4. fejezet - Fénytechnikai és világítástechnikai alapfogalmak és a fényforrások alapvető jellemzői

Tartalom
4.1. Fényhasznosítás
4.2. Élettartam
4.3. Spektrum vagy spektrális teljesítmény-eloszlás
4.4. Színhőmérséklet
4.5. Korrelált színhőmérséklet
4.6. Színvisszaadási index
4.7. Felfutási és újragyújtási idő
4.8. Sugárzási szög

Lámpatestek tervezésekor és fényforrások alkalmazásakor egyaránt számos jellemzőt kell figyelembe venni, mielőtt az optimális fényforrást kiválasztjuk. Ezen jellemzőket minden esetben úgy kell megválasztani, hogy az adott világítási célra megfeleljenek, és minden működési körülmény mellett biztosítsák a szükséges komfort szintet. A fényforrások jellemzői három fő szempont szerint csoportosíthatók.

Gazdaságossági szempontba tartozik a fényhasznosítás és az élettartam. A fényforrás kiválasztásánál sokszor ezeket veszik a legnagyobb súllyal figyelembe, hiszen minél nagyobb hatásfokkal, és minél hosszabb ideig üzemeltethető egy fényforrás, annál gazdaságosabb, vagyis az üzemeltetési költségek redukálhatók. A környezettudatosság kiemelten fontos!

A gazdaságos üzemeltetés a komfortos világítás biztosításához összességében azonban nem biztos, hogy elegendő, ezért vizsgálni kell különböző fényminőségre vonatkozó jellemzőket is. Ilyen a színhőmérséklet, a színvisszaadási index, a színezet és az ezekkel kapcsolatban álló sugárzási spektrum. A komfortos megvilágítás feltétele többek között a körülményekhez megfelelő színhőmérséklet és a magas színvisszaadás. A színhőmérséklet bizonyos mértékben képes befolyásolni a színkontrasztot, de akár az emberek hangulatát is. A kiváló színvisszaadás rengeteg munkahely esetén kulcskérdés. Például festékboltokban, nyomdákban, egyéb áruházakban a termékek torzult színe gyakorlatilag ellehetetleníti a működést. Ezért sem szabad csak gazdaságossági jellemzők alapján dönteni. Azonban közvilágításra alkalmazott fényforrások esetében ez a jó színvisszaadás nem kardinális kérdés, ezért terjedhettek el széleskörűen a sárgás fényű (rossz színvisszaadású), ám kiváló energiahatékonyságú nátrium lámpák.

Harmadik fő szempontba egyéb technikai jellemzők tartoznak, mint a felfutási idő, az újragyújtási idő és a sugárzási szög. A gyors felfutási idő főleg beltéri és járművilágításnál kritikus szempont. Például autóvezetés közben igen kellemetlen lenne, ha perceket kellene várnunk arra, hogy megfelelően lássuk magunk előtt az útfelületet. Ez főként xenon fényforrások esetén okozott gondot a tervezőknek. A lassú újragyújtási idejű fényforrások nem alkalmazhatók olyan körülmények mellett, ahol gyakran változik az üzemi állapot, illetve ahol egy esetleges 5-10 perces átmeneti sötétség jelentősen csökkentené a biztonságot, vagy pánikot okozhat. Komfort szempontjából fontos továbbá, hogy a fényforrás ne kápráztasson. Ez elsősorban a lámpatestek tervezésekor és azok elhelyezésénél fontos.

4.1. Fényhasznosítás

A fényforrás által kibocsátott fényáram, és a felvett villamos teljesítmény hányadosa. Azt mutatja meg, hogy az adott fényforrás 1 W felvett villamos teljesítmény felhasználásával az emberi szem számára mennyi hasznos optikai sugárzást, vagyis fényáramot képes előállítani. Az energiahatékonyságot így megfelelően karakterizálja és számszerűsíti. Mértékegysége a definícióból adódóan [lm/W].

A sugárzási hatásfok és a fényhatásfok szorzatából tevődik össze:

4.1. táblázat - A fényhasznosítás származtatása

η s - sugárzási hatásfok

[-]

ϕ e - kisugárzott teljesítmény

[W]

P- felvett elektromos teljesítmény

[W]

I - felvett áram

[A]

U - felvett feszültség

[V]

η f - fényhatásfok

[-]

ϕ - fényáram

[lm]

K max - fényhasznosítás elméleti maximuma (λ=555 nm)

[lmW-1]

V(λ) - szem spektrális érzékenységi függvénye

[-]


 

η s = Φ e P = Φ e ( λ ) d λ d λ I U

(4.1)

 

η f = Φ Φ e = K max 380 780 Φ e ( λ ) d λ V ( λ ) d λ Φ e ( λ ) d λ d λ

(4.2)

 

η = η s + η f = Φ v P = K max 380 780 Φ e ( λ ) d λ V ( λ ) d λ I V [ l m W ]

(4.3)

A fényhasznosítás a gazdaságosság egyik legfőbb szempontja, 50 lm/W felett már jónak mondható. Edison első izzója körülbelül 1,4 lm/W-ot produkált, míg egy hagyományos izzólámpa a felvett teljesítménytől függően 10-20 lm/W-ra képes. Halogén izzóknál ez az érték akár a 30 lm/W-ot is elérheti. Ezzel szemben a fénycsövek 45-100 lm/W-os jellemző értékekkel jóval gazdaságosabbak, ez magyarázza széleskörű elterjedésüket a beltéri világításokban. Az elsősorban csarnok és épületvilágításhoz alkalmazott fémhalogén fényforrások fényhasznosítása kiemelkedően magas, 65-120 lm/W is lehet, igaz a járművilágításban használt xenon-töltetű változataik ennél valamelyest gyengébb, körülbelül 90 lm/W-os értéket produkálnak. A közvilágítási lámpatestek jelentős része jellegzetes sárgás fényű, úgynevezett nagynyomású nátrium lámpa, mely 100-140 lm/W-os értékek mellett abszolút energiatakarékos, viszont a színvisszaadása rossz, ami alkalmazhatóságukat erősen korlátozza. A napjainkban egyre szélesebb körben alkalmazott LED-ek is széles palettán mozognak, maximális fényhasznosításuk meghaladhatja a 130-150 lm/W-ot. Laborkörülmények mellett napjainkban már 200 lm/W felett járnak!

Mindezek fényében érezhető, hogy a termikus elven működő izzólámpák közel sem nevezhetők gazdaságosnak, hiszen a felvett elektromos teljesítményük túlnyomó többsége hő veszteségre fordítódik. Habár színvisszaadásuk a legjobb, közel 100 %, fokozatosan tűnnek el a boltok kínálatából, gyártásuk hamarosan teljesen megszűnik, illetve teljes egészében a halogén típusokra korlátozódik.

4.2. Élettartam

A fényforrás gazdaságosságát jellemző másik fontos tényező. Több élettartamra vonatkozó definíciót különböztetünk meg [1.] :

  • Átlagos élettartam (Ta) a kiégési görbe 50%-os értékéhez tartozó időtartam;

  • Névleges élettartam a gyártó által deklarált érték, melyet a fényforrás katalógusokban szoktak feltüntetni;

  • Tényleges élettartam: az időtartam ameddig a vizsgált fényforrás valójában működött;

  • Prognosztizált élettartam: a tényleges üzemi viszonyok és a fényforrás jellemzői alapján kalkulált időtartam;

  • Garantált élettartam: amelyre a fényforrást gyártó a garanciális szerződésben rögzített feltételeket érvényesnek tekinti;

Fényforrások élettartamához szorosan kapcsolódó fogalom a hasznos működési idő, mely időtartam alatt a fényforrás működési jellemzői az előírt tartományon belül maradnak.

A gyártók ezért gyakran megadják az adott termék kiégési- vagy más néven élettartam-görbéjét (4.1. ábra)– amennyiben a meghibásodások normál vagy más néven Gauss eloszlást követnek – amely az üzemidő függvényében tartalmazza egy gyártmánysorozat meghibásodási arányát. A reális (gyakorlati) sűrűségfüggvény mellett ábrázolható még az ideális, valamint a kedvezőtlen élettartam jelleggörbe is. Az 50%-hoz tartozó időtartam az adott fényforrás átlagos élettartama (Ta).

Kiégési jelleggörbe izzólámpa esetén
4.1. ábra - Kiégési jelleggörbe izzólámpa esetén


Gyakran jelölik továbbá a 84 %-os és a 16 %-os meghibásodáshoz tartozó időpontokat is (t84, t16). Ezen értékek ismeretében a világítás hatásfoka (UF: Utilization Factor) számítható:

 

U F = t 84 t 16 100

(4.4)

Más jellemzők a mérvadóak LED-ek esetén.  A degradációra alkalmazott mérőszámok az L70 és L50 értékek, amelyek azt az időtartamot fejezik ki, ami alatt a fényáram 70 illetve 50 %-ra esik vissza. Az élettartamot pedig az úgynevezett B10 és B50 értékek karakterizálják, amelyek egy tesztelt LED sorozat esetén azt az időtartamot mutatják meg, ami alatt az adott sorozat 10 illetve 50 %-a meghibásodott.

4.3. Spektrum vagy spektrális teljesítmény-eloszlás

A fényforrások általában különböző mértékben bocsátanak ki teljesítményt az egyes hullámhosszúságokon. Ezen eloszlásfüggvényt hívják a látható tartományban színképnek, általánosságban spektrális teljesítmény-eloszlásnak. Megkülönböztetünk folytonos, vonalas vagy "tüskés", és monokromatikus eloszlást (4.2. ábra). Ez a függvény a hullámhosszúság függvényében folytonos, ha minden pontban jobbról és balról véges, és azonos a határértéke [1.] . Ilyen jelleggörbével rendelkeznek a termikus sugárzók, például az izzólámpa, és a Nap. A "tüskés" spektrum a foto-lumineszcens fényforrások (fénycső, higanygőz lámpa) ismérve, hiszen a kisüléskor keletkező UV tartományba eső fotonok a fényporokkal történő kémiai kölcsönhatás eredményeképpen egy vagy több diszkrét hullámhossz csúccsal sugárzódnak ki a látható tartományban. Monokromatikus fényforrások a lézerek, melyek egy diszkrét hullámhossz és annak nagyon keskeny környezetében sugároznak. A színes LED-ek spektruma keskeny egy diszkrét csúcshullámhossz körül. A spektrális teljesítmény határozza meg a fényforrások színezetét és színvisszaadását.

Fényforrások spektrumai
4.2. ábra - Fényforrások spektrumai


4.4. Színhőmérséklet

Színhőmérséklettel a termikus elven sugárzó, folytonos spektrális teljesítmény eloszlású fényforrások színérzetét lehet karakterizálni. Termikus sugárzó minden olyan kellően nagy hőmérsékletű test, amely energiája egy részét fény formájában is kisugározza. Ilyen a hagyományos és a halogén izzó lámpa, valamint a tűz és a csillagok, így a Nap is. A kisugárzott fényenergia a test hőmérsékletének növelésével törvény szerint növekszik. Azonos hőmérsékletű testek közül az sugároz legjobban, amelyik a sugárzást legjobban elnyeli. Az etalonnak tekinthető ideális hőmérsékleti sugárzót fekete testnek, vagy Planck-sugárzónak hívják, amely minden ráeső sugárzást tökéletesen elnyel. Spektrális teljesítmény eloszlását a Planck-törvény írja le, és érvényesek rá a sugárzási törvények. Ilyen a Stefan-Boltzmann és a Wien-féle eltolódási törvény.

A Wien-féle eltolódási törvény értelmében a maximális intenzitás hullámhossza annál kisebb, minél nagyobb a sugárzó test hőmérséklete.

Tehát ha a sugárzó hőmérséklete növekszik, akkor λ csúcs a rövidebb hullámhossz felé tolódik (4.3. ábra). Erre kiváló példa a csillagok színezete, ugyanis a jóval nagyobb energiájú és hőmérsékletű csillagokat (7000 K) kékesnek látjuk, míg az alacsonyabbakat vörösnek (4000 K).

Csillagok spektrumai
4.3. ábra - Csillagok spektrumai


Ez a törvény ad magyarázatot például arra is, hogy egy szoba radiátor sugárzását miért nem érzékeljük fényként. Sugárzási karakterisztikája a távoli IR tartományban található, kisugárzott energiája kevés, vagyis csak hőként érzékeljük. Elméletileg megfelelő hevítés hatására a maximális intenzitási hullámhossz elegendő mértékben tolódna a rövidebb tartomány felé, és végül a sugárzási karakterisztika egy része a látható tartományba esne, azaz elkezdene izzani.

Különböző termikus sugárzó karakterisztikák
4.4. ábra - Különböző termikus sugárzó karakterisztikák


A színhőmérséklet tehát a fekete test valódi hőmérsékletéhez tartozó színezet. Különböző színhőmérsékletű fekete testek színpontjai a CIE xy (1931) vagy más néven papucs diagramban a Planck-görbén találhatóak (4.5. ábra).

CIE xy színezeti diagram és a Planck-sugárzók vonala
4.5. ábra - CIE xy színezeti diagram és a Planck-sugárzók vonala


Mivel a tökéletes fekete test definíciójából adódóan egy teoretikus fogalom, ezért a színhőmérséklet a gyakorlatban szürke sugárzókra értelmezhető, vagyis olyan hőmérsékleti sugárzókra, amelyek spektrális emissziós tényezője a figyelembe vett hullámhossztartományban kisebb, mint 1 és független a hullámhosszúságtól és színük is megegyezik az azonos hőmérsékletű fekete sugárzóéval. Ez abból következik, hogy a két sugárzó spektrális eloszlása „hasonló”, csupán egy állandó szorzó, az emissziós tényező különbözteti meg őket.

Definíció szerint a színhőmérséklet tehát a fekete sugárzó valódi hőmérséklete, amelynek színe megegyezik a kérdéses szürke sugárzó színével [1.] . A fényforrás spektrális eloszlását jellemző, a színérzetet meghatározó fogalom. Jelölése Tc, ritkábban F. Mértékegysége K (Kelvin), és nem K°!

A világítási berendezések létesítésére vonatkozó MSZ EN 12464-1:2003 (Fény és világítás. Munkahelyi világítás szabvány) előírásai színhőmérsékleti csoportokat határoznak meg, melyek hasonló érzetet eredményező színhőmérsékleti intervallumok (Táblázat 4.2).

4.2. táblázat - Színhőmérsékleti csoportok

Színhőmérsékleti

csoport

Csoport

jelölése

Korrelált színhőmérsékleti

tartomány [K]

Meleg

M (ww)

< 3300

Semleges

S (nw)

3300 - 5300

Hideg

H (tw)

>5300


A táblázat alapján megfigyelhető, hogy a színhőmérsékleti csoportok elnevezése és az emittált energia, vagyis a sugárzó hőmérséklete között fordított logikai kapcsolat áll fenn. Ugyanis minél melegebb egy fényforrás, a színhőmérséklete annál nagyobb, mégis hidegebb.

4.5. Korrelált színhőmérséklet

Mivel a termikus sugárzókon kívül még számos más elven működő fehér fényforrás létezik – amelyek a definíció alapján nem jellemezhetőek színhőmérséklettel – ezért bevezették a korrelált színhőmérséklet fogalmát. Alkalmazásával objektíven karakterizálható például fénycsövek, LED-ek, vagy fémhalogén lámpák, vagy egyéb felületek színezete.

Definíció szerint „a fekete test azon valóságos abszolút hőmérséklete, amelynél a fekete test színe a legjobban hasonlít a kérdéses (szürke) sugárzó színére. A „legjobban hasonlít” fogalom azt jelenti, hogy csak olyan színpontokra alkalmazható, amelyek a CIE 1964 UCS színtérben a fekete-test vonalra állított merőleges trajektórián helyezkednek el, és Planck görbétől vett távolságuk nem nagyobb 10 megkülönböztethető árnyalatnál [1.] . Jelölése CCT (Correlated Color Temperature), vagy Tc. Mértékegysége K.

A Táblázat 4.3 különböző fényforrások korrelált és hagyományos színhőmérsékletét mutatja be.

4.3. táblázat - Fényforrások színhőmérsékletei

Gyertya

1900 K

100 W izzólámpa

3000 K

Naplemente

3200 K

Xenon-lámpa

5500 K

Fehér LED

3200-8000 K

Déli napfény

6500 K

Kék égbolt

10-12000 K


4.6. Színvisszaadási index

Segítségével számszerűsíthető, hogy egy vizsgált fényforrás milyen mértékben képes a megjeleníthető színek palettáját reprodukálni egy etalon fényforráshoz képest. Ennek méréséhez referencia színmintákat alkalmaznak, melyek száma eltérő lehet. Ezeket a mintákat mindkét fényforrással megvilágítják, és az eredmények összevetésével a színek visszaadása számítható. Az egyes színmintákon mérhető egyedi színvisszaadás (Ri), számtani átlaga az általános színvisszaadási index, melynek jele Ra, és a spektrális telítettséget jellemző fogalom.

A CRI számítása:

 

R i = 100 4,6 Δ E i

(4.5)

 

Δ E i = ( Δ u i ' ) 2 + ( Δ v i ' ) 2 + ( Δ L i ) 2

(4.6)

 

R a = 1 n i = 1 n R i

(4.7)

ahol ΔE a színkülönbség, Δu’, Δv’, ΔL a CIE Lu’v’ koordinátákban számolt különbség.

A referenciasugárzó Planck sugárzó, ha a fényforrás korrelált színhőmérséklete kisebb, mint 5000 K és nappali fény, ha 5000 K-nél nagyobb [1.] . A színvisszaadás tehát az adott fényforrás színhőmérsékletétől is függ. A minta átlagából, a színi áthangolódást is figyelembe véve számított Ra általános színvisszaadási index értéke 100, ha nincs színeltolódás, és minél nagyobbak a színkülönbségek, az index annál kisebb. Körülbelül 40% alatt már nincs színvisszaadás.

A fényforrásokat színvisszaadási indexük alapján kategóriákba sorolják (Táblázat 4.4):

4.4. táblázat - Színvisszaadás kategóriák és a színvisszaadási index számítása CIE Luv-ben

Kategória

R a

Minősítés

1a

90-100

Kiváló

1b

80-90

Kiváló

2a

70-80

2b

60-70

3

40-60

Közepes

4

0-40

Rossz


A világítástechnikában alkalmazott fényforrások közül az izzólámpák színvisszaadása a legjobb, gyakorlatilag 100%-nak tekinthető, hiszen termikus sugárzók, spektrumuk a látható tartományban végig folytonos. Ezért a Nap fényéhez hasonlóan minden színt képesek visszaadni. Jelenleg egyetlen más elven működő fényforrás sem képes erre, miközben gyártásuk már befejeződött. Ezért is nehézkes helyettesítésük a világítástechnikában. Elsőszámú alternatíváik a jóval energiatakarékosabb fénycsövek, melyek színvisszaadása legalább közepes (60 %), de a folyamatos fénypor fejlesztéseknek hála 85-90 % is lehet. Ezen kívül a legújabb LED diódák is képesek nem ritkán 90 %-nál jobb színvisszaadásra. Kültéri és csarnokvilágításnál a fémhalogén lámpák produkálják a legkiválóbb értékeket (80-93 %), színhőmérséklettől függően. A legrosszabb színvisszaadása a higanygőzlámpának (17 %) és a jellegzetesen sárga fényű nagynyomású nátriumlámpának (25 %) van. Ilyenkor a tárgyak színezete elvész, sárgás-szürkés árnyalatok jelennek meg. Az abszolút negatív rekorder a Nagy Britanniában gyakran alkalmazott kisnyomású nátriumlámpa, mely mindösszesen 0-18 %-ot produkál. A sokszor ködös Angliában azonban a kimagasló fényhasznosítás miatt ezt a kompromisszumot vállalják.

4.7. Felfutási és újragyújtási idő

A fényforrás bekapcsolásától az állandósult állapotban tapasztalható fényáram 95 %-ának eléréséig eltelt idő.

A fényforrás a felfutási idő nagysága alapján lehet rövid felfutási idejű (6 mp-nél rövidebb) és hosszú felfutási idejű (6 mp-nél hosszabb). Előző csoportba a LED-ek, az izzólámpák, a hagyományos fénycsövek és bizonyos típusú kompakt fénycsövek, az utóbbi csoportba főként a nagynyomású kisülő lámpák és az indukciós lámpák tartoznak. Kivételt képeznek a fényszóró világításban is alkalmazott nagynyomású xenon-fényforrások, melyek a többi fémhalogén típushoz képest kivételesen gyorsan, kb. 3-6 másodperc alatt érik el az előírt fényáramot.

Az újragyújtási idő rövid idejű feszültség-kimaradás esetében a feszültség visszatérésétől az állandósult fényáram 95%-ának eléréséig szükséges idő. Hosszú újragyújtási idejű fényforrás újragyújtási ideje 6 mp-nél nagyobb, ilyen például a nagynyomású nátriumlámpa, vagy minden fémhalogén lámpa, melyek addig nem gyújthatók újra, míg elegendően le nem hűltek. Ezért például gépjárművekben távolsági fényként alkalmatlanok lennének, használatukhoz speciális megoldás szükséges (lásd Fémhalogén fényforrások fejezet).

4.8. Sugárzási szög

A fényforrások sugárzásának irányát jellemző mennyiség, más néven félérték-szög. A síkba vetített maximális fényerősség iránya és a maximális fényerősség felének megfelelő irány között bezárt szög kétszerese (Φ) (4.6. ábra). Ezek alapján megkülönböztetünk szélesen sugárzó (flood > 30°) és keskenyen sugárzó (spot < 30°) fényforrásokat. Angol nyelvű termék katalógusokban gyakran találkozhatunk az FWHM jelöléssel (Full Width at Half Maximum) ami a maximális érték felének szélességét jelenti.

Félérték-szög szemléltetése
4.6. ábra - Félérték-szög szemléltetése