Lézertechnika

Dr. Ábrahám, György

Dr. Lőrincz, Emőke

Dr. Antal, Ákos

Dr. Tamás, Péter

A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042 azonosító számú „ Mechatronikai mérnök MSc tananyagfejlesztés ” projekt keretében készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kézirat lezárva: 2014 február

Lektorálta: Dr. Wenzelné Gerőfy Klára

További közreműködők: Dr. Samu Krisztián, Halas János

A kiadásért felel a(z): BME MOGI

Felelős szerkesztő: BME MOGI

ISBN 978-963-313-203-6

2015


Tartalom
Bevezetés
1. Atomok, molekulák, szilárd testek lehetséges energiaállapotai
1.1. Atomok lehetséges állapotai
1.2. Molekulaállapotok
1.2.1. Rezgési energia
1.2.2. Forgási energia
1.2.3. A molekula teljes energiája
1.2.4. Festékmolekula
1.3. Elektronállapotok szilárd testekben
2. Fény és anyag kölcsönhatása (fénykibocsátás, fényelnyelés)
2.1. Spontán emisszió
2.2. Abszorpció
2.3. Indukált emisszió
2.4. Homogén és inhomogén rendszerek hatáskeresztmetszete
2.5. Különböző lézerközegek jellemző kiszélesedései
3. Koherens optikai erősítő
3.1. Frekvenciafüggő erősítés
3.2. Gerjesztési folyamatok
3.2.1. Optikai gerjesztés
3.2.2. Elektromos gerjesztés
3.3. Három és négy nívós közegek
3.4. Példák
4. Passzív optikai rezonátorok
4.1. Rezonátortípusok
4.1.1. Sík II-os (Fabry-Perot) rezonátor
4.1.2. Koncentrikus vagy szférikus rezonátor
4.1.3. Konfokális rezonátor
4.1.4. Sík és gömbtükör kombinációk
4.1.5. Általános rezonátor
4.2. Sík II-os rezonátor, frekvenciák közelítő meghatározása
4.3. Konfokális rezonátor
4.4. Általános rezonátor
4.5. Stabilitási feltétel
4.6. Gauss-nyaláb terjedése szabad térben
5. Lézerműködés feltételei
5.1. A lézerfény sávszélessége
5.2. Egyetlen vonalon, egyetlen módusban való működés
5.3. A lézerfény koherenciatulajdonságai
5.4. Impulzusüzemű lézerműködés
5.4.1. Szokásos módszerek a belső moduláció megvalósítására:
6. Lézernyaláb optika alapjai
6.1. Mi a különbség a fénycső és a lézer működése között?
6.2. A konfokális rezonátor
6.3. A lézernyaláb intenzitás eloszlása a nyaláb keresztmetszet irányában
6.4. A lézernyaláb intenzitása a terjedési irány mentén
6.5. A lézer nyaláb módosítása
6.6. A vékony lencse egyenlete Gauss nyalábra
6.7. Kollimált lézernyaláb fókuszálása kis ponttá
6.8. Nyalábnyak újra fókuszálása
6.9. A nyalábnyak relézése
6.10. Gauss nyaláb kollimálás
7. A lézerek ipari alkalmazásai
7.1. Lézersugaras gyártási eljárások
7.1.1. Lézersugaras jelölés
7.1.2. Felületi edzés
7.1.3. Rapid prototyping (RP)
7.1.4. Lézersugaras litográfia
7.1.5. Fúrás
7.1.6. Vágás
7.1.7. Hegesztés
7.1.8. Lézersugaras ötvözés, felrakó hegesztés
7.1.9. Lézersugaras profilkövető rendszerek
7.2. Lézeres anyagmegmunkálás alapjai
7.3. Ipari megmunkálásokra használt lézerek
7.4. Félvezető lézerek
7.4.1. Félvezető lézerek működése
7.4.2. Félvezető lézerek felhasználási területei
7.5. Fény-anyag kölcsönhatása megmunkáláskor
7.6. A lézeres megmunkálás előnyei
8. Lézerek orvosi alkalmazása
8.1. Néhány orvosi alkalmazásra használt, eddig nem tárgyalt lézer
8.2. Fény-anyag kölcsönhatása - orvosi alkalmazások
Ajánlott irodalom:
9. Rugalmassági modulus meghatározása interferometrikus úton
9.1. Történeti előzmények
9.2. Elméleti alapok
9.3. A fény hullámtermészete
9.4. A szuperpozíció elve
9.5. A fényinterferencia
9.6. A jelenség
9.7. Interferencia komparátor
9.8. Elrendezés a rugalmassági modulus meghatározásához
9.9. Befalazott tartó deformációs állapotának meghatározása
9.10. A mérés kivitelezése
9.11. Ellenőrző kérdések:
Felhasznált irodalom
10. Az emberi test adatainak mérése
10.1. A 3D-s letapogató berendezés
10.1.1. A mérőberendezés vezérlése
10.1.2. Kamerák
10.1.2.1. Az objektívek kiválasztása
10.1.2.1.1. A testszkennerhez alkalmazott kameraobjektív látószöge
10.1.2.1.2. Optikai szűrés
10.1.3. A lézer vonalsugárzók
10.1.4. A lézeres letapogató berendezés felépítése, működése
10.2. A mérések matematikai modellje
10.2.1. Kamera modell
10.2.1.1. Intrinsic paraméterek
10.2.1.2. Extrinsic paraméterek
10.2.1.3. Kamera kalibrálás
10.2.2. A pont helyének meghatározása
10.2.2.1. Síkból síkba történő transzformáció
10.2.2.2. A perspektivikus leképezés
10.2.2.3. A mérőberendezés kalibrációja
10.3. Az emberi test felületi pontjainak meghatározása
10.3.1. Testrészek keresése
10.3.2. Képfeldolgozás a térben
10.3.3. A felületi görbék közelítése
10.3.4. A modell mozgásának kiszűrése
10.3.5. Pontossági analízis
Hivatkozások
Az ábrák listája
1. Lézerek osztályozása teljesítmény, hullámhossz és alkalmazási területek szerint
1.1. Festékmolekulák jellemző energiái
1.2. Atomi diszkrét elektronszintek kiszélesedése sávokká.
1.3. Rubin kristály sávjai és energiaszintjei.
2.1. Spontán emissziós fénykibocsátás folyamata.
2.2. A spontán emisszió a gerjesztett atomok számának exponenciális csökkenését okozza.
2.3. Az abszorpció folyamata.
2.4. Indukált emissziós fénykibocsátás folyamata.
2.5. Frekvenciafüggő hatáskeresztmetszet jellemzése.
3.1. Koherens erősítő létrehozása. A gerjesztés hatására a nem egyensúlyi állapotban lévő atomok indukált emissziós fénykibocsátása a belépő fotonok koherens erősödését eredményezi
3.2. Ideális és reális erősítő összehasonlítása
3.3. A fluxussűrűség változása erősítő közegen való áthaladáskor
3.4. Elliptikus elrendezés
3.5. Szoros elrendezés
3.6. Rezonáns energiaátadású ütközés
3.7. Háromnívós gerjesztési modell
3.8. Négynívós gerjesztési modell.
3.9. Rubin kristály lézerműködéshez fontos nívói
3.10. Nd:YAG lézer nívói
3.11. Új típusú elrendezések az Nd:YAG lézerek gerjesztésére lézerdiódával, a) longitudinális, b) transzverzális.
3.12. Hagyományos felépítésű He-Ne lézer
3.13. Hagyományos He-Ne lézer működés közben
4.1. Instabil rezonátor.
4.2. Néhány módus intenzitáseloszlása
4.3. Azonos fázisú felületek a konfokális rezonátorban.
4.4. A stabil rezonátorok a bevonalkázott területen belül vannak.
4.5. Gauss-nyaláb terjedése szabad térben.
5.1. Stacionárius fluxussűrűség meghatározása.
5.2. A B működési sávszélesség és a lehetséges lézerfrekvenciák.
5.3. Egyetlen módusú működés létesítése Fabry-Perot etalon segítségével.
5.4. Egymódusú gázlézer teljesítménye a frekvencia függvényében.
5.5. Impulzusüzemű lézer előállítása külső és belső modulációval.
5.6. Erősítés kapcsolásának elve
5.7. A Q-kapcsolás elvi megvalósítása
5.8. A rezonátor kiürítésének elve.
6.1. A fénycső működési elve
6.2. A lézer működés vázlata
6.3. A lézernyaláb intenzitás eloszlása a keresztmetszet irányában
6.4. A lézernyaláb eloszlása a terjedési irány mentén
6.5. Lézernyak újra fókuszálása
6.6. A Gauss relézés
6.7. Vázlat a lézernyaláb kollimálásához
6.8. Fordított Kepler-féle távcső, mint nyalábtágító
6.9. Fordított Galilei távcső, mint nyalábtágító
6.10. Vázlat a maximális nyalábnyak távolság levezetéséhez
6.11. Példa összetett lencsék alkalmazására
6.12. Sarokprizmáról a fény önmagával párhuzamosan tér vissza
7.1. A diszk lézer
7.2. Diszk lézer rendszer
7.3. Lézer alkalmazások
7.4. Sugárzások felosztása felületi teljesítmény sűrűség szerint
7.5. Lézerek technológiai alkalmazásai
7.6. Teljesítmény szükséglet a technológia függvényében
7.7. Fúrási paraméterek rubin lézerek esetében
7.8. Nem fémes anyagok CO2 lézeres vágása
7.9. Lézeres vágógép
7.10. A lézeres hegesztés fő típusai
7.11. Ipari lézereladások 2007-ben
7.12. Lassú gázáramoltatású CO2 lézer tipikus felépítése
7.13. Transzverzális kisülésű és áramoltatású CO2 lézer tipikus felépítése
7.14. KrF molekula lézerműködésre alkalmas átmenete
7.15. A félvezető lézer működése
7.16. Si (indirekt), GaAs (direkt) és InP (direkt) sávszerkezete
7.17. Első működő félvezető lézer szerkezete
7.18. p – n átmenet (Ec a vezetési sáv alja, Ev a vegyérték sáv teteje, d az átmeneti tartomány szélessége)
7.19. Kettős heteroszerkezetű GaAlAs-GaAs lézer
7.20. Félvezető lézer tipikus teljesítmény-áram karakterisztikája
7.21. Félvezető lézerekből kilépő nyaláb
7.22. Lézerdióda meghajtó áramkör
7.23. Felülethez érkező elektromágneses hullám.
7.24. Néhány fém hullámhosszfüggő reflexiója merőleges beesésre
7.25. Néhány fém reflexiója a fém hőmérséklete függvényében
8.1. Orvosi lézer eladások
8.2. W-os teljesítményű Ar-ion lézer tipikus felépítése
8.3. Festéklézer tipikus felépítése
8.4. A víz lineáris abszorpciós együtthatójának hullámhosszfüggése
8.5. A vér két jellemző alkotórészében a lineáris abszorpciós együttható hullámhosszfüggése
8.6. Lézeres gyógyászati eljárások teljesítmény- és megvilágítási idő igénye
9.1. Albert Abraham Michelson (1852 – 1931)
9.2. A kísérleti elrendezés vázlata Michelson és Morley eredeti publikációjából [9.2.]
9.3. Interferencia komparátor sematikus vázlata [9.3.]
9.4. Elrendezés a rugalmassági modulus meghatározásához
9.5. A rugalmassági modulus meghatározására szolgáló mérési elrendezés, baloldalt látható a He-Ne gázlézer, ami a koherens hullámok forrása, mellette a lézernyalábtágító távcső
9.6. A megjelenítőn megfigyelhető interferencia jelenség
9.7. A befalazott tartó modellje
9.8. A tartó keresztmetszete
10.1. A mérőkeret elve
10.2. A Basler kamera [10.1.]
10.3. A Computar objektív [10.2.]
10.4. Objektív paraméterek
10.5. Lézervonal sugárzó optikája, egyenlő intenzitás (International Society for Photogrammetry Reconstruction for Scoliosis Screening 2006 Dresden)
10.6. Lézervonal sugárzó optikája, gaussi intenzitás
10.7. A 3D letapogató
10.8. Intrinsic kamera paraméterek
10.9. Radiális torzítás
10.10. Kalibrálás több nézetből
10.11. Perspektivikus vetítés
10.12. Síkbeli perspektivikus leképezés
10.13. A gyártáselőkészítő lézeres letapogató berendezés
10.14. A program input adatai
10.15. Szintenként a térbeli pontok
10.16. A kerettel történő mérés eredményeként adódó pontfelhő
10.17. A test alapméretei
10.18. A felületi pontok számának hisztogramja az x-koordináta függvényében, egy adott szinten
10.19. A felületi pontok súlyponti x-tengelytől való távolságának hisztogrammja az x-koordináta függvényében, egy adott szinten
10.20. A felületi pontok csoportosítása testrészek szerint
10.21. A testrészek szűrése
10.22. Combkeresztmetszetek Fourier közelítése
10.23. Kar mérés közbeni mozgásából eredő hiba eltávolítása
10.24. A mért és a névleges átmérő a középponti szög függvényében a centrumban
10.25. A mérés hibája a kalibrációs koordináta-rendszer z tengelyétől mért távolság függvényében
A táblázatok listája
2.1. Különböző lézerközegek jellemző kiszélesedései
7.1. Lézeműködésre alkalmas direkt sávú félvezetők adatai
7.2. Optikai adattárolás adatai
7.3. Néhány anyag komplex törésmutatója és reflexiója 1,06µm - en
8.1. A legfontosabb orvosi lézer alkalmazások