7. fejezet - Dinamikus rendszerek identifikációja

Tartalom
7.1. Z - transzformáció
7.1.1. Lépcsős függvény Laplace transzformáltja
7.1.2. A Z-transzformáció legfontosabb tételei
7.2. Tipikus diszkrét idejű rendszermodellek
7.2.1. OE modell
7.2.2. ARX modell
7.2.3. ARMAX modell
7.2.4. Box-Jenkins (BJ) modell
7.3. Az identifikáció gyakorlati alkalmazásai
7.3.1. Általános feladatok
7.3.1.1. Az állandósult állapot vizsgálata (a)
7.3.1.2. Trend figyelés (b)
7.3.1.3. Kiugró értékek figyelése (c)
7.3.1.4. Az érzékelő kikapcsol (d)
7.3.1.5. A mintavételezési idő meghatározása (e)
7.3.2. MATLAB System IdentificationToolbox és SIMULINK alkalmazása
7.3.3. Nemlineáris rendszerek identifikációja
7.4. Esettanulmány az identifikáció + szabályozó tervezés alkalmazására
7.4.1. A kísérleti rendszer felépítése
7.4.2. Az identifikáció
7.4.2.1. Modell kiválasztás
7.4.2.2. A szabályozási kör mintavételezési idejének megválasztása
7.4.2.3. Identifikáció MATLAB/System IdentificationToolbox segítségével
7.4.3. Diszkrét algoritmus analitikus tervezése
7.4.3.1. A zártköri viselkedés tervezése
7.4.3.2. A szabályozási algoritmus
7.4.4. A zártköri viselkedés vizsgálata

Szabályozási rendszerek tervezésének megvalósításához szükségünk van a szabályozott objektum dinamikai tulajdonságainak ismeretére. Valamilyen leírási mód segítségével rendelkeznünk kell az objektum matematikai modelljével, hisz a tervezőrendszerünk kérni fogja a szabályozandó objektum matematikai modelljét. Szerencsés esetben az objektum matematikai modellje – fizikai, kémiai, biológiai paraméterekkel ismert, de a legtöbb esetben nem, így valamilyen közelítő munkaponti modellekkel kell a tervezést megkezdeni.

Egy teljesen új technológiai rendszer felépítésénél a beruházási terv természetesen tartalmazza a gépészeti, technológiai, műszerezési terveket, azonban a szabályozási rendszerek tervezését nem, illetve csak a szabályozási körök elképzelt struktúráját adják meg a tervezők. A számítógépben elhelyezendő szabályozási algoritmusok struktúrája és paraméterei ezekben a kiviteli tervekben csak közelítőleg szerepelnek, hisz a tervező a visszacsatolt rendszerek pontos dinamikai tulajdonságait nem ismerik, ezeket a megépített rendszeren végzett vizsgálatokkal lehet csak pontosítani. A technológiai rendszer felépítésével, a műszerezés megvalósításával egy próbaüzemeltetés kapcsán elvégezhető a technológiai rendszer objektumainak ún. identifikációja, azaz meghatározhatjuk azt a matematikai modellt, amely az adott munkapontban visszatükrözi a rendszer időbeli viselkedését. Ezen modell bázisán a tervező képes lesz a visszacsatolások, előrecsatolások, vezérlések algoritmusainak megtervezésére.

A technológiai rendszerek irányítását, szabályozását, vezérlését folyamatirányító számítógépek végzik. A számítógép számára tervezendő szabályozási algoritmusokat a folyamatirányító számítógép differencia egyenlet formájában kéri, valamilyen tervezett T0 mintavételezési idő mellett, azaz az algoritmus egy diszkrét algoritmus, így a számítógép is egy diszkrét rendszert „szeretne látni” szabályozott objektumként, amely a valóságban természetesen időben folytonos rendszer.

Az időben folytonos rendszerek identifikációjával a szakirodalom több évtizede foglalkozik [1] és letisztultak azok az identifikációs eljárások, amelyeket a gyakorlat is közvetlenül alkalmazhat. Kialakultak azok a diszkrét rendszermodellek, melyek a gyakorlati problémák legtöbbjének leírására megfelelnek, melyek felhasználásával olyan matematikai modelleket kapunk, amelyek közvetlenül felhasználhatók digitális szabályozási algoritmusok tervezéséhez, adaptív rendszerek megalkotásához (pld. identifikációt alkalmazó adaptív rendszerek [2]).

7.1. Z - transzformáció

Ez a leképezés egy valós értékű, időben diszkrét sorozathoz rendel egy komplex függvényt. (Ugyanezt a Laplace transzformáció időben folytonos függvényre végzi.) A transzformáció szabályai alapján levezethető egy impulzus-átviteli függvény, mely a diszkrét dinamikai rendszer transzformált bemenő és kimenő jeleit algebrailag (szorzással) kapcsolja össze. Összetett rendszer (pl. egy zárt szabályozási kör) eredő átviteli függ-vényei algebrai módszerekkel fejezhetők ki (akárcsak a folytonos esetben).

7.1.1. Lépcsős függvény Laplace transzformáltja

Egyik lehetséges motiváció a szakaszonként állandó (lépcsös) függvényből (ábra) indul ki, mely egy nulladrendű tartószerv (ZOH) kimeneteként jöhet létre és a digitális szabályozás megvalósításában is fontos szerepe van. A téglalap-függvényeket két-két eltolt ugrás-függvényből építjük föl és transzformálásukhoz az eltolási tételt alkalmazzuk.

( 7.1 )

A végtelen sor előtt álló komplex törtfüggvény a tartóra (itt ZOH) jellemző átviteli függvény. Magát a Z-transzformáltat az és helyettesítésekkel definiáljuk az alábbi formális végtelen sorral. Ez már csak az időben diszkrét függvénysorozatot (pálcikák) tartalmazza, melyek származ-hatnak valamely folytonos jel mintavételezéséből (is).

( 7.2 )

7 . 1 feladat

Diszkrét egységugrás (ábra). Képletben: és . Végtelen mértani sort kapunk, mely csak akkor konvergens, ha hányadosára teljesül, hogy

( 7.3 )

7.1.2. A Z-transzformáció legfontosabb tételei

Eltolás időben. A diszkrét dinamikai modellek (ARMA, állapottér) kezelésében lesz fontos szerepük. A levezetéseket zárójelezéssel igyekeztünk követhetőbbé tenni, a értékből már látszik az általános eset.

késleltetett jel

( 7.4 )

siettetett jel

( 7.5 )

Késleltetéskor a függvény jobbra csúszik és a nulla időponttól balra eső értékek “beúsznak” a transzfor-mációba és ott additív tagokat generálnak. “Belépő” függvényekre ezek zérusok.

( 7.6 )

Siettetéskor a függvény balra csúszik és a nulla időponttól jobbra eső értékek “kiúsznak” a transzfor-mációból emiatt szubtraktív (kivonandó) tagokat generálnak az általános szorzási szabály után.

( 7.7 )

( 7.8 )

( 7.9 )

7.2. Tipikus diszkrét idejű rendszermodellek

A tipikus diszkrét idejű modelleket tárgyalva a jelölésrendszerünkkel figyelembe vesszük a MATLAB/System IdentificationToolbox jelölésrendszerét, amelyet a következő fejezetekben másként fogunk használni. A két jelölésrendszer megfelelése a következő:

Polinomok

( 7.10 )

Diszkrét holtidő d helyett nk-t fogunk használni a MATLAB reprezentációkban. Még egy fontos kitétel az, hogy a zajcsatorna tárgyalásánál a MATLAB System IndentificationToolbox szerzője [ www.mathworks.com ] a

( 7.11 )

diszkrét idejű átviteli függvényt használja, az algoritmus tervezési fejezetükben azonban Gov(z) csatorna diszkrét idejű átviteli függvényét a

( 7.12 )

diszkrét idejű átviteli függvény formában fogjuk használni.

7.2.1. OE modell

Az OE (Output Error) modelle(k) mérési zajt tartalmazó modell a következő hatásvázlattal rendelkezik:

Az OE modell struktúrája
7.1. ábra - Az OE modell struktúrája


melynek impulzus-átviteli függvénye

( 7.13 )

ahol e(z) a mérési zaj z-transzformáltja.

Az impulzus-átviteli függvényt sok esetben a következő formális felírási móddal is írják:

( 7.14 )

vagy a MATLAB szerzői pedig a következő formát használják:

( 7.15 )

azaz a d diszkrét holtidő jelölése nk.

Ezen modell olyan stacionárius folyamatok leírására szolgál, melyek külső zavaró jelcsatornákat nem tartalmaznak, azonban az e(t) mérési zaj jelen van. A modell differencia egyenlete MATLAB jelölés szerint a következő:

( 7.16 )

7.2.2. ARX modell

Az ARX modell (AutoRegressive with eXternal input) a kimeneten színes zajt feltételez, aminek a következő modell felel meg.

( 7.17 )

Az ARX modell struktúrája
7.2. ábra - Az ARX modell struktúrája


7.2.3. ARMAX modell

Az ARMAX modell (AutoRegressive Moving Average modell with eXogenous signal) struktúrája a következő:

Az ARMAX modell struktúrája
7.3. ábra - Az ARMAX modell struktúrája


ahol a zajcsatorna és az alapcsatorna impulzus-átviteli függvénye

( 7.18 )

a megfelelő polinomok pedig:

( 7.19 )

Az ARMAX modell olyan esetben alkalmazható, ha a zajmodell – Gov – és az alapcsatorna karakterisztikus egyenlete megegyezik.

Ezt az egyezést a rendszer részletes analízisével tudjuk meghatározni.

Nézzük a következő példát. Legyen az identifikáló rendszer egy hőcserélő berendezés (7-4. ábra).

A hőcserélő – az identifikáció objektuma
7.4. ábra - A hőcserélő – az identifikáció objektuma


A gőzzel fűtött hőcserélő feladata az, hogy a kilépő folyadék Tki hőmérsékletét adott értékre állítsa egy számítógépes digitális szabályozási algoritmus segítségével. A TT hőmérséklet távadó mA-es kimenete y(t). A gőzágat több fogyasztó is terhelheti, ezért a P(t) gőznyomást stabilizáljuk. A gőzágba építik be a szabályozó szelepet, amely a mi esetünkben pneumatikus segédenergiával működik. A számítógép folyamatperifériájánál kapott mA-es u(t) végrehajtó jel egy elektro-pneumatikus jelátalakítón keresztül működteti a végrehajtó szervet. Tételezzük fel, hogy a belépő folyadék mennyisége és hőmérséklete állandó és az y(t)-re csak a mérési zaj szuperponálódik.

Ebben az esetben az objektum jó közelítéssel modellezhető egy OE struktúrával (7-1. ábra).

Ha gőz gerincvezetékének nyomását nem tudjuk stabilizálni és az egyéb fogyasztók véletlenszerűen terhelik a gőzrendszert, akkor a P(t) gőznyomás ingadozik, amely a kilépő y(t) hőmérséklet véletlenszerű változását vonja maga után. A hőmérséklet aktuális értékét a szelepre eső nyomásesés (bevitt hőenergia) határozza meg, mely nyomásesést vagy a gőznyomásváltozás, vagy a szabályozó szelep pozíciója befolyásolják. Így feltételezhető, hogy a zajcsatorna (gőznyomás-hőmérséklet) és az alapcsatorna (szeleppozíció-hőmérséklet) karakterisztikus egyenletei megegyeznek, azaz A(z-1)=D(z-1). Ilyen esetben az objektum munkapontban egy ARMAX modellel közelíthető.

A harmadik esetként tételezzük fel, hogy a P(t) gőznyomás stabilizált, de a hőcserélőn átmenő Q(t) mennyiség sztochasztikusan változik, amely a kilépő y(t) hőmérsékletet befolyásolja. Ebben az esetben az alapcsatorna és a zavarójel csatorna (belépő folyadékáram - hőmérséklet) karakterisztikus egyenletei nem fognak megegyezni, így a fent említett modellek helyett Box-Jenkins modellt ajánlott használni.

7.2.4. Box-Jenkins (BJ) modell

A BJ modell a következő hatásvázlattal rendelkezik

A BJ modell struktúrája
7.5. ábra - A BJ modell struktúrája


A BJ struktúra impulzus-átviteli függvénye:

( 7.20 )

vagy MATLAB reprezentációja

( 7.21 )

ahol

( 7.22 )

A bemutatott OE, ARX, ARMAX, BJ modellek azok, amelyeket a gyakorlatban legtöbbször alkalmazni kell, azonban a MATLAB kezelni tudja az AR, PEM modelleket (ld.MATLAB kézikönyv) is.

Ismeretlen rendszer identifikációja esetén mérjük az u(t) bemenet és a zajos y(t) kimenet értékeit, ezeket összegyűjtjük az u és y oszlopvektorokban, felépítjük a megfigyelésekből álló és két oszloppal jelentkező z=[y u] mátrixot, megválasztjuk a rendszermodellt és az abban szereplő polinomok fokszámait, megválasztjuk a holtidő értékét és elvégezzük az identifikációt az IDENT szolgáltatásaival. Az identifikációs módszerek feladata, hogy meghatározza a polinomok valamilyen értelemben optimális paramétereit, miközben az e(t) zaj értékei ismeretlenek. Erre a célra a legkisebb négyzetek módszere (LS, leastsquaresmethod) vagy ennél általánosabb paraméterbecslési technikák, a zaj fehérítését megcélzó segédváltozós (I.V., instrumentalvariables) módszer, numerikus optimum-keresés, vagy esetleg ezek kombinációja alkalmazható. Az IDENT a rendszermodell típusától függően választja meg az identifikációhoz használt numerikus módszert. A segédváltozós módszer (IV) csak ARX modell esetén alkalmazható [3]

Megjegyezzük, hogy több itt szereplő függvénynek létezik általánosabb paraméterezése is IDENT-ben, továbbá többváltozós (MIMO) rendszerek identifikációja is lehetséges.

Az IDENT toolbox a továbbiakban algoritmus szinten is részletesen tárgyalt diszkrétidejű paraméter identifikációs módszereken kívül lehetővé teszi még folytonos idejű lineáris állapotegyenletek paramétereinek becslését is speciális zajstruktúrák esetén. Szolgáltatásai között szerepelnek a paraméterbecslés rekurzív realizációi is , amelyek adaptív irányításoknál jelentősek. Ezeken túlmenően lehetőség van nemparaméteres identifikációra, valamint a korrelációs függvények és a spektrumok számítására is. Ez utóbbi számítások algoritmusai gyors Fourier-transzformáción (FFT, Fast-Fourier-Transformation) és az FFT periodicitása miatt alkalmasan választott ablakozási technikán alapulnak [4]

7.3. Az identifikáció gyakorlati alkalmazásai

Az identifikáció előkészítése nagyon körültekintő munkát igényel. A következőkben megnézzük a legfontosabb – identifikáció előtti – feladatokat, melyeket el kell végezni.

7.3.1. Általános feladatok

7.3.1.1. Az állandósult állapot vizsgálata (a)

Nagyon gyakran a technológiai rendszerek különböző munkapontokon dolgoznak. Ezek a technológiai rendszerek nemlineárisak, pld. az erősítési tényezőjük jelentősen változhat a különböző működési tartományokban. Az erősítési tényező mellett változhatnak az időállandók, változhatnak egyéb modell paraméterek is, vagy a modell struktúra is más lesz. A vizsgált identifikációs eljárások eredménye egy impulzus átviteli függvény állandó paraméterekkel és struktúrával. Ezért fontos, hogy elérjünk egy állandósult állapotot – 7-6. ábra – és a bemenet-kimenet pont párokat innen gyűjtsük össze.

Az állandósult állapot vizsgálata
7.6. ábra - Az állandósult állapot vizsgálata


7.3.1.2. Trend figyelés (b)

A gyakorlatban előfordulhat az átlagérték lassú kúszása pld. a távadók lassú driftje miatt,

az objektum elemeinek kopása, vagy pld. az aktuális hőcserélő vízkövesedése folytán, esetleg műszakváltás, időközi leállások miatt. Ebben az esetben a kúszást – 7-7. ábra- trendfigyeléssel meg kell szüntetni, hisz a nemlineáris objektum tulajdonságok az identifikáció eredményét meghamisíthatják.

Trend figyelés
7.7. ábra - Trend figyelés


7.3.1.3. Kiugró értékek figyelése (c)

Az állandósult állapot megfigyelésekor találkozhatunk szokatlan kiugró értékek megjelenésével a mért jeleken. Ennek több oka lehet: a távadó vagy a kábelezés érzékeny az elektromágneses tér változásaira, amikor be/kikapcsolnak villamos berendezéseket, villámlás történt., stb. Az ilyen adatok nem alkalmasak az identifikációhoz.

Kiugró értékek figyelése
7.8. ábra - Kiugró értékek figyelése


7.3.1.4. Az érzékelő kikapcsol (d)

Abban az esetben, ha az érzékelő, távadó, vagy a mérőlánc valamelyik tagja jelkimaradást okoz, akkor a mért jel identifikációra nem alkalmas (7-9. ábra)

Az érzékelő kikapcsol
7.9. ábra - Az érzékelő kikapcsol


7.3.1.5. A mintavételezési idő meghatározása (e)

A T0 mintavételezési idő meghatározása abban az esetben, ha ismerjük a vizsgált objektum átmeneti függvényét az 7-10. ábra alapján történik. Az inflexiós pontban húzott érintő segítségével meghatározható a T időállandó, s ennek 1/10 része, vagy annál kisebb legyen a mintavételezési idő.

Abban az esetben, ha egy működő technológia – 7-11. ábra - jeleit akarjuk mintázni, érdemes a mért jeleket kinagyítani – 7-12. ábra – és kiválasztani azt a legnagyobb frekvenciát, mely még befolyásolja a modellalkotást.

A T0 mintavételezési idő a legnagyobb frekvenciájú összetevő periódusidejének 1/20 része legyen.

A mintavételezési idő meghatározása önbeálló rendszer esetén
7.10. ábra - A mintavételezési idő meghatározása önbeálló rendszer esetén


A legnagyobb frekvenciájú rész kiválasztása
7.11. ábra - A legnagyobb frekvenciájú rész kiválasztása


A mintavételezési idő meghatározása zajjal terhelt rendszer esetén
7.12. ábra - A mintavételezési idő meghatározása zajjal terhelt rendszer esetén


7.3.2. MATLAB System IdentificationToolbox és SIMULINK alkalmazása

Az identifikációs technikák alkalmazásának tanulmányozására a MATLAB/SIMULINK modellező rendszert fogjuk használni és az identifikálandó objektumot is szimulációval állítjuk elő, természetesen folytonos rendszerként modellezzük azt. A 7-13. ábra segítségével egy másodrendű rendszer átmeneti függvénye alapján meghatározhatjuk a diszkrét modell mintavételezési idejét. A T0 mintavételezési időt lengésmentes önbeálló rendszer esetén kiválaszthatjuk úgy, hogy megkeressük az egy időállandós, holtidős közelítő modelljét és ezen modell T időállandójának tizedét fogadjuk el mintavételezési időnek. Példaként legyen a folytonos rendszer modellje:

( 7.23 )

a közelítő egyidőállandós, holtidős modellje pedig

,

( 7.24 )

ahol az időállandó T=50s, így a mintavételezési időt választhatjuk T0=T/10=50/10=5 s-ra.

A folytonos rendszer átmeneti függvénye és közelítése egyidőállandós, holtidős rendszerrel
7.13. ábra - A folytonos rendszer átmeneti függvénye és közelítése egyidőállandós, holtidős rendszerrel


A 7-14. ábra azt a SIMULINK felületet mutatja be, ahol az identifikálandó objektum u(t) bemenetét állítjuk elő, ahol u(t)=us(t)+u*(t). A munkaponti identifikáció első fontos feladata a vizsgálat munkapontjának meghatározása, majd beállítása. Gyakori eset, hogy a folytonos technológiai rendszer különböző terheléssel működik és a rendszer nemlineáris volta miatt több munkaponti identifikáció szükséges. Ezen munkapontok meghatározásánál a technológusok segítségét, szakértelmét kell felhasználni.

Az identifikáció tesztjelének megválasztása is fontos kérdés. A vizsgáló tesztjel frekvencia spektrumát és amplitúdóját úgy kell megváltoztatni, hogy az u(t) tesztjel hatása az y(t) kimeneten mérhető és értékelhető legyen.

Off-line identifikáció esetén a leggyakoribb tesztjel forma a sávkorlátozott fehér zaj (Band-Limited White Noise a SIMULINK könyvtárból), vagy az álvéletlen kétállapotú jelsorozat (Psendo Random Binare Signal, PRBS). Ezek a jelalakok tartalmazzák a legtöbb frekvenciát, a frekvencia spektrumuk a legszélesebb a mesterségesen előállított jelsorozatok között. A PRBS egyik előállítási módját látjuk (7-15. ábra), ahol a mérési zaj modellezésére használjuk.

Az us(t) folytonos jel segítségével állítjuk be a rendszert a kívánt munkapontba, az u*(t) jel pedig az identifikáció bemeneti tesztjele.

Az identifikáció előkészítése SIMULINK felületen
7.14. ábra - Az identifikáció előkészítése SIMULINK felületen


Az objektum folytonos SIMULINK modellje a kimenetre szuperponálódó mérési zajjal alább (7-15. ábra) látható:

Az objektum folytonos modellje
7.15. ábra - Az objektum folytonos modellje


Az u(t) bemenőjel és az y(t) kimenőjel (7-14. ábra) adatgyűjtését T0=5s-os mintavételezési idővel a ToWorkspace blokkal végzik, mely paraméterezését mutatja a 7-16. ábra, s ennek segítségével mátrix formában mentjük el a gyűjtött adatot.

Az adatgyűjtő Workspace blokk
7.16. ábra - Az adatgyűjtő Workspace blokk


Állítsuk elő a bemenet-kimenet párok vektorát, és vizsgáljuk meg mérési eredményeinket a következő parancsok segítségével:

z= [ y u ]

idplot( z )

A mintavételezett adatpárok
7.17. ábra - A mintavételezett adatpárok


Az identifikációs algoritmusok nemlineáris rendszerek esetében csak akkor hoznak helyes eredményeket, ha a bemenőjel és a kimenőjel átlagértéke állandó, ezért a mi esetünkben az első 50 mintavételezett adatpárt eltávolítjuk a következő paranccsal (7-18. ábra):

z1=[ y(50:400) u(50:400)]

A stacionárius be- kimeneti adatpárok
7.18. ábra - A stacionárius be- kimeneti adatpárok


Az identifikációs algoritmusok másik megkötése lehet az, hogy a bemeneti-kimeneti adatpárok nulla átlagértékűek legyenek, ezt pedig a

z2 = dtrend(z1)

paranccsal végezhetjük el. (7-19. ábra).

Az identifikációs algoritmus bemenetének nulla átlagértékű adatpárjai
7.19. ábra - Az identifikációs algoritmus bemenetének nulla átlagértékű adatpárjai


A véglegesnek tekinthető adatpárok meghatározása után az identifikáció számára meg kell határozni az illesztendő modell (impulzus-átviteli függvény) számlálójának (nb) és nevezőjének (na) fokszámait, valamint a d diszkrét holtidőt, melyet nk-val jelöl a használt modellező rendszer. Ha az adatpárokból ezeket a paramétereket nem vagyunk képesek meghatározni, ezért egy egyszerű paranccsal

ir = cra(z2) ,

azaz korrelációs analízis segítségével meghatározhatjuk a rendszer közelítő súlyfüggvényét, melyet alább (7-20. ábra) mutatunk be.

A vizsgált rendszer közelítő súlyfüggvénye
7.20. ábra - A vizsgált rendszer közelítő súlyfüggvénye


A közelítő súlyfüggvény szerint a vizsgált rendszer minimum másodrendű modellel jellemezhető, diszkrét holtideje d=0, mely a MATLAB realizációban nk=1-et jelent. A következő parancsokkal megvizsgálhatjuk a vizsgált rendszerközelítő átmeneti függvényét is (7-21. ábra):

stepr = cumsum (ir)

plot (stepr)

A vizsgált rendszer közelítő átmeneti függvénye (korrelációs analízissel)
7.21. ábra - A vizsgált rendszer közelítő átmeneti függvénye (korrelációs analízissel)


A korrelációs analízis eredménye alapján másodrendű (d=0) rendszert javasolhatunk, amely számára előállítjuk a th vektort. Ez tartalmazni fogja az identifikálandó OE modell

B(z-1),A(z-1) polinomjainak együtthatóit: =[ a0 a1a2 …ana b1 b2 … bnb] a th = oe (z2, [2 2 1]) parancs segítségével.

A present(th) parancs hatására megkapjuk a B(z-1) és A(z-1) polinomok együtthatóit:

B = 0 0.1488 0.0877

A = 1.0000 -1.1129 0.2005

majd elvégezhetjük a modellünk és a tényleges mérési adatsorunk által szolgáltatott eredményeket ugyanarra a bemeneti jelre:

compare (z2, th).

A vizsgált rendszer esetén a mérési zaj e(k)=0 amplitúdóval rendelkezett és a modell kimenete ugyanazon vizsgáló jel esetén megegyezik a fizikai objektum kimenetével (7-22. ábra).

A modell és a tényleges rendszer kimenetének összehasonlítása (e(k)=0)
7.22. ábra - A modell és a tényleges rendszer kimenetének összehasonlítása (e(k)=0)


Az OE modell impulzus-átviteli függvénye tehát

,

( 7.25 )

melynek pólusait és zérusait mutatja a 7-23. ábra. Ezek az e(k)=0 esetre megegyeznek a tényleges értékekkel. A tényleges rendszer és a modell frekvencia függvényének összehasonlítását mutatja be az 7-24. ábra.

A modell pólusai és zérusai
7.23. ábra - A modell pólusai és zérusai


A folytonos rendszer és az identifikált modell frekvencia függvénye
7.24. ábra - A folytonos rendszer és az identifikált modell frekvencia függvénye


A modellező rendszer SIMULINK felülete is rendelkezik identifikációs számítási blokkokkal (7-25. ábra), melyet a 7-26. ábra szerint helyezhetünk be az identifikációs rendszerbe, és a lentebb (7-27. ábra) bemutatott paraméter beviteli felülettel rendelkezik.

Az így beillesztett ARX vagy más blokk az identifikációs eredményeket a MATLAB ablakban jeleníti meg a következő alakban:

Transferfunction:

,

( 7.26 )

A SIMULINK identifikációs blokkjai
7.25. ábra - A SIMULINK identifikációs blokkjai


Az ARX blokk behelyezése
7.26. ábra - Az ARX blokk behelyezése


Az ARX blokk paraméterezése
7.27. ábra - Az ARX blokk paraméterezése


A 7-28. ábra és 7-29. ábra mutatja be az identifikáció összehasonlító eredményeit e(k)=0 és 0,2 amplitúdójú álvéletlen (PRBS) mérési zaj esetén. Az ábrák alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy az e(k) mérési zaj amplitúdója az identifikáció pontosságát nagyban befolyásolja, tehát törekednie kell a mérési zajok amplitúdójának csökkentésére pl. úgy, hogy az y(t) kimenetet, vagy a már mintázott y(k) kimenetet megszűrjük. Természetesen a szűrő dinamikája is az identifikált modellünkbe integrálódik.

Az identifikáció minősége e(k)=0 esetén
7.28. ábra - Az identifikáció minősége e(k)=0 esetén


Az identifikáció minősége mérési zaj esetén
7.29. ábra - Az identifikáció minősége mérési zaj esetén


A 7-30. ábra egy ARMAX modell identifikációját illusztrálja. Az alapcsatorna folytonos átviteli függvénye:

,

( 7.27 )

a zajcsatorna folytonos átviteli függvénye pedig

,

( 7.28 )

A mintavételezési időt, T0=6 s-ra választottuk.

Az ARMAX modell SIMULINK felületen
7.30. ábra - Az ARMAX modell SIMULINK felületen


A SIMULINK ARMAX blokkjának paraméterezését láthatjuk alább (7-31. ábra).

Az identifikátor paraméterezése
7.31. ábra - Az identifikátor paraméterezése


Az identifikáció minőségét mutatjuk be alább (7-32. ábra).

Az identifikáció minősége
7.32. ábra - Az identifikáció minősége


A MATLAB felületen hozzáférhetünk az identifikált alapcsatorna és a zajcsatorna impulzus-átviteli függvényeihez, melyek a következők lettek:

,

( 7.29 )

,

( 7.30 )

A Box-Jenkins modell bemutatására a következő folytonos zajcsatorna modellt használtuk:

,

( 7.31 )

az alapcsatorna G0(s) modellje megegyezik az ARMAX modellével. A SIMULINK felületet láthatjuk alább (7-33. ábra), valamint alatta a BJ-modell paraméterezését (7-34. ábra).

Box-Jenkins modell SIMULINK felületen
7.33. ábra - Box-Jenkins modell SIMULINK felületen


Az identifikátor paraméterezése
7.34. ábra - Az identifikátor paraméterezése


A Box-Jenkins modell alapján történt identifikáció minőségét mutatja a 7-35. ábra.

Az identifikáció minősége
7.35. ábra - Az identifikáció minősége


7.3.3. Nemlineáris rendszerek identifikációja

A technológiai rendszerünk egy gőzös hőcserélő (7-36. ábra), gőzágba épített nemlineáris karakterisztikájú szabályozó szeleppel. Feladatunk megtervezni a visszacsatolásba építendő szabályozási algoritmust.

Gőzös hőcserélő
7.36. ábra - Gőzös hőcserélő


A technológiai rendszer nemlineáris viselkedését láthatjuk alább (7-37. ábra). A szelep bemenetét változtatva különböző munkapontokon vizsgáltuk a hőcserélőből kilépő folyadék hőmérséklet változásait. A mintavételezési időt T0=2 s-ra választottuk és az u(k) végrehajtó jelre +/- 1 mA PRBS jelet szuperponáltunk.

Gőzös hőcserélő nemlineáris viselkedése
7.37. ábra - Gőzös hőcserélő nemlineáris viselkedése


Vizsgáljunk meg egy tartományt, melynél az u(k) bemenet 10 mA-ről 14 mA-re változik. Ez a k=300-400 minta közötti részminta párjai. OE modellt használva a következő diszkrét idejű átviteli függvény polinomokat kapjuk:

B(z) = 0.06827 z-1 + 0.1446 z-2 - 0.2139 z-3

A(q) = 1 - 2.306 z-1 + 1.775 z-2 - 0.4706 z-3

(7.32)

Az identifikációt elvégezve a k=200-300 intervallumban a diszkrét idejű átviteli függvény polinomjai:

B(z) = 0.02024 z-1 + 0.06032 z-2 - 0.06966 z-3

A(z) = 1 - 2.179 z-1 + 1.623 z-2 - 0.4214 z-3

(7.33)

Ez azt jelenti, hogy több munkapont környékén el kell végezni az identifikációt és a más-más munkapont környékén a szabályozó algoritmus paramétereit újra kell hangolni. Az alábbi 7-38. ábra a nemlineáris rendszer szabályozását szemlélteti állandó paraméterű és struktúrájú szabályozó esetén különböző munkapontokban (ahol: r(k) – parancsolt érték)

Nemlineáris rendszer szabályozásának minősége állandó struktúrájú és paraméterű szabályozóval
7.38. ábra - Nemlineáris rendszer szabályozásának minősége állandó struktúrájú és paraméterű szabályozóval


(A MATLAB >>ident parancsára nem térünk ki, lásd a System Identification Toolbox-ot)

7.4. Esettanulmány az identifikáció + szabályozó tervezés alkalmazására

Bevezetés

A Pannon Egyetemen üzembe helyeztünk egy DCMCT (DC Motor ControlTrainer) rendszert.

A rendszer folyamatirányítási felülete PC bázisú, mely USB felületen kapcsolódik egy PIC18F4550 mikrokontroller alapú egységhez, az pedig egy MAXON DC motorhoz (GraphiteBrushless, 18 Watt, 26 mm).

A DCMCT dinamikus viselkedését egy rúgó-tömeg mechanikus egység segítségével megváltoztattuk és a beépített PID algoritmus helyett diszkrét Dahlin algoritmust használunk. Az analitikusan megtervezett Dahlin algoritmus tartalmaz egy notch szűrőt/szabályozót, ill. egy PI algoritmust.

7.4.1. A kísérleti rendszer felépítése

Az QUANSER rendszer [5] rendszertechnikai felépítése az alábbi ábrán (7-39. ábra) látható.

A QANSER DC motor Kit felépítése
7.39. ábra - A QANSER DC motor Kit felépítése


A rendszer USB vonalon keresztül kapcsolódik a számítógéphez, melyen fut egy real-time folyamatkezelő szoftver. A mintavételezési idő T0=0.01 s. A gyakorló eszköz a rugó-tömeg kiegészítéssel alább látható (7-40. ábra, 7-41. ábra).

A QUANSER DC motor rugó-tömeg kiegészítő mechanikával
7.40. ábra - A QUANSER DC motor rugó-tömeg kiegészítő mechanikával


A rugó-tömeg ráépítés
7.41. ábra - A rugó-tömeg ráépítés


A QUANSER USB QICii szoftver kezelői felülete (7-42. ábra) pozíció és fordulatszám szabályozást enged meg, valamint rendelkezik egy egyszerű modellezési lehetőséggel is. Ez utóbbit használtuk fel a mechanikailag átalakított rendszer identifikációjánál az adatgyűjtéshez. Alább (7-42. ábra) látható, hogy a rendszer keskenysávú lengéseket végez az átmeneti állapotokban. E viselkedés notch-szűrő alkalmazását indokolhatja, melyet az algoritmus tervezés figyelembe fog venni.

Az adatgyűjtő QICii szoftver kezelői felülete
7.42. ábra - Az adatgyűjtő QICii szoftver kezelői felülete


7.4.2. Az identifikáció

7.4.2.1. Modell kiválasztás

Szabályozási rendszerek tervezésének megvalósításához szükségünk van a szabályozott objektum dinamikai tulajdonságainak ismeretére. Valamilyen leírási mód segítségével rendelkeznünk kell az objektum matematikai modelljével, hisz a tervezőrendszerünk kérni fogja a szabályozandó objektum matematikai modelljét. Szerencsés esetben az objektum matematikai modellje – fizikai, kémiai, biológiai paraméterekkel ismert, de a legtöbb esetben nem, így valamilyen közelítő munkaponti modellekkel kell a tervezést megkezdeni.

A technológiai rendszerek irányítását, szabályozását, vezérlését számítógépek végzik. A számítógép számára tervezendő szabályozási algoritmusokat a folyamatirányító számítógép differencia egyenlet formájában kéri, valamilyen tervezett T0 mintavételezési idő mellett, azaz az algoritmus egy diszkrét algoritmus, így a számítógép is egy diszkrét rendszert „szeretne látni” szabályozott objektumként, amely a valóságban természetesen időben folytonos rendszer.

Az időben folytonos rendszerek identifikációjával a szakirodalom több évtizede foglalkozik [4] és letisztultak azok az identifikációs eljárások, amelyeket a gyakorlat is közvetlenül alkalmazhat. Kialakultak azok a diszkrét rendszermodellek, melyek a gyakorlati problémák legtöbbjének leírására megfelelnek, melyek felhasználásával olyan matematikai modelleket kapunk, amelyek közvetlenül felhasználhatók digitális szabályozási algoritmusok tervezéséhez, adaptív rendszerek megalkotásához [2].

Az QICii rendszerből származtatott mérési adatok formátuma olyan, hogy a MATLAB System Identification Toolbox-a ezeket értelmezni tudja. Az 7-43. ábra mutatja a feldolgozandó be-kimeneti jelsorozatot.

Az identifikáció adatsora 0.01s mintavételezési idő mellett
7.43. ábra - Az identifikáció adatsora 0.01s mintavételezési idő mellett


A rendszerhez illesztett OE (Output Error) modell, mely mérési zajt tartalmazó modell - a következő hatásvázlattal jellemezhető:

Az OE modell struktúrája
7.44. ábra - Az OE modell struktúrája


7-44. ábra Az OE modell struktúrája

A modell impulzus-átviteli függvénye:

( 7.34 )

ahol e(z) a mérési zaj z-transzformáltja.

7.4.2.2. A szabályozási kör mintavételezési idejének megválasztása

A szabályozandó objektum átmeneti függvényének viselkedése (7-45. ábra) alapján a szabályozó kör mintavételezési idejét a lengési periódusidő tized részére állítjuk be, azaz

legyen T0 = 0.01 s. Ezzel a mintavételezési idővel fogjuk üzemeltetni a megtervezendő szabályozási kört.

Az objektum átmeneti függvénye
7.45. ábra - Az objektum átmeneti függvénye


7.4.2.3. Identifikáció MATLAB/System IdentificationToolbox segítségével

A kísérleti rendszer adatsorozatát (7-43. ábra) egy z=[y u] vektorban tároltuk el, majd felhasználva a Toolbox parancsát megkapjuk az identifikált rendszer OE modelljének B(z), A(z) polinomjait. Minkét polinom fokszáma három, a diszkrét holtidő pedig egy (d=1).

th=oe(z,[3 3 2])

Discrete-time IDPOLY model: y(t) = [B(q)/A(q)]u(t) + e(t)

B(q) = 2.009 q-2 - 3.575 q-3 + 1.897 q-4

A(q) = 1 - 2.603 q-1 + 2.489 q-2 - 0.8666 q-3

A compare(z,th) paranccsal az identifikáció minőségére kapunk választ (7-46. ábra)

A mérési adatok és az identifikált modell összehasonlítása időtartományban
7.46. ábra - A mérési adatok és az identifikált modell összehasonlítása időtartományban


7.4.3. Diszkrét algoritmus analitikus tervezése

A számítógépes folyamatirányítás területén, az ipari rendszerekben olyan folyamatokkal találkozunk, melynek tranziens viselkedését a zárt szabályozási körökben egyszerű átmenetekre kell megterveznünk. Az ilyen egyszerű viselkedésű zárt köröknek a folytonos átviteli függvénye - holtidőt feltételezve - legyen:

( 7.35 )

ahol:TE – a zárt szabályozási kör időállandója, s

TH – holtidő, s

Szeretnénk megvalósítani egy olyan szabályozási kört, amelynek a viselkedése egy elsőrendű holtidős (vagy holtidő nélküli) rendszert képvisel.

Az analitikusan tervezett [6][7] algoritmus levezetéséhez induljunk ki a zárt digitális szabályozási kör összefüggéseiből. A zárt szabályozási kör diszkrét idejű átviteli függvénye:

( 7.36 )

ahol:G0(z)- a szabályozott objektum diszkrét modellje a tartószervvel együtt

Gc(z) - a tervezendő algoritmus diszkrét átviteli függvénye

Gr(z) - a zárt szabályozási kör viselkedése

A zárt rendszer szabályozási kör hatásvázlata látható a 7-47. ábra.

A zárt szabályozási kör hatásvázlata
7.47. ábra - A zárt szabályozási kör hatásvázlata


Fejezzük ki a GC(z) impulzus-átviteli függvényt, és megkapjuk a digitális szabályozó algoritmus impulzus-átviteli függvényét [8]:

( 7.37 )

7.4.3.1. A zártköri viselkedés tervezése

A zártköri viselkedés megadásakor figyelembe kell venni a diszkrét holtidőt, mely esetünkben egy mintavételezési idő, így a zártköri folytonos modell 0,3 s-os időállandóval

( 7.38 )

A c2d(Grf,0.01) parancs segítségével T0 = 0.01s mintavételezési idő mellett megkapjuk a Grd(z) zártköri viselkedés impulzus-átviteli függvényét. Az ehhez tartozó átmeneti függvényt ábrázolja a 7-48. ábra.

( 7.39 )

A zárt kör tervezett viselkedése
7.48. ábra - A zárt kör tervezett viselkedése


7.4.3.2. A szabályozási algoritmus

Az ismert összefüggést felhasználva a Gc=1/Go * (Grd/(1-Grd) MATLAB paranccsal megkapjuk a diszkrét algoritmus impulzus-átviteli függvényét

és a 7-49. ábra mutatja a diszkrét algoritmus átmeneti függvényét.

A diszkrét DAHLIN szabályozó algoritmus átmeneti függvénye
7.49. ábra - A diszkrét DAHLIN szabályozó algoritmus átmeneti függvénye


Abban az esetben, ha a zpk(Gc) paranccsal megvizsgáljuk a megtervezett algoritmus zérus és pólus helyeit:

( 7.40 )

azt tapasztaljuk, hogy a megtervezett algoritmus tartalmaz egy diszkrét PI algoritmust és egy sorba kötött Notch-szűrőt, mely a keskenysávú lengéseket fogja kikompenzálni [7]

( 7.41 )

A nyitott köri Bode- (7-50. ábra) és a zérus-pólus (7-51. ábra) diagram is ezt reprezentálja.

Az objektum (Go), a Dahlin algoritmus (Gc) és a nyitott kör (Gc*Go) Bode diagrammjai
7.50. ábra - Az objektum (Go), a Dahlin algoritmus (Gc) és a nyitott kör (Gc*Go) Bode diagrammjai


Az objektum és a diszkrét Dahlin algoritmus pólus-zérus helyei
7.51. ábra - Az objektum és a diszkrét Dahlin algoritmus pólus-zérus helyei


7.4.4. A zártköri viselkedés vizsgálata

A zárt szabályozási kör SIMULINK diagramjában a szabályozási algoritmust felbontottuk egy diszkrét PI és egy diszkrét notch-szűrő/szabályozó részre.

A zárt kör SIMULINK diagramja
7.52. ábra - A zárt kör SIMULINK diagramja


Alább (7-53. ábra) az y(k) ellenőrző jel és az u(k) végrehajtó jel viselkedését láthatjuk. A zárt kör lengésmentes, a zárt kör időállandója 0,3 s. A sztochasztikus zavarásnak kitett rendszer viselkedését a 7-54. ábra, változó alapjel esetében pedig a 7-55. ábra mutatja be a rendszer viselkedéseit.

Zártköri viselkedés ugrásfüggvény alapjel váltás esetén
7.53. ábra - Zártköri viselkedés ugrásfüggvény alapjel váltás esetén


Zártköri viselkedés sztochasztikus zavarójel esetében
7.54. ábra - Zártköri viselkedés sztochasztikus zavarójel esetében


A zárt rendszer viselkedése változó alapjel esetén
7.55. ábra - A zárt rendszer viselkedése változó alapjel esetén


Az esettanulmány bemutatja az identifikáció és szabályozó tervezés minden lépését, így felhasználható az irányításelmélet gyakorlati oktatásában, tervezési segédeszköze lehet a gyakorló mérnöki munkának.