc]

quantity defined by the relation:

where Ld and Ln are the respective luminances of the monochromatic stimulus and of the specified achromatic stimulus that match the colour stimulus considered in an additive mixture

NOTE 1        In the case of purple stimuli, see NOTE 1 to “purity”.

NOTE 2         In the CIE 1931 standard colorimetric system, colorimetric purity, pc, is related to excitation purity, pe, by the equation pc = pe yd/y where yd and y are the y chromaticity coordinates respectively, of the monochromatic stimulus and the colour stimulus considered.

NOTE 3         In the CIE 1964 standard colorimetric system, a measure, pc,10, is defined by the relation given in NOTE 2, but using pe,10, yd,10 and y10 instead of pe, yd, and y respectively.

színtisztaság

A következő összefüggéssel értelmezett mennyiség:

ahol

Ld annak a monokromatikus és

Ln annak a meghatározott akromatikus színingernek a fénysűrűsége, amely additív színinger keveréssel a kiválasztott színingerrel megfeleltethető.

1. MEGJEGYZÉS:

A bíbor színingerekre vonatkozóan 1. a 845-03-46 szakasz 1. megjegyzését.

2. MEGJEGYZÉS:

A CIE 1931 színmérő rendszerben a pc, fénysűrűségi tisztaság és a pe, telítettségi tisztaság között a következő összefüggés van: pc = pe yd/y ahol yd és y a monokromatikus színinger, illetve a kiválasztott színinger y színességi koordinátái.

3. MEGJEGYZÉS:

        

A CIE 1964 kiegészítő színmérő rendszerben a pc,10 fénysűrűségi tisztaság a 2. megjegyzésben leírt módon van értelmez­ve, csak a pe, yd, és y helyébe a pe,10, yd,10 értékeket kell írni.

colour rendering (of a light source)

effect of an illuminant on the colour appearance of objects by conscious or subconscious comparison with their colour appearance under a reference illuminant

színvisszaadás

A sugárzás spektrális eloszlásának a hatása a tárgyak színes megjelenésére; a tárgyak egy referencia-eloszláshoz tartozó színes megjelenésével való tudatos vagy tudatalatti összehasonlítása.

MEGJEGYZÉS:

A német nyelv a színvisszaadásra a „Farbwiedergabe" kifejezést használja.

colour rendering index [R]

measure of the degree to which the psychophysical colour of an object illuminated by the test illuminant conforms to that of the same object illuminated by the reference illuminant, suitable allowance having been made for the state of chromatic adaptation

See also CIE 13 Method of Measuring and Specifying Colour Rendering of Light Sources

Abbreviation: “CRI”

színvisszaadási index [R]

Mérőszám annak jellemzésére, hogy egy vizsgált sugárzáseloszlással megvilágított tárgy színe hogyan egyezik meg ugyanazon tárgynak referencia sugárzáseloszlással történő megvilágításakor kapott színé­vel, figyelembe véve a kromatikus adaptációt.

1. MEGJEGYZÉS:

Lásd még a „Színvisszaadás” címszót

2. MEGJEGYZÉS:

Lásd még: CIE 13 Method of Measuring and Specifying Colour Rendering of Light Sources

Abbreviation: “CRI”

3. MEGJEGYZÉS:

A német nyelv a színvisszaadási indexre a „Farbwiedergabe-Index" kifejezést használja.

scotopic vision

vision by the normal eye in which rods are the principle active photoreceptors

NOTE 1        Scotopic vision normally occurs when the eye is adapted to levels of luminance of less than ~10-3 cd·m-2.

NOTE 2        In comparison to photopic vision, scotopic vision is characterized by the lack of colour perception and by a shift of the visual sensitivity towards shorter wavelengths.

esti látás

A néhány század kandela per négyzetméternél kisebb fény sűrűségre adaptált normális szem látása.

1. MEGJEGYZÉS:

A szkotopikus látás akkor jön létre, ha a szem kisebb, mint ~10-3 cd.m-2 megvilágításra adaptált állapotban van.

2. MEGJEGYZÉS:

A nappali látással összehasonlítva az esti látásra az jellemző, hogy nincs színérzékelés, és a spektrális érzékenység a rövidebb hullámhosszak felé tolódik.

dispersion

1.        phenomenon of change in the velocity of propagation of monochromatic radiation in a medium as a function of the frequency of this radiation

2.        property of a medium giving rise to this phenomenon

3.        property of an optical system resulting in the separation of the monochromatic components of the radiation, obtained for example by means of prisms or gratings

szórás

1.        A monokromatikus sugárzás terjedési sebességének változása valamilyen közegben, a frekvencia függvényében.

2.        Valamilyen közegnek az a tulajdonsága, amely az említett jelenséget létrehozza.

3.        Valamilyen optikai rendszernek az a tulajdonsága, hogy a sugárzás monokromatikus összetevőit képes elkülöníteni, például prizmákkal vagy rácsokkal.

Talbot’s law

if a point on the retina is excited by a light stimulus that undergoes periodic variations in magnitude at a frequency that exceeds the fusion frequency, the visual perception produced is identical with that produced by a steady stimulus whose magnitude is equal to the mean magnitude of the variable stimulus taken over 1 period

Talbot törvény

Ha a retina egy részét olyan periodikusan váltakozó fény inger éri, amelynek frekvenciája a fúziós frek­venciánál nagyobb, a létrehozott vizuális észlelés azonos azzal az észleléssel, amelyet a váltakozó fény­inger időbeli átlagával meghatározott állandó fény vált ki.

inherent colour

colour perceived to belong to an object irrespective of the illumination and viewing conditions

Saját szín

Egy tárgyhoz tartozó színészlelet amely független a megvilágítástól és a megfigyelés körülményeitől

saturation

colourfulness of an area judged in proportion to its brightness

NOTE        For given viewing conditions and at luminance levels within the range of photopic vision, a colour stimulus of a given chromaticity exhibits approximately constant saturation for all luminance levels, except when the brightness is very high.

telítettség

Egy felület színdússága a világosságához viszonyítva.

MEGJEGYZÉS:

Adott látási körülmények között és a nappali látási tartományon belüli fénysűrűségi szinteken egy adott színességű színérzékelési inger minden fénysűrűségi szintre állandó telítettségű, kivéve, ha a világosság nagyon nagy.

volume colour

colour perceived as belonging to the bulk of the substance

térfogati szín

Nagymennyiségű anyaghoz tartozó színészlelet

natural sky glow

that part of the sky glow which is attributable to radiation from celestial sources and luminescent processes in the Earth’s upper atmosphere

természetes égbolt sugárzás

Az égbolt azon részének sugárzása, amelynek az égbolt ragyogása tulajdonítható, és a Föld felső légköri lumineszcens folyamatainak sugárzása

natural pupil luminance

luminance of a light source (primary or secondary) which, when viewed with the natural pupil, produces the same conventional retinal illuminance, in trolands, as that source viewed with a specified artificial pupil

Unit: cd, cd⋅m-2⋅mm2, troland

természetes pupilla fénysűrűség

Egy fényforrás sugárzása (elsődleges vagy másodlagos), amelyet egy természetes pupillán át megfigyelve azonos általános retina megvilágítást kapunk, trolandban, mint egy adott fényforrás egy adott mesterséges pupillán keresztül nézve.

Mértékegysége:

cd, cd⋅m-2⋅mm2, troland

purity (of a colour stimulus)

measure of the proportions of the amounts of the monochromatic stimulus and of the specified achromatic stimulus that, when additively mixed, match the colour stimulus considered

NOTE 1        In the case of purple stimuli, the monochromatic stimulus is replaced by a stimulus whose chromaticity is represented by a point on the purple boundary.

NOTE 2        The proportions can be measured in various ways (see “colorimetric purity” and “excitation purity”).

tisztaság (színingeré)

egy monokromatikus színinger mennyiségének aránya egy meghatározott akromatikus színingerhez, amelyeknek additív keveréke egyező színűnek látszik az adott színingerrel

1. MEGJEGYZÉS:

Bíbor színinger esetén a monokromatikus inger helyett egy olyan ingert veszünk amelynek a színessége a bíbor vonal megfelelő pontján van.

2. MEGJEGYZÉS:

A mennyiségek különbözőképpen mérhetők, lásd „színtisztaság”, „színinger tisztaság”

perfect transmitting diffuser

diffuser exhibiting isotropic diffuse transmission with a transmittance equal to 1

tökéletesen áteresztő diffúzor

Ideális egyenletesen szóró közeg, amelynek áteresztési tényezője 1.

perfect reflecting diffuser

diffuser exhibiting isotropic diffuse reflection with a reflectance equal to 1

tökéletesen visszaverő diffúzor

Ideális egyenletesen szóró közeg, amelynek visszaverési tényezője 1.

trichromatic system

system for specifying colour stimuli in terms of tristimulus values, based on matching colours by additive mixture of 3 suitably chosen reference colour stimuli

trikromatikus rendszer

Rendszer, amely a színingereket a színinger-összetevőkkel értelmezi; három alkalmasan választott alapszíninger additív színingerkeverésén alapul.

tritanomaly

See NOTE 11 to “defective colour vision”

tritanomália

Lásd 6. MEGJEGYZÉS a színtévesztés címszónál

tritanopia

See NOTE 12 to “defective colour vision”

tritanopia

Lásd 7. MEGJEGYZÉS a színtévesztés címszónál

glare by reflection

glare produced by reflections, particularly when the reflected images appear in the same or nearly the same direction as the object viewed

NOTE        Formerly: “reflected glare”.

Tükröző káprázás

Olyan káprázás, amelyet a reflexiók okoznak főként akkor, ha a visszavert képek ugyanabban vagy közel ugyanabban az irányban jelennek meg, mint a szemlélt tárgy.

MEGJEGYZÉS:

Korábban reflected glare.

chromatic induction

modification of the visual response that occurs when 2 colour stimuli (of any spectral irradiance distribution) are viewed side-by-side in which each stimulus alters the appearance of the other

NOTE 1        It is often referred to as simultaneous or spatial contrast because the effect is one of enhancement of colour difference.

NOTE 2        The effect is virtually instantaneous, in contrast to chromatic adaptation which is considered to develop slowly in the visual system.

szín kölcsönhatás

A szín észlelet módosulása annak következtében, hogy 2 színinger (tetszőleges sugárzás eloszlással) látható közvetlenül egymás mellett, és így mindkét inger módosítja a másik hatását

1. MEGJEGYZÉS:

Ezt gyakran nevezik szimultán vagy térbeli kontrasztnak, mivel ez a jelenség egyike a színkülönbség növekedésének.

2. MEGJEGYZÉS:

Ez a hatás gyakorlatilag azonnali, ellentétben a kromatikus adaptációs hatással, amely lassan alakul ki

colorimetric colour space

colour space defined by 3 colorimetric coordinates

NOTE         CIE XYZ tristimulus values are colorimetric coordinates, as are RGB values that have an exact and invertible mathematical relationship to CIE XYZ tristimulus values.

kolorimetrikus színtér

3 színösszetevővel definiált színtér

MEGJEGYZÉS:

A CIE XYZ tristimulus értékek kolorimetriai színösszetevők, éppen úgy mint a CIE RGB értékek, mivel ezek matematikailag átszámítható mennyiségek.

colorimetric neutral

having the same chromaticity as the adopted white

NOTE 1        When stating  that an image area is a colorimetric neutral, it is necessary to designate the adopted white. For reflection hardcopy images, the adopted white is typically considered to be either the media white or a perfectly diffuse reflecting surface illuminated by the illumination source.

NOTE 2        The adopted white of colorimetric neutral may or may not correspond to the adapted white according to an observer.

kolorimetrikus semleges szín

A kolorimetrikus semleges szín adaptációs fehér színe lehet a megfigyelő adaptációs fehér színe is.

colour boundaries

borders of an area in a chromaticity diagram bounded by segments of straight lines

NOTE        The area is given either by the equations of the straight lines or by the coordinates of their crossing points between themselves or with the spectrum locus.

Szín határok

A színességi diagram egy területének egyenes vonalakkal körülzárt határai

MEGJEGYZÉS:

A terület vagy a határvonalak egyenlete által határozható meg, vagy azok egymással vagy a spektrumvonallal létrejövő metszéspontjainak koordinátái által

colour correction factor

no longer in use: see “spectral mismatch correction factor”

színkorrekciós faktor

A továbbiakban nem használható: lásd „spektrális illesztési korrekció”

colour element (of a colour appearance model)

defined area within which the colour appearance is uniform

elemi szín (egy színmegjelenési modellben)

Egy adott terület egy egyenközű színmegjelenési modellben

colour gamut

volume, area, or solid in a colour space, consisting of all those colours that are either:

(a) present in a specific scene, artwork, photograph, photomechanical, or other reproduction;

(b) capable of being created using a particular output device and/or medium

NOTE        In reproduction and media applications only the volume or solid in a colour space is regarded as colour gamut. In applications such as signal lighting the colour gamut is an area.

színtartomány

Mennyiség, terület vagy tér rész egy színtérben, amelynek színei vagy:

(a) egy adott színhely, műalkotás, fénykép, fénymásolat vagy egyéb reprodukció részei

(b) alkalmasak arra, hogy létrejőjjenek egy adott kimeneti eszközön és / vagy közegen

MEGJEGYZÉS:

A reprodukciós és média alkalmazások esetében a színtérnek csak a területe vagy térfogata tartozik a színtartományhoz. Egy adott terület szín tartománya olyan alkalmazásoknál, mint például a fényjelek és a megvilágítás.

colour gamut boundary

outer surface of a colour gamut

a színtartomány határa

A színtartományt körülzáró vonal

colour order system

arrangement of samples according to a set of principles for the ordering and denotation of their colour, usually according to defined scales

NOTE         A colour order system is usually exemplified by a set of physical samples, sometimes known as a colour atlas. This facilitates the communication of colour but is not a prerequisite for defining a colour order system.

See also “colour atlas”

szín rendszer

Minták rendszerezése bizonyos törvényszerűségek alapján, a színük szerint megjelölve őket egy meghatározott skálán

MEGJEGYZÉS:

 Egy színrendszert általában egy színminta gyűjteménnyel mutatnak be, amelyet általában Szín Atlasznak neveznek.

Ez megkönnyíti a szín-kommunikációt, de  nem előfeltétele a színrendszerbeli meghatározásnak.

Lásd még: "szín atlasz"

colour patch, test area

colour image from an output device or a reflective or transparent hardcopy to be measured, in which the device control values are kept constant within the image area

szín minta

Egy színes nyomtató kimeneti képe vagy egy reflexiós vagy transzmissziós színes felület, amelynek mért értéke a teljes képmezőben állandó kell legyen.

afterglow

slowly decaying luminescence persisting after the excitation of the luminescent material has ceased, the duration of which may be from about 100 ms to several minutes

után-világítás

A lumineszkáló anyag gerjesztésének befejezése után lassan lecsengő lumineszkálás, lecsengési ideje 100 ms-tól több percig tarthat.

illumination

application of light to a scene, objects, or their surroundings

Equivalent term: “lighting”

NOTE        This term is also used colloquially with the meaning “lighting system” or “lighting installation”.

Megvilágítás

Fény alkalmazása egy jelenet, tárgy vagy tárgy környezetének megvilágítására.

Egyenértékű kifejezés: "világítás"

MEGJEGYZÉS:

 Ezt a kifejezést  a köznyelvben is alkalmazzák. A jelentése "világítási rendszer" vagy "megvilágítás".

lighting

See “illumination”

világítás

Lásd „megvilágítás”

illumination colour

colour perceived as belonging to the light falling on objects

megvilágítás színe

Szín észlelet  amely a tárgyra eső fényre vonatkozik

illuminating engineering

art, science and design of lighting in general, and development of systems for producing, directing, controlling or applying light in particular

világítástechnikai tevékenység, fénytechnikai tevékenység

Általában a fény művészete, tudománya vagy dekoratív alkalmazása, továbbá olyan rendszerek kifejlesztése, amelyek kimondottan a fény előállítására, irányítására, mérésére vagy alkalmazására szolgálnak

lighting technology

equipment for lighting or its control

See also “illuminating engineering”

világítástechnika, fénytechnika

Világításra vagy annak mérésére szolgáló berendezés

Lásd még: világítástechnikai tevékenység, fénytechnikai tevékenység

bright

adjective used to describe high levels of brightness

világos

Melléknév, a világosság magas szintjének a megjelölésére.

light (adjective)

adjective used to describe high levels of lightness

világos

Melléknév, a relatív világosság nagy szintjének a megjelölésére.

brightness

attribute of a visual perception according to which an area appears to emit, or reflect, more or less light

NOTE         The use of this term is not restricted to primary light sources.

világosság

A vizuális érzékelés jellemző tulajdonsága, amely szerint úgy tűnik, hogy egy felület több vagy keve­sebb fényt bocsát ki.

flicker

impression of unsteadiness of visual perception induced by a light stimulus whose luminance or spectral distribution fluctuates with time

Villogás

A vizuális észlelés ingadozásáról keletkezett benyomás, a fényinger fénysűrűségének vagy spektrális összetételének az időbeni gyors ingadozása által keltett benyomás, ha a változás frekvenciája néhány hertznél nagyobb, de a fúziós frekvencia értékét még nem éri el.

MEGJEGYZÉS:

A magyar szakirodalomban erre a fogalomra az angol flicker illetve a német Flimniem megnevezés is használatos.

visual perception

interpretation of visual sensation

látási érzéklet

érzékelés a látószerv által

visual colorimetry

colorimetry in which the eye is used to make quantitative comparisons between colour stimuli

vizuális kolorimetria

olyan kolorimetriai eljárás, amelynek során a színingerek kvantitatív összehasonlítását a szem végzi.

visual performance

quality of performance of the visual system of an observer related to central and peripheral vision

vizuális teljesítmény

egy megfigyelő látórendszerének teljesítménye a centrális vagy a perifériás látásban

persistence law, von Kries’

See “von Kries’ persistence law”

állandósági törvénye, von Kries

 

Lásd: „von Kries állandósági törvénye”

MEGJEGYZÉS:

 „szín konstancia” néven is ismert

von Kries’ persistence law

empirical law stating that colour stimuli that match in one set of adaptation conditions continue to do so in any other set

NOTE        von Kries’ persistence law does not apply to all conditions.

von Kries állandósági törvénye

Empirikus törvény, mely kimondja, hogy bizonyos adaptációs körülmények között egyező színingerek tetszőlegesen más adaptációs körülmények között is egyezni fognak

MEGJEGYZÉS:

 von Kries állandósági törvénye nem alkalmazható bármely körülmények között

discomfort glare

glare that causes discomfort without necessarily impairing the vision of objects

Zavaró káprázás

Olyan káprázás, amely kényelmetlenséget okoz anélkül, hogy szükségképpen rontaná a tárgy látását.

white point

achromatic reference stimulus in a chromaticity diagram that corresponds to the stimulus that produces an image area that has the perception of white

fehérpont

akromatikus referencia inger színpontja egy színességi diagramban, amely egy olyan ingerhez tartozik, amely a fehér szín benyomását kelti

colour component transfer function

single variable, monotonic mathematical function applied individually to one or more colour channels

NOTE 1        Colour component transfer functions are frequently used to account for the non-linear response of a reference device and/or to improve the visual uniformity of a colour space.

NOTE 2        Generally, colour component transfer functions will be non-linear functions such as a power-law (i.e., “gamma”) function or a logarithmic function. However, in some cases a linear colour component transfer function may be used.

NOTE 3        For more information on “colour channels” see NOTE 2 to “colour space encoding”.

szín átviteli függvény

Egyváltozós, monoton matematikai függvény amelyet egyedileg alkalmazhatunk egy vagy több színcsatornára

1. MEGJEGYZÉS:

 A szín átviteli függvény legtöbbször egy referencia eszköz nemlineáris válaszának meghatározására és/vagy egy színtér vízuális egyenletességének javítására alkalmazható.

2. MEGJEGYZÉS:

Alapjában véve a szín átviteli függvény egy nemlineáris függvény, mint például a „gamma-függvény”, vagy egy logaritmikus függvény.  Viszont sok esetben lineáris szín átviteli függvényt alkalmaznak.

3. MEGJEGYZÉS:

További információ a szín átviteli függvényről a „Színtér kódolása” címszó 2. MEGJEGYZÉS-ben található

contrast rendering factor (of a lighting system, for a task)

ratio of the contrast of a task under the lighting system considered, to the contrast of the same task under reference lighting

Unit: 1

Kontrasztvisszaadási tényező (egy megvilágító rendszer esetén)

Egy tárgynak egy adott megvilágítás mellett észlelhető kontrasztjának és ugyanezen tárgynak egy referencia megvilágítás mellett észlelhető kontrasztjának a hányadosa

Mértékegység: 1