5. fejezet - Lézerműködés feltételei

Tartalom
5.1. A lézerfény sávszélessége
5.2. Egyetlen vonalon, egyetlen módusban való működés
5.3. A lézerfény koherenciatulajdonságai
5.4. Impulzusüzemű lézerműködés
5.4.1. Szokásos módszerek a belső moduláció megvalósítására:

A lézer egy olyan koherens optikai erősítőből álló oszcillátor, melynek kimenete a bemenetre fázishelyesen van visszacsatolva. A lézerműködést a gerjesztett közeg spontán fénykibocsátása képes beindítani oly módon, hogy a rezonátor tengelye irányában haladó spontán emisszióval kibocsátott fény az erősítő közegen áthaladva felerősödik, majd tükörrel visszatáplálva tovább erősödik a lézerközegben. Ez a folyamat addig tart, amíg az erősítés telítődése megakadályozza a további növekedést és stacionárius működés jön létre. Két feltételnek kell teljesülnie:

 1. a közeg erősítésének nagyobbnak kell lenni, mint amekkora a visszacsatoló rendszer vesztesége,

 2. a teljes fázistolás egy körüljárásra 2 egészszámszorosa kell legyen (fázishelyes visszacsatolás szükséges).

Ezek a feltételek csak megfelelően gerjesztett közeg és jól kiválasztott visszacsatoló rendszer (optikai rezonátor) esetén teljesíthetőek. Az optikai rezonátor nyitottsága miatt a lehetséges módusok közül csak néhány módus esetén teljesülhet a veszteségre vonatkozó feltétel. Emiatt lehetséges az, hogy a széles sávban erősítésre képes aktív közegben csak keskeny sávú oszcilláció jön létre.

Ha α r az egységnyi hosszra eső veszteségi tényező a rezonátorban, az első feltételnek megfelelően a következő egyenlőségnek kell teljesülnie

 

γ 0 ( ν ) > α r

(5.1)

ahol γ 0 (ν) a közeg egységnyi hosszának erősítése a gerjesztés hatására.

A fázisfeltétel teljesüléséhez a passzív rezonátor és az aktív közeg együttes fázistolása 2 egészszámszorosa kell legyen. A lézermódusok frekvenciái kismértékben eltérnek a passzív rezonátor frekvenciáitól, de az eltérés csak a frekvencia sokadik tizedesjegyében jelentkezik. A gyakorlatban az egyszerű megfontolások alapján felállított (4.4) kifejezés jól használható.

Ha az első feltétel teljesül, akkor beindul a lézeroszcilláció. A lézerfrekvenciák pedig a 2. feltételnek megfelelően alakulnak ki. A fluxussűrűség mindaddig növekedni fog, míg a telítődött erősítés el nem éri a veszteség értékét (5.1. ábra), ami a stacionárius működés feltétele.

Stacionárius fluxussűrűség meghatározása.
5.1. ábra - Stacionárius fluxussűrűség meghatározása.


A stacionárius működés feltételéből meghatározható a fluxussűrűség stacionárius értéke, vagy ennek alapján a kimenő teljesítmény.

Ha T az egyik tükör transzmisszióképessége, akkor a kilépő fluxussűrűség, intenzitás illetve teljesítmény

 

Φ k i = T Φ 2 I k i = h v T Φ 2 P k i = I k i A

(5.2)

ahol A a kilépő tükör felülete.

A transzmisszió nemcsak a fény egy részének kicsatolását eredményezi, hanem növeli a rezonátor veszteségeit is, így meghatározza a stacionárius fluxussűrűség értékét is. Ha nem csatolnánk ki teljesítményt, a belső fluxussűrűség értéke nagyobb lehetne. A növekvő tüköráteresztés egy ideig növekvő teljesítményt eredményez, azután a veszteség növelése miatt a stacionárius működési feltételhez már alacsonyabb fluxussűrűség fog tartozni. Vagyis a transzmisszióképességnek optimuma van.

5.1. A lézerfény sávszélessége

A lézerfény sávszélességét az átmenet és a rezonátormódusok kiszélesedése együttesen befolyásolja. Az erősítésre vonatkozó (4.4) feltétel teljesülése alapján definiálható az a működő sávszélesség (B), melyen belül lehetséges a lézeroszcilláció (5.2. ábra).

A B működési sávszélesség és a lehetséges lézerfrekvenciák.
5.2. ábra - A B működési sávszélesség és a lehetséges lézerfrekvenciák.


B szélességét az atomi vonalszélesség Δν és a γ 0 (ν) / αr arány határozza meg. A fázisfeltétel teljesülése alapján a lehetséges frekvenciák azok a diszkrét frekvenciák (ν 1 , ν 2 , ν M ) lesznek, melyek a B működő sávszélességen belül esnek, ahol M a le­hetséges módusok száma. Közelítőleg meghatározható az

 

M B 2 L c

(5.3)

összefüggés alapján.

A lehetséges módusok tényleges száma függ a közeg kiszélesedését eredményező hatások fajtájától is. De az általában elmondható, hogy a lézerekben a több módusú oszcilláció az általános. Emiatt a lézerfény sávszélességét a módusok száma és a módusok sávszélessége határozza meg.

5.2. Egyetlen vonalon, egyetlen módusban való működés

A közeg, melyben az inverz populációt létrehoztuk, a legtöbb esetben több átmeneten (vonalon) is alkalmas lézerműködésre. Egy speciális átmenetet (vonalat) úgy lehet kiválasztani, hogy hullámhosszfüggő veszteséget viszünk a rendszerbe, ami lehet:

 • keskeny sávban nagy reflexiójú sokrétegű dielektrikum tükör,

 • szélessávú egyik tükör és rács vagy prizma a másik tükör helyett.

Egyetlen transzverzális módusban való működésről a passzív rezonátoroknál a (4. fejezet) fejezetben már beszéltünk. A módusok diffrakciós vesztesége tetszőlegesen növelhető a rezonátorban megfelelő korlátozó apertúrával, s íly módon elérhető, hogy csak egyetlen módus, célszerűen a TEM00 módus vesztesége legyen az erősítéssel kompenzálható. De ekkor még (4.4) alapján több longitudinális módus is kialakulhat. Lehet L - et olyan kicsire választani, hogy csak egy módus "férjen bele" az erősítési görbébe, de ekkor a rövid hossz az aktív közeg térfogatának a csökkenését is eredményezi, ami korlátozza az elérhető teljesítményt.

Egyetlen longitudinális módusú működés érhető el másképpen pl. egy Fabry - Perot etalonnak a rezonátorba helyezésével (az 5.3. ábra ábra szerint). A Fabryt - Perot etalon lehet egy síkpárhuzamos üveglemez.

Egyetlen módusú működés létesítése Fabry-Perot etalon segítségével.
5.3. ábra - Egyetlen módusú működés létesítése Fabry-Perot etalon segítségével.


 - tól függően a többszörösen reflektált sugarak kiolthatják egymást, vagyis elérhető, hogy a reflexiós veszteség nulla legyen az etalonon. Két ilyen "0" hely távolsága frekvenciában fordítottan arányos az etalon vastagságával, tehát ha d kellően kicsi, az etalon által megengedett működésre képes lehetséges módusok távolsága frekvenciában jóval nagyobb lehet, mint a (4.4) által meghatározott frekvenciakülönbség, s így elérhető, hogy a B sávszélességen belül csak egyetlen longitudinális módus működhessen.

Kérdés, hogy mi határozza meg ebben az esetben a működő módus sávszélességét? A rezonátormódusok kiszélesedése a rezonátor veszteségétől függ, de a módus frekvenciájának stabilitását pl. a rezonátor mechanikai stabilitása nagy mértékben befolyásolja.

U.i. a frekvencia állandóságához szükséges a rezonátorhossz állandó-ságának biztosítása. Ha stabilizálni akarjuk a rezonátor hosszát, pl. igen kis hőtágulású anyagból készítjük, milyen stabilitást érhetünk el? Mivel

 

ν n = n c 2 L | Δ ν n | = n c 2 L 2 | Δ L | | Δ ν n ν n | = n c 2 L 2 2 L n c | Δ L | = | Δ L L |

(5.4)

Vagyis a hosszstabilitásnak a frekvenciastabilitás nagyságrendjébe kell esni. Ez a feltétel még akkor sem teljesíthető, ha különösen alacsony hőtágulású anyagokat választunk a rezonátor építéséhez. Pl. ha a rezonátort különösen alacsony hőtágulási együtthatójú anyagból készítenénk, pl. invarból, aminek a lineáris hőtágulási együtthatója ~ 10-6 / K, a relatív hosszstabilitásra

 

Δ L L = α L Δ T L = α Δ T = 10 6 Δ T

(5.5)

adódna. Feltéve, hogy a hőmérsékletet 0,001 K - re tudjuk tartani, a hossz-, s ezáltal a frekvenciastabilitásra 10-9 adódik.

Ha a hőtágulásból eredő ingadozást meg is szüntettük, még más problémák is maradnak: pl. akusztikus vibráció, törésmutató ingadozás, áram ingadozás (gázlézereknél), stb. Vagyis a gyakorlatban megvalósuló relatív sávszélesség rossabb, mint a hosszstabilitásból becsült érték.

A sávszélesség csökkentésére a hőfok és áramstabilizáláson kívül hatásosabb ú.n. aktív stabilizálási módszer is van.

Egymódusú gázlézerekben állandó gerjesztés mellett az 5.4. ábra ábra szerinti teljesítményspektrum mérhető pl. az rezonátor hosszának finom változta-tásával (λ/2 - n belül ).

Egymódusú gázlézer teljesítménye a frekvencia függvényében.
5.4. ábra - Egymódusú gázlézer teljesítménye a frekvencia függvényében.


A mozgás miatt általában kétféle atomcsoport vesz részt az indukált emisszió folyamatában, a + v és - v sebességűek. A középfrekvencián viszont csak azonos atomokkal történik a kölcsönhatás oda - vissza is, ezért itt kisebb kimenő teljesítmény adódik.

Stabilizálás lehetséges pl. oly módon, hogy az egyik tükör piezos mozgatásával és visszaszabályozással a teljesítményt állandóan minimumon tartják. Az elérhető stabilitás így 10-9. Még jobb stabilitás érhető el, ha a rezonátorba külön abszorpciós cellát tesznek (aktív stabilizálás), melyben nincs kisülés. A cella az abszorpció telítődése miatt a középfrekvencián egy idő után átlátszó lesz, míg másutt továbbra is elnyel. Fordított Lamb - dip jelenség fog megvalósulni, vagyis a cellával a teljesítmény éppen a közepes hullámhosszon lesz maximális és az elérhető stabilitás 10-12 - 10-13, ami sávszélességben ~100 Hz - nek felel meg.

5.3. A lézerfény koherenciatulajdonságai

Célszerű először tisztázni a koherencia fogalmát.

A hullámfront térbeli koherenciájáról beszélünk, ha tekintjük a hullámfront P 1 és P 2 pontjait, ezen pontokban a téramplitudók E 1 (t), E 2 (t). Ha t = 0-ban ezen pontokban a fáziskülönbség 0 és ez bármely t > 0 - ra megmarad, akkor a két pont között tökéletes térbeli koherencia van. Ha bármely hullámpontbeli pontra ez igaz, akkor a nyaláb térbeli koherenciája tökéletes. Ha csak a P 1 pont véges környezetére igaz, akkor bevezethető a koherencia terület fogalma, s ekkor csak részleges a térbeli koherencia.

A hullámfront időbeli koherenciájáról beszélünk, ha a P - pontban E(t) és E(t+τ) közötti fáziskülönbség bármely t - re állandó bármely τ esetén is. Ha csak 0 < τ < τ c esetén teljesül, akkor τ a koherencia idő, illetve τ c c = L c a ko­herencia hossz. Az időbeli koherencia közvetlenül kapcsolatos a sávszélességgel illetve a monokromatikussággal, mivel

 

τ c ~ 1 Δ ν

(5.6)

A lézerelmélet alapján számolható, hogy az egymódusú, erősen gerjesztett lézerek nyalábja tökéletes térbeli koherenciával rendelkezik.

Az időbeli koherencia a sávszélességtől függ. A legkisebb elérhető sávszélesség a ~ 100 Hz (aktív stabilizálású He - Ne lézer), ekkor

 

L c _ max ~ 3 10 8 10 2 = 3 10 6 m = 3000 km! _

(5.7)

Konvencionális fényforrás (pl. Na-lámpa) esetén

 

τ c ~ 10 10 s L c ~ 3 10 8 10 10 ~ 3 cm! _

(5.8)

Laboratóriumi He-Ne lézer, több módusú, nem stabilizált

 

Δ ν ~ 6 10 8 1 s τ c ~ 1 6 . 10 8 s

L c ~ 0,5 m

(5.9)

5.4. Impulzusüzemű lézerműködés

Stacionárius lézerből fényveszteség árán mindig lehet impulzuslézert csinálni külső modulátor vagy kapcsoló segítségével. Gyakran előfordul, hogy laboratóriumban háttérfény melletti mérési feladatnál a jel/zaj viszony növelése érdekében ehhez a módszerhez kell folyamodni. Hatásosabb a belső (rezonátoron belüli) moduláció. Ilyenkor kikapcsolt állapotban az energia betáplálása folyik (akár fény, akár populáció inverzió formájában), ami aztán periodikusan el tud távozni illetve beindulhat a lézeroszcilláció. Ezen az alapon rövid idejű és a stacionárius teljesítményt jóval meghaladó csúcsteljesítményű impulzusokat lehet előállítani. A kétfajta moduláció eltérését jól érzékelteti az 5.5. ábra ábra.

Impulzusüzemű lézer előállítása külső és belső modulációval.
5.5. ábra - Impulzusüzemű lézer előállítása külső és belső modulációval.


5.4.1. Szokásos módszerek a belső moduláció megvalósítására:

 1. erősítés kapcsolása,

 2. Q-kapcsolás (vagy rezonátor kiürítése),

 3. móduscsatolás.

 

 1. Az elvet az (5.6. ábra) ábrán láthatjuk. Ebben az esetben az inverzió létre­hozása impulzusgerjesztéssel történik. Például villanólámpával gerjesztett szilárdtestlézer esetén a bekapcsolt gerjesztések alkalmával egy idő után a rendszer erősítése meghaladja a veszteségeket, s ekkor fényimpulzusok generálódnak. Ez a leggyakrabban használt impulzuselőállítási módszer.

  Erősítés kapcsolásának elve
  5.6. ábra - Erősítés kapcsolásának elve


 2. A rezonátor jósági tényezőjének a kapcsolása a veszteségek periódikus változtatásával lehetséges. A megvalósítás vázlata az (5.7. ábra) ábrán látható.

  A Q-kapcsolás elvi megvalósítása
  5.7. ábra - A Q-kapcsolás elvi megvalósítása


  A gerjesztés Q-kapcsolásnál folyamatos lehet vagy impulzus módban is történhet. A tipikus impulzushossz néhány ns - tól 10ns nagyságrendű, a tipikus csúcstelje­sítmény néhány MW -tól néhányszor 10MW lehet.

  A működés szükséges feltétele, hogy az átmenet felső szintjének élettartama viszonylag hosszú legyen (lehetőleg ms nagyságrendű), hogy a gerjesztés alatt még ne csökkenjen az inverziósűrűség. Szilárdtestlézerekben (Nd:YAG, rubin) és CO2 lézer esetén teljesül ez a feltétel.

  A gyakorlatban a Q - kapcsoló lehet pl. mechanikusan mozgatott tükör vagy prizma, elektro-optikai kapcsoló, akuszto-optikai kapcsoló vagy valamilyen telítõdõ anyag, pl. szerves festék.

  A rezonátor kiürítése (5.8. ábra) a Q kapcsolás fordítottja, mivel kikapcsolt állapotban a fotontér be van zárva a rezonátorba, bekapcsoláskor lehetséges a fotonok eltávozása. Gondoljunk egy vizesvödörre, melybe folyamatosan folyik a víz, aztán egy dugó kihúzásával hirtelen kiürül. A vödör a rezonátor, az állandó vízutánpótlás a folyamatos gerjesztés, a dugó pedig például a lézertükör.

  A rezonátor kiürítésének elve.
  5.8. ábra - A rezonátor kiürítésének elve.


 3. Lézermódusok fázisainak csatolása. Minél több a lehetséges módusok száma, annál rövidebb impulzus állítható elő, u.i. az impulzusok szélessége fordítottan arányos B - vel, a működési sávszélességgel. Az elérhető tipikus impulzusparaméterek: ultrarövid impulzushossz (10fs -tól néhányszor 10ps -ig), GW -os csúcsteljesítmény.