15. fejezet - A kipufogógáz-komponensek mérési elvei

Tartalom
15.1. Oxigén mérése paramágneses gázelemzővel
15.2. NOx mérése kemilumineszcens elven mérő műszerrel
15.3. CO mérése infravörös abszorpciós elven működő mérőműszerrel
15.4. THC mérése lángionizációs gázelemzővel
15.5. Részecske kibocsátás (PM) meghatározása [15.6.]
15.5.1. A teljes áramú hígító rendszer
15.5.2. Részleges átáramlású hígító rendszer
15.5.3. A részecske-mintavevő rendszerek
15.6. Részecske szám meghatározása
Irodalmak

A következőkben bemutatásra kerülnek a főleg közúti járművek európai emissziós típusvizsgálatai során alkalmazni kötelező mérési elvek, amelyekkel az egyes kipufogógáz-komponensek meghatározhatók.

15.1. Oxigén mérése paramágneses gázelemzővel

Az oxigén paramágneses tulajdonságát felhasználva működik ez a mérőberendezés. A mérőcella két azonos méretű részből áll, az egyik a mérő a másik az összehasonlító kamra. A mérőkamra egy mágneses mezőben, az összehasonlító kamra, pedig egy mágneses mező nélküli térben fekszik. Mindkét kamrában van egy-egy elektromosan fűtött platinaszál. Ha a minta oxigént tartalmaz, akkor a mérőkamrában a mágneses mező hatására az oxigén mennyiségével arányos cirkuláció (mágneses szél) keletkezik. Ha az áramlás eltérő a mérő és az összehasonlító kamrában, akkor a platina körellenállásainak lehűlése különböző mértékű. A két ág között ellenállás-különbség keletkezik, melyből egy koncentrációval arányos jelet hoz létre a műszer.

Paramágneses mérőműszer elvi felépítése [15.1.]

R1-R2: ellenállások; GB: gázbelépés; GK: gázkilépés; MK: mérőkamra;É-D: mágnespólusok

15.1. ábra - Paramágneses mérőműszer elvi felépítése [15.1.]


Másik gyakran alkalmazott megoldás az O2 koncentráció mérésére egy optikai elven működő mérő cella. Itt egy torziós tengelyen felfüggesztett súlyzó formájú test található, amely egy erős, nem lineáris mágneses térben van (15.2. ábra). A súlyzó formájú test elfordulása arányos oxigén koncentrációval. Az elfordulást az optikai rendszer egy fényforrás, két fotodióda és egy tükör segítségével méri. A súlyzó formájú test körül van véve egy tekerccsel. A tekercsen átfolyó áram segítségével állítható be a súlyzó formájú test zéró helyzete (15.3. ábra).

Az optikai módszeres O2 szenzor felépítése [15.4.]
15.2. ábra - Az optikai módszeres O2 szenzor felépítése [15.4.]


Optikai módszeres paramágneses mérőműszer elvi felépítése [15.4.]
15.3. ábra - Optikai módszeres paramágneses mérőműszer elvi felépítése [15.4.]


15.2. NOx mérése kemilumineszcens elven mérő műszerrel

A műszer mérési elv az, hogy a gázminta NO tartalmának meghatározott hányada ózon hatására gerjesztett NO2*-á alakul. A gerjesztett molekulák jellemző hullámhosszú fényt sugároznak ki, miközben az alapállapotukba visszajutnak.

 

NO + O3 = NO2* + O2

 
 

 

Az így kibocsátott fény mennyisége arányos a minta NO tartalmával. A teljes NOx tartalom mérésekor a különböző nitrogén-oxidokat először NO-á alakítják, és mérik a keletkezett NO2* által a kibocsátott fényt.

lépés: NO koncentrációmérés

lépés: NOx koncentrációmérés

Kemilumineszcens elven mérő NOx elemző elvi felépítése [15.1.]
15.4. ábra - Kemilumineszcens elven mérő NOx elemző elvi felépítése [15.1.]


15.3. CO mérése infravörös abszorpciós elven működő mérőműszerrel

A mérés elméleti alapja az, hogy a különböző atomokból álló molekulák az infravörös tartományban komponensre jellemző hullámhosszú sugárzást nyelnek el. A műszerben két sugárnyaláb van: egy mérő és egy összehasonlító. A mérőküvettában a mérendő gáz áramlik, az összehasonlító zárt küvettában nitrogén gáz van. A sugárnyalábok a küvettákon keresztül az érzékelőbe jutnak. Azt érzékelőben a sugárzás abszopbeálódik, ami hőmérséklet-, illetve nyomásemelkedést okoz. A nyomáskülönbség miatt a az érzékelőben lévő membrán elmozdul, ez kapacitásváltozáshoz vezet, amit feszültségjellé alakítva, a mérendő minta CO tartalmával arányos jelet ad. A műszer szelektivitását az adja, hogy az érzékelő a mérendő gázzal van feltöltve.

Hagyományos Infravörös abszorpció elvén működő műszer elvi felépítése [15.1.]

M2: összehasonlító küvetta; E2: ellenelektród; E: érzékelő; E1: membrán; E3: méréstartomány beállító; F: szűrőküvetta; ST4: sugárforrás; ST5: blende tárcsa; ST6: blende tárcsa motorja

15.5. ábra - Hagyományos Infravörös abszorpció elvén működő műszer elvi felépítése [15.1.]


Másik megoldás a (15.6. ábra) ábrán látható. Ennél a megoldásnál az infravörös fény szaggatva (chopper, forgó lapát) és váltakozva CO és N2 gázzal töltött cellán keresztül érkezik a fényforrásból. A gázzal töltött cellákon, melyek mint optikai szűrők működnek, a szűrt infravörös fény belép mérőszakaszba, majd ezután az infravörös érzékelőbe jut. A CO gázszűrő hatására egy olyan referencia fénysugár keletkezik, amely intenzitását a mérőszakaszban lévő CO nem befolyásolja. Az N2 gázszűrő az infravörös fény számára átlátszó, így ez a mérő fénynyaláb, amely intenzitása arányos a mérőszakaszban található CO koncentráció abszorpciójával. Az infravörös fény szaggatását a gázszűrök változtatása modulálja, valamint a szaggatást a mérőszakaszban található CO koncentráció határozza meg.

Sávszűrős Infravörös abszorpció elvén működő műszer elvi felépítése [15.5.]
15.6. ábra - Sávszűrős Infravörös abszorpció elvén működő műszer elvi felépítése [15.5.]


15.4. THC mérése lángionizációs gázelemzővel

Mérési elv: Két elektróda között hidrogén láng ég. Ha a lángba szénhidrogén tartalmú mérendő gázt vezetnek, akkor az elektródák közt ionáram jelenik meg, mivel a különböző szénhidrogénekből szén gyökök keletkeznek (C-), melyek elektromosan vezetők. Az ionáram nagysága arányos a mintában lévő szénatomok számával, tehát a műszer a mintában lévő összes szénhidrogént méri.

Lángionizációs elven mérő műszer elvi felépítése [15.1.]

A: analizátor; Le: szobalevegő; LSz: levegő szabályzó; H: hidrogén; L: láng; Hsz: hidrogénszabályzó; MG: mérendő gáz; K: katalizátor; MSz: membrán szivattyú; É: égő; L’: lángőr; Ka: kapilláris;

15.7. ábra - Lángionizációs elven mérő műszer elvi felépítése [15.1.]


15.5. Részecske kibocsátás (PM) meghatározása [15.6.]

A motorok által kibocsátott részecskék mérésének elve, hogy a motor által a vizsgálati ciklus alatt kibocsátott kipufogógázt hígító rendszerben történt hígítása után, a mintát egy speciális szűrőpapíron átszívva, a speciális szűrőpapíron fennmaradt részecskék tömegét meghatározzák. Ezt utána számításokkal a megfelelő mértékegységre (pl. g/kWh) számolják át.

A méréseknél a minta előkészítésére úgynevezett hígító rendszert, vagy hígító alagutat alkalmaznak. A hígító rendszer elsődleges feladata, hogy nem a nyers, a kipufogó vezetékben lévő magas hőmérsékletű részecske kibocsátást mérjük, hanem valamilyen hígító rendszerben szabályozott körülményeket teremtünk és az ebből vett mintából határozzuk meg a részecske kibocsátást, amely így reprodukálható.

A hígító rendszerek több típusa ismert. Ezek egyik típusai az un. „teljes áramlású” rendszerek. Ebben az esetben a motor teljes füstgáz mennyiségét a hígító csatornába vezetik. Míg a másik megoldás az un. „részleges átáramlású” hígító rendszerek, itt csak a füstgáz egy részét jutatjuk a hígító rendszerbe.

15.5.1. A teljes áramú hígító rendszer

A 15.8. ábra olyan hígító rendszer látható, amely a teljes kipufogógáz mennyiséget a hígító alagútban hígítja, állandó térfogatú mintavétel elvét alkalmazza.

A hígított kipufogógáz mennyiségét térfogat-kiszorításos szivattyúval, kritikus áramlású Venturi-csővel, vagy hangsebesség alatti áramlású Venturi-csővel kell mérni. Az arányos részecske-mintavételhez és az áramlás meghatározásához egy hőcserélő vagy egy elektronikus áramláskiegyenlítő használható. Mivel a részecskék tömegének meghatározása a teljes hígított kipufogógáz mennyiségét veszi alapul, a hígítási arányt nem kell kiszámítani.

Ezután a részecskék mérése céljából a hígított kipufogógázból vett minta átkerül a kétszeres hígítású részecske-mintavevő rendszerbe. Noha a kétszeres hígítású rendszer részben valójában egy hígító rendszer, mégis mint a részecske-mintavevő rendszer egy változataként kerül ismertetésre, mivel alkotórészeinek többségét tekintve megegyezik egy tipikus részecske-mintavevő rendszerrel.

A teljes áramú hígító rendszer (állandó térfogatú mintavétel) elvi rajza [15.6.]

SP: Kipufogó mintavevő, DT: Hígító alagút, DAF: Hígító levegő-szűrő, PSP: Részecske mintavevő szonda, PTT részecskeátvezető cső, E: gázelemző rendszer, H: háttérlevegő elemző, HE: Hőcserélő, FC: Elektronikus áramláskiegyenlítő, PDP Térfogat kiszorításos szivattyú, CFV: Kritikus áramlású Venturi cső, SSV: Hangsebesség alatti áramlású Venturi-cső.

15.8. ábra - A teljes áramú hígító rendszer (állandó térfogatú mintavétel) elvi rajza [15.6.]


15.5.2. Részleges átáramlású hígító rendszer

A részleges átáramlású hígító rendszerek a kipufogógáz egy részének hígításán alapul. A gázáram felosztása és azt követő hígítása különböző hígító rendszerekkel oldhatók meg. A részecske-gyűjtés céljából a hígított kipufogógázt teljes egészében (teljes mintavétellel) vagy csak részben kerül átvezetésre a részecske-gyűjtő rendszeren (rész mintavétellel).

A hígítási arány meghatározása az alkalmazott módszertől függ. A főbb módszerek:

 • izokinetikus rendszerek

  Az izokinetikus rendszereknél az átvezető csőbe kerülő gázáramot a kipufogógáz térfogatáramához igazítják, ezért a mintavevő szondánál zavartalan és egyenletes kipufogógáz-áramlásra van szükség.

 • áramlás-szabályozású rendszerek

  Ezeknél a rendszereknél a mintavétel a teljes kipufogógáz-áramból történik a hígító levegő áramának és a teljes hígított kipufogógáz-mennyiség áramának szabályozásával. A hígítási arányt a motor kipufogógázaiban előforduló nyomjelző gázok, mint például a CO2 vagy a NOx koncentrációjából lehet megállapítani. A hígított kipufogógázban és a hígító levegőben lévő koncentrációt meg kell mérni, míg a kezeletlen kipufogógázban fennálló koncentráció vagy közvetlenül mérhető, vagy CO2 nyomjelző gázok esetén például az üzemanyag mennyiség és a szénegyensúly képlet segítségével állapítható meg, ha ismert az üzemanyag összetétele (15.9. ábra).

  Részleges átáramlású higitó rendszer CO2 vagy NOx koncentráció méréssel és részmintavétellel [15.6.]
  15.9. ábra - Részleges átáramlású higitó rendszer CO2 vagy NOx koncentráció méréssel és részmintavétellel [15.6.]


 • áramlás-szabályozású rendszerek áramlásméréssel

  Az áramlás-szabályozású rendszerek rendszereknél a mintavétel a teljes kipufogógáz-áramból történik a hígító levegő áramának és a teljes hígított kipufogógáz-mennyiség térfogatáramának szabályzásával. A hígítási arány a két térfogatáram nagyságának különbségéből állapítható meg. Fontos, hogy az áramlásmérők egymáshoz képest pontosan legyenek kalibrálva, mivel a két térfogatáram relatív nagysága jelentős hibákat okozhat (15.10. ábra).

  Részleges átáramlású hígító rendszer áramlás szabályzással és teljes mintavétellel [15.6.]
  15.10. ábra - Részleges átáramlású hígító rendszer áramlás szabályzással és teljes mintavétellel [15.6.]


15.5.3. A részecske-mintavevő rendszerek

A részecske-mintavevő rendszer feladata a részecskék összegyűjtése a részecskeszűrőn (15.10. ábra és a 15.11. ábra). Részleges átáramlású hígító rendszerből történő teljes vagy rész mintavétel esetén a hígított kipufogógázból származó minta áthalad a szűrőkön, a hígító rendszer és a mintavevő rendszer általában egy egységet képez. Teljes áramú hígító rendszerből történő mintavétel esetén, az itt alkalmazandó másodlagos hígító rendszer és a mintavevő rendszer általában külön egységet képez.

        Részáramú hígító rendszereknél a hígított kipufogógázból a mintát a mintavevő szivattyú veszi a hígító alagútból a részecske-mintavevő szondán és a részecskeátvezető csövön keresztül (15.11. ábra). A minta áthalad a szűrő kiválasztó szelepen és a részecske-mintavevő szűrőket befogadó szűrőtartón. A minta mennyiséget az áramlásszabályozó szabályozza. A ciklusok szerinti súlyozás érdekében általában több szűrőtartót alkalmaznak.

A részecske-mintavevő rendszer elvi rajza [15.6.]

PTT: részecskeátvezető cső, V: Szűrőtartó választó szelep, FH1 és FH2: szűrőtartók, P: mintavevő szivattyú, FM : térfogatáram mérő, FC: áramlásszabályozó

15.11. ábra - A részecske-mintavevő rendszer elvi rajza [15.6.]


Teljes áramú hígító rendszernél kétszeres hígítású részecske-mintavevő rendszert kell használni (15.12. ábra). A hígított kipufogógázból a minta a hígító alagútból a részecske-mintavevő szondán és a részecske átvezető csövön keresztül a másodlagos hígító alagútba jut, ahol még egyszer hígításra kerül. Ezután a minta áthalad a részecske-mintavevő szűrőket befogadó szűrőtartókon. A hígító levegő mennyisége általában állandó, míg a minta mennyisége az áramlásszabályozó szabályozza.

Kétszeres hígítású részecske-mintavevő rendszer elvi rajza [15.6.]

P2: másodlagos hígító levegő pumpa, FM2 : másodlagos hígító levegő térfogatáram mérő, PTT: részecskeátvezető cső, V: Szűrőtartó választó szelep, FH1 és FH2: szűrőtartók, P: mintavevő szivattyú, FM : térfogatáram mérő, FC: áramlásszabályozó

15.12. ábra - Kétszeres hígítású részecske-mintavevő rendszer elvi rajza [15.6.]


15.6. Részecske szám meghatározása

A PMP (Particle Measurement Programme) informális csoportot 2001 májusában hozták létre. Ennek célja, hogy fejlesszenek ki egy új eljárást és mérőrendszert az ultrafinom részecskék méréséhez, amely helyettesíteni vagy kiegészíteni tudná a már meglévő gravimetikus elven működő részecske mérési módszereket. Az ultrafinom részecskék mérés szükségességének indoka azok egészségre gyakorolt hatása, miután felismerték, hogy a dízel kipufogógáz a fő forrása az ultrafinom részecskéknek. Ehhez hozzátartozik az a fontos tény, hogy Európában több, mint 50%-a az új személygépjárműveknek dízelmotorral hajtott.

Ezeknek a PMP követelményeknek ma csak a kondenzációs elven működő részecskeszámláló felel meg. A részecskeszámolás a butanol kondenzációs módszerrel történik, az ultra finom részecskéket ezzel lehet mérhetővé tenni.

Ennél a módszernél az aeroszol vagy részecske áramlást egy fűtött telítő rendszerben butanollal telítik. Ezt a szakaszt elhagyva a butanol-aeroszol keverék hőmérsékletét lehűtik a CPC (Condensation Particle Counter; 15.13. ábra) kondenzátorában.

A CPC (Condensation Particle Counter) rendszer működése [15.3.]
15.13. ábra - A CPC (Condensation Particle Counter) rendszer működése [15.3.]


A hűtött kondenzátorban a butanol telítetté válik és lecsapódik a részecskére. A részecskék így cseppekké „nőnek”, amelyek már több μm átmérőjűek. Így a részecskéket, cseppek formájában könnyen számolni lehet, egy egyszerű optikai részecske detektor segítségével. A cseppáramlást bevezetik egy számláló optikába. A cseppek áthaladnak egy lézersugáron, és minden egyes csepp generál egy fényimpulzust. A keletkező impulzust akkor értékelik részecskedarabként ha az amplitudója egy bizonyos küszöbérték felett van. A részecskekoncentrációt az áramlási sebesség és a számolt cseppek ismeretében lehet számítani [15.2.] , [15.3.] és [15.7.] .

Irodalmak

[15.1.] Meggyes Dr , Attila. Hőerőgépek égéstermékei okozta levegőszennyezés. Műegyetemi Kiadó. 1993.

[15.2.] Andersson, J. , Mamakos, A., és Martini, G.. Particle Measurement Programme Final Heavy-duty Inter-laboratory Validation Exercise Results, Cambridge Particles Meeting. 21 May 2010.

[15.3.] PMP – Automotive Condensation Particle Counter (CPC), GRIMM Aerosol Technic.

[15.4.] Bartosz , Sanner. "Sensor for concentration measurements of oxygen dissolved in water, with autocalibration" thesis work . 2006.

[15.5.] Thermoscientific Model48C gépkönyv.

[15.6.] 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet.

[15.7.] Szabados, György és Pollák, Iván. A dízelrészecske és számának meghatározása.